John’s Gospel

Holy Aramaic Scriptures

THE EVANGELIUN OF ​​Y’SHU MESHIKHA
According to YUKHANAN

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

​Chapter 1
ܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܘܗܘ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܬܐ
1 In the beginning there was The Miltha {The Word}, and He, The Miltha {The Word}, was with Alaha {God}. Alaha {God} Himself brought Him into existence.

ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
2 This One was existing in the beginning with Alaha {God}.

ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ
3 All came to be by His Hand {i.e. by His Power}, and without Him, not even one thing came to be, which has come to be.

ܒܗ ܚܝܐ ܗܘܐ ܘܚܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܘܗܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ
4 The Khaye {The Life} existed in Him, and The Khaye {The Life} is The Nuhra {The Light} of the sons of men.

ܘܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܢܗܪ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ
5 And He, The Nuhra {The Light}, shines into the kheshuka {the darkness}, and the kheshuka {the darkness} hasn’t overtaken it.

ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܫܡܗ ܝܘܚܢܢ
6 There was a son of man who was sent from Alaha {God}, named Yukhanan {John}.

ܗܢܐ ܐܬܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܗܝܡܢ ܒܐܝܕܗ
7 This one came for a witness, so that he might testify concerning The Nuhra {The Light}, so that every person might believe through his hand {i.e. by means of him}.

ܠܐ ܗܘ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܐܠܐ ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܢܘܗܪܐ
8 He wasn’t The Nuhra {The Light}; but rather, that he might testify concerning The Nuhra {The Light}.

ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܢܘܗܪܐ ܕܫܪܪܐ ܕܡܢܗܪ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܐܬܐ ܠܥܠܡܐ
9 For, there was The Nuhra d’Shrara {The Light of The Truth}; that which illuminates every person who comes into the alma {the world}.

ܒܥܠܡܐ ܗܘܐ ܘܥܠܡܐ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܘܥܠܡܐ ܠܐ ܝܕܥܗ
10 He was in the alma {the world}, and the alma {the world} existed by His Hand {i.e. by His Power}, and the alma {the world} didn’t know Him.

ܠܕܝܠܗ ܐܬܐ ܘܕܝܠܗ ܠܐ ܩܒܠܘܗܝ
11 He came unto His own, and His own didn’t receive Him.

ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܒܠܘܗܝ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܫܡܗ
12 But, those who have received Him, He has given Shultana {Power} unto them, so that they may become The Sons of Alaha {God}; unto those who are believing in His Name.

ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܡܢ ܕܡܐ ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܒܣܪܐ ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܓܒܪܐ ܐܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕܘ
13 Those who, neither from blood, nor from the desire of the flesh, and neither from the will of a gabra {a man}, but rather, were begotten from Alaha {God}.

ܘܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ ܘܐܓܢ ܒܢ ܘܚܙܝܢ ܫܘܒܚܗ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܕܡܠܐ ܛܝܒܘܬܐ ܘܩܘܫܬܐ
14 And The Miltha {The Word} became flesh {i.e. a Human Being}, and pitched His tent {lit. tabernacled/sheltered} among us, and we saw His Glory, Glory as of The Only Begotten {lit. The One} who is from Aba {The Father}, who is full of Taybutha {Grace} and Qushtha {Truth}.

ܝܘܚܢܢ ܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ ܗܢܘ ܗܘ ܕܐܡܪܬ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ
15 Yukhanan {John} testified concerning Him, and cried out and said, “This is that One whom I said would come after me, for, He was before me, because He is older than me.”

ܘܡܢ ܡܠܝܘܬܗ ܚܢܢ ܟܠܢ ܢܣܒܢ ܘܛܝܒܘܬܐ ܚܠܦ ܛܝܒܘܬܐ
16 And from His fullness we have all received, and Taybutha {Grace} for Taybutha {Grace}.

ܡܛܠ ܕܢܡܘܣܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܐܬܝܗܒ ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܘܛܝܒܘܬܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘܐ
17 Because, The Namusa {The Law} was given through Mushe {Moses}, but, Shrara {Truth} and Taybutha {Grace} came to be through Y’shu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}.

ܐܠܗܐ ܠܐ ܚܙܐ ܐܢܫ ܡܢ ܡܬܘܡ ܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܘܒܐ ܕܐܒܘܗܝ ܗܘ ܐܫܬܥܝ
18 No nash {man} has ever seen Alaha {God}. The Only Begotten {lit. The One} of Alaha {God}, He who is in the bosom of His Father, He has declared Him.

ܘܗܕܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܟܕ ܫܕܪܘ ܠܘܬܗ ܝܗܘܕܝܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܟܗܢܐ ܘܠܘܝܐ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ
19 And this is the testimony of Yukhanan {John} when the Yehudaye {the Judeans/the Jews} from Urishlim {Jerusalem} sent Kahne {Priests} and Luaye {Levites}, so that they might ask him, “Who are you?”

ܘܐܘܕܝ ܘܠܐ ܟܦܪ ܘܐܘܕܝ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ
20 And he confessed, and didn’t deny it, and he admitted, “I’m not Meshikha {The Anointed One}!”

ܘܫܐܠܘܗܝ ܬܘܒ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܠܝܐ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܐ ܐܝܬܝ ܢܒܝܐ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܐ
21 And they asked him again,”What is it then? Are you EliYa {Elijah}?” And he said, “No!” “Are you The Nabiya {The Prophet}?” And he said, “No!”

ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܕܢܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܕܪܘܢ ܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ
22 And they said unto him, “And who are you, so that we might give an answer unto those who have sent us? What do you say concerning your soul?”

ܐܡܪ ܐܢܐ ܩܠܐ ܕܩܪܐ ܒܡܕܒܪܐ ܕܐܫܘܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ
23 He said, ‘“I’m The Voice which cries out in the desert, ‘Make straight The Way of MarYa {The Lord-Ya}!’ How that IshaYa Nabiya {Isaiah, the Prophet} has said.’”

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܗܘܘ
24 Now, those who were sent, were from the Phrishe {the Pharisees},

ܘܫܐܠܘܗܝ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܥܡܕ ܐܢܬ ܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܝܟ ܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܐܠܝܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ
25 and they asked him, and said unto him,”Why therefore do you Immerse {Baptize}, if you are not Meshikha {The Anointed One}, and not EliYa {Elijah}, and not The Nabiya {The Prophet}.

ܥܢܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܐ ܡܥܡܕ ܐܢܐ ܒܡܝܐ ܒܝܢܬܟܘܢ ܕܝܢ ܩܐܡ ܗܘ ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ
26 Yukhanan {John} answered and said unto them, “I’m Immersing {Baptizing} in water among you, but, that One raised up for you, you don’t know.

ܗܢܘ ܗܘ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܗܘ ܕܐܢܐ ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܫܪܐ ܥܪܩܐ ܕܡܣܢܘܗܝ
27 This is He who comes after me, and He was before me. I’m not worthy to loosen the straps of His sandals!”

ܗܠܝܢ ܒܒܝܬ ܥܢܝܐ ܗܘܝ ܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܐܝܟܐ ܕܡܥܡܕ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ
28 These things happened in Beth-Anya {Bethany} at the crossing of the Yurdnan {the Jordan}, where Yukhanan {John} was Immersing {Baptizing}.

ܘܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ ܚܙܐ ܝܘܚܢܢ ܠܝܫܘܥ ܕܐܬܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܫܩܠ ܚܛܝܬܗ ܕܥܠܡܐ
29 And the day which followed, Yukhanan {John} saw Y’shu, who was coming toward him, and he said, “Look! The Emreh d’Alaha {The Lamb of God}, the One who takes away the sin of the alma {the world}!

ܗܢܘ ܕܐܢܐ ܐܡܪܬ ܥܠܘܗܝ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܓܒܪܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ
30 This is the One about whom I said that “After me, comes a Gabra {a Man}, and He existed before me, because He is older than me.”

ܘܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗ ܐܠܐ ܕܢܬܝܕܥ ܠܝܣܪܝܠ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܝܬ ܐܢܐ ܕܒܡܝܐ ܐܥܡܕ
31 And I didn’t know Him, except that He should be known unto IysraIyl {Israel}. Because of this, I have come, so that I might Immerse {Baptize} with water.

ܘܐܣܗܕ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪ ܕܚܙܝܬ ܠܪܘܚܐ ܕܢܚܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܘܩܘܝܬ ܥܠܘܗܝ
32 And Yukhanan {John} testified and said, “I saw The Rukha {The Spirit} descending from the Shmaya {the Heavens}, as a Yawna {a Dove}, and it remained upon Him.

ܘܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗ ܐܠܐ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܒܡܝܐ ܗܘ ܐܡܪ ܠܝ ܕܐܝܢܐ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܕܢܚܬܐ ܪܘܚܐ ܘܡܩܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܗܢܐ ܗܘ ܡܥܡܕ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
33 And I didn’t know Him, except, that He who has sent me, so that I should Immerse {Baptize} with Maya {Water}, He said unto me that ‘The One whom you see that The Rukha {The Spirit} descends and remains upon Him, He will Immerse {Baptize} with The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness}.’

ܘܐܢܐ ܚܙܝܬ ܘܐܣܗܕܬ ܕܗܢܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
34 And I saw, and have testified, that this One is The Son of Alaha {God}.”

ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܘܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ
35 And another day, Yukhanan {John}, and two from his Talmiyde {Disciples}, were standing,

ܘܚܪ ܒܝܫܘܥ ܟܕ ܡܗܠܟ ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ
36 And he looked at Y’shu while He walked, and he said, “Look! The Emreh d’Alaha {The Lamb of God}!”

ܘܫܡܥܘ ܬܪܝܗܘܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪ ܘܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܒܬܪܗ ܕܝܫܘܥ
37 And his two Talmiyde {Disciples} heard it when he spoke, and they went after {i.e. followed} Y’shu.

ܘܐܬܦܢܝ ܝܫܘܥ ܘܚܙܐ ܐܢܘܢ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܒܢ ܐܝܟܐ ܗܘܐ ܐܢܬ
38 And Y’shu turned around and saw those who were coming after Him, and He said unto them, “What do you seek?” They said unto Him, “Raban {Our Master}, where are you staying?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܬܘ ܘܬܚܙܘܢ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܘ ܘܚܙܘ ܐܝܟܐ ܕܗܘܐ ܘܠܘܬܗ ܗܘܘ ܝܘܡܐ ܗܘ ܘܐܝܬ ܗܘܝ ܐܝܟ ܫܥܐ ܥܣܪ
39 He said unto them, “Come and see!” Then they came and they saw where He stayed, and were with Him that day, and they were there about ten hours.

ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܫܡܥܘ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܕܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܫܡܥܘܢ
40 Now, one from them who had heard from Yukhanan {John}, and went after {i.e. followed} Y’shu, was Andreus {Andrew}, the brother of Shimeun {Simeon}.

ܗܢܐ ܚܙܐ ܠܘܩܕܡ ܠܫܡܥܘܢ ܐܚܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܫܟܚܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ
41 This one first saw Shimeun {Simeon}, his brother, and said unto him, “We have found Meshikha {The Anointed One}!”

ܘܐܝܬܝܗ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܘܚܪ ܒܗ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܐܢܬ ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ
42 And he brought him unto Y’shu, and Y’shu looked at him and said, “You are Shimeun, Breh d’Yawna {Simeon, the son of Jonah}, you will be called ‘Kepha’ {The Rock}!”

ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܨܒܐ ܝܫܘܥ ܠܡܦܩ ܠܓܠܝܠܐ ܘܐܫܟܚ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܘܐܡܪ ܠܗ ܬܐ ܒܬܪܝ
43 And another day, Y’shu wanted to depart unto Galila {Galilee}, and He found Philipus {Philip}, and said unto him, “Come after {i.e. follow} Me!”

ܗܘ ܕܝܢ ܦܝܠܝܦܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܬ ܨܝܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܕܐܢܕܪܐܘܣ ܘܕܫܡܥܘܢ
44 Now, Philipus {Philip} was from Beth Tsayada {Bethsaida, lit. the Place of Fishermen}, from the city of Andreus {Andrew} and of Shimeun {Simeon}.

ܘܦܝܠܝܦܘܣ ܐܫܟܚ ܠܢܬܢܝܐܝܠ ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܘ ܕܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܡܘܫܐ ܒܢܡܘܣܐ ܘܒܢܒܝܐ ܐܫܟܚܢܝܗܝ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܒܪ ܝܘܣܦ ܕܡܢ ܢܨܪܬ
45 And Philipus {Philip} found NathanIyl, and said unto him, “That One concerning whom Mushe {Moses} wrote in The Namusa {The Law}, and The Nabiye {The Prophets}, we have found that He is Y’shu bar-Yuseph {Y’shu, the son of Joseph}, who is from Natsrath {Nazareth}.”

ܐܡܪ ܠܗ ܢܬܢܝܐܝܠ ܡܢ ܢܨܪܬ ܡܫܟܚ ܡܕܡ ܕܛܒ ܢܗܘܐ ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܝܦܘܣ ܬܐ ܘܬܚܙܐ
46 NathanIyl said unto him, “Is something found that is good from Natsrath {Nazareth}?” Philipus {Philip} said unto him, “Come, and you will see!”

ܘܚܙܝܗܝ ܝܫܘܥ ܠܢܬܢܝܐܝܠ ܟܕ ܐܬܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܗܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪ ܝܣܪܝܠ ܕܢܟܠܐ ܠܝܬ ܒܗ
47 And Y’shu saw NathanIyl, while coming toward Him, and He said concerning him, “Look! a true Son of IysraIyl {Israel}, in whom is no guile!

ܐܡܪ ܠܗ ܢܬܢܝܐܝܠ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܝ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܥܕܠܐ ܢܩܪܝܟ ܦܝܠܝܦܘܣ ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܐܢܬ ܚܙܝܬܟ
48 NathanIyl said unto Him, “From where do you know me?” Y’shu said unto him, “Before Philipus {Philip} called you, when you were under the fig tree; I saw you!”

ܥܢܐ ܢܬܢܝܐܝܠ ܘܐܡܪ ܠܗ ܪܒܝ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܗ ܕܝܣܪܝܠ
49 NathanIyl answered and said unto Him, “Rabi {My Master}! You are The Son of Alaha {God}! You are The Malka d’IysraIyl {The King of Israel}!

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܕܚܙܝܬܟ ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܪܘܪܒܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܚܙܐ
50 Y’shu says unto him, “Concerning that which I said unto you, that I saw you under the fig tree, you believe? You will see that which is greater than these!”

ܐܡܪ ܠܗ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܗܫܐ ܬܚܙܘܢ ܫܡܝܐ ܕܦܬܝܚܝܢ ܘܡܠܐܟܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܣܠܩܝܢ ܘܢܚܬܝܢ ܠܘܬ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
51 He said unto him, “Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that from now on, you will see the Shmaya {the Heavens} which are opened, and The Malakauhe d’Alaha {The Heavenly Messengers of God} while ascending and descending unto The Son of Man!”

Chapter 2
ܘܠܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܗܘܬ ܡܫܬܘܬܐ ܒܩܛܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܓܠܝܠܐ ܘܐܡܗ ܕܝܫܘܥ ܬܡܢ ܗܘܬ
1 And on the third day there was a Meshthutha {a Wedding Feast} in Qatne {Cana}, a city of Galila {Galilee}. And the ema d’Y’shu {the mother of Y’shu} was there.

ܘܐܦ ܗܘ ܝܫܘܥ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܬܩܪܝܘ ܠܗ ܠܡܫܬܘܬܐ
2 And He, Y’shu, and His Disciples {His Students} were also called unto The Meshthutha {The Wedding Feast}.

ܘܚܣܪ ܗܘܐ ܚܡܪܐ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܐܡܗ ܠܝܫܘܥ ܚܡܪܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ
3 And khamra {wine} was lacking, and His mother said unto Y’shu, “There isn’t khamra {wine} for them!”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡܐ ܠܝ ܘܠܟܝ ܐܢܬܬܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬ ܫܥܬܝ
4 Y’shu said unto her, “What is that to Me and to you, anttha {woman}? My hour hasn’t yet come.”

ܐܡܪܐ ܐܡܗ ܠܡܫܡܫܢܐ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ ܥܒܕܘ
5 His mother said unto the mashamshane {the ministers}, “Do whatever that He says for you to do.”

ܐܝܬ ܗܘܝ ܕܝܢ ܬܡܢ ܐܓܢܐ ܕܟܐܦܐ ܫܬ ܕܣܝܡܢ ܠܬܕܟܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܕܐܚܕܢ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܪܒܥܝܢ ܐܘ ܬܠܬܐ
6 Now, there were there six basins of stone, which were placed for the cleansing of the Yehudaye {the Judeans/the Jews}, which held two, two or three, measures.

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܡܠܘ ܐܢܝܢ ܡܝܐ ܠܐܓܢܐ ܘܡܠܘ ܐܢܝܢ ܥܕܡܐ ܠܥܠ
7 Y’shu said unto them, “Fill them; the basins.” And they filled them up to the top.

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘܥܘ ܡܟܝܠ ܘܐܝܬܘ ܠܪܝܫ ܣܡܟܐ ܘܐܝܬܝܘ
8 He said unto them, “Now draw out, and take it unto The Riysh Smaka {The Banquet Chief}.” And they took it.

ܘܟܕ ܛܥܡ ܗܘ ܪܫ ܣܡܟܐ ܡܝܐ ܗܢܘܢ ܕܗܘܘ ܚܡܪܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܗܘܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܗܢܘܢ ܡܠܘ ܐܢܘܢ ܠܡܝܐ ܩܪܐ ܪܫ ܣܡܟܐ ܠܚܬܢܐ
9 And when that one, The Riysh Smaka {The Banquet Chief}, tasted the maya {the water}, that which had become khamra {wine}, and not knowing where it was from (but, the servants knew, because they had filled them with water), The Riysh Smaka {The Banquet Chief} called for the Khathna {the Bridegroom}.

ܘܐܡܪ ܠܗ ܟܠ ܐܢܫ ܠܘܩܕܡ ܚܡܪܐ ܛܒܐ ܡܝܬܐ ܘܡܐ ܕܪܘܝܘ ܗܝܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ ܐܢܬ ܕܝܢ ܢܛܪܬܝܗܝ ܠܚܡܪܐ ܛܒܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ
10 And He said unto him, “Every nash {man} first brings the good khamra {wine}, and when the ones are darwew {drunk}, then, that which is inferior; but, you have kept the good khamra {wine} until now!”

ܗܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥܒܕ ܝܫܘܥ ܒܩܛܢܐ ܕܓܠܝܠܐ ܘܐܘܕܥ ܫܘܒܚܗ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ
11 This is the first atha {miraculous sign} that Y’shu performed in Qatne d’Galila {Cana of Galilee}, and He made known His Glory, and His Disciples {His Students} believed in Him.

ܒܬܪ ܗܕܐ ܢܚܬ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܗܘ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܬܡܢ ܗܘܘ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ
12 After this, He had went down unto Kaparnakhum {Capernaum}, He and His mother, and His brothers, and His Disciples; and they were there a few days.

ܘܩܪܝܒ ܗܘܐ ܦܨܚܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܘܣܠܩ ܠܐܘܪܫܠܡ ܝܫܘܥ
13 And The Peskha d’Yehudaye {The Passover of the Judeans/the Jews} was near, and Y’shu had gone up unto Urishlim {Jerusalem}.

ܘܐܫܟܚ ܒܗܝܟܠܐ ܠܗܢܘܢ ܕܙܒܢܝܢ ܬܘܪܐ ܘܥܪܒܐ ܘܝܘܢܐ ܘܠܡܥܪܦܢܐ ܕܝܬܒܝܢ
14 And He found in The Haykla {The Temple} those who were selling oxen, and sheep, and doves; and the money-changers who were sitting.

ܘܥܒܕ ܠܗ ܦܪܓܠܐ ܡܢ ܚܒܠܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܦܩ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܘܠܥܪܒܐ ܘܠܬܘܪܐ ܘܠܡܥܪܦܢܐ ܘܐܫܕ ܥܘܪܦܢܗܘܢ ܘܦܬܘܪܝܗܘܢ ܗܦܟ
15 And He made a whip for Himself, from ropes, and drove out all of them from The Haykla {The Temple}, and the sheep, and the oxen, and the money-changers. And He poured out their exchange money, and turned over their tables.

ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܙܒܢܝܢ ܝܘܢܐ ܐܡܪ ܫܩܘܠܘ ܗܠܝܢ ܡܟܐ ܘܠܐ ܬܥܒܕܘܢܗ ܠܒܝܬܗ ܕܐܒܝ ܒܝܬ ܬܐܓܘܪܬܐ
16 And to those who were selling doves, He said, “Take these away from here, and don’t make the house of Abi {My Father} a house of merchandise!”

ܘܐܬܕܟܪܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܟܬܝܒ ܕܛܢܢܗ ܕܒܝܬܟ ܐܟܠܢܝ
17 And His Disciples {His Students} remembered that it is written that “The zeal of Your House has consumed Me.”

ܥܢܘ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܠܢ ܕܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ
18 Then, the Yehudaye {the Judeans/the Jews} answered and said unto Him, “What atha {miraculous sign} do you show to us that you do these things?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܣܬܘܪܘ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܘܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܐܢܐ ܡܩܝܡ ܐܢܐ ܠܗ
19 Y’shu answered and said unto them, “Destroy this Haykla {Temple}, and after three days I raise it up!”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ ܠܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝܢ ܐܬܒܢܝ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܘܐܢܬ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܠܗ
20 The Yehudaye {the Judeans/the Jews} said unto him: “For forty and six years this Haykla {Temple} was being built, and you, for three days, you raise it up!?”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܥܠ ܗܝܟܠܐ ܕܦܓܪܗ
21 But, He had spoke concerning The Haykla {The Temple} of His body.

ܟܕ ܩܡ ܕܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܐܬܕܟܪܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܗܕܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܘܗܝܡܢܘ ܠܟܬܒܐ ܘܠܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܝܫܘܥ
22 Then, after He had risen from the beth miythe {the house/abode of the dead}, His Disciples {His Students} remembered that He had said this, and they believed The Kathabe {The Scriptures} and The Word which Y’shu had said.

ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܦܨܚܐ ܒܥܕܥܕܐ ܣܓܝܐܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܕܚܙܘ ܐܬܘܬܐ ܕܥܒܕ
23 Then, while Y’shu was there in Urishlim {Jerusalem}, at The Peskha b’Adiada {at The Passover, during The Feast}, many believed in Him, the ones who had seen the athwatha {the miraculous signs} which He did.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܕܗܘ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
24 But, He, Y’shu, didn’t entrust His Soul to them, because every man {nash} was known to Him.

ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܕܐܢܫ ܢܣܗܕ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܗܘ ܓܝܪ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܐܝܬ ܒܒܪܢܫܐ
25 And it wasn’t needful that a nash {a man} should testify unto Him concerning any son of nash {man}, for, He knew what was in a son of man.

Chapter 3
ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܚܕ ܓܒܪܐ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܢܝܩܕܡܘܣ ܫܡܗ ܗܘܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܝܗܘܕܝܐ
1 Then there was there a certain gabra {man} from the Phrishe {the Pharisees}. His name was Niqadimas {Nicodemus}, an Arkuna {a ruler} of the Yehudaye {the Judeans/the Jews}.

ܗܢܐ ܐܬܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܒܠܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܪܒܝ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪܬ ܡܠܦܢܐ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒܕ ܐܢܬ ܐܠܐ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ
2 This one came unto Y’shu at night, and said unto him, “Rabi {My Master}, we know that you are a Malphana {a Teacher} sent from Alaha {God}, for, a nash {a man} isn’t able to do these athwatha {miraculous signs}, which you do, except he whom Alaha {God} is with.”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܝܠܕ ܡܢ ܕܪܝܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܚܙܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
3 Y’shu answered and said unto him, “Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that if a nash {a man} isn’t born anew {lit. born from the beginning}, it isn’t possible that he will see The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God}.”

ܐܡܪ ܠܗ ܢܝܩܕܡܘܣ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܝܠܕ ܓܒܪܐ ܣܒܐ ܕܠܡܐ ܡܫܟܚ ܬܘܒ ܠܟܪܣܐ ܕܐܡܗ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ ܠܡܥܠ ܘܢܬܝܠܕ
4 Niqadimas {Nicodemus} says unto him, “How is it possible that an old gabra {man} may be born, unless it is possible to enter again, the second time, unto the womb of his mother, and be born?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܝܐ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ
5 And Y’shu answered and said unto him, “Amiyn, amiyn, {Truly, truly} I say unto you, that if a nash {a man} isn’t born from The Maya {The Water} and The Rukha {The Spirit}, it isn’t possible that he may enter unto The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God}.

ܡܕܡ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐ ܗܘ ܘܡܕܡ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܪܘܚܐ ܪܘܚܐ ܗܘ
6 The thing which is born from the besra {the flesh}, is besra {flesh}, and the thing which is born from The Rukha {The Spirit}, is spirit.

ܠܐ ܬܬܕܡܪ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܕܘܠܐ ܠܟܘܢ ܠܡܬܝܠܕܘ ܡܢ ܕܪܝܫ
7 Don’t be amazed that I said unto you that it is necessary for you to be born anew {lit. from the beginning}.

ܪܘܚܐ ܐܬܪ ܕܨܒܝܐ ܢܫܒܐ ܘܩܠܗ ܫܡܥ ܐܢܬ ܐܠܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܐ ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܐܢܫ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܪܘܚܐ
8 The wind, the place which it pleases, blows, and you hear the sound, but, you don’t know from where it comes, and unto where it goes. Thus so, is everyone who is born from The Rukha {The Spirit}.”

ܥܢܐ ܢܝܩܕܡܘܣ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܢ ܗܠܝܢ ܠܡܗܘܐ
9 Niqadimas {Nicodemus} answered and said unto Him, “How can these things be?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܦܢܗ ܕܝܣܪܝܠ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ
10 Y’shu answered and said unto him, “You are a Malpaneh d’IysraIyl {a Teacher of Israel} and you don’t understand these things?

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܡܕܡ ܕܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܡܠܠܝܢ ܚܢܢ ܘܡܕܡ ܕܚܙܝܢ ܡܣܗܕܝܢ ܚܢܢ ܘܣܗܕܘܬܢ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ
11 Amiyn, amiyn, {Truly, truly} I say unto you, that the thing which We know, We speak. And the thing which We see, We testify, and Our testimony you don’t receive.

ܐܢ ܕܒܐܪܥܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܐܢ ܐܡܪ ܠܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܬܗܝܡܢܘܢܢܝ
12 If, of the Ara {the Earth}, I have spoken unto you, and you aren’t believing, how, if I speak unto you of the Shmaya {the Heavens}, will you believe?

ܘܠܐ ܐܢܫ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܐܠܐ ܗܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܡܝܐ
13 And no nash {man} has ascended unto the Shmaya {the Heavens}, except that One who has descended from the Shmaya {the Heavens}, The Son of Man, that One who is in the Shmaya {the Heavens}.

ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܪܝܡ ܡܘܫܐ ܚܘܝܐ ܒܡܕܒܪܐ ܗܟܢܐ ܥܬܝܕ ܠܡܬܬܪܡܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
14 And as Mushe {Moses} lifted up the khuya {the serpent} in the madbra {the wilderness/the desert}, thus so, The Son of Man is destined to be lifted up.

ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܠܐ ܢܐܒܕ ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
15 So that every nash {man} who believes in Him, would not be lost, but rather, may have for them lives which are eternal!

ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܚܒ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ ܢܬܠ ܕܟܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܠܐ ܢܐܒܕ ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
16 For, Alaha {God} has thus so loved the alma {the world}, in such a way that He would give His Only Begotten, that whoever might believe in Him, would not be lost, but rather, may have for them lives which are eternal.

ܠܐ ܓܝܪ ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܠܥܠܡܐ ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ ܐܠܐ ܕܢܚܐ ܥܠܡܐ ܒܐܝܕܗ
17 For, Alaha {God} hasn’t sent His Son into the alma {the world} to judge the alma {the world}, but rather, that they may have eternal lives, through Him {lit. by His hand}.

ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܠܐ ܡܬܬܕܝܢ ܘܡܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܡܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܗܘ ܕܠܐ ܗܝܡܢ ܒܫܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
18 Whoever that believes in Him, isn’t judged, and whoever that doesn’t believe, from this time, is judged, because he hasn’t believed in The Name of The Only Begotten Son of Alaha {God}.

ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܝܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܐܬܐ ܠܥܠܡܐ ܘܐܚܒܘ ܒܢܝܢܫܐ ܠܚܫܘܟܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܢܘܗܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܥܒܕܝܗܘܢ ܒܝܫܐ
19 Thereupon, this is the judgment: That The Nuhra {The Light} has come into the alma {the world}, and the sons of men loved the darkness more than The Nuhra {The Light}, for, their works are evil.

ܟܠ ܓܝܪ ܕܣܢܝܬܐ ܥܒܕ ܣܢܐ ܠܢܘܗܪܐ ܘܠܐ ܐܬܐ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܢܬܟܣܣܘܢ ܥܒܕܘܗܝ
20 For, all who does wickedly, hates The Nuhra {The Light} and doesn’t come towards The Nuhra {The Light}, so that their works might not be reproved.

ܗܘ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܫܪܪܐ ܐܬܐ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ ܕܢܬܝܕܥܘܢ ܥܒܕܘܗܝ ܕܒܐܠܗܐ ܥܒܝܕܝܢ
21 But, that one who does The Shrara {The Truth} comes towards The Nuhra {The Light}, so that their works might be known, that they are done in Alaha {God}.”

ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ ܘܬܡܢ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܘܡܥܡܕ
22 After these things, Y’shu and His Disciples {His Students} came unto the land of Yehud {Judea}, and there He remained with them, and Immersed {Baptized}.

ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܡܥܡܕ ܗܘܐ ܒܥܝܢ ܝܘܢ ܕܥܠ ܓܢܒ ܫܠܝܡ ܡܛܠ ܕܡܝܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܣܓܝܐܐ ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܘܥܡܕܝܢ
23 But, Yukhanan {John} was also Immersing {Baptizing} in Ain-Yan {Aenon}, which is on the bank of Shalim, because there was much water there, and they were coming and were being Immersed {Baptized}.

ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܢܦܠ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ
24 For, Yukhanan {John} was not yet thrown into the prisoner’s house.

ܗܘܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܒܥܬܐ ܠܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܥܡ ܝܗܘܕܝܐ ܚܕ ܥܠ ܬܕܟܝܬܐ
25 Then, there was a dispute from one of The Talmiyde {The Disciples} of Yukhanan {John}, with a certain Yehudaya {Judean/Jew}, concerning purification.

ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܪܒܢ ܗܘ ܕܥܡܟ ܗܘܐ ܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܕܐܢܬ ܣܗܕܬ ܥܠܘܗܝ ܗܐ ܐܦ ܗܘ ܡܥܡܕ ܘܣܓܝܐܐ ܐܬܝܢ ܠܘܬܗ
26 And they came to Yukhanan {John}, and said unto him, “Raban {Our Master}, that One who was with you at the crossing of the Yurdnan {the Jordan}, whom you testified about, look! He also Immerses {Baptizes}; and many are coming to Him.”

ܥܢܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪܢܫܐ ܠܡܣܒ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܡܢ ܫܡܝܐ
27 Yukhanan {John} answered and said unto them, “A son of man isn’t able to receive a thing from his soul’s desire, except if it be given unto him from the Shmaya {the Heavens}.

ܐܢܬܘܢ ܣܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܕܐܡܪܬ ܕܐܢܐ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܫܠܝܚܐ ܐܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ
28 You testify for me that I have said that I’m not Meshikha {The Anointed One}, but rather, I’m a Shlikha {a Sent One/an Emissary} who is ahead of Him.

ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ ܚܬܢܐ ܗܘ ܪܚܡܗ ܕܝܢ ܕܚܬܢܐ ܗܘ ܕܩܐܡ ܘܨܐܬ ܠܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܚܕܐ ܡܛܠ ܩܠܗ ܕܚܬܢܐ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܚܕܘܬܐ ܕܝܠܝ ܗܐ ܡܡܠܝܐ
29 For, He who has The Kaltha {The Bride}, is The Khathna {The Bridegroom}, but, the rakhmeh {the friend} of The Khathna {The Bridegroom}, that one who stands and listens unto Him for joy; greatly rejoices because of The Qaleh d’Khathna {The voice of The Bridegroom}. Look! Now then, this my joy, is fulfilled!

ܠܗܘ ܗܘ ܘܠܐ ܠܡܪܒܐ ܘܠܝ ܠܡܒܨܪ
30 It is fitting for that One to increase, and for me to decrease.

ܗܘ ܓܝܪ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘ ܘܗܘ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܘ ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܐܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘ
31 For, The One who has come from above, is higher than all, and he who is from the Earth, from the Earth he speaks from the Earth. That One who has come from the Shmaya {the Heavens}, is higher than all!

ܘܡܕܡ ܕܚܙܐ ܘܫܡܥ ܡܣܗܕ ܘܣܗܕܘܬܗ ܠܐ ܐܢܫ ܡܩܒܠ
32 And the thing which He has seen, and has heard, He testifies to, and no nash {man} receives His testimony.

ܗܘ ܕܝܢ ܕܩܒܠ ܣܗܕܘܬܗ ܚܬܡ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܗܘ
33 But, that one who receives His testimony, has confirmed {lit. has set his seal} that Alaha {God} is true.

ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܫܕܪܗ ܡܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܡܡܠܠ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܟܝܠܐ ܝܗܒ ܐܠܗܐ ܪܘܚܐ
34 For, The One whom Alaha {God} has sent, He speaks The Words of Alaha {God}. For, Alaha {God} hasn’t given Him The Rukha {The Spirit} by measure.

ܐܒܐ ܡܚܒ ܠܒܪܐ ܘܟܠ ܡܕܡ ܝܗܒ ܒܐܝܕܘܗܝ
35 Aba {The Father} loves The Son, and has given all things into His hands.

ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܒܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܘܡܢ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܒܪܐ ܠܐ ܢܚܙܐ ܚܝܐ ܐܠܐ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܢܩܘܐ ܥܠܘܗܝ
36 He who believes in The Son, has Khaye {Life} which is eternal, and he who isn’t obedient to The Son, will not see Khaye {Life}, but rather, The Wrath of Alaha {God} will remain upon him!”

Chapter 4
ܝܕܥ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܕܫܡܥܘ ܦܪܝܫܐ ܕܬܠܡܝܕܐ ܣܓܝܐܐ ܥܒܕ ܘܡܥܡܕ ܝܬܝܪ ܡܢ ܝܘܚܢܢ
1 But, Y’shu knew that the Phrishe {the Pharisees} had heard that He had made many Talmiyde {Disciples/Students}, and was Immersing {Baptizing} more than Yukhanan {John}.

ܟܕ ܠܐ ܗܘܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܡܥܡܕ ܗܘܐ ܐܠܐ ܬܠܡܝܕܘܗܝ
2 While it wasn’t Y’shu Immersing {Baptizing}, but rather, His Disciples {His Students} were.

ܘܫܒܩܗ ܠܝܗܘܕ ܘܐܬܐ ܠܗ ܬܘܒ ܠܓܠܝܠܐ
3 And He left Yehud {Judea} and came again unto Galila {Galilee}.

ܡܥܒܕܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܝܢ ܕܢܐܬܐ ܢܥܒܪ ܥܠ ܒܝܬ ܫܡܪܝܐ
4 But, He had to make a crossing over the place of the Shamraye {the Samaritans}.

ܘܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܪܝܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܫܟܪ ܥܠ ܓܢܒ ܩܪܝܬܐ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܝܥܩܘܒ ܠܝܘܣܦ ܒܪܗ
5 And He came unto a city of the Shamraye {the Samaritans}, which is called Shakar {Sychar}, on the side of a field that Yaqub {Jacob} had given unto Yuseph {Joseph}, his son.

ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܡܥܝܢܐ ܕܡܝܐ ܕܝܥܩܘܒ ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܠܐܐ ܗܘܐ ܡܢ ܥܡܠܐ ܕܐܘܪܚܐ ܘܝܬܒ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܡܥܝܢܐ ܘܐܝܬ ܗܘܝ ܫܬ ܫܥܝܢ
6 And there was there a mina d’maya {a spring of water} which is Yaqub’s {Jacob’s}. Then, Y’shu was tired from the effort of the road, and He had sat down upon the well, and it was the sixth hour {i.e. Noon}.

ܘܐܬܬ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܫܡܪܝܢ ܕܬܡܠܐ ܡܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܗܒ ܠܝ ܡܝܐ ܐܫܬܐ
7 And an anttha {a woman} came from Shamrin {Samaria}, so that she might draw maya {water}, and Y’shu said unto her, “Give unto Me maya {water} to drink.”

ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܝܢ ܥܠܘ ܗܘܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܢܙܒܢܘܢ ܠܗܘܢ ܣܝܒܪܬܐ
8 For, His Disciples {His Students} had entered into the city, so that they might buy food for themselves.

ܐܡܪܐ ܠܗ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܫܡܪܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܘܡܢܝ ܫܐܠ ܐܢܬ ܠܡܫܬܐ ܕܐܝܬܝ ܐܢܬܬܐ ܫܡܪܝܬܐ ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܚܫܚܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܥܡ ܫܡܪܝܐ
9 That anttha Shamraytha {Samaritan woman} said unto Him, “How is it you are a Yehudaya {a Judean/a Jew}, and you ask from me to drink, who am an anttha Shamraytha {a Samaritan woman}? For, the Yehudaye {the Judeans/the Jews} don’t have dealings with the Shamraye {the Samaritans}.”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܠܘ ܝܕܥܐ ܗܘܝܬܝ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܢܘ ܗܢܐ ܕܐܡܪ ܠܟܝ ܗܒ ܠܝ ܐܫܬܐ ܐܢܬܝ ܫܐܠܐ ܗܘܝܬܝ ܠܗ ܘܝܗܒ ܗܘܐ ܠܟܝ ܡܝܐ ܚܝܐ
10 Y’shu answered and said unto her, “If only you had known The Mahabtha d’Alaha {The gift of God}, and who this is who said unto you, ‘Give unto Me to drink,’ you would have asked Me, and I would be giving unto you The Maya Khaye {The Living Waters}!”

ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܗܝ ܡܪܝ ܠܐ ܕܘܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܘܒܪܐ ܥܡܝܩܐ ܐܝܡܟܐ ܠܟ ܡܝܐ ܚܝܐ
11 That anttha {woman} said unto Him, “Mari {My lord}, you have no bucket, and the well is deep, where are The Maya Khaye {The Living Waters}?

ܠܡܐ ܐܢܬ ܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܘܢ ܝܥܩܘܒ ܗܘ ܕܗܘ ܝܗܒ ܠܢ ܒܪܐ ܗܕܐ ܘܗܘ ܡܢܗ ܐܫܬܝ ܘܒܢܘܗܝ ܘܥܢܗ
12 Are you greater than our father Yaqub {Jacob}, he who gave unto us this well, and from it, he and his sons, and his sheep, drank?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܟܠ ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܝܐ ܬܘܒ ܢܨܗܐ
13 Y’shu answered and said unto her, “All who drink from these maya {waters}, will thirst again.

ܟܠ ܕܝܢ ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܡܝܐ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܗ ܠܐ ܢܨܗܐ ܠܥܠܡ ܐܠܐ ܡܝܐ ܗܢܘܢ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗ ܢܗܘܘܢ ܒܗ ܡܥܝܢܐ ܕܡܝܐ ܕܢܒܥܝܢ ܠܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
14 But, all who drink from The Maya {the Waters} which I give unto him, will not be thirsty, forever! But, those Maya {Waters} which I give unto him, will be a fountain of Maya {Water} in him, which will gush forth unto Khaye {Life, lit. Lives}, which are eternal.”

ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܗܝ ܡܪܝ ܗܒ ܠܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܝܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܨܗܐ ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܐܬܝܐ ܕܠܝܐ ܡܢ ܗܪܟܐ
15 That anttha {woman} said unto Him, “Mari {My lord}, give unto me from these Maya {Waters}, so that I won’t be thirsty again, and won’t have to come and draw out from here!”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܙܠܝ ܩܪܝ ܠܒܥܠܟܝ ܘܬܝ ܠܗܪܟܐ
16 Y’shu said unto her, “Go call your husband, and come here.”

ܐܡܪܐ ܠܗ ܠܝܬ ܠܝ ܒܥܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܫܦܝܪ ܐܡܪܬܝ ܕܠܝܬ ܠܝ ܒܥܠܐ
17 She said unto Him, “There isn’t for me a bala {a husband}.” Y’shu said unto her, “You have said well that ‘There isn’t for me a bala {a husband}.’

ܚܡܫܐ ܓܝܪ ܒܥܠܝܢ ܗܘܘ ܠܟܝ ܘܗܢܐ ܕܐܝܬ ܠܟܝ ܗܫܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܠܟܝ ܗܕܐ ܫܪܝܪܬܐ ܐܡܪܬܝ
18 For, you have had five balin {husbands} for you, and this one that there is for you now, isn’t your husband. This you have spoken truthfully.”

ܐܡܪܐ ܠܗ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܡܪܝ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ ܐܢܬ
19 That anttha {woman} said unto Him, “Mari {My lord}, I see that you are a Nabiya {a Prophet}.

ܐܒܗܝܢ ܒܗܢܐ ܛܘܪܐ ܣܓܕܘ ܘܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘ ܐܬܪ ܕܘܠܐ ܠܡܣܓܕ
20 Our forefathers worshiped in this tura {mountain}, and you say that in Urishlim {Jerusalem} is the place that it is proper to worship.”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܬܬܐ ܗܝܡܢܝܢܝ ܕܐܬܝܐ ܫܥܬܐ ܕܠܐ ܒܗܢܐ ܛܘܪܐ ܐܦ ܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܬܣܓܕܘܢ ܠܐܒܐ
21 Y’shu said unto her, “anttha {woman} believe Me, that the hour comes, that not in this tura {mountain}, also not in Urishlim {Jerusalem}, will they bow down to Aba {The Father}.

ܐܢܬܘܢ ܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ ܠܡܐ ܕܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܚܝܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܘܢ
22 You bow down to something that you know not, but, we bow down to The One whom we know, because Khaye {Life} is from the Yehudaye {the Judeans/the Jews}.

ܐܠܐ ܐܬܝܐ ܫܥܬܐ ܘܗܫܐ ܐܝܬܝܗ ܐܡܬܝ ܕܣܓܘܕܐ ܫܪܝܪܐ ܢܣܓܕܘܢ ܠܐܒܐ ܒܪܘܚܐ ܘܒܫܪܪܐ ܐܦ ܐܒܐ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘ ܣܓܘܕܐ ܒܥܐ
23 But, the hour comes, and now is, when The Shariyre Sagude {The True Worshipers} will bow down to Aba {The Father} in The Rukha {The Spirit} and also in The Shrara {The Truth}. For, Aba {The Father}, He seeks Sagude {Worshipers} like these.

ܪܘܚܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗ ܒܪܘܚܐ ܘܒܫܪܪܐ ܘܠܐ ܕܢܣܓܕܘܢ
24 For, Alaha {God} is The Rukha {Spirit}, and those who bow down to Him, it is right that they should bow down in The Rukha {The Spirit} and in The Shrara {The Truth}.”

ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܗܝ ܝܕܥܐ ܐܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܐ ܘܡܐ ܕܐܬܐ ܗܘ ܡܠܦ ܠܢ ܟܠ ܡܕܡ
25 That anttha {woman} said unto Him, “I know that Meshikha {The Anointed One} comes, and when that One has come, He will teach to us every thing.

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܡܟܝ
26 Y’shu said unto her, “I AM! I who speaks with you!”

ܘܟܕ ܡܡܠܠ ܐܬܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܥܡ ܐܢܬܬܐ ܡܡܠܠ ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܐܡܪ ܡܢܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܐܘ ܡܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܥܡܗ
27 And while He spoke, His Disciples {His Students} came, and were amazed that He spoke with an anttha {a woman}. But, no nash {man} said, “What do you seek?” or, “Why do you speak with her?”

ܘܫܒܩܬ ܩܘܠܬܗ ܐܢܬܬܐ ܘܐܙܠܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܐܡܪܐ ܠܐܢܫܐ
28 And the anttha {the woman} left her kultha {pitcher/water jar} and went unto the city, and said unto the People,

ܬܘ ܚܙܘ ܓܒܪܐ ܕܐܡܪ ܠܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܠܡܐ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ
29 “Come, see the Gabra {the Man} who has declared unto me every thing that I have done! Perhaps He is Meshikha {The Anointed One}?

ܘܢܦܩܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ
30 And the People went out from the city, and were coming unto Him.

ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܒܢ ܠܥܣ
31 And in the midst of these things, His Disciples {His Students} were begging Him and saying unto Him, “Raban {Our Master}, eat!”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܬ ܠܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܐܟܘܠ ܐܝܕܐ ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
32 But, He said unto them, “I have makultha {food} which I eat, which you, you know not.”

ܐܡܪܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܒܝܢܝܗܘܢ ܠܡܐ ܐܢܫ ܐܝܬܝ ܠܗ ܡܕܡ ܠܡܐܟܠ
33 The Talmiyde {The Disciples/Students} said among themselves, “Perhaps a nash {a man} has brought unto Him something to eat?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܡܐܟܘܠܬܝ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܘܐܫܠܡܝܘܗܝ ܠܥܒܕܗ
34 Y’shu said unto them, “Makulthi {My food} which is mine, is that I do the will of Him who has sent Me, and that I should complete His work.

ܠܐ ܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܕܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܝܪܚܝܢ ܐܬܐ ܚܨܕܐ ܗܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܪܝܡܘ ܥܝܢܝܟܘܢ ܘܚܙܘ ܐܪܥܬܐ ܕܚܘܪ ܘܡܛܝ ܠܚܨܕܐ ܡܢ ܟܕܘ
35 Don’t you say that after four months the harvest comes? Look! I say unto you, lift up your eyes and see the fields which are white, and from now on, The Harvest has come!

ܘܐܝܢܐ ܕܚܨܕ ܐܓܪܐ ܢܣܒ ܘܟܢܫ ܦܐܪܐ ܠܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܘܙܪܘܥܐ ܘܚܨܘܕܐ ܐܟܚܕܐ ܢܚܕܘܢ
36 And he who reaps, receives a wage, and gathers fruits unto Khaye {Life}, which is eternal. And the sower and the reaper will rejoice together {or, at the same time}!

ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܐܚܪܝܢ ܗܘ ܙܪܥ ܘܐܚܪܝܢ ܚܨܕ
37 For, in this is a word of truth, that another, he sows, and another, reaps.

ܐܢܐ ܫܕܪܬܟܘܢ ܠܡܚܨܕ ܡܕܡ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬܘܢ ܠܐܝܬܘܢ ܒܗ ܐܚܪܢܐ ܓܝܪ ܠܐܝܘ ܘܐܢܬܘܢ ܥܠܬܘܢ ܥܠ ܥܡܠܗܘܢ ܕܗܢܘܢ
38 I have sent you to reap something which you hadn’t toiled in. For, others toiled, and you have entered into their labor.”

ܡܢ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܫܡܪܝܐ ܡܛܠ ܡܠܬܗ ܕܐܢܬܬܐ ܗܝ ܕܡܣܗܕܐ ܗܘܬ ܕܐܡܪ ܠܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ
39 Then many Shamraye {Samaritans} from that city believed in Him because of the word of that anttha {woman} who had testified that, “He declared unto me every thing which I have done!”

ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܘܬܗ ܗܢܘܢ ܫܡܪܝܐ ܒܥܘ ܡܢܗ ܕܢܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ
40 And when those Shamraye {Samaritans} came to Him, they were seeking from Him that He should stay with them. And He remained with them two days.

ܘܣܓܝܐܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܡܛܠ ܡܠܬܗ
41 And many believed in Him because of His Word.

ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢܬܬܐ ܗܝ ܕܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܬܟܝ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܒܗ ܚܢܢ ܓܝܪ ܫܡܥܢ ܘܝܕܥܢ ܕܗܢܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܫܝܚܐ ܡܚܝܢܗ ܕܥܠܡܐ
42 And they were saying unto that anttha {woman}, that “Hereafter, it wasn’t because of your word we believe in Him, for, we have heard and we know that this truly is Meshikha {The Anointed One}, The Life-Giver of the alma {the world}!”

ܘܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ ܢܦܩ ܝܫܘܥ ܡܢ ܬܡܢ ܘܐܙܠ ܠܓܠܝܠܐ
43 And after two days, Y’shu went out from there and went unto Galila {Galilee}.

ܗܘ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܣܗܕ ܕܢܒܝܐ ܒܡܕܝܢܬܗ ܠܐ ܡܬܝܩܪ
44 For He, Y’shu, had testified that “a Nabiya {a Prophet} isn’t honored in his own city.”

ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐ ܠܓܠܝܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܓܠܝܠܝܐ ܕܚܙܘ ܐܬܘܬܐ ܟܠ ܕܥܒܕ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܥܕܥܕܐ ܐܬܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܠܥܕܥܕܐ
45 Then, when He came unto Galila {Galilee}, the Galilaye {the Galileans} received Him; the ones who saw all the athwatha {the signs} which He did in Urishlim {Jerusalem} at The Adiada {The Feast}. For, they had also come unto The Adiada {The Feast}.

ܐܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܠܩܛܢܐ ܕܓܠܝܠܐ ܐܝܟܐ ܕܥܒܕ ܡܝܐ ܚܡܪܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܦܪܢܚܘܡ ܥܒܕ ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܒܪܗ ܟܪܝܗ ܗܘܐ
46 Then Y’shu came again unto Qatne {Cana} of Galila {Galilee} where He had made the maya {the waters} khamra {wine}. And there was in Kaparnakhum {Capernaum} a servant of a certain Malka {King}, whose son was sick.

ܗܢܐ ܫܡܥ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܡܢ ܝܗܘܕ ܠܓܠܝܠܐ ܘܐܙܠ ܠܘܬܗ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܢܚܘܬ ܘܢܐܣܐ ܠܒܪܗ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܡܡܬ
47 This one had heard that Y’shu was come from Yehud {Judea} unto Galila {Galilee}, and He went to Him and was begging Him that He should come down and to heal his son, for, he was near to dying.

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢ ܐܬܘܬܐ ܘܬܕܡܪܬܐ ܠܐ ܬܚܙܘܢ ܠܐ ܬܗܝܡܢܘܢ
48 Y’shu said unto him, “If you don’t see signs and wonders, you will not believe!”

ܐܡܪ ܠܗ ܗܘ ܥܒܕ ܡܠܟܐ ܡܪܝ ܚܘܬ ܥܕܠܐ ܡܐܬ ܠܗ ܛܠܝܐ
49 That one, the Malka’s {the King’s} servant, said unto Him, “Mari {My Lord}, come down before the boy dies!”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܙܠ ܒܪܟ ܚܝ ܗܘ ܘܗܝܡܢ ܗܘ ܓܒܪܐ ܒܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܘܐܙܠ
50 Y’shu said unto him, “Go, your son is alive!” And that gabra {man} believed in The Word which Y’shu spoke unto him, and he departed.

ܟܕ ܕܝܢ ܢܚܬ ܗܘܐ ܐܪܥܘܗܝ ܥܒܕܘܗܝ ܘܣܒܪܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܒܪܟ ܚܝܐ
51 Then, while he was going down, his servants met him, and brought him hope, and were saying unto him, “Your son lives!”

ܘܫܐܠ ܐܢܘܢ ܒܐܝܢܐ ܥܕܢܐ ܐܬܚܠܡ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܬܡܠܝ ܒܫܒܥ ܫܥܝܢ ܫܒܩܬܗ ܐܫܬܐ
52 And he asked them at what time he was healed, and they said unto him, “Yesterday, at the seventh hour, the fever left him!”

ܘܝܕܥ ܐܒܘܗܝ ܕܒܗܝ ܫܥܬܐ ܕܒܗ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܕܒܪܟ ܚܝܐ ܘܗܝܡܢ ܗܘ ܘܒܝܬܗ ܟܠܗ
53 And his father knew that it was in that hour, which in it, Y’shu said unto him that “Your son lives!” And he believed, and all his household.

ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܬܐ ܡܢ ܝܗܘܕ ܠܓܠܝܠܐ
54 This again is the second sign which Y’shu did when He came from Yehud {Judea} unto Galila {Galilee}.

​Chapter 5
ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܥܕܥܕܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܘܣܠܩ ܝܫܘܥ ܠܐܘܪܫܠܡ
1 After these things, was a Feast of the Yehudaye {the Judeans/Jews}, and Y’shu went up to Urishlim {Jerusalem}.

ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܥܒܪܐܝܬ ܒܝܬ ܚܣܕܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܚܡܫܐ ܐܣܛܘܝܢ
2 Now, there was there in Urishlim {Jerusalem} a certain place of mamuditha {baptism} there, which in Ebraith {the Hebrew’s language i.e. Aramaic} is called Beth-Khesda {Bethesda, i.e. House of Mercy}, and there were five porches in it.

ܘܒܗܠܝܢ ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܪܝܗܐ ܘܣܡܝܐ ܘܚܓܝܣܐ ܘܝܒܝܫܐ ܘܡܣܟܝܢ ܗܘܘ ܠܙܘܥܐ ܕܡܝܐ
3 And in these, were placed many Ama {People} who were sick, and the blind, and the maimed, and the paralyzed, and they were expecting the agitation of the maya {the waters}.

ܡܠܐܟܐ ܓܝܪ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܢܚܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܡܙܝܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܝܐ ܘܐܝܢܐ ܕܩܕܡܝܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܙܘܥܐ ܕܡܝܐ ܡܬܚܠܡ ܗܘܐ ܟܠ ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ
4 For, a Malaka {a Heavenly Messenger} at a certain time would descend to it, unto the mamuditha {the baptismal pool}, and would stir them, the maya {the waters}, and whoever that would descend first after the agitation of the maya {the waters}, were healed of every pain which that one had.

ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܟܘܪܗܢܐ
5 Now, there was there a certain gabra {man} who was in disease, thirty and eight years.

ܠܗܢܐ ܚܙܐ ܝܫܘܥ ܕܪܡܐ ܘܝܕܥ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܬܚܠܡ
6 Y’shu saw this one who was placed there, and He knew that he was there for a long time, and He said unto him, “Do you desire that you might be healed?”

ܥܢܐ ܗܘ ܟܪܝܗܐ ܘܐܡܪ ܐܝܢ ܡܪܝ ܠܝܬ ܠܝ ܕܝܢ ܐܢܫ ܕܡܐ ܕܐܬܬܙܝܥܘ ܡܝܐ ܢܪܡܝܢܝ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܠܐ ܥܕ ܐܢܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܢ ܡܢ ܩܕܡܝ ܢܚܬ
7 That sick one answered and said, “Yes Mari {My Lord}! But, there isn’t for me a nash {a man} that when the maya {the waters} are moved, to place me in the mamuditha {the baptismal pool}, but rather, while I am coming, another ahead of me, descends.”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܩܘܡ ܫܩܘܠ ܥܪܣܟ ܘܗܠܟ
8 Y’shu said unto him, “Qum {Arise}! Take up arsak {your bed/pallet}, and halek {walk}!”

ܘܒܪܫܥܬܗ ܐܬܚܠܡ ܓܒܪܐ ܗܘ ܘܩܡ ܫܩܠ ܥܪܣܗ ܘܗܠܟ ܘܗܘ ܗܘ ܝܘܡܐ ܫܒܬܐ ܗܘܬ
9 And at once {lit. in the son an hour}, that gabra {man} was healed, and arose and took arseh {his bed/pallet} and did halek {walked}. And that day, it was The Shabtha {The Sabbath}.

ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ ܠܗܘ ܕܐܬܐܣܝ ܫܒܬܐ ܗܝ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟ ܕܬܫܩܘܠ ܥܪܣܟ
10 And the Yehudaye {the Judeans/Jews} said unto him, unto that one who was healed, “It is The Shabtha {The Sabbath}! It isn’t lawful for you that you take up arsak {your bed/pallet}!”

ܗܘ ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܘ ܕܥܒܕܢܝ ܚܠܝܡܐ ܗܘ ܐܡܪ ܠܝ ܕܫܩܘܠ ܥܪܣܟ ܘܗܠܟ
11 But, he answered and said unto them, “That one who made me whole, He said unto me, ‘Take up arsak {your bed/pallet} and halek {walk}!'”

ܘܫܐܠܘܗܝ ܡܢܘ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܡܪ ܠܟ ܕܫܩܘܠ ܥܪܣܟ ܘܗܠܟ
12 And they asked him, “Who is this gabra {man} who said unto you, ‘Take up arsak {your bed/pallet} and halek {walk}?’”

ܗܘ ܕܝܢ ܕܐܬܐܣܝ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢܘ ܝܫܘܥ ܓܝܪ ܐܬܓܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ
13 But, that one who was healed didn’t know who Y’shu was, for, He had been hidden among a large crowd that was in that place.

ܒܬܪ ܙܒܢ ܐܫܟܚܗ ܝܫܘܥ ܒܗܝܟܠܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܐ ܚܠܝܡ ܐܢܬ ܬܘܒ ܠܐ ܬܚܛܐ ܕܠܡܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܡܢ ܩܕܡܝܐ
14 After a time, Y’shu found him in The Haykla {The Temple} and He said unto him, “Look! You are whole again! Don’t sin, lest there might happen unto you something which is worse than before.”

ܘܐܙܠ ܗܘ ܓܒܪܐ ܘܐܡܪ ܠܝܗܘܕܝܐ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܗܘ ܕܐܚܠܡܗ
15 And that gabra {man} went and said unto the Yehudaye {the Judeans/Jews} that Y’shu, He was that one who had healed him.

ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ ܠܝܫܘܥ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܛܠܗ ܕܗܠܝܢ ܥܒܕ ܗܘܐ ܒܫܒܬܐ
16 And because of this, the Yehudaye {the Judeans/Jews} were persecuting Y’shu and were seeking to kill Him, because of these things He would do on The Shabtha {The Sabbath}.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܒܝ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܥܒܕ ܐܦ ܐܢܐ ܥܒܕ ܐܢܐ
17 But He, Y’shu, said unto them, “My Father works until now; I’m also working.”

ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ ܠܡܩܛܠܗ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܫܪܐ ܗܘܐ ܫܒܬܐ ܐܠܐ ܐܦ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܕܐܒܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪ ܗܘܐ ܘܡܫܘܐ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܥܡ ܐܠܗܐ
18 And because of this, the Yehudaye {the Judeans/Jews} were especially seeking to kill Him, not only because He had broken The Shabtha {The Sabbath}, but also, that besides this, He was saying that His Father was Alaha {God}, and was thus equating Himself with Alaha {God}.

ܥܢܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪܐ ܥܒܕ ܡܕܡ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܚܙܐ ܠܐܒܐ ܕܥܒܕ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܒܐ ܥܒܕ ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܪܐ ܐܟܘܬܗ ܥܒܕ
19 Then Y’shu answered and said unto them, “Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that The Son isn’t able to do a thing from His own Soul’s will, but rather, what He sees Aba {The Father} doing. For, Aba {The Father} is doing these things; likewise, The Son also does them.

ܐܒܐ ܓܝܪ ܪܚܡ ܠܒܪܗ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܚܘܐ ܠܗ ܘܕܝܬܝܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕܐ ܡܚܘܐ ܠܗ ܕܐܢܬܘܢ ܬܬܕܡܪܘܢ
20 For, Aba {The Father} loves The Son, and every thing that He does, He shows unto Him. And greater than these works He shows Him, so that you will wonder.

ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܒܐ ܡܩܝܡ ܡܝܬܐ ܘܡܚܐ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒܐ ܡܚܐ
21 For, as Aba {The Father} raises the miythe {the dead} and revives them, thus also The Son, unto those whom He desires.

ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܒܐ ܕܐܢ ܠܐܢܫ ܐܠܐ ܟܠܗ ܕܝܢܐ ܝܗܒܗ ܠܒܪܐ
22 For, Aba {The Father} doesn’t judge a nash {a man}, but rather, all judgment has been given unto The Son.

ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܝܩܪ ܠܒܪܐ ܐܝܟ ܕܡܝܩܪ ܠܐܒܐ ܗܘ ܕܠܐ ܡܝܩܪ ܠܒܪܐ ܠܐ ܡܝܩܪ ܠܐܒܐ ܕܫܕܪܗ
23 So that, every nash {man} may give honor unto The Son, as He gives honor unto Aba {The Father}. That one who doesn’t give honor unto The Son, doesn’t give honor unto Aba {The Father}, who has sent Him.

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܫܡܥ ܡܠܬܝ ܘܡܗܝܡܢ ܠܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܘܠܕܝܢܐ ܠܐ ܐܬܐ ܐܠܐ ܫܢܝ ܠܗ ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚܝܐ
24 Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that whoever hears {or, responds to or, obeys} My Miltha {Word, or doctrine/teaching/instruction}, and believes {or, trusts in/or, has faith in} Him who has sent Me, there is for him Khaye {Life} which is eternal, and they don’t come unto The Diyna {The Judgment, or The Sentence}, but rather, has passed from mawtha {death} unto Khaye {Life}.

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܬܝܐ ܫܥܬܐ ܐܦ ܗܫܐ ܐܝܬܝܗ ܐܡܬܝ ܕܡܝܬܐ ܢܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܗܢܘܢ ܕܫܡܥܝܢ ܢܚܘܢ
25 Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that the hour is coming, even now is, when the miythe {the dead} will hear The Voice of The Son of Alaha {God}, and those who hear, will Live!

ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐܒܐ ܐܝܬ ܚܝܐ ܒܩܢܘܡܗ ܗܟܢܐ ܝܗܒ ܐܦ ܠܒܪܐ ܕܢܗܘܘܢ ܚܝܐ ܒܩܢܘܡܗ
26 For, just as for Aba {The Father}, there is Khaye {Life} in Qnumeh {His Own Nature/Self/Essence}, thus He has given unto The Son that He should have Khaye {Life} in Qnumeh {His own Nature/Self/Essence}.

ܘܐܫܠܛܗ ܕܢܗܘܐ ܥܒܕ ܐܦ ܕܝܢܐܕܒܪܗ ܗܘ ܕܝܢ ܕܐܢܫܐ
27 And whom also has Authority to execute Judgment, because He is The Son of Man.

ܠܐ ܬܬܕܡܪܘܢ ܒܗܕܐ ܕܐܬܝܐ ܫܥܬܐ ܐܡܬܝ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܩܒܪܐ ܐܢܘܢ ܢܫܡܥܘܢ ܩܠܗ
28 Don’t be wondering at this, the hour is coming when all those who are in the qabre {the tombs} will hear His Voice!

ܘܢܦܩܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕܘ ܛܒܬܐ ܠܩܝܡܬܐ ܕܚܝܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕܘ ܒܝܫܬܐ ܠܩܝܡܬܐ ܕܕܝܢܐ
29 And those who have done good things, will go forth unto the resurrection of Khaye {Life}, and those who have done evil things, unto the resurrection of judgment.

ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܝ ܡܕܡ ܠܡܥܒܕ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܕܐܢ ܐܢܐ ܘܕܝܢܝ ܟܐܝܢ ܗܘ ܠܐ ܓܝܪ ܒܥܐ ܐܢܐ ܨܒܝܢܝ ܐܠܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܢ ܕܫܕܪܢܝ
30 I’m not able to do a thing from My own Soul’s will, but rather, as I hear, I judge, and My judgment is just, for, I don’t seek My own will, but rather, the will of He who has sent Me.

ܐܢ ܐܢܐ ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܣܗܕܘܬܝ ܠܐ ܗܘܬ ܫܪܝܪܐ
31 I, if I testify about Myself, My testimony isn’t true.

ܐܚܪܝܢ ܗܘ ܗܘ ܕܡܣܗܕ ܥܠܝ ܘܝܕܥ ܐܢܐ ܕܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ ܕܡܣܗܕ ܥܠܝ
32 Another is that one who testifies concerning Me, and I know that his testimony which he testifies concerning Me, is true.

ܐܢܬܘܢ ܫܕܪܬܘܢ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܘܐܣܗܕ ܥܠ ܫܪܪܐ
33 Yukhanan {John} was sent unto you, and He testified concerning The Shrara {The Truth}.

ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܢܣܒ ܐܢܐ ܣܗܕܘܬܐ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܐܢܬܘܢ ܬܚܘܢ
34 But, I haven’t received testimony from a son of man; but rather, I say these things, so that you may Live!

ܗܘ ܫܪܓܐ ܗܘܐ ܕܕܠܩ ܘܡܢܗܪ ܘܐܢܬܘܢ ܨܒܝܬܘܢ ܕܬܫܬܒܗܪܘܢ ܕܫܥܬܐ ܒܢܘܗܪܗ
35 That one was a Shraga {a Lamp} which burned and brought Light, and you desired to glory for a moment of time in his Light.

ܠܝ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܝ ܣܗܕܘܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܕܝܘܚܢܢ ܥܒܕܐ ܓܝܪ ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܒܝ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܗܢܘܢ ܥܒܕܐ ܕܥܒܕ ܐܢܐ ܣܗܕܝܢ ܥܠܝ ܕܐܒܐ ܫܠܚܢܝ
36 Yet, for Me, there is for Me a testimony which is greater than that of Yukhanan {John}. For, the works which My Father has given to Me that I should finish, they, those works which I do, testify concerning Me, that Aba {The Father} has sent Me.

ܘܐܒܐ ܕܫܠܚܢܝ ܗܘ ܣܗܕ ܥܠܝ ܠܐ ܩܠܗ ܡܢ ܡܬܘܡ ܫܡܥܬܘܢ ܘܠܐ ܚܙܘܗ ܚܙܝܬܘܢ
37 And Aba {The Father}, who has sent Me, He testifies concerning Me. A voice from Him you have never heard, and you have not seen His appearance.

ܘܡܠܬܗ ܠܐ ܡܩܘܝܐ ܒܟܘܢ ܡܛܠ ܕܒܗܘ ܕܗܘ ܫܕܪ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ
38 And His Miltha {Word} doesn’t abide in you, because you don’t believe in that One whom He has sent unto you.

ܒܨܘ ܟܬܒܐ ܕܒܗܘܢ ܡܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܘܗܢܘܢ ܣܗܕܝܢ ܥܠܝ
39 Search The Kathabe {The Scriptures}, because in them you hope you have that Khaye {Life} which is eternal, and they are testifying about Me!

ܘܠܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܐܬܘܢ ܠܘܬܝ ܕܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ
40 And you don’t desire that you should come unto Me, so that you might have that Khaye {Life} which is for eternity.

ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ ܠܐ ܢܣܒ ܐܢܐ
41 I don’t receive praise from the sons of men.

ܐܠܐ ܝܕܥܬܟܘܢ ܕܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܠܝܬ ܒܟܘܢ
42 But, I know you, that The Khubeh d’Alaha {The Love of God} isn’t in you!

ܐܢܐ ܐܬܝܬ ܒܫܡܗ ܕܐܒܝ ܘܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܘܐܢ ܐܚܪܝܢ ܢܐܬܐ ܒܫܡ ܢܦܫܗ ܠܗܘ ܬܩܒܠܘܢ
43 I have come in The Name of My Father}, and you are not receptive to Me, and if another should come in his own name, that one you will receive.

ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܝܡܢܘ ܕܫܘܒܚܐ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܠܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
44 How are you able to believe, you who receive praise one from another; and that praise which is from the One Alaha {God}, you don’t seek?

ܠܡܐ ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܢܐ ܡܩܛܪܓ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܩܕܡ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܕܡܩܛܪܓ ܠܟܘܢ ܡܘܫܐ ܗܘ ܕܒܗ ܣܒܪܬܘܢ
45 Why, do you think that I’m accusing you before Aba {The Father}? There is one who is accusing you; Mushe {Moses}, he in whom you have hoped!

ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܡܘܫܐ ܗܝܡܢܬܘܢ ܐܦ ܒܝ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܥܠܝ ܟܬܒ
46 For, if you had been believers in Mushe {Moses}, you would also be believers in Me, for, Mushe {Moses} has written about Me.

ܘܐܢ ܠܟܬܒܘܗܝ ܕܗܘ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܠܡܠܝ ܕܝܠܝ ܬܗܝܡܢܘܢ
47 And if you don’t believe that one’s Writings, how will you believe My own Words? ”

Chapter 6
ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܙܠ ܝܫܘܥ ܠܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܕܓܠܝܠܐ ܕܛܒܪܝܘܣ
1 After these things, Y’shu went unto the crossing of the Sea of Galila {Galilee}, that is, Tiberius.

ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܐܬܘܬܐ ܕܥܒܕ ܒܟܪܝܗܐ
2 And a large crowd went after Him, because they were seeing the athwatha {the miraculous signs} which He was doing among the kriyhe {the sick}.

ܘܣܠܩ ܝܫܘܥ ܠܛܘܪܐ ܘܬܡܢ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ
3 And Y’shu went up unto a mountain, and was sitting there with His Disciples {His Students}.

ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܕܥܕܐ ܕܦܨܚܐ ܕܝܗܘܕܝܐ
4 Now, The Adiada d’Peskha {The Feast of The Passover} of the Yehudaye {the Judeans/Jews} was near.

ܘܐܪܝܡ ܝܫܘܥ ܥܝܢܘܗܝ ܘܚܙܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܬܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܐܝܡܟܐ ܢܙܒܢ ܠܚܡܐ ܕܢܐܟܠܘܢ ܗܠܝܢ
5 And Y’shu raised His eyes and saw the large crowd that was coming towards Him, and He said unto Philipus {Philip}, “Where might we buy bread, so that these People may eat?”

ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܟܕ ܡܢܣܐ ܠܗ ܗܘ ܓܝܪ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܥܬܝܕ ܠܡܥܒܕ
6 Yet, He said this, while testing him, for, He was knowing what He was about to do.

ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܝܦܘܣ ܕܡܐܬܝܢ ܕܝܢܪܝܢ ܠܚܡܐ ܠܐ ܣܦܩ ܠܗܘܢ ܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܣܒ
7 Philipus {Philip} said unto Him that “Two hundred dinarin {denarius} of bread isn’t sufficient for them, after a few of each one from them might take a little!”

ܐܡܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ
8 Andreus, one from His Disciples {His Students}, the brother of Shimeun Kepha {Simeon, The Rock}, said unto Him,

ܐܝܬ ܬܢܢ ܛܠܝܐ ܚܕ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܚܡܫ ܓܪܝܨܢ ܕܣܥܪܐ ܘܬܪܝܢ ܢܘܢܝܢ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ
9 “There is here a certain boy who has upon him five loaves of barley, and two fish, but these, what are they for all those?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܥܒܕܘ ܐܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܕܢܣܬܡܟܘܢ ܥܣܒܐ ܕܝܢ ܣܓܝ ܗܘܐ ܒܗ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ ܘܐܣܬܡܟܘ ܓܒܪܐ ܒܡܢܝܢܐ ܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ
10 Y’shu said unto them, “Make every nasha {person} to recline. Now, there was much grass in that place, and the gabre {the men} who were reclining were five thousand in number.

ܘܫܩܠ ܝܫܘܥ ܠܚܡܐ ܘܒܪܟ ܘܦܠܓ ܠܗܢܘܢ ܕܣܡܝܟܝܢ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܢܘܢܐ ܟܡܐ ܕܨܒܘ
11 And Y’shu took the lakhma {the bread} and blessed it, and divided it unto those who reclined, and thus also from the fish, as much as they desired.

ܘܟܕ ܣܒܥܘ ܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܟܢܫܘ ܩܨܝܐ ܕܝܬܪܘ ܕܠܐ ܢܐܒܕ ܡܕܡ
12 And when they were satisfied, He said unto His Disciples {His Students}, “Gather the fragments {lit. the edges} which are left over, so that not a thing should be lost!”

ܘܟܢܫܘ ܘܡܠܘ ܬܪܥܣܪ ܩܘܦܝܢܝܢ ܩܨܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܪܘ ܠܗܢܘܢ ܕܐܟܠܘ ܡܢ ܚܡܫܐ ܠܚܡܝܢ ܕܣܥܪܐ
13 And they gathered them, and they filled twelve baskets of fragments, those which were left over from those who ate of the five bread-loaves of barley!

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܚܙܘ ܐܬܐ ܕܥܒܕ ܝܫܘܥ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܢܘ ܢܒܝܐ ܕܐܬܐ ܠܥܠܡܐ
14 Then, those who had seen the atha {the miraculous sign} which Y’shu did, were saying, “Truly this is The Nabiya {The Prophet} who comes to the world!”

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܝܕܥ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܢܚܛܦܘܢܝܗܝ ܘܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܡܠܟܐ ܘܫܢܝ ܠܗ ܠܛܘܪܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
15 But, Y’shu knew that they were preparing that they would come and seize Him and to make Him the Malka {the King}, and He departed unto a tura {a mountain} by Himself.

ܘܟܕ ܗܘܐ ܪܡܫܐ ܢܚܬܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܠܝܡܐ
16 And when ramsha {evening} came, His Disciples {His Students} descended unto the yama {the sea, or the lake}.

ܘܝܬܒܘ ܒܣܦܝܢܬܐ ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܥܒܪܐ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܘܚܫܟܬ ܗܘܬ ܠܗ ܘܠܐ ܐܬܝ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܝܫܘܥ
17 And they were settled in a sphintha {a ship} and were coming unto the crossing; unto Kaparnakhum {Capernaum}. And it became dark, and Y’shu hadn’t come with them.

ܝܡܐ ܕܝܢ ܐܙܕܩܦ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܪܒܬܐ ܢܫܒܬ ܗܘܬ
18 Then, the yama {the sea, or the lake} was raised up against them, because a great wind had blown.

ܘܕܒܪܘ ܐܝܟ ܐܣܛܕܘܬܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܘ ܬܠܬܝܢ ܘܚܙܘ ܠܝܫܘܥ ܟܕ ܡܗܠܟ ܥܠ ܝܡܬܐ ܘܟܕ ܩܪܒ ܠܘܬ ܣܦܝܢܬܗܘܢ ܕܚܠܘ
19 And they had traveled about twenty and five, or thirty estdawatha {stadia i.e. about 3 or 4 miles}, and they saw Y’shu while He was walking on the yamtha {the lake}! And when He drew near unto their boat, they were terrified!

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ
20 Then He, Y’shu, said unto them. I AM, don’t you be afraid!

ܘܨܒܘ ܗܘܘ ܕܢܩܒܠܘܢܝܗܝ ܒܣܦܝܢܬܐ ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܣܦܝܢܬܐ ܗܝ ܗܘܬ ܠܘܬ ܐܪܥܐ ܗܝ ܕܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ
21 And they desired that they might receive Him into the sphintha {the boat/ship}, and at that moment the sphintha {the boat/ship} was at the land, that one which they were going unto!

ܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܚܙܘ ܕܣܦܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܠܐ ܐܢ ܗܝ ܕܣܠܩܘ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ ܘܕܠܐ ܥܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܝܫܘܥ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܠܣܦܝܢܬܐ
22 And the following day, the crowd, which was standing at the crossing of the yama {the sea, or the lake}, saw that there wasn’t any other sphintha {boat/ship}, except that which The Talmiyde {The Disciples} had gone up into them, and that Y’shu hadn’t entered with them; with His Disciples {His Students}, into the sphintha {the boat/ship}.

ܐܬܝ ܗܘܝ ܕܝܢ ܐܠܦܐ ܐܚܪܢܝܬܐ ܡܢ ܛܒܪܝܘܣ ܥܠ ܓܢܒ ܕܘܟܬܐ ܗܝ ܕܐܟܠܘ ܒܗ ܠܚܡܐ ܟܕ ܒܪܟ ܝܫܘܥ
23 Then, other elpha {boats/crafts} had come from Tiberius, next to that place which they had eaten in, when Y’shu had blessed the lakhma {the bread}.

ܘܟܕ ܚܙܐ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܬܡܢ ܝܫܘܥ ܐܦ ܠܐ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܣܠܩܘ ܠܗܠܝܢ ܐܠܦܐ ܘܐܬܘ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܫܘܥ
24 And when that crowd had seen that Y’shu wasn’t there, nor even His Disciples {His Students}, they went up into those elphe {boats/crafts} and came unto Kaparnakhum {Capernaum}, and were seeking for Y’shu.

ܘܟܕ ܐܫܟܚܘܗܝ ܒܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܒܢ ܐܡܬܝ ܐܬܝܬ ܠܗܪܟܐ
25 And when they found Him at the crossing of the yama {the sea, or the lake}, they said unto Him, “Raban {Our Master}, when did you come here?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܚܙܝܬܘܢ ܐܬܘܬܐ ܐܠܐ ܕܐܟܠܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܣܒܥܬܘܢ
26 And Y’shu answered and said unto them, “Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that you haven’t sought Me because you saw athwatha {miraculous signs}, but rather, because you ate the lakhma {the bread} and were satisfied.

ܠܐ ܬܦܠܚܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܐܒܕܐ ܐܠܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܡܩܘܝܐ ܠܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܐܝܕܐ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܐܒܐ ܚܬܡ ܐܠܗܐ
27 You shouldn’t labor for the mekultha {the food} which perishes, but rather, for the mekultha {the food} which remains unto lives which are eternal, that which The Son of Man will give unto you, for, this One Alaha Aba {God, The Father} has sealed.”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܕܢܦܠܘܚ ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ
28 They said unto Him, “What should we do, so that we might work the bade d’Alaha {the works of God}?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܢܘ ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ ܕܬܗܝܡܢܘܢ ܒܡܢ ܕܗܘ ܫܕܪ
29 Y’shu answered and said unto them, “This is the bada d’Alaha {the work of God}, that you should believe in Him whom He has sent!”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܢܐ ܐܬܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܕܢܚܙܐ ܘܢܗܝܡܢ ܒܟ ܡܢܐ ܣܥܪ ܐܢܬ
30 They said unto Him, “What atha {miraculous sign} do you perform, so that we may see and might believe in you? What have you performed?

ܐܒܗܝܢ ܡܢܢܐ ܐܟܠܘ ܒܡܕܒܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܕܠܚܡܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܠܡܐܟܠ
31 Our fathers ate Manna in the madbra {the desert} as what is written that “He gave them The Lakhma {The Bread} from the Shmaya {the Heavens} to eat.’”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܠܚܡܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܠܐ ܐܒܝ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܠܚܡܐ ܕܩܘܫܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ
32 Y’shu said unto them, “Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that it wasn’t Mushe {Moses} who gave unto you The Lakhma {The Bread} from the Shmaya {the Heavens}, but rather, My Father gives unto you The Lakhma d’Qushtha {The Bread of Truth} from the Shmaya {The Heavens}.

ܠܚܡܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܝܗܒ ܚܝܐ ܠܥܠܡܐ
33 For, His Lakhma {Bread}, that One which is of Alaha {God}, has descended from the Shmaya {the Heavens}, and gives Khaye {Life} unto the alma {the world}.”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ ܒܟܠܙܒܢ ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܗܢܐ
34 They said unto Him, “Maran {Our Lord}, always give unto us this Lakhma {Bread}!”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܕܚܝܐ ܡܢ ܕܐܬܐ ܠܘܬܝ ܠܐ ܢܟܦܢ ܘܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܠܐ ܢܨܗܐ ܠܥܠܡ
35 Y’shu said unto them, “I AM The Lakhma d’Khaye {The Bread of Life}! Whoever that comes unto Me will not be hungry. And whoever that believes in Me, will not ever be thirsty.

ܐܠܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܚܙܝܬܘܢܢܝ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ
36 But, I have said unto you that you have seen Me, and you don’t believe.

ܟܠ ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܒܝ ܠܘܬܝ ܢܐܬܐ ܘܡܢ ܕܠܘܬܝ ܢܐܬܐ ܠܐ ܐܦܩܗ ܠܒܪ
37 All whom My Father has given unto Me, will come unto Me, and whomever that won’t come unto Me will be cast outside!

ܕܢܚܬܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܝ ܐܠܐ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܡܢ ܕܫܕܪܢܝ
38 I have come down from the Shmaya {the Heavens}, not to make My will happen, but rather, that I should do the will of Him who has sent Me.

ܗܢܘ ܕܝܢ ܨܒܝܢܗ ܕܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܕܟܠ ܕܝܗܒ ܠܝ ܠܐ ܐܘܒܕ ܡܢܗ ܐܠܐ ܐܩܝܡܝܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ
39 Thereupon, this is His will, of Him who has sent Me; that all from whom He has given unto Me shall not be lost, but rather, shall be raised up in the last day!

ܗܢܘ ܓܝܪ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝ ܕܟܠ ܕܚܙܐ ܠܒܪܐ ܘܡܗܝܡܢ ܒܗ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܘܐܢܐ ܐܩܝܡܝܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ
40 For, this is the will of Abi {My Father}, that all who looks unto The Son, and believes in Him, shall have Khaye {Lives} for them which are eternal. And I shall raise him up in the last day.”

ܝܗܘܕܝܐ ܕܝܢ ܪܛܢܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܕܐܡܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܕܢܚܬܬ ܡܢ ܫܡܝܐ
41 Then, the Yehudaye {the Judeans/Jews} were murmuring against Him because He said that “I AM The Lakhma {The Bread} who has descended from the Shmaya {the Heavens}.”

ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܝܘܣܦ ܗܘ ܕܚܢܢ ܝܕܥܝܢ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܗܢܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܬܬ
42 And they were saying, “Is this not Y’shu, the son of Yuseph {Joseph}, that one who we know his father and his mother? And how says this one that ‘from the Shmaya {the Heavens} I have descended?’”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܬܪܛܢܘܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ
43 Y’shu answered and said unto them, “Don’t murmur one with another.

ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܐܠܐ ܐܢ ܢܓܕܗ ܐܒܐ ܕܫܕܪܢܝ ܘܐܢܐ ܐܩܝܡܝܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ
44 No nash {man} is able that he might come to Me, except only if Aba {The Father}, who has sent Me, draws him. And I shall raise him up in the last day.

ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܒܢܒܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܐ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܡܢ ܕܫܡܥ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܒܐ ܘܝܠܦ ܡܢܗ ܐܬܐ ܠܘܬܝ
45 For, it is written by The Nabiya {The Prophet} that ‘ it will happen that they all will be taught of Alaha {God}.’ Therefore, whoever that hears from Aba {The Father}, and learns from Him, comes unto Me.

ܠܐ ܗܘܐ ܕܚܙܐ ܐܢܫ ܠܐܒܐ ܐܠܐ ܡܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܗܘ ܚܙܐ ܠܐܒܐ
46 No nash {a man} has seen Aba {The Father}, but rather, the One who is from Alaha {God}, He is that One who has seen Aba {The Father}.

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
47 Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that whomever that believes in Me, there is for them Khaye {Lives} which are eternal!

ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܕܚܝܐ
48 I AM The Lakhma d’Khaye {The Bread of Life}!

ܐܒܗܝܟܘܢ ܐܟܠܘ ܡܢܢܐ ܒܡܕܒܪܐ ܘܡܝܬܘ
49 Your fathers ate Manna in the madbra {the desert}, and they died.

ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܚܡܐ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܢܐܟܘܠ ܐܢܫ ܡܢܗ ܘܠܐ ܢܡܘܬ
50 Yet, this is The Lakhma {The Bread} which has descended from the Shmaya {the Heavens}, so that a nash {a man} may eat from it, and he shall not die!

ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܚܝܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܬܬ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܟܘܠ ܡܢ ܗܢܐ ܠܚܡܐ ܢܚܐ ܠܥܠܡ ܘܠܚܡܐ ܐܝܢܐ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܦܓܪܝ ܗܘ ܕܥܠ ܐܦܝ ܚܝܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܝܗܒ ܐܢܐ
51 I AM The Lakhma Haya {The Living Bread} who has descended from the Shmaya {the Heavens}. And if a nash {a man} shall eat from this Lakhma {Bread}, he shall live forever! And The Lakhma {The Bread} which I shall give, is My Body, which I give for the sake of the life of the world.”

ܢܨܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܐܡܪܝܢ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܗܢܐ ܦܓܪܗ ܕܢܬܠ ܠܢ ܠܡܐܟܠ
52 Then, the Yehudaye {the Judeans/Jews} were quarreling one with another and were saying, “How is this one able that he might give unto us his body to eat?”

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܢ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܦܓܪܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܘܬܫܬܘܢ ܕܡܗ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܚܝܐ ܒܩܢܘܡܟܘܢ
53 And Y’shu said unto them, “Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that unless you eat The Body of The Son of Man, and unless you drink His Blood, for you there is no Khaye {Life} in qnumkun {your nature/self}!

ܡܢ ܕܐܟܠ ܕܝܢ ܡܢ ܦܓܪܝ ܘܫܬܐ ܡܢ ܕܡܝ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܘܐܢܐ ܐܩܝܡܝܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ
54 But, whoever eats from My Body, and drinks from My Blood, there is for them Khaye {Life} which is forever, and I will raise him up in the last day!

ܦܓܪܝ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܕܡܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܬܝܐ
55 For, My Body truly is mekultha {food}, and My Blood truly is mashthya {drink}.

ܡܢ ܕܐܟܠ ܦܓܪܝ ܘܫܬܐ ܕܡܝ ܒܝ ܡܩܘܐ ܘܐܢܐ ܒܗ
56 Whoever eats My Body and drinks My Blood, abides in Me, and I in him.

ܐܝܟܢܐ ܕܫܕܪܢܝ ܐܒܐ ܚܝܐ ܘܐܢܐ ܚܝ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܒܐ ܘܡܢ ܕܢܐܟܠܢܝ ܐܦ ܗܘ ܢܚܐ ܡܛܠܬܝ
57 Just as The Living Father, the One who has sent Me; and I’m alive because of Aba {The Father}, therefore, whoever eats of Me, he also will Live because of Me.

ܗܢܘ ܠܚܡܐ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܗܘ ܕܐܟܠܘ ܐܒܗܝܟܘܢ ܡܢܢܐ ܘܡܝܬܘ ܡܢ ܕܐܟܠ ܡܢ ܗܢܐ ܠܚܡܐ ܢܚܐ ܠܥܠܡ
58 This is The Lakhma {The Bread} which has descended from the Shmaya {the Heavens}. It isn’t like the Manna; that which your fathers ate from, and have died. He who eats from this Lakhma {Bread} will live forever!”

ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܒܟܢܘܫܬܐ ܟܕ ܡܠܦ ܒܟܦܪܢܚܘܡ
59 He said these things while He taught in The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly} in Kaparnakhum {Capernaum}.

ܘܣܓܝܐܐ ܕܫܡܥܘ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܡܪܝܢ ܩܫܝܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܡܢܘ ܡܫܟܚ ܠܡܫܡܥܗ
60 And many who heard it from His Disciples {His Students}, said, “This statement is hard! Who is able to hear it!?”

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܝܕܥ ܒܢܦܫܗ ܕܪܛܢܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܡܟܫܠܐ ܠܟܘܢ
61 But, Y’shu knew in His Soul that His Disciples {His Students} were murmuring about this, and He said unto them, “This offends you!

ܐܢ ܬܚܙܘܢ ܗܟܝܠ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܣܠܩ ܠܐܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ
62 Now, what if you should see The Son of Man which ascends unto the place where He was existing from before?

ܪܘܚܐ ܗܝ ܕܡܚܝܐ ܦܓܪܐ ܠܐ ܡܗܢܐ ܡܕܡ ܡܠܐ ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܪܘܚܐ ܐܢܝܢ ܘܚܝܐ ܐܢܝܢ
63 It is The Rukha {The Spirit} who makes alive; the body doesn’t profit a thing. The Words which I speak with you, are Rukha {Spirit} and are Khaye {Life}.

ܐܠܐ ܐܝܬ ܐܢܫܐ ܡܢܟܘܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܝܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܡܢܘ ܗܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ
64 But, there are some from you who don’t believe.” For, Y’shu was knowing from before who they were who didn’t believe, and who that one was who would betray Him.

ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܐܢ ܠܐ ܝܗܝܒ ܠܗ ܡܢ ܐܒܝ
65 And He had said unto them, “Because of this, I have said unto you that no nash {man} is able that he might come unto Me, if not given to him from Abi {My Father}.”

ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܙܠܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܘܠܐ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ
66 Because of this statement, many from His Disciples {His Students} turned their backs, and didn’t walk with Him.

ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܠܬܪܥܣܪܬܗ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܙܠ
67 And Y’shu said unto His Twelve, “Do you also desire to go?”

ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܠܘܬ ܡܢ ܢܐܙܠ ܡܠܐ ܕܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬ ܠܟ
68 Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} answered and said, “Mari {My Lord}, unto whom shall we go? You have The Mele d’Khaye {The Words of Life}, which are eternal.

ܘܚܢܢ ܗܝܡܢܢ ܘܝܕܥܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ
69 And we believe and we know that you are Meshikha {The Anointed One}, The Son of The Living Alaha {God}!”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܐ ܓܒܝܬܟܘܢ ܠܬܪܥܣܪ ܘܡܢܟܘܢ ܚܕ ܣܛܢܐ ܗܘ
70 Y’shu said unto them, “Haven’t I choose you Twelve, and one from you is a devil {lit. satana}?”

ܐܡܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܣܟܪܝܘܛܐ ܗܘ ܓܝܪ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ
71 He was then speaking about Yehuda {Judah/Judas} the son of Shimeun Skariuta {Shimeun, the Iscariot}, for he, one from The Twelve, was destined that he would betray Him.

Chapter 7
ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܓܠܝܠܐ ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܐ ܗܘܐ ܠܡܗܠܟܘ ܒܝܗܘܕ ܡܛܠ ܕܝܗܘܕܝܐ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܛܠܗ
1 After these things Y’shu was walking in Galila {Galilee}, for, He didn’t desire to walk in Yehud {Judea} on account that the Yehudaye {the Judeans/Jews} were seeking to kill Him.

ܘܩܪܝܒ ܗܘܐ ܥܕܥܕܐ ܕܡܛܠܠܐ ܕܝܗܘܕܝܐ
2 And The Adiada d’Amthalle {The Feast of Tabernacles} of the Yehudaye {the Judeans/Jews} was near.

ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܐܚܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܫܢܐ ܠܟ ܡܟܐ ܘܙܠ ܠܝܗܘܕ ܕܢܚܙܘܢ ܬܠܡܝܕܝܟ ܥܒܕܐ ܕܥܒܕ ܐܢܬ
3 And His brothers said unto Him, unto Y’shu, “Depart from here and go unto Yehud {Judea}, so that talmiydayk {your disciples} may see the works which you do.

ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܥܒܕ ܡܕܡ ܒܛܘܫܝܐ ܘܨܒܐ ܗܘ ܕܒܓܠܝܐ ܢܗܘܐ ܐܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܥܠܡܐ
4 For, there isn’t a nash {a man} who does something secretly, and he desires that it should be openly. If you do these things, show yourself unto the alma {the world}!”

ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܐܚܘܗܝ ܗܝܡܢܘ ܗܘܘ ܒܗ ܒܝܫܘܥ
5 For, not even His brothers had believed in Him; in Y’shu.

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܙܒܢܝ ܕܝܠܝ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܡܛܐ ܙܒܢܟܘܢ ܕܝܢ ܕܝܠܟܘܢ ܒܟܠܥܕܢ ܡܛܝܒ
6 Y’shu said unto them, “My own time up until now hasn’t arrived, but, your own is ready at all times.

ܠܐ ܡܫܟܚ ܥܠܡܐ ܠܡܣܢܟܘܢ ܠܝ ܕܝܢ ܣܢܐ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܥܠܘܗܝ ܕܥܒܕܘܗܝ ܒܝܫܝܢ ܐܢܘܢ
7 The world isn’t able to hate you, but, it hates Me, because I’m testifying against it, that its servants are evil.

ܐܢܬܘܢ ܣܩܘ ܠܥܕܥܕܐ ܗܢܐ ܐܢܐ ܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܗܫܐ ܠܥܕܥܕܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܕܝܠܝ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡ
8 You go up unto this Adiada {Feast}. I don’t go up now unto this Adiada {Feast}, because My own time hasn’t yet been completed.”

ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܘܦܫ ܠܗ ܒܓܠܝܠܐ
9 He said these things, and remained in Galila {Galilee}.

ܟܕ ܕܝܢ ܣܠܩܘ ܐܚܘܗܝ ܠܥܕܥܕܐ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܗܘ ܣܠܩ ܠܐ ܒܓܠܝܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܛܘܫܝܐ
10 But, when His brothers went up unto The Adiada {The Feast}, then He also went up, not openly, but rather, as secretly.

ܝܗܘܕܝܐ ܕܝܢ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܥܕܥܕܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟܘ ܗܘ
11 But, the Yehudaye {the Judeans/Jews} were looking for Him at The Adiada {The Feast}, and where saying, “Where is he?”

ܘܪܛܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠܬܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܢܫܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢ ܕܛܒ ܗܘ ܘܐܚܪܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐ ܐܠܐ ܡܛܥܐ ܠܥܠܡܐ
12 And there was much murmuring among the crowd because of Him, for, there were those who said that, “He is good!” And others were saying, “No! He only leads the world astray!”

ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ
13 But, no nash {man} was openly speaking about Him, because of the fear of the Yehudaye {the Judeans/Jews}.

ܟܕ ܕܝܢ ܦܠܓܘ ܝܘܡܬܐ ܕܥܕܥܕܐ ܣܠܩ ܝܫܘܥ ܠܗܝܟܠܐ ܘܡܠܦ ܗܘܐ
14 Then when the days of The Adiada {The Feast} were divided {i.e. the middle of the Feast week}, Y’shu went up unto The Haykla {The Temple}, and was teaching.

ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ ܘܐܡܪܝܢ ܐܝܟܢܐ ܝܕܥ ܗܢܐ ܣܦܪܐ ܟܕ ܠܐ ܝܠܦ
15 And the Yehudaye {the Judeans/Jews} were amazed, and saying, “How does this one know The Sepra {The Scroll}, when He hasn’t learned?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܝܘܠܦܢܝ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܝ ܐܠܐ ܕܗܘ ܕܫܕܪܢܝ
16 Y’shu answered and said, “My learning hasn’t been My own, but rather, that One who has sent Me.

ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܡܣܬܟܠ ܝܘܠܦܢܝ ܐܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܘ ܐܢܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܝ ܡܡܠܠ ܐܢܐ
17 The one who desires that he should do His will understands My doctrine, if it is from Alaha {God} I speak, or, from My own Soul’s desire.

ܡܢ ܕܡܢ ܨܒܘܬ ܪܥܝܢܗ ܡܡܠܠ ܫܘܒܚܐ ܠܢܦܫܗ ܒܥܐ ܗܘ ܕܝܢ ܕܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܕܫܕܪܗ ܒܥܐ ܫܪܝܪ ܗܘ ܘܥܘܠܐ ܒܠܒܗ ܠܐ ܐܝܬ
18 He who speaks reyaneh {his mind} from his own desire, seeks the shubkha {the glory} for naphsheh {his soul}, but, that one who seeks the shubkha {the glory} of He who has sent Him, is true, and there is no awla {iniquity} in His leba {heart}.

ܠܐ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܢܡܘܣܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܛܪ ܢܡܘܣܐ
19 Didn’t Mushe {Moses} give The Namusa {The Law} unto you? And not a nash {a man} from you keeps The Namusa {The Law}!

ܡܢܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܩܛܠܢܝ ܥܢܐ ܟܢܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܕܝܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܡܢܘ ܒܥܐ ܠܡܩܛܠܟ
20 Why do you seek to kill Me?” The crowd responded and they said, “You have a daywa {a demon}! Who seeks to kill you?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܚܕ ܥܒܕܐ ܥܒܕܬ ܘܟܠܟܘܢ ܡܬܕܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ
21 Y’shu answered and said unto them, “One work I have done, and you all wonder.

ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܫܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܓܙܘܪܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܗܝ ܡܢ ܡܘܫܐ ܐܠܐ ܕܡܢ ܐܒܗܬܐ ܗܝ ܘܒܫܒܬܐ ܓܙܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪܢܫܐ
22 Because of this, Mushe {Moses} has given gazurtha {circumcision, or, cutting off} unto you. It wasn’t because that it was from him; Mushe {Moses}, but rather, that it is from The Fathers {i.e. The Patriarchs}, and on The Shabtha {The Sabbath}, you gazrin {cut, i.e. circumcise} a bar-nasha {a son of man}.

ܘܐܢ ܒܪܢܫܐ ܡܬܓܙܪ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܫܬܪܐ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܥܠܝ ܪܛܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܐܚܠܡܬ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ
23 And If a bar-nasha {a son of man} gets circumcised on the day of The Shabtha {The Sabbath}, on account that The Namusa {The Law} of Mushe {Moses} shouldn’t be destroyed, why do you murmur against Me because I have healed the whole man on the day of The Shabtha {The Sabbath}?

ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܕܝܢܝܢ ܒܡܣܒ ܒܐܦܐ ܐܠܐ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܘܢܘ
24 You shouldn’t be judging with partiality in regard to persons, but rather, judge a just judgment.”

ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܘ ܗܢܘ ܗܘ ܕܒܥܝܢ ܠܡܩܛܠ
25 And the nasha {the men} from Urishlim {Jerusalem} were saying “Is this not the one who they are seeking to kill?

ܘܗܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܕܠܡܐ ܝܕܥܘ ܩܫܝܫܝܢ ܕܗܢܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܫܝܚܐ
26 And look! He speaks openly and they don’t say a thing unto Him! Perhaps our Qashishe {Elder} have perceived that this truly is Meshikha {The Anointed One}?

ܐܠܐ ܠܗܢܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܬܐ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܗܘ
27 But, we know where this one is from, but, when Meshikha {The Anointed One} who comes, no nash {man} knows from where He is.”

ܘܐܪܝܡ ܝܫܘܥ ܩܠܗ ܟܕ ܡܠܦ ܒܗܝܟܠܐ ܘܐܡܪ ܘܠܝ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܝ ܠܐ ܐܬܝܬ ܐܠܐ ܫܪܝܪ ܗܘ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܗܘ ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ
28 And Y’shu raised His voice while He taught in The Haykla {The Temple}, and said, “You know Me, and from where I am you know, and I didn’t come from My Soul’s desire, but rather, He, The One who is true, has sent Me; that One whom you, you don’t know Him.

ܐܢܐ ܕܝܢ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܐܢܐ ܘܗܘ ܫܕܪܢܝ
29 But, I know Him, for I’m from His Presence, and He has sent Me!”

ܘܒܥܘ ܠܡܐܚܕܗ ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܪܡܝ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܝܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬ ܗܘܬ ܫܥܬܗ
30 And they sought to take Him, and no nash {man} placed their hands upon Him, because His hour had not yet come.

ܣܓܝܐܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܢܫܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܘܐܡܪܝܢ ܡܫܝܚܐ ܡܐ ܕܐܬܐ ܠܡܐ ܕܝܬܝܪܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ ܕܥܒܕ ܗܢܐ ܥܒܕ
31 But, many from the crowd believed in Him, and said, “When Meshikha {The Anointed One} who comes, what is more to be done than these athwatha {miraculous signs} which this one does?”

ܘܫܡܥܘ ܦܪܝܫܐ ܠܟܢܫܐ ܕܡܡܠܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܘܫܕܪܘ ܗܢܘܢ ܘܪܒܝ ܟܗܢܐ ܕܚܫܐ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ
32 And the Phrishe {the Pharisees} heard the crowds who were speaking these things concerning Him, and they and the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs} sent the akhshe {the guards}, so that they might seize Him.

ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܩܠܝܠ ܬܘܒ ܙܒܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐܢܐ ܘܐܙܠ ܐܢܐ ܠܘܬ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ
33 And Y’shu said, “I’m with you a little time longer, and I depart to Him who has sent Me.

ܘܬܒܥܘܢܢܝ ܘܠܐ ܬܫܟܚܘܢܢܝ ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܬܐ
34 And you will seek Me and will not find Me, and where I am, you are not able to come.”

ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܒܢܦܫܗܘܢ ܠܐܝܟܐ ܥܬܝܕ ܗܢܐ ܠܡܐܙܠ ܕܚܢܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܠܡܐ ܟܝ ܠܐܬܪܘܬܐ ܕܥܡܡܐ ܥܬܝܕ ܕܢܐܙܠ ܘܢܠܦ ܠܚܢܦܐ
35 The Yehudaye {The Judeans/Jews} said among themselves, “Where is this one about to go, that we can’t find him, is he now about to go unto the place of the Amme {the Peoples i.e. the Gentiles} and teach the Pagans?

ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܕܬܒܥܘܢܢܝ ܘܠܐ ܬܫܟܚܘܢܢܝ ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܬܐ
36 What is this statement which he has said, that ‘You will seek me and you will not find me, and where I am, you are not able to come?’”

ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܪܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܝܐ ܕܥܕܥܕܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ ܐܢ ܐܢܫ ܨܗܐ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܘܢܫܬܐ
37 Then on The Yawma Raba {The Great Day}, which is the last day of The Adiada {The Feast}, Y’shu was standing, and He cried out and said, “If a nash {a man} thirsts, he should come to Me and drink!

ܟܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܘ ܟܬܒܐ ܢܗܪܘܬܐ ܕܡܝܐ ܚܝܐ ܢܪܕܘܢ ܡܢ ܟܪܣܗ
38 Whoever believes in Me, as that The Kathabe {The Scriptures} have said, ‘Rivers of Living Waters will flow from his belly.’”

ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܗܒܬ ܗܘܬ ܪܘܚܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܒܚ ܗܘܐ ܝܫܘܥ
39 But, this He said concerning The Rukha {The Spirit} whom they were about to receive; those who were believing in Him. For, The Rukha {The Spirit} wasn’t yet given, because Y’shu wasn’t yet glorified.

ܣܓܝܐܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܫܡܥܘ ܡܠܘܗܝ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗܢܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܢܒܝܐ
40 Then many from the crowds who had heard His words, were saying, “This is truly The Nabiya {The Prophet}!”

ܐܚܪܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗܢܘ ܡܫܝܚܐ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܠܡܐ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܐܬܐ ܡܫܝܚܐ
41 Others had been saying, “This is Meshikha {The Anointed One}!” Others were saying, “Does Meshikha {The Anointed One} come from Galila {Galilee}?

ܠܐ ܗܘܐ ܟܬܒܐ ܐܡܪ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ ܘܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܩܪܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܕܘܝܕ ܐܬܐ ܡܫܝܚܐ
42 Hasn’t The Kathaba {The Scripture} said, that from The Zareh d’Dawiyd {The Seed of David}, and from Beth-Lekhem {Bethlehem}, the village of David, comes Meshikha {The Anointed One}?”

ܘܗܘܬ ܗܘܬ ܦܠܓܘܬܐ ܒܟܢܫܐ ܡܛܠܬܗ
43 And there was division among the crowds because of Him.

ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܐܢܫܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܨܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ ܐܠܐ ܠܐ ܐܢܫ ܐܪܡܝ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܝܐ
44 And there were nashin {men} from them who had been desiring that they might seize Him, but, no nash {man} had placed their hands upon Him.

ܘܐܬܘ ܕܚܫܐ ܗܢܘܢ ܠܘܬ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܦܪܝܫܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܟܗܢܐ ܠܡܢܐ ܠܐ ܐܝܬܝܬܘܢܝܗܝ
45 And those akhshe {guards} came to the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs} and the Phrishe {the Pharisees}. And the Kahne {the Priests} said unto them, “Why didn’t you bring him!?”

ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܕܚܫܐ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܗܟܢܐ ܡܠܠ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܡܡܠܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ
46 The akhshe {the guards} said unto them, “Never thus has a bar-nasha {a son of man} spoken as this Gabra {Man} speaks!”

ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܦܪܝܫܐ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܛܥܝܬܘܢ
47 The Phrishe {the Pharisees} said unto them, “Are you also deceived!?”

ܠܡܐ ܐܢܫ ܡܢ ܪܫܐ ܐܘ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ
48 Has a nash {a man} from the Rishe {the Chiefs}, or from the Phrishe {the Pharisees} believed in Him,

ܐܠܐ ܐܢ ܥܡܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܢܡܘܣܐ ܠܝܛܝܢ ܐܢܘܢ
49 except only this Ama {People}, who doesn’t know The Namusa {The Law}? They are cursed! ”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܢܝܩܕܡܘܣ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܒܠܠܝܐ
50 Niqadimas {Nicodemus}, one from them, that one who had come unto Y’shu at night, said unto them,

ܕܠܡܐ ܢܡܘܣܐ ܕܝܠܢ ܡܚܝܒ ܠܒܪܢܫܐ ܐܠܐ ܐܢ ܢܫܡܥ ܡܢܗ ܠܘܩܕܡ ܘܢܕܥ ܡܢܐ ܥܒܕ
51 “Can our own Namusa {Law} condemn a nasha {a man} except if it first should hear from him, and might know what he has done?”

ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܐܢܬ ܒܨܝ ܘܚܙܝ ܕܢܒܝܐ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܠܐ ܩܐܡ
52 And they answered and said unto him, “Are you also from Galila {Galilee}?! You search and see that The Nabiya {The Prophet} doesn’t arise from Galila {Galilee}!”

53 {This verse, and John 8:1-12 following, is found in some Greek manuscripts, and has never been part of The Aramaic New Testament (i.e. The Peshitta}.

Chapter 8
ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܠܐ ܢܗܠܟ ܒܚܫܘܟܐ ܐܠܐ ܢܫܟܚ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܕܚܝܐ
1 {12} Then Y’shu again spoke with them, and said, “ENA NA Nuhreh d’alma {I AM The Light of the world}, whoever follows Me will not walk in the kheshuka {the darkness}, but rather, he will find The Nuhra d’Khaye {The Light of Life} for himself.”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܦܪܝܫܐ ܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܡܣܗܕ ܐܢܬ ܣܗܕܘܬܟ ܠܐ ܗܘܬ ܫܪܝܪܐ
2 {13} The Phrishe {The Pharisees} said unto Him, “You testify concerning naphshak {your soul/self}; your testimony hasn’t been true!”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܦܢ ܐܢܐ ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܝ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܬ ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܬ ܘܠܐ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܐ
3 {14} Y’shu answered and said unto them, “Even if I testify concerning Naphshi {My Soul/Self}, My testimony is true, because I know from where I have come, and where I’m going unto, but, you don’t know from where I have come, and neither where I’m going unto.

ܐܢܬܘܢ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܕܐܢ ܐܢܐ
4 {15} You are judging carnally; I am judging no nash {man}.

ܘܐܢ ܕܐܢ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢܝ ܫܪܝܪ ܗܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܒܠܚܘܕܝ ܐܠܐ ܐܢܐ ܘܐܒܝ ܕܫܕܪܢܝ
5 {16} And yet, if I judge, My judgment is true, because it hasn’t been Mine alone, but rather, I and Abi {My Father} who has sent Me.

ܘܒܢܡܘܣܟܘܢ ܕܝܢ ܟܬܝܒ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ ܫܪܝܪܐ ܗܝ
6 {17} And yet, in your Namusa {Law} it is written, that “the testimony of two gabriyn {men} is true.”

ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܣܗܕ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܘܐܒܝ ܕܫܕܪܢܝ ܣܗܕ ܥܠܝ
7 {18} ENA NA {I AM}, I who testify concerning My Soul, and Abi {My Father} who has sent Me, testifies concerning Me.”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܝܟܘ ܐܒܘܟ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܠܝ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܠܐܒܝ ܐܠܘ ܠܝ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܐܦ ܠܐܒܝ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ
8 {19} They said unto Him, “Where is your Father?” Y’shu answered and said unto them, “And you don’t know Me, and neither Abi {My Father}; if you had known Me, you would have known Abi {My Father} also.”

ܗܠܝܢ ܡܠܐ ܡܠܠ ܒܝܬ ܓܙܐ ܟܕ ܡܠܦ ܒܗܝܟܠܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܚܕܗ ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬ ܗܘܬ ܫܥܬܗ
9 {20} These words He spoke while in The Beth Gaza {The Treasury House}, when He taught in The Haykla {The Temple}, and no nash {man} seized Him, for, His hour had not yet come.

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܐܢܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܘܬܒܥܘܢܢܝ ܘܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܬܐ
10 {21} Y’shu again said unto them, “I’m going away, and you will seek Me, and you will die in your sins, and where I’m going, you aren’t able to come.”

ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܠܡܐ ܟܝ ܢܦܫܗ ܩܛܠ ܕܐܡܪ ܕܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܬܐ
11 {22} The Yehudaye {The Judeans/Jews} said, “Perhaps now he will kill himself, on account that he says that ‘Where I’m going, you aren’t able to come.’”

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܕܠܬܚܬ ܐܢܬܘܢ ܘܐܢܐ ܡܢ ܕܠܥܠ ܐܢܐ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܗܢܐ ܐܢܬܘܢ ܥܠܡܐ ܐܢܐ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ
12 {23} And He said unto them, “You are from that which is below, and I’m from that which is above, you are from this alma {world}, I haven’t been from this alma {world}.

ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ ܐܢ ܠܐ ܓܝܪ ܬܗܝܡܢܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ
13 {24} I said unto you that you will die in your sins, for, if you don’t believe that ENA NA {I AM}, you will die in your sins!”

ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܦܢ ܕܫܪܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ
14 {25} The Yehudaye {The Judeans/Jews} said, “You? Who are you?” Y’shu said unto them, “Even though I should begin to speak with you,

ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ ܥܠܝܟܘܢ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܕܢ ܐܠܐ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܫܪܝܪ ܗܘ ܘܐܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܬ ܡܢܗ ܗܠܝܢ ܗܘ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܒܥܠܡܐ
15 {26} I have much to speak against you, and to judge you, but, The One who has sent Me, is true, and I who have heard from Him, speak those things which I have heard from Him. These things are what I speak in the alma {world}.”

ܘܠܐ ܝܕܥܘ ܕܥܠ ܐܒܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ
16 {27} And they didn’t know that He spoke unto them about Aba {The Father}.

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܐܡܬܝ ܕܬܪܝܡܘܢܗ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܗܝܕܝܢ ܬܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܘܡܕܡ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܝ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܦܢܝ ܐܒܝ ܗܟܘܬ ܗܘ ܡܡܠܠ ܐܢܐ
17 {28} Y’shu again said unto them, “When you lift up The Son of Man, then you will know that ENA NA {I AM}, and I don’t do a thing from My own will, but rather, as Abi {My Father} has taught Me; the same is what I speak.

ܘܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܥܡܝ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܫܒܩܢܝ ܒܠܚܘܕܝ ܐܒܝ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܡܕܡ ܕܫܦܪ ܠܗ ܥܒܕ ܐܢܐ ܒܟܠ ܙܒܢ
18 {29} And The One who has sent Me, is with Me, and Abi {My Father} doesn’t leave Me alone, because those things which I do, is that which always pleases Him.”

ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܣܓܝܐܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ
19 {30} And while He was speaking these things, many believed in Him.

ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܠܗܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ ܐܢ ܐܢܬܘܢ ܬܟܬܪܘܢ ܒܡܠܬܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܬܠܡܝܕܝ ܐܢܬܘܢ
20 {31} And Y’shu said unto those Yehudaye {Judeans/Jews} who had believed in Him, “If you should remain in My Word, you are truly My Disciples.

ܘܬܕܥܘܢ ܫܪܪܐ ܘܗܘ ܫܪܪܐ ܢܚܪܪܟܘܢ
21 {32} And you will know The Shrara {The Truth}, and He, The Shrara {The Truth}, will set you free.”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܙܪܥܗ ܚܢܢ ܕܐܒܪܗܡ ܘܡܢ ܡܬܘܡ ܥܒܕܘܬܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܦܠܝܚܐ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܬܗܘܘܢ ܒܢܝ ܚܐܪܐ
22 {33} They said unto Him, “We are the seed of Abraham, and never has servitude for a man been served by us for them. How do you say that you will be free sons?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܠ ܡܢ ܕܥܒܕ ܚܛܝܬܐ ܥܒܕܗ ܗܘ ܕܚܛܝܬܐ
23 {34} Y’shu said unto them, “Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that whoever performs sin, is the servant of sin.

ܘܥܒܕܐ ܠܐ ܡܩܘܐ ܠܥܠܡ ܒܒܝܬܐ ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܥܠܡ ܡܩܘܐ
24 {35} And a servant doesn’t remain forever in the house, but, The Son remains forever.

ܐܢ ܗܘ ܗܟܝܠ ܕܒܪܐ ܢܚܪܪܟܘܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܬܗܘܘܢ ܒܢܝ ܚܐܪܐ
25 {36} If He therefore, that Son, should free you, you will truly be free sons.

ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܙܪܥܗ ܐܢܬܘܢ ܕܐܒܪܗܡ ܐܠܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܩܛܠܢܝ ܡܛܠ ܕܠܡܠܬܝ ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ
26 {37} I know that you are the seed of Abraham, but, you are seeking to kill Me, on account that you are not fit for My Word.

ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܚܙܝܬ ܠܘܬ ܐܒܝ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܘܐܢܬܘܢ ܡܕܡ ܕܚܙܝܬܘܢ ܠܘܬ ܐܒܘܟܘܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
27 {38} The thing which I have seen with Abi {My Father}, I speak, and the things you have seen with your father, you do.”

ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܒܘܢ ܕܝܠܢ ܐܒܪܗܡ ܗܘ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܠܘ ܒܢܘܗܝ ܗܘܝܬܘܢ ܕܐܒܪܗܡ ܥܒܕܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ ܥܒܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ
28 {39} They answered and said unto Him, “Our own father is Abraham.” Y’shu said unto them, “If you were the sons of Abraham, you would have been doing the works of Abraham!

ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܩܛܠܢܝ ܠܓܒܪܐ ܕܫܪܝܪܬܐ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܐܝܕܐ ܕܫܡܥܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܐܒܪܗܡ ܠܐ ܥܒܕ
29 {40} But now, Look! You are seeking to kill Me, a Gabra {a Man} who truthfully has spoken with you that which I have heard from Alaha {God}. This Abraham didn’t do!

ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܒܕܐ ܕܐܒܘܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܚܢܢ ܡܢ ܙܢܝܘܬܐ ܠܐ ܗܘܝܢ ܚܕ ܐܒܐ ܐܝܬ ܠܢ ܐܠܗܐ
30 {41} But, you do the works of your father!” They said unto Him, “We aren’t from fornication! We have one Father, Alaha {God}.”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܐܒܘܟܘܢ ܡܚܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܝ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܦܩܬ ܘܐܬܝܬ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܝ ܐܬܝܬ ܐܠܐ ܗܘ ܫܕܪܢܝ
31 {42} Y’shu said unto them, “If Alaha {God} were your Father, you would have loved Me, for, I have come out from Alaha {God}, and I haven’t come from My own will, but rather, He has sent Me.

ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܠܬܝ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܡܥܝܢ ܡܠܬܝ
32 {43} On what account do you not understand My Word? Because, you aren’t able to hear My Word.

ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܐܒܐ ܐܟܠ ܩܪܨܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܘܪܓܬܗ ܕܐܒܘܟܘܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܥܒܕ ܗܘ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܩܛܠ ܐܢܫܐ ܗܘ ܘܒܫܪܪܐ ܠܐ ܩܐܡ ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܠܝܬ ܒܗ ܘܐܡܬܝ ܕܡܡܠܠ ܟܕܒܘܬܐ ܡܢ ܕܝܠܗ ܗܘ ܡܡܠܠ ܡܛܠ ܕܕܓܠܐ ܗܘ ܐܦ ܐܒܘܗ
33 {44} You are from the accusing father, and the lusts of your father you desire to do; that one who from the beginning kills nasha {mankind}. And he doesn’t stand in The Shrara {The Truth} because The Shrara {The Truth} isn’t in him, and when he speaks a lie from himself, he is speaking because he’s a liar, even its father!

ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܫܪܪܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ
34 {45} I’m speaking The Shrara {The Truth}, yet, you don’t believe Me.

ܡܢܘ ܡܢܟܘܢ ܡܟܣ ܠܝ ܥܠ ܚܛܝܬܐ ܘܐܢ ܫܪܪܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܐܢܬܘܢ ܠܡܢܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ
35 {46} Who from you reproaches Me concerning sin? And if I speak The Shrara {The Truth}, why don’t you believe Me?

ܡܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܐ ܕܐܠܗܐ ܫܡܥ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ
36 {47} The one who is from Alaha {God} responds to The Words of Alaha {God}. Because of this, you don’t respond, because you are not from Alaha {God}!”

ܥܢܘ ܝܗܘܕܝܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܐ ܫܦܝܪ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܫܡܪܝܐ ܐܢܬ ܘܕܝܘܐ ܐܝܬ ܠܟ
37 {48} The Yehudaye {The Judeans/Jews} answered and said unto Him, “Didn’t we say well that you are a Shamraya {a Samaritan}, and you have a daywa {a demon}?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܠܝ ܕܝܘܐ ܠܐ ܐܝܬ ܐܠܐ ܠܐܒܝ ܡܝܩܪ ܐܢܐ ܘܐܢܬܘܢ ܡܨܥܪܝܢ ܠܝ
38 {49} Y’shu said unto them, “I don’t have a daywa {demon} but rather, I honor Abi {My Father}, and you despise Me!

ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܫܘܒܚܝ ܐܝܬ ܗܘ ܕܒܥܐ ܘܕܐܢ
39 {50} But, I’m not seeking My own glory. There is He who seeks, and judges!

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܡܠܬܝ ܢܛܪ ܡܘܬܐ ܠܐ ܢܚܙܐ ܠܥܠܡ
40 {51} Amiyn, amiyn, {Truly, truly}, I say unto you, that the one who keeps My Word will not see death, forever!”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ ܗܫܐ ܝܕܥܢ ܕܕܝܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܐܒܪܗܡ ܡܝܬ ܘܢܒܝܐ ܘܐܢܬ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܡܢ ܕܡܠܬܝ ܢܛܪ ܡܘܬܐ ܠܐ ܢܛܥܡ ܠܥܠܡ
41 {52} The Yehudaye {The Judeans/Jews} said unto Him, “Now we know that you have a daywa {a demon}! Abraham and The Nabiye {The Prophets} have died, and you say that ‘The one who keeps my word, will not taste death, forever?!’

ܠܡܐ ܐܢܬ ܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܘܢ ܐܒܪܗܡ ܕܡܝܬ ܘܡܢ ܢܒܝܐ ܕܡܝܬܘ ܡܢܘ ܥܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ
42 {53} Perhaps you are greater than our father Abraham, and The Nabiye {The Prophets} who have died? Who do you make yourself?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܢ ܐܢܐ ܡܫܒܚ ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܫܘܒܚܝ ܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܝ ܕܡܫܒܚ ܠܝ ܗܘ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܗܢ ܗܘ
43 {54} Y’shu said unto them, “If I glorify Myself, My glory is nothing, it is Abi {My Father} who glorifies Me; that One whom you have said that He is your Alaha {God}.

ܘܠܐ ܝܕܥܬܘܢܝܗܝ ܐܢܐ ܕܝܢ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗ ܘܐܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗ ܗܘܐ ܐܢܐ ܠܝ ܟܕܒܐ ܐܟܘܬܟܘܢ ܐܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗ ܘܡܠܬܗ ܢܛܪ ܐܢܐ
44 {55} And you don’t know Him, but, I know Him, and if I say that I don’t know Him, I would be a liar like yourselves, but rather, I know Him, and I keep His Word!

ܐܒܪܗܡ ܐܒܘܟܘܢ ܡܣܘܚ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܝܘܡܝ ܘܚܙܐ ܘܚܕܝ
45 {56} Your father Abraham was longing to see My day, and he saw it, and rejoiced!”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ ܥܕܟܝܠ ܒܪ ܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ ܠܐ ܗܘܝܬ ܘܠܐܒܪܗܡ ܚܙܝܬ
46 {57} The Yehudaye {The Judeans/Jews} said unto him, “You are not yet a son of fifty years, and you have seen Abraham?!”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܢܐ ܐܝܬܝ
47 {58} Y’shu said unto them, “Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that before Abraham came to be, I AM!”

ܘܫܩܠܘ ܟܐܦܐ ܕܢܪܓܡܘܢܝܗܝ ܘܝܫܘܥ ܐܬܛܫܝ ܘܢܦܩ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܘܥܒܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܐܙܠ
48 {59} And they took up rocks, so that they might stone Him, and Y’shu hid Himself, and went out from The Haykla {The Temple}, and passed through their midst, and departed.

Chapter 9
ܘܟܕ ܥܒܪ ܚܙܐ ܓܒܪܐ ܣܡܝܐ ܕܡܢ ܟܪܣ ܐܡܗ
1 And when He crossed over, He saw a gabra {a man} who was blind since his mother’s womb.

ܘܫܐܠܘܗܝ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܪܒܢ ܡܢܘ ܚܛܐ ܗܢܐ ܐܘ ܐܒܗܘܗܝ ܕܟܕ ܣܡܐ ܢܬܝܠܕ
2 And His Disciples {His Students} asked Him and said, “Raban {Our Master}, who had sinned, this one, or, his Parents, that he should be born blind?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܗܘ ܚܛܐ ܘܠܐ ܐܒܗܘܗܝ ܐܠܐ ܕܢܬܚܙܘܢ ܒܗ ܥܒܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ
3 Y’shu said unto them, “He didn’t sin, and neither his Parents, but rather, that the works of Alaha {God} should be seen in him.

ܠܝ ܘܠܐ ܠܡܥܒܕ ܥܒܕܐ ܕܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܥܕ ܐܝܡܡܐ ܗܘ ܐܬܐ ܠܠܝܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܦܠܚ
4 And it is proper for Me to do the works of Him who has sent Me, while it is daytime. The night comes that a nash {a man} isn’t able to work.

ܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܐܢܐ ܕܥܠܡܐ
5 As long as I’m in the alma {the world}, I’m The Nuhreh d’alma {The Light of the world}.”

ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܪܩ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܓܒܠ ܛܝܢܐ ܡܢ ܪܘܩܗ ܘܛܫ ܥܠ ܥܝܢܘܗܝ ܕܗܘ ܣܡܝܐ
6 And when He said these things, He raq {spat} upon the ground and formed clay with ruqhe {His saliva/spittle}, and He smeared it upon the eyes of that blind person.

ܘܐܡܪ ܠܗ ܙܠ ܐܫܝܓ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܫܝܠܘܚܐ ܘܐܙܠ ܐܫܝܓ ܘܐܬܐ ܟܕ ܚܙܐ
7 And He said unto him, “Go wash in The Pool of Shilukha {Siloam}.” And he went, washed, and came, while seeing!

ܫܒܒܘܗܝ ܕܝܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܚܕܪ ܗܘܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܘ ܗܘ ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܘܚܕܪ
8 Then, his neighbors, and those who had previously seen him, who had been begging, were saying, “Is this not the one who was sitting and begging? ”

ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܗܘܝܘ ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐ ܐܠܐ ܡܕܡܐ ܕܡܐ ܠܗ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܕܐܢܐ ܐܢܐ
9 There were those who were saying “He’s the one!” And there were some who were saying, “No, but rather, he closely resembles him.” But, he was saying, “I am he!”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܝܟܢܐ ܐܬܦܬܚ ܥܝܢܝܟ
10 They said unto him, “How were your eyes opened?”

ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܫܡܗ ܝܫܘܥ ܥܒܕ ܛܝܢܐ ܘܛܫ ܠܝ ܥܠ ܥܝܢܝ ܘܐܡܪ ܠܝ ܙܠ ܐܫܝܓ ܒܡܝܐ ܕܫܝܠܘܚܐ ܘܐܙܠܬ ܐܫܝܓܬ ܘܐܬܚܙܝ ܠܝ
11 He answered and said unto them, “The Gabra {Man} whose name is Y’shu made clay and smeared it on me; upon my eyes, and He said unto me, ‘Go wash in the maya d’Shilukha {the waters of Siloam},’ and I went, washed, and I was able to see!’”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܝܟܘ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ
12 They said unto him, “Where is He?” He said unto them, “I don’t know.”

ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܗܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܣܡܝܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܦܪܝܫܐ
13 And they brought that one who was previously blind, unto the Phrishe {the Pharisees}.

ܘܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܕܝܢ ܫܒܬܐ ܟܕ ܥܒܕ ܛܝܢܐ ܝܫܘܥ ܘܦܬܚ ܠܗ ܥܝܢܘܗܝ
14 And it was then The Shabtha {The Sabbath} when Y’shu made the clay and opened his eyes.

ܘܬܘܒ ܫܐܠܘܗܝ ܦܪܝܫܐ ܐܝܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܟ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܛܝܢܐ ܣܡ ܥܠ ܥܝܢܝ ܘܐܫܝܓܬ ܘܐܬܚܙܝ ܠܝ
15 And again, the Phrishe {the Pharisees} asked him, “How did that one make you to see? Then, he said unto them, “He placed tiyna {clay} upon my eyes, and I washed, and I see!”

ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܫܒܬܐ ܠܐ ܢܛܪ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܓܒܪܐ ܚܛܝܐ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ ܠܡܥܒܕ ܘܦܠܓܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܝܢܬܗܘܢ
16 And nasha {men} from the Phrishe {the Pharisees} were saying, “This gabra {man} isn’t from Alaha {God}, he who doesn’t keep The Shabtha {The Sabbath}!” But, others were saying, “How is a sinful gabra {man} able to do these athwatha {miraculous signs}?” And there was division among them.

ܐܡܪܝܢ ܬܘܒ ܠܗܘ ܣܡܝܐ ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܦܬܚ ܠܟ ܥܝܢܝܟ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ ܗܘ
17 They said again unto that one; the blind person, “What do you say concerning him who opened your eyes?” He said unto them, “I say that He is The Nabiya {The Prophet}!

ܠܐ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ ܕܣܡܝܐ ܗܘܐ ܘܚܙܐ ܥܕܡܐ ܕܩܪܘ ܠܐܒܗܘܗܝ ܕܗܘ ܕܚܙܐ
18 But, the Yehudaye {the Judeans/Jews} were not believing concerning him, that he was blind and was made to see, until they called for the Parents of that one who was made to see.

ܘܫܐܠܘ ܐܢܘܢ ܐܢ ܗܢܘ ܒܪܟܘܢ ܗܘ ܕܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܕ ܣܡܐ ܐܬܝܠܕ ܐܝܟܢܐ ܗܫܐ ܚܙܐ
19 And they asked them, “If this is your son, that one who you say that was blind when born; how does he now see?”

ܥܢܘ ܕܝܢ ܐܒܗܘܗܝ ܘܐܡܪܘ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܗܢܘ ܒܪܢ ܘܕܟܕ ܣܡܐ ܐܬܝܠܕ
20 Then, his Parents answered and said, “We know that this is our son, and that when he was born, he was blind,

ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܗܫܐ ܚܙܐ ܐܘ ܡܢܘ ܦܬܚ ܠܗ ܥܝܢܘܗܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܐܦ ܗܘ ܥܠ ܠܗ ܠܫܢܘܗܝ ܠܗ ܫܐܠܘ ܗܘ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܢܡܠܠ
21 but, how he now sees, or who opened his eyes, we don’t know, also, he has come to his years {i.e. come of age}, ask him. He will speak for himself.”

ܗܠܝܢ ܐܡܪܘ ܐܒܗܘܗܝ ܡܛܠ ܕܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܦܣܩܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܝܗܘܕܝܐ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܘܕܐ ܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗܘ ܢܦܩܘܢܝܗܝ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ
22 His Parents were saying these things because there were threats from the Yehudaye {the Judeans/Jews}; for, the Yehudaye {the Judeans/Jews} had decided that if a person should confess belief in Him, that He is Meshikha {The Anointed One}, they would expel them from The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly}.

ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪܘ ܐܒܗܘܗܝ ܕܥܠ ܠܗ ܠܫܢܘܗܝ ܠܗ ܫܐܠܘ
23 On account of this, his Parents said that “He has come to his years {i.e. come of age}, ask him!”

ܘܩܪܐܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ ܠܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܡܝܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܚܢܢ ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܚܛܝܐ ܗܘ
24 And they called for the gabra {the man} a second time, for that one who was blind, and they said unto him, “Give praise unto Alaha {God}, for, we know that this gabra {man} is a sinner!”

ܥܢܐ ܗܘ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢ ܚܛܝܐ ܗܘ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܚܕܐ ܕܝܢ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܣܡܝܐ ܗܘܝܬ ܘܗܫܐ ܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ
25 He answered and said unto them, “If he is a sinner, I don’t know, but, one thing I do know, that I was blind, and now, look! I see!”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܘܒ ܡܢܐ ܥܒܕ ܠܟ ܐܝܟܢܐ ܦܬܚ ܠܟ ܥܝܢܝܟ
26 Again they said unto him, “What did he do to you? How did he open your eyes?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܬܘܢ ܡܢܐ ܬܘܒ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܡܥ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܠܡܝܕܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܘܐ ܠܗ
27 He said unto them, “I have told you, and you haven’t listened! What further do you desire to hear? Perhaps you also desire to be talmiyde {disciples} for Him?”

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܨܚܝܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܬܠܡܝܕܗ ܕܗܘ ܚܢܢ ܓܝܪ ܬܠܡܝܕܐ ܚܢܢ ܕܡܘܫܐ
28 Then, they reviled him and said unto him, “You are a talmiyda {a disciple} of that one, for, we are The Talmiyde d’Mushe {The Disciples of Moses}!

ܘܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܥܡ ܡܘܫܐ ܐܠܗܐ ܡܠܠ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܗܘ
29 And we know that Alaha {God} has spoken with Mushe {Moses}. But, for this one, we don’t know from where he is.”

ܥܢܐ ܗܘ ܓܒܪܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܒܗܕܐ ܗܘ ܗܟܝܠ ܠܡܬܕܡܪܘ ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܗܘ ܘܥܝܢܝ ܕܝܠܝ ܦܬܚ
30 That gabra {man} answered and said unto them, “With regard to this therefore, there is something to be amazed at, that you don’t know from where He is, and my own eyes, He opened!

ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܩܠܐ ܕܚܛܝܐ ܠܐ ܫܡܥ ܐܠܐ ܠܡܢ ܕܕܚܠ ܡܢܗ ܘܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܠܗܘ ܗܘ ܫܡܥ
31 Now, we know that Alaha {God} doesn’t listen to the voice of sinners, but rather, He listens unto whoever that fears Him, and unto that one doing His will.

ܡܢ ܥܠܡ ܠܐ ܐܫܬܡܥܬ ܕܦܬܚ ܐܢܫ ܥܝܢܐ ܕܣܡܝܐ ܕܐܬܝܠܕ
32 From eternity it hasn’t been heard that a nash {a man} opened the eyes of a person who was born blind.

ܐܠܘ ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܕܐ ܠܡܥܒܕ
33 If this wasn’t from Alaha {God}, He wouldn’t be able to do this!”

ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܢܬ ܟܠܟ ܒܚܛܗܐ ܐܬܝܠܕܬ ܘܐܢܬ ܡܠܦ ܐܢܬ ܠܢ ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ
34 They answered and said unto him, “You were born entirely in sins, and you teach us!?” And they cast him outside.

ܘܫܡܥ ܝܫܘܥ ܕܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܘܐܫܟܚܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
35 And Y’shu heard that they had cast him outside, and He found him and said unto him, “Do you believe in The Son of Alaha {God}?”
ܥܢܐ ܗܘ ܕܐܬܐܣܝ ܘܐܡܪ ܡܢܘ ܡܪܝ ܕܐܗܝܡܢ ܒܗ
36 That one who was healed answered and said, “Who is he mari {my lord}, so that I may believe in him?”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܚܙܝܬܝܗܝ ܘܗܘ ܕܡܡܠܠ ܥܡܟ ܗܘܝܘ
37 Y’shu said unto him, “You have seen Him, and He is that one who is speaking with you!”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܡܪܝ ܘܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ
38 Then he said, “I believe Mari {My Lord}!” And he fell and worshiped Him.

ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܠܕܝܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܬܝܬ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܙܝܢ ܢܚܙܘܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܢ ܢܣܡܘܢ
39 And Y’shu said, “I have come for the judgment of this alma {world}, so that those who don’t see, they might see, and those who see, they might become blind. ”

ܘܫܡܥܘ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܠܡܐ ܐܦ ܚܢܢ ܣܡܝܐ ܚܢܢ
40 And those from the Phrishe {the Pharisees} who were with him, heard these things, and said unto him, “Perhaps we also are blind?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܠܘ ܣܡܝܐ ܗܘܝܬܘܢ ܠܝܬ ܗܘܬ ܠܟܘܢ ܚܛܝܬܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܚܙܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܛܝܬܟܘܢ ܩܝܡܐ ܗܝ
41 Y’shu said unto them, “If you were blind, you wouldn’t have sin, but now, you are saying that, “We see.” On account of this, your sin is remaining!”

Chapter 10
ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܠܐ ܥܐܠ ܡܢ ܬܪܥܐ ܠܛܝܪܐ ܕܥܢܐ ܐܠܐ ܣܠܩ ܡܢ ܕܘܟܐ ܐܚܪܢܝܐ ܗܘ ܓܢܒܐ ܗܘ ܘܓܝܣܐ
1 “Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that the one who doesn’t enter in from The Tara {The Gate} unto The Tiara d’Ana {The Sheepfold of The Flock}, but rather, ascends from another place; he is a ganaba {a thief} and a gayasa {a robber}.

ܗܘ ܕܝܢ ܕܥܐܠ ܡܢ ܬܪܥܐ ܪܥܝܐ ܗܘ ܕܥܢܐ
2 But, that one who enters in from The Tara {The Gate}, is The Raya d’Ana {The Shepherd of The Flock}.

ܘܠܗܢܐ ܢܛܪ ܬܪܥܐ ܦܬܚ ܠܗ ܬܪܥܐ ܘܥܢܐ ܫܡܥܐ ܩܠܗ ܘܥܪܒܘܗܝ ܩܪܐ ܒܫܡܗܝܗܘܢ ܘܡܦܩ ܠܗܘܢ
3 And unto this One The Natar-Tara {The Gate-keeper} opens The Tara {The Gate} for Him, and The Ana {The Flock} hears His voice, and He calls His Sheep by their names, and goes out unto them.

ܘܡܐ ܕܐܦܩ ܥܢܗ ܩܕܡܝܗ ܐܙܠ ܘܥܪܒܘܗܝ ܕܝܠܗ ܐܙܠܝܢ ܒܬܪܗ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܩܠܗ
4 And when He leads out Aneh {His Flock}, He goes before it, and His own Sheep go after Him, because they know His voice.

ܒܬܪ ܢܘܟܪܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܙܠܐ ܥܢܐ ܐܠܐ ܥܪܩܐ ܡܢܗ ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܩܠܗ ܕܢܘܟܪܝܐ
5 But, The Ana {The Flock} doesn’t go after a nukraya {a stranger}, but rather, it flees from him, because it doesn’t know the qaleh d’nukraya {the voice of the stranger}.”

ܗܕܐ ܦܠܐܬܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܘ ܡܢܐ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ
6 Y’shu told them this Pheletha {Simile}; but, they didn’t understand what He spoke with them.

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܬܪܥܗ ܕܥܢܐ
7 Then, Y’shu again said unto them, “Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that ENA NA Tareh d’Ana {I AM The Gate of The Flock}.

ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ ܓܢܒܐ ܐܢܘܢ ܘܓܝܣܐ ܐܠܐ ܠܐ ܫܡܥܬ ܐܢܘܢ ܥܢܐ
8 And all those who have come are ganabe {thieves} and gayase {robbers}, but, The Ana {The Flock} haven’t heard them.

ܐܢܐ ܐܢܐ ܬܪܥܐ ܘܒܝ ܐܢ ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܢܚܐ ܘܢܥܘܠ ܘܢܦܘܩ ܘܪܥܝܐ ܢܫܟܚ
9 ENA NA Tara {I AM The Gate}, and if a nash {a man} should enter in through Me, he will Live, and will enter in, and will go out, and will find reya {pasture}.

ܓܢܒܐ ܠܐ ܐܬܐ ܐܠܐ ܕܢܓܢܘܒ ܘܕܢܩܛܘܠ ܘܕܢܘܒܕ ܐܢܐ ܐܬܝܬ ܕܚܝܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܘܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ
10 Doesn’t a ganaba {a thief} only come, so that he might steal, and kill, and destroy? I have come, so that they may have Lives for them, and may have that which is abundant for them.

ܐܢܐ ܐܢܐ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܘܪܥܝܐ ܛܒܐ ܢܦܫܗ ܣܐܡ ܚܠܦ ܥܢܗ
11 ENA NA Raya Taba {I AM The Good Shepherd}, and The Raya Taba {The Good Shepherd} lays down His Soul in place of Aneh {His Flock}.

ܐܓܝܪܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܪܥܝܐ ܘܠܘ ܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܥܪܒܐ ܡܐ ܕܚܙܐ ܕܐܒܐ ܕܐܬܐ ܫܒܩ ܥܢܐ ܘܥܪܩ ܘܐܬܐ ܕܐܒܐ ܚܛܦ ܘܡܒܕܪ ܠܗ ܠܥܢܐ
12 But, the agira {the hireling} who isn’t The Raya {The Shepherd}, and The Erbe {The Sheep} not being his own, when he sees a diba {a wolf} coming, he leaves The Ana {The Flock}, and flees. And the diba {the wolf} comes and plunders and scatters The Ana {The Flock}.

ܐܓܝܪܐ ܕܝܢ ܥܪܩ ܡܛܠ ܕܐܓܝܪܐ ܗܘ ܘܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܥܢܐ
13 thereupon, the agira {the hireling} flees because that one is an agira {a hireling} and isn’t concerned about The Ana {The Flock}.

ܐܢܐ ܐܢܐ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܘܝܕܥ ܐܢܐ ܠܕܝܠܝ ܘܡܬܝܕܥ ܐܢܐ ܡܢ ܕܝܠܝ
14 ENA NA Raya Taba {I AM The Good Shepherd}, and I know My own, and am known by my own,

ܐܝܟܢܐ ܕܝܕܥ ܠܝ ܐܒܝ ܘܐܢܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܐܒܝ ܘܢܦܫܝ ܣܐܡ ܐܢܐ ܚܠܦ ܥܢܐ
15 even as Abi {My Father} knows Me, and I know Abi {My Father}; and I lay down My Soul in place of The Ana {The Flock}.

ܐܝܬ ܠܝ ܕܝܢ ܐܦ ܥܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܘ ܡܢ ܛܝܪܐ ܗܢܐ ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܠܝ ܠܡܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܘܢܫܡܥܘܢ ܩܠܝ ܘܬܗܘܐ ܥܢܐ ܟܠܗ ܚܕܐ ܘܚܕ ܪܥܝܐ
16 Yet, there is for Me also other Erbe {Sheep}; those who were not from this Tiara {Sheepfold}, and for these also, it is fitting for Me to bring them, and they will hear My voice, and all The Ana {The Flock} will become one, and have One Raya {Shepherd}.

ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܒܝ ܪܚܡ ܠܝ ܕܐܢܐ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܕܬܘܒ ܐܣܒܝܗ
17 Because of this, Abi {My Father} loves Me, that I lay down My Soul, so that I might take it up again.

ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܫ ܫܩܠ ܠܗ ܡܢܝ ܐܠܐ ܐܢܐ ܣܐܡ ܠܗ ܡܢ ܨܒܝܢܝ ܫܠܝܛ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܐܣܝܡܝܗ ܘܫܠܝܛ ܐܢܐ ܕܬܘܒ ܐܣܒܝܗ ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܩܒܠܬ ܡܢ ܐܒܝ
18 No nash {man} takes it from Me, but rather, I lay it down from My desire. For, I have authority that I may lay it down, and I have authority that I may take it up again. This commandment I have received from Abi {My Father}.”

ܘܗܘܬ ܬܘܒ ܦܠܓܘܬܐ ܒܝܢܝ ܝܗܘܕܝܐ ܡܛܠ ܡܠܐ ܗܠܝܢ
19 And again there was a division among the Yehudaye {the Judeans/Jews} because of these words.

ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܕܕܝܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܡܫܢܐ ܫܢܐ ܡܢܐ ܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ
20 And many from them were saying that, “He has a daywa {a demon}, and certainly insane, why do you listen to him!?”

ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܠܐ ܠܐ ܗܘܝ ܕܕܝܘܢܐ ܠܡܐ ܕܝܘܐ ܡܫܟܚ ܥܝܢܐ ܕܣܡܝܐ ܠܡܦܬܚܘ
21 But, others were saying, “These words are not that of a demoniac! Perhaps a daywa {a demon} is able to open the eyes of the blind?”

ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܐܕܐ ܕܚܘܕܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܣܬܘܐ ܗܘܐ
22 Then, The Iada d’Khudatha {The Festival of The Dedication, i.e. Hanukkah} occurred in Urishlim {Jerusalem}, and it was Sathwa {Winter}.

ܘܡܗܠܟ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܗܝܟܠܐ ܒܐܣܛܘܐ ܕܫܠܝܡܘܢ
23 And Y’shu walked in The Haykla {The Temple}; in The Esthwa d’Shliymun {The Portico of Solomon}.

ܘܚܕܪܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܣܒ ܐܢܬ ܢܦܫܢ ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܡܪ ܠܢ ܓܠܝܐܝܬ
24 And the Yehudaye {the Judeans/Jews} had surrounded Him, and they said unto Him, “Until when do you take our souls? {Idiom: which means, how long will you keep us waiting?} If you are Meshikha {The Anointed One}, announce it unto us openly!”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܥܒܕܐ ܕܐܢܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܒܫܡܗ ܕܐܒܝ ܗܢܘܢ ܣܗܕܝܢ ܥܠܝ
25 Y’shu answered and said unto them, “I have announced it unto you, and you don’t believe! And the works that I do in The Name of Abi {My Father}, they testify concerning Me!

ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡܢ ܥܪܒܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ
26 But, you don’t believe, because you are not from Erbi {My Sheep}, even as I have said unto you.

ܥܪܒܐ ܕܝܠܝ ܩܠܝ ܫܡܥܝܢ ܘܐܢܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܐܬܝܢ ܒܬܪܝ
27 The Erbe {The Sheep} hear My voice, and I know them, and they come after Me.

ܘܐܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܘܠܐ ܢܐܒܕܘܢ ܠܥܠܡ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܚܛܘܦ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝ
28 And I give unto them Khaye {Lives} which are eternal, and they will not be lost forever, and no nash {man} will snatch them from My hands.

ܐܒܝ ܓܝܪ ܕܝܗܒ ܠܝ ܡܢ ܟܠ ܪܒ ܗܘ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܡܢ ܐܝܕܗ ܕܐܒܝ ܢܚܛܘܦ
29 For, Abi {My Father} who gave them unto Me, is greater than all, and no nash {man} is able to snatch them from the hand of Abi {My Father}.

ܐܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ ܚܢܢ
30 I and Abi {My Father}, We are One!”

ܘܫܩܠܘ ܬܘܒ ܝܗܘܕܝܐ ܟܐܦܐ ܠܡܪܓܡܗ
31 And again, the Yehudaye {the Judeans/Jews} took up rocks to stone Him.

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܣܓܝܐܐ ܥܒܕܐ ܫܦܝܪܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܝ ܚܘܝܬܟܘܢ ܡܛܠ ܐܝܢܐ ܥܒܕܐ ܡܢܗܘܢ ܪܓܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ
32 Y’shu said unto them, “I have shown you many good works from My Father’s presence, on account of whatever work from them do you stone Me?”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ ܫܦܝܪܐ ܪܓܡܝܢ ܚܢܢ ܠܟ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ ܐܢܬ ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪܢܫܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ
33 The Yehudaye {The Judeans/Jews} said unto Him, “It’s not because of the good works we stone you, but rather, on account that you blaspheme, and that while you are a son of man, you make yourself Alaha {God}!”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܟܘܢ ܕܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬܘܢ
34 Y’shu said unto them, Isn’t it thus written in your Namusa {Law} that ‘I have said that you are alahe {gods}.’

ܐܢ ܠܗܢܘܢ ܐܡܪ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܠܘܬܗܘܢ ܗܘܬ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܟܬܒܐ ܕܢܫܬܪܐ
35 If He called those ones ‘ alahe ’ {gods}, on account that The Miltha d’Alaha {The Word of God} was with them, and The Kathaba {The Scripture} isn’t able that it might be broken,

ܠܐܝܢܐ ܕܐܒܐ ܩܕܫܗ ܘܫܕܪܗ ܠܥܠܡܐ ܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܓܕܦ ܐܢܬ ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܒܪܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ
36 why say you unto the One whom Aba {The Father} has sanctified and has sent into the alma {world}, “you blaspheme,” concerning that which I have said unto you that “I am The Son of Alaha {God}?”

ܘܐܢ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܥܒܕܐ ܕܐܒܝ ܠܐ ܬܗܝܡܢܘܢܢܝ
37 And if I don’t do the works of Abi {My Father}, don’t believe Me!

ܐܢ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܐܦܢ ܠܝ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܠܥܒܕܐ ܗܝܡܢܘ ܕܬܕܥܘܢ ܘܬܗܝܡܢܘܢ ܕܐܒܝ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܐܒܝ
38 But, If I do, even if you don’t believe Me, believe the works, so that you may know, and might believe, that Abi {My Father} is in Me, and I’m in Abi {My Father}.”

ܘܒܥܘ ܗܘܘ ܬܘܒ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ ܘܢܦܩ ܠܗ ܡܢ ܒܝܬ ܐܝܕܝܗܘܢ
39 And again they were seeking that they might seize Him, and He went out from between their hands.

ܘܐܙܠ ܠܗ ܠܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܠܕܘܟܬܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܟܕ ܡܥܡܕ ܗܘܐ ܘܗܘܐ ܬܡܢ
40 And He went unto the crossing of the Yurdnan {Jordan}; unto the place where Yukhanan {John} had been previously, when he was Immersing {Baptizing}, and He stayed there.

ܘܐܬܘ ܐܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝܘܚܢܢ ܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܐܬܐ ܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܫܪܝܪ ܗܘ
41 And many nasha {persons} came to Him, and were saying, “Yukhanan {John} didn’t do even one sign, but, every thing which Yukhanan {John} had said about this Gabra {Man}, is true! ”

ܘܣܓܝܐܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ
42 And many believed in Him.

Chapter 11
ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܚܕ ܕܟܪܝܗ ܠܥܙܪ ܡܢ ܒܝܬ ܥܢܝܐ ܩܪܝܬܐ ܐܚܘܗ ܕܡܪܝܡ ܘܕܡܪܬܐ
1 Now, there was one from Beth-Anya {Bethany} village who was sick; Lazar {Lazarus}, the brother of Maryam {Mary} and of Martha.

ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ ܗܝ ܕܡܫܚܬ ܒܒܣܡܐ ܪܓܠܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܘܫܘܝܬ ܒܣܥܪܗ ܐܚܘܗ ܗܘܐ ܕܗܕܐ ܠܥܙܪ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ
2 Now, this Maryam {Mary} was that one who had anointed the feet of Y’shu with perfume, and wiped them with her hair, whose brother was this Lazar {Lazarus} who was sick.

ܘܫܕܪܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ ܐܚܘܬܗ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪܢ ܡܪܢ ܗܐ ܗܘ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܟܪܝܗ
3 And his two sisters had sent unto Y’shu, and they said, “ Maran {Our Lord}, look! That one whom you love, is sick! ”

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡܪ ܗܢܐ ܟܘܪܗܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܘܬܐ ܐܠܐ ܚܠܦ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܫܬܒܚ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠܬܗ
4 But, Y’shu said, “This disease was not of death, but rather, for The Glory of Alaha {God}, so that The Son of Alaha {God} might be glorified because of him.”

ܡܚܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘ ܝܫܘܥ ܠܡܪܬܐ ܘܠܡܪܝܡ ܘܠܠܥܙܪ
5 Now, Y’shu, He had love for Martha and for Maryam {Mary} and for Lazar {Lazarus}.

ܘܟܕ ܫܡܥ ܕܟܪܝܗ ܟܬܪ ܒܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ
6 And when He had heard that he was sick, He remained in the place that He was; two days.

ܘܒܬܪܟܢ ܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܬܘ ܢܐܙܠ ܬܘܒ ܠܝܗܘܕ
7 And afterwards He said unto His Disciples {His Students}, “Come, let us go again unto Yehud {Judea}.”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܪܒܢ ܗܫܐ ܝܗܘܕܝܐ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܪܓܡܟ ܘܬܘܒ ܐܙܠ ܐܢܬ ܠܬܡܢ
8 His Disciples {His Students} said unto Him, “Raban {Our Master}, the Yehudaye {the Judeans/Jews} are now seeking to stone you, and you go there again!?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܬܪܬܥܣܪܐ ܫܥܝܢ ܐܝܬ ܒܝܘܡܐ ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܗܠܟ ܒܐܝܡܡܐ ܠܐ ܡܬܬܩܠ ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ
9 Y’shu said unto them, “Are there not twelve hours in a yawma {a day}, and if a nash {a man} walks in the iymama {the daytime}, he won’t stumble, because he sees the light of this world.

ܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܢܗܠܟ ܡܬܬܩܠ ܡܛܠ ܕܢܗܝܪܐ ܠܝܬ ܒܗ
10 But, if a nash {a man} should walk in the lilya {the night}, he will stumble because there is no illumination in him.”

ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܝܫܘܥ ܘܒܬܪܟܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܥܙܪ ܪܚܡܢ ܫܟܒ ܐܠܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܕܐܥܝܪܝܘܗܝ
11 Y’shu said these things, and afterwards said unto them, “Lazar {Lazarus}, our friend has shakeb {lain down – an idiom for ‘is asleep}’, but, I go, so that I should awake him.”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܡܪܢ ܐܢ ܕܡܟ ܡܬܚܠܡ
12 His Disciples {His Students} were saying unto Him, “Maran {Our Lord}, if he is asleep, he is cured!”

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܥܠ ܡܘܬܗ ܘܗܢܘܢ ܣܒܪܘ ܕܥܠ ܡܕܡܟܐ ܗܘ ܕܫܢܬܐ ܐܡܪ
13 But, He, Y’shu, had spoken concerning mawtheh {his death}, and they thought that He had spoke of his shintha {sleep}.

ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܥܙܪ ܡܝܬ ܠܗ
14 Then, Y’shu said unto them plainly, “Lazar {Lazarus} has died.

ܘܚܕܐ ܐܢܐ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܬܡܢ ܡܛܠܬܟܘܢ ܕܬܗܝܡܢܘܢ ܐܠܐ ܗܠܟܘ ܠܬܡܢ
15 And I rejoice that I wasn’t there, because of you, so that you might believe; but, let us walk there. ”

ܐܡܪ ܬܐܘܡܐ ܕܡܬܐܡܪ ܬܐܡܐ ܠܬܠܡܝܕܐ ܚܒܪܘܗܝ ܢܐܙܠ ܐܦ ܚܢܢ ܢܡܘܬ ܥܡܗ
16 Thauma {in English it is ‘Thomas’, which word in Aramaic means ‘Thyme}’, who is called ‘Thama’ {which in Aramaic means the Twin}, said unto his fellow Talmiyde {Disciples}, “Let us also go, so that we might die with Him!”

ܘܐܬܐ ܝܫܘܥ ܠܒܝܬ ܥܢܝܐ ܘܐܫܟܚ ܕܐܪܒܥܐ ܠܗ ܝܘܡܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ
17 And Y’shu came unto Beth-Anya {Bethany} and found that he had been in the burial place for four days.

ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܕܝܢ ܒܝܬ ܥܢܝܐ ܥܠ ܓܢܒ ܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܦܪܝܩܐ ܡܢܗ ܐܝܟ ܐܣܛܕܘܬܐ ܚܡܫܬܥܣܪ
18 Now, Beth-Anya {Bethany} was there on the side of {i.e. next to} Urishlim {Jerusalem}, while distant from it about fifteen estdawatha {i.e. about 2 miles}.

ܘܣܓܝܐܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܐܬܝܐܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܡܪܬܐ ܘܡܪܝܡ ܕܢܡܠܘܢ ܒܠܒܗܝܢ ܡܛܠ ܐܚܘܗܝܢ
19 And many of the Yehudaye {the Judeans/Jews} were coming unto Martha and Maryam {Mary}, so that they might fill up {i.e. console} their hearts, because of their brother.

ܡܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܬ ܕܝܫܘܥ ܐܬܐ ܢܦܩܬ ܠܐܘܪܥܗ ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܒܒܝܬܐ ܝܬܒܐ ܗܘܬ
20 Then Martha, when she had heard that Y’shu had come, went out to meet Him, but, Maryam {Mary} stayed in the house.

ܘܐܡܪܬ ܡܪܬܐ ܠܝܫܘܥ ܡܪܝ ܐܠܘ ܬܢܢ ܗܘܝܬ ܠܐ ܡܐܬ ܗܘܐ ܐܚܝ
21 And Martha said unto Y’shu, “Mari {My Lord}, if you had been here my brother wouldn’t have died!

ܐܠܐ ܐܦ ܗܫܐ ܝܕܥܐ ܐܢܐ ܕܟܡܐ ܕܬܫܐܠ ܠܐܠܗܐ ܝܗܒ ܠܟ
22 But, even now, I know that how ever much that you ask Alaha {God}, He gives to you.”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܩܐܡ ܐܚܘܟܝ
23 Y’shu says unto her, “Your brother rises!”

ܐܡܪܐ ܠܗ ܡܪܬܐ ܝܕܥܐ ܐܢܐ ܕܩܐܡ ܒܢܘܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ
24 Martha says unto Him, “I know that he rises in The Nukhama {The Raising, i.e. The Resurrection} at the last day.”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܚܡܐ ܘܚܝܐ ܘܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܐܦܢ ܢܡܘܬ ܢܚܐ
25 Y’shu says unto her, “ENA NA Nukhama w’Khaye” {I AM The Resurrection and The Life}, whoever believes in Me, even if they might die, they will live!

ܘܟܠ ܕܚܝ ܘܡܗܝܡܢ ܒܝ ܠܥܠܡ ܠܐ ܢܡܘܬ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܬܝ ܗܕܐ
26 And all who are alive and believes in Me, will never die! Do you believe this?”

ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ ܐܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܐ ܠܥܠܡܐ
27 She says unto Him, “Yes, Mari {My Lord}, I believe that You are Meshikha {The Anointed One}, The Son of Alaha {God} who has come unto the alma {world}.”

ܘܟܕ ܐܡܪܬ ܗܠܝܢ ܐܙܠܬ ܩܪܬ ܠܡܪܝܡ ܚܬܗ ܟܣܝܐܝܬ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܪܒܢ ܐܬܐ ܘܩܪܐ ܠܟܝ
28 And when she had said these things, she went and called for Maryam {Mary} her sister, and secretly said unto her, “Raban {Our Master} has come, and calls for you!”

ܘܡܪܝܡ ܟܕ ܫܡܥܬ ܩܡܬ ܥܓܠ ܘܐܬܝܐ ܗܘܬ ܠܘܬܗ
29 And when Maryam {Mary} heard, she arose quickly and came unto Him.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܐ ܗܘܐ ܠܩܪܝܬܐ ܐܠܐ ܒܗ ܗܘܐ ܒܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܪܥܬܗ ܡܪܬܐ
30 But He, Y’shu, hadn’t yet come into the qriytha {the village}, but rather, was in that place that Martha had met Him.

ܐܦ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܒܒܝܬܐ ܕܡܒܝܐܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܚܙܘ ܠܡܪܝܡ ܕܥܓܠ ܩܡܬ ܢܦܩܬ ܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܒܬܪܗ ܣܒܪܘ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܕܠܩܒܪܐ ܐܙܠܐ ܠܡܒܟܐ
31 Then, also those Yehudaye {Judeans/Jews} who were with her in the baytha {the house}, who were comforting her, when they saw Maryam {Mary}, that she quickly arose, departing, they went out after her, for, they thought that she was going unto the qabra {the tomb}, to weep.

ܗܝ ܕܝܢ ܡܪܝܡ ܟܕ ܐܬܬ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܘܚܙܬܗ ܢܦܠܬ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܐܠܘ ܬܢܢ ܗܘܝܬ ܡܪܝ ܠܐ ܡܐܬ ܗܘܐ ܐܚܝ
32 Then, when she, Maryam {Mary}, came unto where Y’shu was, and saw Him, she fell down at His feet, and said unto Him, “If you had been here Mari {My Lord}, my brother wouldn’t have died!”

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܗ ܕܒܟܝܐ ܘܠܝܗܘܕܝܐ ܗܢܘܢ ܕܐܬܘ ܥܡܗ ܕܒܟܝܢ ܐܬܥܙܙ ܒܪܘܚܗ ܘܐܙܝܥ ܢܦܫܗ
33 Then Y’shu, when He saw that she was weeping, and the Yehudaye {the Judeans/Jews}, (those who had come with her, who were weeping), He groaned in Rukhe {His Spirit}, and Naphsheh {His Soul} was troubled,

ܘܐܡܪ ܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ ܬܐ ܚܙܝ
34 and He said, “Where have you placed him?” And they say unto Him, “Maran {Our Lord}, come see!”

ܘܐܬܝܢ ܗܘܝ ܕܡܥܘܗܝ ܕܝܫܘܥ
35 And the tears of Y’shu were coming.

ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ ܚܙܘ ܟܡܐ ܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ
36 And the Yehudaye {the Judeans/Jews} were saying, “See how much he loves him.”

ܐܢܫܝܢ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܡܪܘ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܦܬܚ ܥܝܢܘܗܝ ܕܗܘ ܣܡܝܐ ܕܢܥܒܕ ܕܐܦ ܗܢܐ ܠܐ ܢܡܘܬ
37 But, some from them said, “Wasn’t this one, who opened the eyes of that blind person, also able to do something, so that this one shouldn’t have died?”

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܙܙ ܒܝܢܘܗܝ ܘܠܗ ܐܬܐ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܘܗܘ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܥܪܬܐ ܘܟܐܦܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܥܠ ܬܪܥܗ
38 Then Y’shu, while He groaned within, also came unto the beth qabura {the burial house}, that which was a cave, and a rock was placed upon its entrance.

ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܫܩܘܠܘ ܟܐܦܐ ܗܕܐ ܐܡܪܐ ܠܗ ܡܪܬܐ ܚܬܗ ܕܗܘ ܡܝܬܐ ܡܪܝ ܡܢ ܟܕܘ ܣܪܝ ܠܗ ܐܪܒܥܐ ܠܗ ܓܝܪ ܝܘܡܝܢ
39 And Y’shu said, “Take away this rock!” Martha, the sister of that dead man, said unto Him, “Mari {My Lord}, by now he stinks, for, it is for him {i.e. he has been dead} four days!”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܐ ܐܡܪܬ ܠܟܝ ܕܐܢ ܬܗܝܡܢܝܢ ܬܚܙܝܢ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ
40 Y’shu says unto her, “Didn’t I say unto you that if you should believe, you would see The Glory of Alaha {God}?”

ܘܫܩܠܘ ܟܐܦܐ ܗܝ ܘܗܘ ܝܫܘܥ ܐܪܝܡ ܥܝܢܘܗܝ ܠܥܠ ܘܐܡܪ ܐܒܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܫܡܥܬܢܝ
41 And they took away that stone, and He, Y’shu, lifted His eyes above, and said, “Aba {Father}, I thank You that You have heard Me.

ܘܐܢܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ܫܡܥ ܐܢܬ ܠܝ ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܕܩܐܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܐܢܬ ܫܕܪܬܢܝ
42 And I know that You always hear Me, but, because of this crowd which stands here, I say these things, so that they might believe that You have sent Me.”

ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܩܥܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܠܥܙܪ ܬܐ ܠܒܪ
43 And when He said these things, He cried out in a loud voice, “Lazar {Lazarus}, come outside!”

ܘܢܦܩ ܗܘ ܡܝܬܐ ܟܕ ܐܣܝܪܢ ܐܝܕܘܗܝ ܘܪܓܠܘܗܝ ܒܦܣܩܝܬܐ ܘܐܦܘܗܝ ܐܣܝܪܢ ܒܣܘܕܪܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܫܪܐܘܗܝ ܘܫܒܘܩܘ ܐܙܠ
44 And that dead man came out, while his hands and his feet were bound in pesqayatha {bandages}, and his face bound in a head cloth. Y’shu said unto them, “Untie him, and allow him to go!”

ܘܣܓܝܐܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܕܐܬܘ ܠܘܬ ܡܪܝܡ ܟܕ ܚܙܘ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܝܫܘܥ ܗܝܡܢܘ ܒܗ
45 And many from the Yehudaye {the Judeans/Jews} who had come unto Maryam {Mary}, after they had seen the thing which Y’shu had done, they believed in Him.

ܘܐܢܫܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܙܠܘ ܠܘܬ ܦܪܝܫܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܝܫܘܥ
46 And some from them went unto the Phrishe {the Pharisees} and told them every thing which Y’shu did.

ܘܐܬܟܢܫܘ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܦܪܝܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܐܬܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܒܕ
47 And the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs, i.e. the leaders of the Priests} and the Phrishe {the Pharisees} assembled, and were saying, “What will we do, this gabra {man} does many athwatha {miraculous signs},

ܘܐܢ ܫܒܩܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܗܟܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܢܫܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ ܘܐܬܝܢ ܪܗܘܡܝܐ ܫܩܠܝܢ ܐܬܪܢ ܘܥܡܢ
48 and if we leave him thus, all the nasha {People} will believe in him, and the Ruhmaye {the Romans} will come, taking away our land and our Nation!?”

ܚܕ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗ ܩܝܦܐ ܪܒ ܟܗܢܐ ܗܘܐ ܕܗܝ ܫܢܬܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܕܡ
49 Now, one from them named Qayapha {Caiaphas} was The Rab Kahne {The Priest’s Chief} that year, and he said unto them, “You don’t know a thing,

ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܦܩܚ ܠܢ ܕܚܕ ܓܒܪܐ ܢܡܘܬ ܚܠܦ ܥܡܐ ܘܠܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܢܐܒܕ
50 and you don’t realize that it is better for us that one gabra {man} should die for the sake of the Nation, and so that the whole Nation should not perish.”

ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܠܐ ܐܡܪ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܗܘܐ ܕܗܝ ܫܢܬܐ ܐܬܢܒܝ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܕܢܡܘܬ ܚܠܦ ܥܡܐ
51 But, he didn’t say this from his soul’s desire, but rather, on account that he was The Rab Kahne {The Priest’s Chief} in that year, he prophesied that Y’shu was about to die for the sake of the Nation.

ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܚܠܦ ܥܡܐ ܐܠܐ ܕܐܦ ܒܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܕܪܝܢ ܢܟܢܫ ܠܚܕܐ
52 And not only for the sake of the Nation, but, that The Sons of Alaha {God}, who are scattered, might also be gathered into one.

ܘܡܢ ܗܘ ܝܘܡܐ ܐܬܚܫܒܘ ܗܘܘ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ
53 And from that day, they decided that they would kill Him.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܓܠܝܐܝܬ ܒܝܬ ܝܗܘܕܝܐ ܐܠܐ ܐܙܠ ܠܗ ܡܢ ܬܡܢ ܠܐܬܪܐ ܕܩܪܝܒ ܠܚܘܪܒܐ ܠܟܪܟܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܦܪܝܡ ܘܬܡܢ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ
54 Therefore {i.e. for this reason}, He, Y’shu wasn’t walking openly among the Yehudaye {the Judeans/Jews}, but rather, He went from there unto a place that was near unto the wilderness; unto a walled city which is called Aprim {Ephraim}; and there He turned away with His Disciples {His Students}.

ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܦܨܚܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܘܣܠܩܘ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܩܘܪܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܩܕܡ ܥܕܥܕܐ ܕܢܕܟܘܢ ܢܦܫܗܘܢ
55 Now, The Peskha d’Yehudaye {The Passover of the Judeans/Jews} was approaching, and many went up from the quraya {the villages} unto Urishlim {Jerusalem} before The Adiada {The Feast}, so that they might cleanse their souls.

ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܫܘܥ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ ܒܗܝܟܠܐ ܡܢܐ ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܐܬܐ ܠܥܕܥܕܐ
56 And they were seeking Y’shu, and were saying unto one another in The Haykla {The Temple}, “What do you think; that he won’t come unto The Adiada {The Feast}?”

ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܕܝܢ ܘܦܪܝܫܐ ܦܩܕܘ ܗܘܘ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܕܥ ܐܝܟܘ ܢܒܕܩ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ
57 But, the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs} and the Phrishe {the Pharisees} had commanded that if someone might know where he was, he should show it unto them, so that they might seize Him.

Chapter 12
ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܩܕܡ ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ ܕܦܨܚܐ ܐܬܐ ܠܒܝܬ ܥܢܝܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܥܙܪ ܗܘ ܕܐܩܝܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܗܘ ܝܫܘܥ
1 Then, before the six days of Peskha {Passover}, Y’shu came to Beth-Anya {Bethany} where Lazar {Lazarus} was, that one whom He, Y’shu, had raised from the beth miythe {lit. the place of the dead}.

ܘܥܒܕܘ ܠܗ ܬܡܢ ܚܫܡܝܬܐ ܘܡܪܬܐ ܡܫܡܫܐ ܗܘܬ ܘܠܥܙܪ ܚܕ ܡܢ ܣܡܝܟܐ ܗܘܐ ܕܥܡܗ
2 And they made a supper for Him there, and Martha was serving, and Lazar {Lazarus} was one from the guests who was with Him.

ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܫܩܠܬ ܫܛܝܦܬܐ ܕܒܣܡܐ ܕܢܪܕܝܢ ܪܫܝܐ ܣܓܝ ܕܡܝܐ ܘܡܫܚܬ ܪܓܠܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܘܫܘܝܬ ܒܣܥܪܗ ܪܓܠܘܗܝ ܘܐܬܡܠܝ ܒܝܬܐ ܡܢ ܪܝܚܗ ܕܒܣܡܐ
3 Then, Maryam {Mary} took a very expensive alabaster jar of ointment, of the finest spikenard, and anointed the feet of Y’shu and wiped His feet with her hair. And the house was filled from the smell of the ointment.

ܘܐܡܪ ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܗܘ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ
4 And Yehuda Skariuta {Judah/Judas, the Iscariot}, one from His Disciples {His Students}; that one who had intended that he would betray Him, said,

ܠܡܢܐ ܠܐ ܐܙܕܒܢ ܡܫܚܐ ܗܢܐ ܒܬܠܬ ܡܐܐ ܕܝܢܪܝܢ ܘܐܬܝܗܒ ܠܡܣܟܢܐ
5 “Why wasn’t this meshkha {oil} sold at three hundred dinarin {Denarius}, and given unto the poor?”

ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܣܟܢܐ ܒܛܝܠ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܓܢܒܐ ܗܘܐ ܘܓܠܘܣܩܡܐ ܠܘܬܗ ܗܘܐ ܘܡܕܡ ܕܢܦܠ ܗܘܐ ܒܗ ܗܘ ܛܥܝܢ ܗܘܐ
6 But, he said this not because about the poor he was concerned for, but rather, because he was a ganaba {a thief}, and the glusqma {the purse} was with him, and whatever that would fall into it, he would carry.

ܐܡܪ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܫܒܘܩܝܗ ܠܝܘܡܐ ܕܩܒܘܪܝ ܢܛܪܬܗ
7 Then Y’shu said, “Leave her alone! She has kept it for the day of My burial.

ܒܟܠܙܒܢ ܓܝܪ ܡܣܟܢܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܥܡܟܘܢ ܠܝ ܕܝܢ ܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ
8 For, the poor you always have with you, but, you don’t always have Me.”

ܘܫܡܥܘ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܕܬܡܢ ܗܘ ܝܫܘܥ ܘܐܬܘ ܠܐ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܕܢܚܙܘܢ ܠܠܥܙܪ ܗܘ ܕܐܩܝܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ
9 And great crowds from the Yehudaye {the Judeans/Jews} who were there, heard Y’shu. And they hadn’t come because of Y’shu only, but also, so that they might see Lazar {Lazarus}; that one who was raised from the beth miythe {lit. the place of the dead}.

ܘܐܬܪܥܝܘ ܗܘܘ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܕܐܦ ܠܠܥܙܪ ܢܩܛܠܘܢܝܗܝ
10 And the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs} were also desiring to kill Lazar {Lazarus},

ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܡܛܠܬܗ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝܫܘܥ
11 because, many from the Yehudaye {the Judeans/Jews} on his account, were leaving, and believing in Y’shu.

ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܢܐ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܠܥܕܥܕܐ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܝܫܘܥ ܐܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ
12 And the next day, a great multitude who had come unto The Adiada {The Feast}, when they had heard that Y’shu was coming unto Urishlem {Jerusalem},

ܫܩܠܘ ܣܘܟܐ ܕܕܩܠܐ ܘܢܦܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܐܘܫܥܢܐ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ
13 took branches of date palm trees, and went out to meet Him, and they were crying out and saying, “Ushana {Hosanna}! Blessed is He who comes in The Name of MarYa {The Lord-Ya}, The Malka d’IysraIyl {The King of Israel}!”

ܐܫܟܚ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܚܡܪܐ ܘܝܬܒ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ
14 Now, Y’shu had found a Khamara {a Donkey} and had sat upon it; as that which is written,

ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ ܒܪܬ ܨܗܝܘܢ ܗܐ ܡܠܟܟܝ ܐܬܐ ܠܟܝ ܘܪܟܝܒ ܥܠ ܥܝܠܐ ܒܪ ܐܬܢܐ
15 ‘Don’t have fear Daughter of Zion. Look! Your King comes unto you, and is mounted upon an Iyla {a young male Donkey}, the son of an Athana {a female Donkey}.’

ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܐܠܐ ܟܕ ܐܫܬܒܚ ܝܫܘܥ ܐܬܕܟܪܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܗܠܝܢ ܟܬܝܒܢ ܗܘܝ ܥܠܘܗܝ ܘܗܠܝܢ ܥܒܕܘ ܠܗ
16 But, His Disciples {His Students} didn’t understand these things at that time, but, when Y’shu was glorified, His Disciples {His Students} remembered that these things were written concerning Him, and these things they had done unto Him.

ܘܣܗܕ ܗܘܐ ܟܢܫܐ ܗܘ ܕܥܡܗ ܗܘܐ ܕܩܪܐ ܠܠܥܙܪ ܡܢ ܩܒܪܐ ܘܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ
17 And the crowd that was with Him testified that He had called Lazar {Lazarus} from the qabra {the tomb}, and had raised him from the beth miythe {i.e. the place of the dead}.

ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܢܦܩܘ ܠܩܘܒܠܗ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫܡܥܘ ܕܐܬܐ ܗܕܐ ܥܒܕ
18 And because of this, great crowds went out unto Him, because they had heard that He had done this atha {miraculous sign}.

ܦܪܝܫܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ ܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܡܘܬܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܕܡ ܕܗܐ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܙܠ ܠܗ ܒܬܪܗ
19 Then, the Phrishe {the Pharisees} were saying one unto another, “Do you see that you don’t gain a thing? Look! All the world has gone after him!”

ܐܝܬ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܥܡܡܐ ܐܢܫܐ ܒܗܘܢ ܕܣܠܩܘ ܠܡܣܓܕ ܒܥܕܥܕܐ
20 Now, there were also from the Gentiles, persons among them who had gone up to worship during The Adiada {The Feast}.

ܗܠܝܢ ܐܬܘ ܩܪܒܘ ܠܘܬ ܦܝܠܝܦܘܣ ܗܘ ܕܡܢ ܒܝܬ ܨܝܕܐ ܕܓܠܝܠܐ ܘܫܐܠܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܝ ܨܒܝܢ ܚܢܢ ܢܚܙܐ ܠܝܫܘܥ
21 These came and drew near unto Philipus {Philip}, that one who was from Beth Tsayada d’Galila {Bethsaida of Galilee}, and asked him and said unto him, “Mari {My lord}, we desire to see Y’shu!”

ܘܐܬܐ ܗܘ ܦܝܠܝܦܘܣ ܘܐܡܪ ܠܐܢܕܪܐܘܣ ܘܐܢܕܪܐܘܣ ܘܦܝܠܝܦܘܣ ܐܡܪܘ ܠܝܫܘܥ
22 And Philipus {Philip} came, and he spake unto Andreus {Andrew}, and Andreus {Andrew} and Philipus {Philip} spake unto Y’shu.

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܬܬ ܫܥܬܐ ܕܢܫܬܒܚ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
23 Then, Y’shu answered and said unto them, “The hour has come that The Son of Man will be glorified.

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܦܪܕܬܐ ܕܚܛܬܐ ܐܢ ܠܐ ܢܦܠܐ ܘܡܝܬܐ ܒܐܪܥܐ ܒܠܚܘܕܝܗ ܦܝܫܐ ܐܢ ܕܝܢ ܡܝܬܐ ܦܐܪܐ ܣܓܝܐܐ ܡܝܬܝܐ
24 Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that a grain of khettha {wheat}, if it doesn’t fall and die in the ground, remains alone, but, if it dies, many fruits come forth.

ܡܢ ܕܪܚܡ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ ܘܡܢ ܕܣܢܐ ܢܦܫܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܛܪܝܗ ܠܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
25 Whoever loves naphsheh {his soul}, will lose it, and whoever hates naphsheh {his soul} in this world, will preserve it unto The Life which is eternal.

ܐܢ ܠܝ ܐܢܫ ܡܫܡܫ ܢܐܬܐ ܒܬܪܝ ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܬܡܢ ܢܗܘܐ ܐܦ ܡܫܡܫܢܝ ܡܢ ܕܠܝ ܡܫܡܫ ܢܝܩܪܝܘܗܝ ܐܒܐ
26 If a nash {a man} serves Me, he will follow Me, and where I am, there My Servant also will be. Whoever serves Me, Aba {The Father} will honor him.

ܗܫܐ ܢܦܫܝ ܗܐ ܫܓܝܫܐ ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܐܒܝ ܦܨܢܝ ܡܢ ܗܕܐ ܫܥܬܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܝܬ ܠܗܕܐ ܫܥܬܐ
27 Look! Now, My Soul is disturbed, and what shall I say? “Abi {My Father} deliver me from this hour?” But rather, on account of this I have come for this hour!

ܐܒܐ ܫܒܚ ܫܡܟ ܘܩܠܐ ܐܫܬܡܥ ܡܢ ܫܡܝܐ ܫܒܚܬ ܘܬܘܒ ܡܫܒܚ ܐܢܐ
28 Aba {Father}, glorify Your Name!” And a Voice was heard from the Shmaya {the Heavens}, “I have glorified it, and glorify it again.”

ܟܢܫܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܫܡܥܘ ܘܐܡܪܝܢ ܪܥܡܐ ܗܘܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܡܠܐܟܐ ܡܠܠ ܥܡܗ
29 The crowd which was standing there, heard it, and said, “It was rama {thunder}!” But, others said “a Malaka {a Heavenly Messenger} spoke with Him.”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠܬܝ ܗܘܐ ܩܠܐ ܗܢܐ ܐܠܐ ܡܛܠܬܟܘܢ
30 Y’shu answered and said unto them, “This Voice wasn’t on My account, but rather, on your account!

ܗܫܐ ܕܝܢܗ ܗܘ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܗܫܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܬܕܐ ܠܒܪ
31 Now is The Judgment of this alma {world}. Now the ruler of this alma {world} is cast outside!

ܘܐܢܐ ܡܐ ܕܐܬܬܪܝܡܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܓܕ ܟܠ ܐܢܫ ܠܘܬܝ
32 And I, when I have been lifted up from the Earth {i.e. crucified}, will draw every one towards Me. ”

ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܕܢܚܘܐ ܒܐܝܢܐ ܡܘܬܐ ܡܐܬ
33 But, He said this, so that He might show by what death He would die.

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܟܢܫܐ ܚܢܢ ܫܡܥܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܥܠܡ ܡܩܘܐ ܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܬܬܪܝܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܡܢܘ ܗܢܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
34 The multitudes said unto Him, “We have heard from The Namusa {The Law}, that Meshikha {The Anointed One} remains forever. How do you say that The Son of Man is destined to be lifted up {i.e. crucified}? Who is this Son of Man? ”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܩܠܝܠ ܐܚܪܝܢ ܙܒܢܐ ܢܘܗܪܐ ܥܡܟܘܢ ܗܘ ܗܠܟܘ ܥܕ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܚܫܘܟܐ ܢܕܪܟܟܘܢ ܘܡܢ ܕܡܗܠܟ ܒܚܫܘܟܐ ܠܐ ܝܕܥ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ
35 Y’shu said unto them, “Another short amount of time, The Light is among you, walk while there is Light for you, so that the darkness doesn’t overtake you. And whoever walks in the darkness doesn’t know unto where he goes.

ܥܕ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܢܘܗܪܐ ܗܝܡܢܘ ܒܢܘܗܪܐ ܕܒܢܘܗܝ ܕܢܘܗܪܐ ܬܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܡܠܠ ܝܫܘܥ ܘܐܙܠ ܐܬܛܫܝ ܡܢܗܘܢ
36 Believe in The Light while you have The Light, so that you may become The Sons of The Light!” Y’shu spoke these things, and having departed, hid Himself from them.

ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܘܬܐ ܥܒܕ ܩܕܡܝܗܘܢ ܠܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ
37 And though He did all these athwatha {miraculous signs} before them, they didn’t believe in Him,

ܕܬܬܡܠܐ ܡܠܬܐ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܡܪ ܡܪܝ ܡܢܘ ܗܝܡܢ ܠܫܡܥܢ ܘܕܪܥܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܢ ܐܬܓܠܝ
38 so that The Word of IshaYa Nabiya {Isaiah, the Prophet}, might be fulfilled, who said, ‘Mari {My Lord}, who will believe our report, and unto whom has The Arm of MarYa {The Lord-Ya} been revealed?’

ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܡܛܠ ܕܬܘܒ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ
39 Because of this, they were not able that they might believe, because again, IshaYa {Isaiah} said,

ܕܥܘܪܘ ܥܝܢܝܗܘܢ ܘܐܚܫܟܘ ܠܒܗܘܢ ܕܠܐ ܢܚܙܘܢ ܒܥܝܢܝܗܘܢ ܘܢܣܬܟܠܘܢ ܒܠܒܗܘܢ ܘܢܬܦܢܘܢ ܘܐܣܐ ܐܢܘܢ
40 ‘The ones who have blinded their eyes and have darkened their heart, so that they might not see with their eyes, and understand with their heart and return, and I should heal them.’

ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܟܕ ܚܙܐ ܫܘܒܚܗ ܘܡܠܠ ܥܠܘܗܝ
41 These things IshaYa {Isaiah} said when he saw His glory, and spoke concerning Him.

ܐܦ ܡܢ ܪܫܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܦܪܝܫܐ ܠܐ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ
42 Then, many from the Rishe {the Chiefs/Leaders} also believed in Him, but, because of the Phrishe {the Pharisees}, they were not confessing Him, so that they might not be excluded from The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly}.

ܪܚܡܘ ܓܝܪ ܫܘܒܚܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ
43 For, they loved the praise of the sons of men more than the praise of Alaha {God}.

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܩܥܐ ܘܐܡܪ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܠܐ ܗܘܐ ܒܝ ܡܗܝܡܢ ܐܠܐ ܒܡܢ ܕܫܕܪܢܝ
44 Then, Y’shu cried out and said, “Whoever believes in Me, it isn’t in Me he believes, but rather, in The One who has sent Me!

ܘܡܢ ܕܠܝ ܚܙܐ ܚܙܐ ܠܡܢ ܕܫܕܪܢܝ
45 And whoever sees Me, has seen The One who has sent Me.

ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܐܬܝܬ ܠܥܠܡܐ ܕܟܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܠܐ ܢܩܘܐ ܒܚܫܘܟܐ
46 I, The Light, have come unto the world, so that all who believe in Me might not remain in the darkness.

ܘܡܢ ܕܫܡܥ ܡܠܝ ܘܠܐ ܢܛܪ ܠܗܝܢ ܐܢܐ ܠܐ ܕܐܢ ܐܢܐ ܠܗ ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܝܬ ܕܐܕܘܢ ܠܥܠܡܐ ܐܠܐ ܕܐܚܐ ܠܥܠܡܐ
47 And he who hears My Words, and doesn’t keep them, I don’t judge him, for, I haven’t come to judge the world, but rather, that it might Live for eternity.

ܡܢ ܕܛܠܡ ܠܝ ܘܠܐ ܡܩܒܠ ܡܠܝ ܐܝܬ ܡܢ ܕܕܐܢ ܠܗ ܡܠܬܐ ܕܡܠܠܬ ܗܝ ܕܝܢܐ ܠܗ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ
48 He who rejects Me, and doesn’t receive My Words, there is one who judges him. The Miltha {The Word} which I have spoken, it will judge him in the last day;

ܕܐܢܐ ܡܢ ܢܦܫܝ ܠܐ ܡܠܠܬ ܐܠܐ ܐܒܐ ܕܫܕܪܢܝ ܗܘ ܝܗܒ ܠܝ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢܐ ܐܡܪ ܘܡܢܐ ܐܡܠܠ
49 which I haven’t spoken from My own Soul, but rather, Aba {The Father} who has sent Me, He gave unto Me a command, what I should say, and what I should speak.

ܘܝܕܥ ܐܢܐ ܕܦܘܩܕܢܗ ܚܝܐ ܐܢܘܢ ܕܠܥܠܡ ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܠܝ ܐܒܝ ܗܟܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ
50 And I know that His commands they are Life, which is forever. Therefore, these things which I speak, just as that Abi {My Father} told Me, thus I speak. ”

Chapter 13
ܩܕܡ ܕܝܢ ܥܐܕܐ ܕܦܨܚܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܕܡܛܬ ܫܥܬܐ ܕܢܫܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܘܐܚܒ ܠܕܝܠܗ ܕܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܘܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܐܚܒ ܐܢܘܢ
1 Now, before The Iada d’Peskha {The Festival of The Passover}, Y’shu knew that the hour had arrived that He would remove from this world to Abuhi {His Father}, and He loved His own who were in this world, and He loved them until the end.

ܘܟܕ ܗܘܬ ܚܫܡܝܬܐ ܪܡܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܣܛܢܐ ܒܠܒܗ ܕܝܗܘܕܐ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܣܟܪܝܘܛܐ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ
2 And when khashamitha {supper} was passed, satana placed it into the heart of Yehuda {Judah/Judas}, the son of Shimeun Skariuta {Simeon, the Iscariot}, that he should betray Him.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܗܒ ܐܒܐ ܒܐܝܕܘܗܝ ܘܕܡܢ ܐܠܗܐ ܢܦܩ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܙܠ
3 But, Y’shu Himself, on account that He knew that Aba {The Father} had given every thing into His hands, and that from Alaha {God} He was brought forth, and to Alaha {God} He was going,

ܩܡ ܡܢ ܚܫܡܝܬܐ ܘܣܡ ܢܚܬܘܗܝ ܘܫܩܠ ܣܕܘܢܐ ܡܚܐ ܒܚܨܘܗܝ
4 He arose from khashamitha {supper} and laid nakhthuhi {His outer garments} down, and took up a seduna {a linen wrap} and affixed it b’khatsuhi {at His loins}.

ܘܐܪܡܝ ܡܝܐ ܒܡܫܓܬܐ ܘܫܪܝ ܠܡܫܓܘ ܪܓܠܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܡܫܘܐ ܗܘܐ ܒܣܕܘܢܐ ܕܡܚܐ ܒܚܨܘܗܝ
5 And He poured maya {water} into a mashagtha {a basin}, and began to mashagu {to wash} the regle {feet} of His Disciples {His Students}, and was wiping them with the seduna {the linen wrap} that girded b’khatsuhi {at His loins}.

ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܐܢܬ ܡܪܝ ܪܓܠܝ ܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ
6 But, when He came towards Shimeun Kepha {Simeon, The Rock}, Shimeun {Simeon} said unto Him, “You Mari {My Lord}? You wash reglay {my feet} for me?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܗܫܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܬܕܥ
7 Y’shu answered and said unto him, “The thing which I do, you don’t understand now, but, afterwards, you will understand.”

ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܠܥܠܡ ܠܐ ܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ ܪܓܠܝ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢ ܠܐ ܡܫܝܓ ܐܢܐ ܠܟ ܠܝܬ ܠܟ ܥܡܝ ܡܢܬܐ
8 Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} said unto Him, “You will never wash reglay {my feet} for me!” Y’shu said unto him, “If I don’t wash them for you, there isn’t a part for you with Me!”

ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܕܝܢ ܡܪܝ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܪܓܠܝ ܬܫܝܓ ܠܝ ܐܠܐ ܐܦ ܐܝܕܝ ܐܦ ܪܫܝ
9 Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} said unto Him, “In that case Mari {My Lord}, wash not only my feet for me, but also, my hands; even my head!”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܗܘ ܕܣܚܐ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܠܐ ܪܓܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܢܫܝܓ ܟܠܗ ܓܝܪ ܕܟܐ ܗܘ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܟܠܟܘܢ ܕܟܝܐ ܐܢܬܘܢ ܐܠܐ ܠܐ ܟܠܟܘܢ
10 Y’shu said unto him, “He who has bathed does not need but to wash his feet only, for, he is all clean. You also are all clean; but, not all of you.”

ܝܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܠܗܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠܟܘܢ ܕܟܝܐ ܐܢܬܘܢ
11 For, Y’shu knew that one who would betray Him. On account of this, He said, “Not all of you are clean.”

ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܝܓ ܪܓܠܝܗܘܢ ܫܩܠ ܢܚܬܘܗܝ ܘܐܣܬܡܟ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܐ ܥܒܕܬ ܠܟܘܢ
12 Then, after He had washed their feet, He took up nakhthuhi {His outer garments} and reclined, and said unto them, “Do you understand what I have done to you?

ܐܢܬܘܢ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܪܒܢ ܘܡܪܢ ܘܫܦܝܪ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܬܝ ܓܝܪ
13 You call out unto Me “Raban! {Our Master}!” and “Maran! {Our Lord}!” And you speak well, for, I am.

ܐܢ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܡܪܟܘܢ ܘܪܒܟܘܢ ܐܫܝܓܬ ܠܟܘܢ ܪܓܠܝܟܘܢ ܟܡܐ ܐܢܬܘܢ ܚܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܫܝܓܘܢ ܪܓܠܐ ܚܕ ܕܚܕ
14 Therefore, if I, Markun {Your Lord} and Rabkun {Your Master}, have washed your feet for you, how much more ought you to wash each others’ feet?

ܗܢܐ ܓܝܪ ܛܘܦܣܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܥܒܕܬ ܠܟܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܥܒܕܘܢ
15 For, I have given unto you this example, so that in such a way as I have done unto you, you also should do.

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܝܬ ܥܒܕܐ ܕܪܒ ܡܢ ܡܪܗ ܘܠܐ ܫܠܝܚܐ ܕܪܒ ܡܢ ܡܢ ܕܫܕܪܗ
16 Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that there is no abda {slave/servant} who is greater than Mareh {his Lord}, nor a Shlikha {A Sent One} who is greater than The One who sent him.

ܐܢ ܗܠܝܢ ܬܕܥܘܢ ܛܘܒܢܐ ܐܢܬܘܢ ܐܢ ܬܥܒܕܘܢ ܐܢܝܢ
17 If you know these things, blessed are you if you should do them.

ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠܟܘܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܓܒܝܬ ܐܠܐ ܕܟܬܒܐ ܢܫܠܡ ܕܗܘ ܕܐܟܠ ܥܡܝ ܠܚܡܐ ܐܪܝܡ ܥܠܝ ܥܩܒܗ
18 It isn’t concerning all of you I speak, for, I know those whom I have chosen, but, so that The Kathaba {The Scripture} might be fulfilled, that ‘He who eats lakhma {bread} with Me, has lifted his heel against Me!’ {psalm 41:9}

ܡܢ ܗܫܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܕܡܐ ܕܗܘܐ ܬܗܝܡܢܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ
19 From now on, I will announce unto you a thing before it happens, so that when it happens, you will believe that ENA NA {I AM}.

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܡܩܒܠ ܠܡܢ ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܝ ܡܩܒܠ ܘܡܢ ܕܠܝ ܡܩܒܠ ܡܩܒܠ ܠܡܢ ܕܫܕܪܢܝ
20 Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that whoever receives the one whom I send, receives Me, and whoever receives Me, receives The One who has sent Me.”

ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܝܫܘܥ ܘܐܬܥܙܙ ܒܪܘܚܗ ܘܐܣܗܕ ܘܐܡܪ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܚܕ ܡܢܟܘܢ ܢܫܠܡܢܝ
21 Y’shu said these things and He was agitated in Rukheh {His Spirit} and testified, and said, “Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that one from you will betray Me!”

ܚܪܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܚܕ ܒܚܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܥܠ ܡܢܘ ܐܡܪ
22 Then, The Talmiyde {The Disciples} looked at each other, on account that they didn’t know concerning whom He spoke.

ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܚܕ ܕܣܡܝܟ ܗܘܐ ܒܥܘܒܗ ܗܘ ܕܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥ
23 Now, there was one from His Disciples {His Students} who was leaning into His lap, that one whom Y’shu loved.

ܠܗܢܐ ܪܡܙ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܕܡܢܘ ܗܘ ܕܐܡܪ ܥܠܘܗܝ
24 Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} winked at this one, so that he might ask Him who that one was, whom He spoke about.

ܘܢܦܠ ܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܥܠ ܚܕܝܗ ܕܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܡܢܘ ܗܢܐ
25 And that Talmiyda {Disciple} fell upon the chest of Y’shu and said unto Him, “Mari {My Lord}, who is this?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܗܘ ܗܘ ܕܨܒܥ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗ ܘܨܒܥ ܝܫܘܥ ܠܚܡܐ ܘܝܗܒ ܠܝܗܘܕܐ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܣܟܪܝܘܛܐ
26 Y’shu answered and said, “That one is he whom I give the dipped lakhma to. And Y’shu dipped the lakhma {the bread}, and gave it unto Yehuda {Judah/Judas}, the son of Shimeun Skariuta {Simeon, the Iscariot}.

ܘܒܬܪ ܠܚܡܐ ܗܝܕܝܢ ܐܬܥܠܠ ܒܗ ܣܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܬ ܥܒܕ ܒܥܓܠ
27 And after the lakhma {the bread}, then satana entered into him. And Y’shu said unto him, “The thing which you do, do quickly!”

ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܡܢ ܗܢܘܢ ܣܡܝܟܐ ܕܥܠ ܡܢܐ ܐܡܪ ܠܗ
28 But, no nash {man} from those who were reclining understood this (concerning what He had said unto him),

ܐܢܫܝܢ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܣܒܪܘ ܡܛܠ ܕܓܠܘܣܩܡܐ ܨܐܕܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܗܘܕܐ ܕܡܦܩܕ ܦܩܕ ܠܗ ܕܢܙܒܢ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܥܕܥܕܐ ܐܘ ܕܢܬܠ ܡܕܡ ܠܡܣܟܢܐ
29 for, some from them supposed, on account of the money bag which was with Yehuda {Judah/Judas}, that He had expressly commanded him to buy something that was needed for The Adiada {The Feast}, or, that he should give something unto the meskine {the poor}.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܢܣܒ ܠܚܡܐ ܘܒܪܫܥܬܗ ܘܢܦܩ ܠܗ ܠܒܪ ܠܠܝܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܩ
30 Then he, Yehuda {Judah/Judas}, took the lakhma {the bread}, and went out at once. Now, it was night outside when he departed.

ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܗܫܐ ܐܫܬܒܚ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܘܐܠܗܐ ܐܫܬܒܚ ܒܗ
31 And Y’shu said, “Now The Son of Man is glorified, and Alaha {God} is glorified in Him!

ܘܐܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܒܚ ܒܗ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܡܫܒܚ ܠܗ ܒܗ ܘܡܚܕܐ ܡܫܒܚ ܠܗ
32 And if Alaha {God} is glorified in Him, and Alaha {God} also glorifies Him in Himself, He also immediately glorifies Him!

ܒܢܝ ܩܠܝܠ ܐܚܪܝܢ ܥܡܟܘܢ ܐܢܐ ܘܬܒܥܘܢܢܝ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ ܠܝܗܘܕܝܐ ܕܠܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܬܐ ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܗܫܐ
33 My Sons! I’m with you another short while, and you will seek Me, and as I have said unto the Yehudaye {the Judeans/Jews}, that where I’m going, you are not able to come, and I say it also unto you now.

ܦܘܩܕܢܐ ܚܕܬܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܗܘܝܬܘܢ ܡܚܒܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܐܚܒܬܟܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܚܒܘܢ ܚܕ ܠܚܕ
34 A new command I give unto you: that you love one another. As I have loved you, you also should love one another.

ܒܗܕܐ ܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܬܠܡܝܕܝ ܐܢܬܘܢ ܐܢ ܚܘܒܐ ܢܗܘܐ ܒܟܘܢ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ
35 By this, every one will know that you are Talmiyday {My Disciples}, if there shall be love among you; one towards another.”

ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܪܢ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܫܐ ܕܬܐܬܐ ܒܬܪܝ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܬܐܬܐ
36 Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} said unto him, “Maran {Our Lord}, where do you go?” Y’shu answered and said unto him, “Where I go unto, you are not now able that you may come after Me, but, at the end, you will come.

ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܪܝ ܠܡܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܐ ܒܬܪܟ ܗܫܐ ܢܦܫܝ ܚܠܦܝܟ ܣܐܡ ܐܢܐ
37 Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} said unto Him, “Mari {My Lord}, why am I not capable that I may come after You now? I lay down naphshi {my soul} for You!”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܢܦܫܟ ܚܠܦܝ ܣܐܡ ܐܢܬ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܠܐ ܢܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܥܕܡܐ ܕܬܟܦܘܪ ܒܝ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ
38 Y’shu said unto him, “You lay down naphshak {your soul} for Me? Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that the tharnagla {the rooster} won’t cry out until you will deny Me three times!

Chapter 14
ܠܐ ܢܬܕܘܕ ܠܒܟܘܢ ܗܝܡܢܘ ܒܐܠܗܐ ܘܒܝ ܗܝܡܢܘ
1 Don’t let your heart be troubled, believe in Alaha {God}, and believe in Me.

ܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܐܘܢܐ ܒܝܬ ܐܒܝ ܘܐܢ ܠܐ ܐܡܪ ܗܘܝܬ ܠܟܘܢ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܕܐܛܝܒ ܠܟܘܢ ܐܬܪܐ
2 There are many dwelling places in My Father’s House, and if not, I would have told you. I’m going away, so that I might prepare a place for you.

ܘܐܢ ܐܙܠ ܐܛܝܒ ܠܟܘܢ ܐܬܪܐ ܬܘܒ ܘܐܬܐ ܘܐܕܒܪܟܘܢ ܠܘܬܝ ܕܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ
3 And if I go away, I will prepare a place for you, and I will come again and take you with Me, so that where I am, you may be also.

ܘܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܘܪܚܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
4 And you know where I’m going, and you know the way.

ܐܡܪ ܠܗ ܬܐܘܡܐ ܡܪܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܐܘܪܚܐ ܠܡܕܥ
5 Thauma {Thomas} said unto Him, “Maran {Our Lord}, we don’t know where You are going, and how are we able to know the way?”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܐ ܐܢܐ ܐܘܪܚܐ ܘܫܪܪܐ ܘܚܝܐ ܠܐ ܐܢܫ ܐܬܐ ܠܘܬ ܐܒܝ ܐܠܐ ܐܢ ܒܝ
6 Y’shu said unto him, “I AM The Way, and The Truth, and The Life, no one comes to Abi {My Father}, except only by Me.

ܐܠܘ ܠܝ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܐܦ ܠܐܒܝ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܘܡܢ ܗܫܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܘܚܙܝܬܘܢܝܗܝ
7 If you have known Me, you will have known Abi {My Father} also. And from now on, you know Him, and have seen Him!”

ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܪܢ ܚܘܢ ܐܒܐ ܘܟܕܘ ܠܢ
8 Philipus {Philip} said unto Him, “Maran {Our Lord}, show us Aba {The Father}, and it is enough for us.”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐܢܐ ܘܠܐ ܝܕܥܬܢܝ ܦܝܠܝܦܐ ܡܢ ܕܠܝ ܚܙܐ ܚܙܐ ܠܐܒܐ ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܡܪ ܐܢܬ ܚܘܢ ܐܒܐ
9 Y’shu said unto him, “I’m with you all this time, and you haven’t known Me Philipa {Philip}? Whoever sees Me, has seen Aba {The Father}, and how do you say, ‘Show us Aba {The Father}?’

ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܘܡܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܡܢ ܢܦܫܝ ܠܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܐܒܝ ܕܝܢ ܕܒܝ ܥܡܪ ܗܘ ܥܒܕ ܥܒܕܐ ܗܠܝܢ
10 Don’t you believe that I am in Abi {My Father}, and Abi {My Father} is in Me? And The Words which I speak, I don’t speak from My own Soul, but rather, Abi {My Father} who dwells in Me; He is doing these works.

ܗܝܡܢܘ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܘܐܢ ܠܐ ܐܦܢ ܡܛܠ ܥܒܕܐ ܗܝܡܢܘ
11 Believe that I am in Abi {My Father}, and Abi {My Father} is in Me; and if not, nonetheless, believe on account of the works.

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܥܒܕܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܐܦ ܗܘ ܢܥܒܕ ܘܕܝܬܝܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܥܒܕ ܕܐܢܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܐܙܠ ܐܢܐ
12 Amiyn, amiyn, {Truly, truly}, I say unto you, that the one who believes in Me, the works which I do, he will also do, and he will do more than these, because I’m going unto Aba {The Father}.

ܘܡܕܡ ܕܬܫܐܠܘܢ ܒܫܡܝ ܐܥܒܕ ܠܟܘܢ ܕܢܫܬܒܚ ܐܒܐ ܒܒܪܗ
13 And the thing you ask in My Name, I will do for you, so that Aba {The Father} might be Glorified in His Son.

ܘܐܢ ܬܫܐܠܘܢܢܝ ܒܫܡܝ ܐܢܐ ܥܒܕ ܐܢܐ
14 And if you ask Me, in My Name, I will do it.

ܐܢ ܪܚܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܦܘܩܕܢܝ ܛܪܘ
15 If you love Me, keep My commands,

ܘܐܢܐ ܐܒܥܐ ܡܢ ܐܒܝ ܘܐܚܪܢܐ ܦܪܩܠܛܐ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܕܢܗܘܐ ܥܡܟܘܢ ܠܥܠܡ
16 and I will ask from Abi {My Father}, and He will give you another Pharaqlitha {Advocate}, who will be with you forever.

ܪܘܚܐ ܕܫܪܪܐ ܗܘ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܩܒܠܘܬܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܙܝܗܝ ܘܠܐ ܝܕܥܗ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܕܠܘܬܟܘܢ ܥܡܪ ܘܒܟܘܢ ܗܘ
17 The Rukha d’Shrara {The Spirit of Truth}, that One whom the world isn’t able to receive, on account that it hasn’t seen Him, and hasn’t known Him. But, you know Him, for, He dwells with you, and He is in you.

ܠܐ ܫܒܩ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܝܬܡܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܘܬܟܘܢ ܩܠܝܠ ܐܚܪܝܢ
18 I won’t leave you orphans, for, I will come to you in another short while.

ܘܥܠܡܐ ܠܐ ܚܙܐ ܠܝ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܬܚܙܘܢܢܝ ܕܐܢܐ ܚܝ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܚܘܢ
19 And the alma {the world} won’t see Me, but, you will see Me. Because I Live, you will Live also!

ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܬܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܢܬܘܢ ܒܝ ܐܢܬܘܢ ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ ܐܢܐ
20 In that day you will know that I am in Abi {My Father}, and you in Me, and I’m in you.

ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗ ܦܘܩܕܢܝ ܘܢܛܪ ܠܗܘܢ ܗܘ ܗܘ ܡܚܒ ܠܝ ܗܘ ܕܝܢ ܕܪܚܡ ܠܝ ܢܬܪܚܡ ܡܢ ܐܒܝ ܘܐܢܐ ܐܪܚܡܝܘܗܝ ܘܐܚܘܝܘܗܝ ܢܦܫܝ
21 He who has My commands with him, and keeps them, that one is He who loves Me. Therefore, that one who loves Me will have love from Abi {My Father}, and I will love him, and will reveal Myself.”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ ܠܐ ܗܘܐ ܣܟܪܝܘܛܐ ܡܪܝ ܡܢܘ ܠܢ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܚܘܝܘ ܢܦܫܟ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܥܠܡܐ
22 Yehuda {Judah/Judas} (not Skariuta) said unto him, “Mari {My Lord}, how is it that You are destined to manifest Yourself unto us, and not be unto the world?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܕܪܚܡ ܠܝ ܡܠܬܝ ܢܛܪ ܘܐܒܝ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܘܠܘܬܗ ܐܬܝܢ ܚܢܢ ܘܐܘܢܐ ܠܘܬܗ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ
23 Y’shu answered and said unto him, “He who loves Me, keeps My Word, and Abi {My Father} will love him, and We will come to him, and We will make a dwelling place with him.

ܗܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܠܝ ܡܠܬܝ ܠܐ ܢܛܪ ܘܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܗܘܬ ܕܝܠܝ ܐܠܐ ܕܐܒܐ ܕܫܕܪܢܝ
24 But, that one who doesn’t love Me, doesn’t keep My Word; and this Word that you hear, hasn’t been Mine, but rather, of Aba {The Father}, who has sent Me.

ܗܠܝܢ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܟܕ ܠܘܬܟܘܢ ܐܝܬܝ
25 These things I have spoken with you while I’m with you,

ܗܘ ܕܝܢ ܦܪܩܠܛܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܘ ܕܡܫܕܪ ܐܒܝ ܒܫܡܝ ܗܘ ܢܠܦܟܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܘܗܘ ܢܥܗܕܟܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ
26 but, that One, The Pharaqlitha {The Advocate}, The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness}, that One whom Abi {My Father} sends in My Name; He will teach you every thing, and He will recall to your mind all what I have said unto you.

ܫܠܡܐ ܫܒܩ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܫܠܡܐ ܕܝܠܝ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟܢܐ ܕܝܗܒ ܥܠܡܐ ܐܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܠܐ ܢܬܕܘܕ ܠܒܟܘܢ ܘܠܐ ܢܕܚܠ
27 Shlama {Peace} I leave unto you. My Shlama {Peace} I give unto you. It isn’t as the world gives that I’m giving unto you. Don’t let your heart be troubled, and don’t let it be afraid.

ܫܡܥܬܘܢ ܕܐܢܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܘܐܬܐ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܐܠܘ ܪܚܡܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܝ ܚܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܠܘܬ ܐܒܝ ܕܐܒܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ
28 You have heard that I have told you that I’m going away, and am coming to you. If you had been loving Me you would have rejoiced that I am going to Abi {My Father}, for, Abi {My Father}, He is greater than Me.

ܘܗܫܐ ܗܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܕܡܐ ܕܗܘܐ ܬܗܝܡܢܘܢ
29 And now, look! I have told you before it will happen, so that when it happens, you might believe.

ܡܟܝܠ ܠܐ ܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܐ ܓܝܪ ܐܪܟܘܢܗ ܕܥܠܡܐ ܘܒܝ ܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ
30 I will not speak much with you now, for, the ruler of the alma {the world} comes, and there is nothing for him in Me.

ܐܠܐ ܕܢܕܥ ܥܠܡܐ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܐܒܝ ܘܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕܢܝ ܐܒܝ ܗܟܘܬ ܥܒܕ ܐܢܐ ܩܘܡܘ ܢܐܙܠ ܡܟܐ
31 But, so that the world might know that I love Abi {My Father}, and as Abi {My Father} has commanded Me, I do likewise. Arise! Let’s depart from here.

Chapter 15
ܐܢܐ ܐܢܐ ܓܦܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܐܒܝ ܗܘ ܦܠܚܐ
1 ENA NA The Gaphetha d’Shrara {I AM The Vine of Truth} and Abi {My Father} is The Palakha {The Vine dresser}.

ܟܠ ܫܒܫܬܐ ܕܒܝ ܦܐܪܐ ܠܐ ܝܗܒܐ ܫܩܠ ܠܗ ܘܐܝܕܐ ܕܝܗܒܐ ܦܐܪܐ ܡܕܟܐ ܠܗ ܕܦܐܪܐ ܣܓܝܐܐ ܬܝܬܐ
2 Every shabishtha {branch} in Me which doesn’t give fruits, He takes away. And that which gives fruits, He prunes, so that it might bring forth many fruits.

ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܟܕܘ ܕܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ
3 From now on, you are pruned because of The Miltha {The Word} which I have spoken with you.

ܩܘܘ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܫܒܫܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬܠ ܦܐܪܐ ܡܢ ܢܦܫܗ ܐܢ ܠܐ ܡܩܘܝܐ ܒܓܦܬܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܐܢܬܘܢ ܐܢ ܠܐ ܬܩܘܘܢ ܒܝ
4 Remain in Me, and I in you, as the shabishtha {branch} isn’t able that it might give fruits from itself, if it doesn’t remain in The Gaphetha {The Vine}, thus also, you are not able, if you don’t remain in Me.

ܐܢܐ ܐܢܐ ܓܦܬܐ ܘܐܢܬܘܢ ܫܒܫܬܐ ܡܢ ܕܡܩܘܐ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܗ ܗܢܐ ܡܝܬܐ ܦܐܪܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܐܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ
5 ENA NA The Gaphetha {I AM The Vine}, and you are The Shabishthe {The Branches}. Whoever remains in Me, and I in him, this one brings forth many fruits, on account that without Me, you are not able to do a thing.

ܐܢ ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܩܘܐ ܒܝ ܡܫܬܕܐ ܠܒܪ ܐܝܟ ܫܒܫܬܐ ܕܝܒܫܐ ܘܠܩܛܝܢ ܪܡܝܢ ܠܗ ܒܢܘܪܐ ܕܬܐܩܕ
6 Now, if a nash {man} does not remain in Me, he is cast outside, like a shabishtha {branch} that is dried up, and they are gathered up, and they are throw in the fire, so that they might be burned.

ܐܢ ܕܝܢ ܬܩܘܘܢ ܒܝ ܘܡܠܝ ܢܩܘܝܢ ܒܟܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܬܨܒܘܢ ܠܡܫܐܠ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ
7 But, if you will remain in Me, and My Words will remain in you, whatever that you might desire to ask, will be given unto you.

ܒܗܕܐ ܡܫܬܒܚ ܐܒܐ ܕܦܐܪܐ ܣܓܝܐܐ ܬܝܬܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܬܠܡܝܕܝ
8 In this, Aba {The Father} is glorified, that you should bring forth many fruits, and that you should be Talmiyday {My Disciples}.

ܐܝܟܢܐ ܕܐܚܒܢܝ ܐܒܝ ܐܦ ܐܢܐ ܐܚܒܬܟܘܢ ܩܘܘ ܒܪܚܡܬܝ ܕܝܠܝ
9 In such a way that Abi {My Father} has loved Me, I have also loved you; remain in My Love.

ܐܢ ܦܘܩܕܢܝ ܬܛܪܘܢ ܬܩܘܘܢ ܒܚܘܒܐ ܕܝܠܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܢܛܪܬ ܦܘܩܕܢܘܗܝ ܕܐܒܝ ܘܡܩܘܐ ܐܢܐ ܒܚܘܒܗ
10 If you will keep My commands, you will remain in My love, as I have kept the commands of Abi {My Father}, and I remain in His love.

ܗܠܝܢ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܕܚܕܘܬܝ ܬܗܘܐ ܒܟܘܢ ܘܬܫܬܡܠܐ ܚܕܘܬܟܘܢ
11 I have spoken these things with you, so that My Joy may be in you, and your joy might be complete.

ܗܢܘ ܦܘܩܕܢܝ ܕܬܚܒܘܢ ܚܕ ܠܚܕ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܐܚܒܬܟܘܢ
12 This is My Command, that you should Love one another, as I have loved you.

ܚܘܒܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܠܝܬ ܕܐܢܫ ܢܦܫܗ ܢܣܝܡ ܚܠܦ ܪܚܡܘܗܝ
13 There is no Khuba {Love} that is greater than this: that a nash {man} should lay down his soul in exchange for his friends.

ܐܢܬܘܢ ܪܚܡܝ ܐܢܬܘܢ ܐܢ ܬܥܒܕܘܢ ܟܠ ܕܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ
14 You are Rakhmay {My Friends}, if you do all that I have commanded you.

ܠܐ ܡܟܝܠ ܩܪܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܥܒܕܐ ܡܛܠ ܕܥܒܕܐ ܠܐ ܝܕܥ ܡܢܐ ܥܒܕ ܡܪܗ ܪܚܡܝ ܕܝܢ ܩܪܝܬܟܘܢ ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܫܡܥܬ ܡܢ ܐܒܝ ܐܘܕܥܬܟܘܢ
15 from now on I don’t call you “abde” {slaves/servants}, on account that an abda {a slave/servant} doesn’t know what Mareh {his Lord} does, but, I have called you “Rakhmay” {My Friends}, because I have made known unto you all that I have heard from Abi {My Father}.

ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬܘܢ ܓܒܝܬܘܢܢܝ ܐܠܐ ܐܢܐ ܗܘ ܓܒܝܬܟܘܢ ܘܣܡܬܟܘܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܐܙܠܘܢ ܬܝܬܘܢ ܦܐܪܐ ܘܦܐܪܝܟܘܢ ܢܩܘܘܢ ܕܟܠ ܕܬܫܐܠܘܢ ܠܐܒܝ ܒܫܡܝ ܢܬܠ ܠܟܘܢ
16 You haven’t chosen Me, but rather, I’m He who has chosen you, and have ordained you, so that you should also go and bring forth fruits, and that your fruits might remain, so that all that you might ask Abi {My Father}, in My Name, He will give you.

ܗܠܝܢ ܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܬܚܒܘܢ ܚܕ ܠܚܕ
17 These things I Command you: That you should Love one another.

ܘܐܢ ܥܠܡܐ ܣܢܐ ܠܟܘܢ ܕܥܘ ܕܩܕܡܝܟܘܢ ܠܝ ܣܢܐ
18 And if the alma {the world} has hate for you, understand that it had hate for Me before you.

ܘܐܠܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܠܡܐ ܠܕܝܠܗ ܪܚܡ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܢܐ ܓܝܪ ܓܒܝܬܟܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܢܐ ܠܟܘܢ ܥܠܡܐ
19 And if you are from the alma {the world}, the alma {the world} would have love for its own, but, you are not from the alma {the world}, for, I have chosen you from the alma {the world}. Because of this, the alma {the world} hates you.

ܥܗܕܘ ܡܠܬܐ ܕܐܢܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܠܝܬ ܥܒܕܐ ܕܪܒ ܡܢ ܡܪܗ ܐܢ ܠܝ ܪܕܦܘ ܐܦ ܠܟܘܢ ܢܪܕܦܘܢ ܘܐܢ ܡܠܬܝ ܢܛܪܘ ܐܦ ܕܝܠܟܘܢ ܢܛܪܘܢ
20 Remember The Miltha {The Word} which I have spoken unto you, that there is no abda {slave/servant} who is greater than Mareh {his Lord}. If they have persecuted Me, they will also persecute you. And if they have kept My Word, they will also keep yours.

ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܥܒܕܘܢ ܒܟܘܢ ܡܛܠ ܫܡܝ ܕܝܠܝ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܡܢ ܕܫܕܪܢܝ
21 But, all these things they will do to you, because of My own Name, on account that they don’t know The One who has sent Me.

ܐܠܘ ܐܢܐ ܠܐ ܐܬܝܬ ܡܠܠܬ ܥܡܗܘܢ ܠܝܬ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܚܛܝܬܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܥܠ ܐܦܝ ܚܛܗܝܗܘܢ
22 If I hadn’t come, having spoken with them, there would be no sin for them, but now, there is no excuse concerning the presence of their sin.

ܡܢ ܕܠܝ ܣܢܐ ܐܦ ܠܐܒܝ ܣܢܐ
23 Whoever has hatred for Me, also has hatred for Abi {My Father}.

ܘܐܠܘ ܥܒܕܐ ܠܐ ܥܒܕܬ ܠܥܢܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܥܒܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܛܝܬܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܘܚܙܘ ܘܣܢܘ ܐܦ ܠܝ ܘܐܦ ܠܐܒܝ
24 And if I hadn’t done works before their eyes, who of mankind another hasn’t done, they wouldn’t have sin. But now, they have seen and have hated Me also, and even Abi {My Father},

ܕܬܬܡܠܐ ܡܠܬܐ ܕܟܬܝܒܐ ܒܢܡܘܣܗܘܢ ܕܣܢܐܘܢܝ ܡܓܢ
25 so that The Word might be fulfilled which is written in their Namusa {Law}, that “They have hated Me for no reason.”

ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܐ ܦܪܩܠܛܐ ܗܘ ܕܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܝ ܪܘܚܐ ܕܫܪܪܐ ܗܘ ܕܡܢ ܠܘܬ ܐܒܝ ܢܦܩ ܗܘ ܢܣܗܕ ܥܠܝ
26 But, when The Advocate has come, that One whom I’m sending to you from The Presence of Abi {My Father}, The Rukha d’Shrara {The Spirit of Truth}, that One who proceeds from The Presence of Abi {My Father}, He will testify concerning Me.

ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܣܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܡܝ ܐܢܬܘܢ
27 You also testify, because you were with Me from the beginning.

Chapter 16
ܗܠܝܢ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܕܠܐ ܬܬܟܫܠܘܢ
1 I have spoken these things with you, so that you might not stumble.

ܢܦܩܘܢܟܘܢ ܓܝܪ ܡܢ ܟܢܘܫܬܗܘܢ ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ ܢܣܒܪ ܕܩܘܪܒܢܐ ܡܩܪܒ ܠܐܠܗܐ
2 For, they will expel you from their Kenushthhun {Synagogues/Assemblies}, and a time will come that all who will kill you will think that they offer a sacrifice unto Alaha {God}.

ܘܗܠܝܢ ܢܥܒܕܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܘܠܐ ܠܐܒܝ ܘܠܐ ܠܝ
3 And they will do these things because they have no understanding, and they don’t know Abi {My Father}, and neither Me.

ܗܠܝܢ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܕܡܐ ܕܐܬܐ ܥܕܢܗܝܢ ܬܥܗܕܘܢ ܐܢܝܢ ܕܐܢܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܥܡܟܘܢ ܗܘܝܬ
4 I have spoken these things with you, so that when their set time has come, you will remember them, that I had told you these things. But, previously {lit. from before} I hadn’t told you, because I was with you.

ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܙܠ ܐܢܐ ܠܝ ܠܘܬ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܡܫܐܠ ܠܝ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ
5 But now, I go to The Presence of The One who has sent Me. And no nash {man} from you asks Me, ‘Unto where do you go?’

ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܘܐܬܬ ܟܪܝܘܬܐ ܘܡܠܬ ܠܒܘܬܟܘܢ
6 For, I have told you all these things, and sorrow has come and has filled your hearts.

ܐܠܐ ܐܢܐ ܫܪܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܦܩܚ ܠܟܘܢ ܕܐܢܐ ܐܙܠ ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܐ ܠܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܦܪܩܠܛܐ ܠܐ ܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܙܠ ܐܫܕܪܝܘܗܝ ܠܘܬܟܘܢ
7 But, I’m speaking The Truth unto you, that it is better for you that I go, for, if I don’t go, The Pharaqlitha {The Advocate/The Helper} will not come unto you. But, if I go, I will send Him to you.

ܘܡܐ ܕܐܬܐ ܗܘ ܢܟܣܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ ܥܠ ܚܛܝܬܐ ܘܥܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܥܠ ܕܝܢܐ
8 And when He comes, He will convict the alma {the world} concerning sin, and concerning righteousness, and concerning judgment.

ܥܠ ܚܛܝܬܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ
9 Concerning sin, because they don’t believe in Me.

ܥܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܐܒܝ ܐܙܠ ܐܢܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ
10 Then, concerning righteousness, because I go to Abi {My Father}, and you will not see Me again.

ܥܠ ܕܝܢܐ ܕܝܢ ܕܐܪܟܘܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܘ
11 Then, concerning judgment, because the ruler of this alma {world/age} is judged.

ܬܘܒ ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܚܕ ܗܫܐ
12 Again, there is much I have to say unto you, but, you are not able to grasp it now.

ܡܐ ܕܐܬܐ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܕܫܪܪܐ ܗܘ ܢܕܒܪܟܘܢ ܒܟܠܗ ܫܪܪܐ ܠܐ ܓܝܪ ܢܡܠܠ ܡܢ ܪܥܝܢ ܢܦܫܗ ܐܠܐ ܟܠ ܕܢܫܡܥ ܗܘ ܢܡܠܠ ܘܥܬܝܕܬܐ ܢܘܕܥܟܘܢ
13 But, when The Rukha d’Shrara {The Spirit of Truth} has come, He will guide you in all The Shrara {The Truth}. For, He will not speak from His Soul’s mind, but rather, all that He will hear, that One will speak. And He will make the thidatha {the future} known unto you.

ܘܗܘ ܢܫܒܚܢܝ ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܢܣܒ ܘܢܚܘܝܟܘܢ
14 And He will glorify Me, because He will take from Mine, and will show you.

ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܕܝܠܝ ܗܘ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܢܣܒ ܘܢܚܘܝܟܘܢ
15 Every thing that is My Father’s, is Mine. Because of this, I have said unto you that ‘He will take from Mine, and will show you.’

ܩܠܝܠ ܘܠܐ ܬܚܙܘܢܢܝ ܘܬܘܒ ܩܠܝܠ ܘܬܚܙܘܢܢܝ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܠܘܬ ܐܒܐ
16 A little while and you will not see Me, and again a little while, and you will see Me, because I go to Aba {*The Father}.”

*Note: The Sinaitic Palimpsest reads “My Father”, see next verse.

ܘܐܡܪܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܚܕ ܠܚܕ ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܡܪ ܠܢ ܕܩܠܝܠ ܘܠܐ ܬܚܙܘܢܢܝ ܘܬܘܒ ܩܠܝܠ ܘܬܚܙܘܢܢܝ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܠܘܬ ܐܒܝ
17 And His Disciples {His Students} were saying one to another, “What is this that He said unto us that, ‘A little while and you will not see Me, and again a little while and you will see Me, because I go to Abi {My Father}?’”

ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܩܠܝܠ ܕܐܡܪ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢܐ ܡܡܠܠ
18 And they were saying, “What is this, ‘a little while’, that He has said? We don’t understand what He says!”

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܝܕܥ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܐܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܩܠܝܠ ܘܠܐ ܬܚܙܘܢܢܝ ܘܬܘܒ ܩܠܝܠ ܘܬܚܙܘܢܢܝ
19 But, Y’shu knew that they were seeking to ask Him, and He said unto them, “Concerning this thing you are inquiring with one another, because, I told you that ‘A little while and you will not see Me, and again a little while, and you will see Me.’

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܬܒܟܘܢ ܐܢܬܘܢ ܘܬܐܠܘܢ ܘܥܠܡܐ ܢܚܕܐ ܘܠܟܘܢ ܬܟܪܐ ܐܠܐ ܟܪܝܘܬܟܘܢ ܠܚܕܘܬܐ ܬܗܘܐ
20 Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that you will weep and you will wail, and the alma {the world} will rejoice. And you will grieve, but, your grief will become joy!

ܐܢܬܬܐ ܡܐ ܕܝܠܕܐ ܟܪܝܐ ܠܗ ܕܡܛܐ ܝܘܡܐ ܕܡܘܠܕܗ ܡܐ ܕܝܠܕܬ ܕܝܢ ܒܪܐ ܠܐ ܥܗܕܐ ܐܘܠܨܢܗ ܡܛܠ ܚܕܘܬܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܪܢܫܐ ܒܥܠܡܐ
21 When an anttha {a woman}, because she is giving birth, grieves, for the day of her delivery has arrived, but, when she has given birth to a son, she doesn’t recall her travail, because of the joy that a son of mankind has been born into the world!

ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܗܫܐ ܟܪܝܐ ܠܟܘܢ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܚܙܝܟܘܢ ܘܢܚܕܐ ܠܒܟܘܢ ܘܚܕܘܬܟܘܢ ܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒ ܡܢܟܘܢ
22 Also you, you are now sad, but, I will see you again, and your hearts will rejoice, and noone can take your joy from you!

ܘܒܗܘ ܝܘܡܐ ܠܝ ܠܐ ܬܫܐܠܘܢ ܡܕܡ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܬܫܐܠܘܢ ܠܐܒܝ ܒܫܡܝ ܢܬܠ ܠܟܘܢ
23 And in that day, you will not ask Me a thing. Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that every thing that you ask Abi {My Father}, in My Name, He will give it to you!

ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܫܐܠܬܘܢ ܡܕܡ ܒܫܡܝ ܫܐܠܘ ܘܬܣܒܘܢ ܕܬܗܘܐ ܚܕܘܬܟܘܢ ܡܫܡܠܝܐ
24 Until now, you haven’t asked a thing in My Name. Ask and you will receive, so that your joy may be full!

ܗܠܝܢ ܒܦܠܐܬܐ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܐܬܝܐ ܕܝܢ ܫܥܬܐ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܒܦܠܐܬܐ ܐܠܐ ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܐܒܕܩ ܠܟܘܢ ܥܠ ܐܒܐ
25 I have spoken these things with you in Phelatha {Similes}, but, the time comes when I won’t speak with you in Phelatha {Similes}, but, I will openly reveal unto you concerning Aba {The Father}.

ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܕܬܫܐܠܘܢ ܒܫܡܝ ܘܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܢܐ ܐܒܥܐ ܡܢ ܐܒܐ ܥܠܝܟܘܢ
26 In that day, you will ask in My Name, and I don’t say to you that I will seek from Aba {The Father} on your behalf,

ܗܘ ܓܝܪ ܐܒܐ ܪܚܡ ܠܟܘܢ ܕܐܢܬܘܢ ܪܚܡܬܘܢܢܝ ܘܗܝܡܢܬܘܢ ܕܐܢܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܐ ܢܦܩܬ
27 for He, Aba {The Father}, loves you, because you have loved Me, and you have believed that I have proceeded from The Presence of Aba {The Father}.

ܢܦܩܬ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܐ ܘܐܬܝܬ ܠܥܠܡܐ ܘܬܘܒ ܫܒܩ ܐܢܐ ܠܥܠܡܐ ܘܐܙܠ ܐܢܐ ܠܝ ܠܘܬ ܐܒܐ
28 I have proceeded from The Presence of Aba {The Father}, and have come unto the alma {the world}. And again, I leave the alma {the world}, and I go to The Presence of Aba {The Father}.”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܗܐ ܗܫܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܘܦܠܐܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܡܪ ܐܢܬ
29 His Disciples {His Students} said unto Him, “Look! Now you speak openly, and you don’t speak one Pheletha {Similes}.

ܗܫܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ ܐܢܬ ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܫܐܠܟ ܒܗܕܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܢܦܩܬ
30 Now we know that you know every thing, and you don’t need that someone should ask you with regard to this. We believe that you have proceeded from Alaha {God}.

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܗܝܡܢܘ
31 Y’shu said unto them, “ Believe it!

ܕܗܐ ܐܬܝܐ ܫܥܬܐ ܘܗܫܐ ܐܬܬ ܕܬܬܒܕܪܘܢ ܐܢܫ ܠܐܬܪܗ ܘܬܫܒܩܘܢܢܝ ܒܠܚܘܕܝ ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܒܠܚܘܕܝ ܕܐܒܐ ܥܡܝ ܗܘ
32 Look! The hour comes, and now has come, that you will be scattered, each one unto his own place, and will leave Me alone, and I will not be alone, because Aba {The Father} is with Me.

ܗܠܝܢ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܒܝ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܫܠܡܐ ܒܥܠܡܐ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܐܠܐ ܐܬܠܒܒܘ ܐܢܐ ܙܟܝܬܗ ܠܥܠܡܐ
33 I have spoken these things unto you, so that in Me there will be Shlama {Peace} for you. In the alma {the world} there will be affliction for you, but, take courage, I have overcome the alma {the world}! ”

Chapter 17
ܗܠܝܢ ܡܠܠ ܝܫܘܥ ܘܐܪܝܡ ܥܝܢܘܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܪ ܐܒܝ ܐܬܬ ܫܥܬܐ ܫܒܚ ܒܪܟ ܕܒܪܟ ܢܫܒܚܟ
1 Y’shu spoke these things, and He lifted up His eyes unto the Shmaya {the Heavens}, and said, “Abi {My Father}, the hour has come, glorify Your Son, so that Your Son may glorify You.

ܐܝܟܢܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܕܟܠ ܡܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗ ܢܬܠ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
2 Just as You have given Him authority over all flesh, so that whomever You have given unto Him, He will give unto him The Khaye {The Life} which is eternal.

ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܘܡܢ ܕܫܕܪܬ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
3 But, this is The Khaye {The Life} which is eternal, that they might know that You alone are The Alaha d’Shrara {The God of Truth, or The True God}, and He whom You have sent; Y’shu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}.

ܐܢܐ ܫܒܚܬܟ ܒܐܪܥܐ ܥܒܕܐ ܗܘ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܕܐܥܒܕ ܫܠܡܬܗ
4 I have glorified You in the Earth. The work that You have given unto Me that I should do, I have finished it.

ܘܗܫܐ ܫܒܚܝܢܝ ܐܢܬ ܐܒܝ ܠܘܬܟ ܒܗܘ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܠܘܬܟ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܥܠܡܐ
5 And now, Abi {My Father}, glorify Me with You, in that Glory which I had with You from before the alma {the world} existed.

ܐܘܕܥܬ ܫܡܟ ܠܒܢܝܢܫܐ ܗܢܘܢ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܝܠܟ ܗܘܘ ܘܠܝ ܝܗܒܬ ܐܢܘܢ ܘܢܛܪܘ ܡܠܬܟ
6 I have made Your Name known unto the sons of manind, those whom You have given unto Me from the alma {the world}. They were Yours, and You have given them unto Me, and they have kept Your Miltha {Word}.

ܗܫܐ ܝܕܥܬ ܕܟܠ ܡܐ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܡܢ ܠܘܬܟ ܗܘ
7 Now, I have known that whatever that You have given unto Me, is from Your Presence.

ܕܡܠܐ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܘܝܕܥܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܡܢ ܠܘܬܟ ܢܦܩܬ ܘܗܝܡܢܘ ܕܐܢܬ ܫܕܪܬܢܝ
8 Of The Words which You have given unto Me, I have given unto them; and they have received them, and they know that I have truly proceeded from Your Presence, and they have believed that You have sent Me.

ܘܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܥܐ ܐܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܥܠܡܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܐܠܐ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܕܕܝܠܟ ܐܢܘܢ
9 And concerning them, I pray. It isn’t concerning the alma {the world} I pray, but rather, concerning those whom You have given unto Me, because they are Yours.

ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܕܝܠܝ ܗܘ ܕܝܠܟ ܗܘ ܘܕܝܠܟ ܕܝܠܝ ܗܘ ܘܡܫܒܚ ܐܢܐ ܒܗܘܢ
10 And every thing that is Mine, is Yours, and Yours is Mine, and I’m glorified in them.

ܘܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘܝܬ ܒܥܠܡܐ ܘܗܠܝܢ ܒܥܠܡܐ ܐܢܘܢ ܘܐܢܐ ܠܘܬܟ ܐܬܐ ܐܢܐ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܛܪ ܐܢܘܢ ܒܫܡܟ ܗܘ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܕܢܗܘܘܢ ܚܕ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ
11 Henceforth {i.e. from now on}, I’m not in the alma {the world}; and these, they are in the alma {the world}, and I’m coming to Your Presence. Aba Qadisha {Holy Father}, keep them in Your Name, that which you have given unto Me, so that they may be one, as We are.

ܟܕ ܥܡܗܘܢ ܗܘܝܬ ܒܥܠܡܐ ܐܢܐ ܢܛܪ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ ܒܫܡܟ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܢܛܪܬ ܘܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܐܒܕ ܐܠܐ ܒܪܗ ܕܐܒܕܢܐ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ
12 While I have been with them in the alma {the world}, I have been keeping them in Your Name; those whom You have given unto Me, I have kept. And no one from them was lost, except the son of perdition, so that The Kathaba {The Scriptures} might be fulfilled.

ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܘܬܟ ܐܬܐ ܐܢܐ ܘܗܠܝܢ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܒܥܠܡܐ ܕܬܗܘܐ ܚܕܘܬܝ ܡܫܡܠܝܐ ܒܗܘܢ
13 But now, I come to Your Presence, and these things I speak in the alma {the world}, so that My joy may be full in them.

ܐܢܐ ܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܡܠܬܟ ܘܥܠܡܐ ܣܢܐ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܗܘܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܢ ܥܠܡܐ
14 I have given Milthak {Your Word} unto them, and the alma {the world} has hated them, because they are not from the alma {the world}, as I’m not from the alma {the world}.

ܠܐ ܗܘܐ ܕܬܫܩܘܠ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܐܠܐ ܕܬܛܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
15 I’m not praying that You should take them from the alma {the world}, but rather, that you would guard them from evil.

ܠܐ ܗܘܘ ܓܝܪ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܢ ܥܠܡܐ
16 For, they are not from the alma {the world}, as I’m not from the alma {the world}.

ܐܒܐ ܩܕܫ ܐܢܘܢ ܒܫܪܪܟ ܕܡܠܬܟ ܕܝܠܟ ܫܪܪܐ ܗܝ
17 Father, sanctify them in Your Truth, because Your Word is The Shrara {The Truth}.

ܐܝܟܢܐ ܕܠܝ ܫܕܪܬ ܠܥܠܡܐ ܐܦ ܐܢܐ ܫܕܪܬ ܐܢܘܢ ܠܥܠܡܐ
18 As you have sent Me into the alma {the world}, I also have sent them into the alma {the world}.

ܘܥܠ ܐܦܝܗܘܢ ܐܢܐ ܡܩܕܫ ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܕܢܗܘܘܢ ܐܦ ܗܢܘܢ ܡܩܕܫܝܢ ܒܫܪܪܐ
19 And concerning their persons, I’m sanctifying My Soul, so that they also may be sanctified in The Shrara {The Truth}.

ܘܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܐܦܝ ܗܠܝܢ ܒܥܐ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܐܦܝ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ ܒܡܠܬܗܘܢ
20 And it isn’t only concerning these persons, I pray, but also, concerning the persons who will believe in Me through their word.

ܕܟܠܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܚܕ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܐܒܝ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܟ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܒܢ ܚܕ ܢܗܘܘܢ ܕܢܗܝܡܢ ܥܠܡܐ ܕܐܢܬ ܫܕܪܬܢܝ
21 So that, all of them may be one; as You, Abi {My Father}, are in Me, and I in You, so that they might also be one in Us, so that the alma {the world} may believe that You have sent Me.

ܘܐܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܚܕ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܚܕ ܚܢܢ
22 And the Glory that You have given unto Me, I have given unto them, so that they may be one, as We are one.

ܐܢܐ ܒܗܘܢ ܘܐܢܬ ܒܝ ܕܢܗܘܘܢ ܓܡܝܪܝܢ ܠܚܕ ܘܕܢܕܥ ܥܠܡܐ ܕܐܢܬ ܫܕܪܬܢܝ ܘܕܐܚܒܬ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܝ ܐܚܒܬ
23 I in them, and You in Me, so that they may be perfected into One, and that the alma {the world} may know that You have sent Me, and that You have loved them, as You also have loved Me.

ܐܒܐ ܗܢܘܢ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܬܪ ܕܐܢܐ ܐܦ ܗܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܥܡܝ ܕܢܗܘܘܢ ܚܙܝܢ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܝ ܗܘ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܕܐܚܒܬܢܝ ܡܢ ܩܕܡ ܬܪܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ
24 Aba {Father}, those whom You have given unto Me, I desire that the place that I am, they also may be with Me, so that they may see My Glory which You have given unto Me, because, You have loved Me from before the foundations of the alma {the world}.

ܐܒܝ ܟܐܢܐ ܘܥܠܡܐ ܠܐ ܝܕܥܟ ܐܢܐ ܕܝܢ ܝܕܥܬܟ ܘܗܢܘܢ ܝܕܥܘ ܕܐܢܬ ܫܕܪܬܢܝ
25 Abi Kina {My Father, The Righteous One}, also, the world hasn’t known You, but, I have known You, and these have known that You have sent Me.

ܘܐܘܕܥܬ ܐܢܘܢ ܫܡܟ ܘܡܘܕܥ ܐܢܐ ܕܚܘܒܐ ܗܘ ܕܐܚܒܬܢܝ ܢܗܘܐ ܒܗܘܢ ܘܐܢܐ ܐܗܘܐ ܒܗܘܢ
26 And I have made Your Name known unto them, and do make it known, so that the love which You have loved Me, might be in them, and I might be in them. ”

Chapter 18
ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܝܫܘܥ ܘܢܦܩ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܠܥܒܪܐ ܕܪܓܠܬܐ ܕܩܕܪܘܢ ܐܬܪ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܓܢܬܐ ܐܝܟܐ ܕܥܠ ܗܘ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ
1 Y’shu spoke these things and departed with His Disciples {His Students} unto the crossing of the brook of Qidrun {Kidron} a place where there was a Gantha {a Garden}, where He entered, He and His Disciples {His Students}.

ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܝܗܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܠܕܘܟܬܐ ܗܝ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܙܒܢܐ ܟܢܫ ܗܘܐ ܬܡܢ ܝܫܘܥ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ
2 Now, Yehuda Mashlamana {Judah/Judas, The Traitor}, had also known that place, because Y’shu many times had gathered there with His Disciples {His Students}.

ܗܘ ܗܟܝܠ ܝܗܘܕܐ ܕܒܪ ܐܣܦܝܪ ܘܡܢ ܠܘܬ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܦܪܝܫܐ ܕܒܪ ܕܚܫܐ ܘܐܬܐ ܠܬܡܢ ܥܡ ܢܦܛܪܐ ܘܠܡܦܝܕܐ ܘܙܝܢܐ
3 Now then, he, Yehuda {Judah/Judas} led a Cohort {i.e. a troop of Roman soldiers}, and also, from the presence of The Rabay Kahne {The Priest’s Chiefs} and the Phrishe {the Pharisees}, he led Officers, and came there with torches, and lamps, and weapons.

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܐ ܥܠܘܗܝ ܢܦܩ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܡܢ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
4 But, Y’shu, because He had known every thing that was coming concerning Him, went out and said unto them, “For whom are you seeking?”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܢܐ ܐܢܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܝܗܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܥܡܗܘܢ
5 They said unto Him, “For Y’shu Natsraya {Y’shu, The Nazarene}.” Y’shu said unto them, “ENA NA {I AM}!”
​Now, Yehuda Mashlamana {Judah/Judas, The Traitor} was also standing with them,

ܘܟܕ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܙܠܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܘܢܦܠܘ ܥܠ ܐܪܥܐ
6 and when Y’shu said unto them “ENA NA {I AM},” they went backwards, and fell to the ground!

ܘܬܘܒ ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ ܠܡܢ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܠܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ
7 And again Y’shu asked them, “For whom are you seeking?” Then they said, “For Y’shu Natsraya {Y’shu, The Nazarene}.”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܘܐܢ ܠܝ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܒܘܩܘ ܠܗܠܝܢ ܐܙܠܝܢ
8 Y’shu said unto them, “I have told you that ENA NA {I AM}, and if you are seeking Me, allow these to go.”

ܕܬܫܠܡ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܠܐ ܐܘܒܕܬ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܠܐ ܚܕ
9 So that, the Miltha {The Word} might be fulfilled, which He said, that “Those whom You have given unto Me, I haven’t lost even one from them.”

ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܟܐܦܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܣܦܣܪܐ ܘܫܡܛܗ ܘܡܚܝܗܝ ܠܥܒܕܗ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܘܫܩܠܗ ܐܕܢܗ ܕܝܡܝܢܐ ܫܡܗ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܡܠܟ
10 But, there was a sword on Shimeun Kepha {Simeon, The Rock}, and he drew it, and struck the abdeh d’Rab Kahne {the servant of The Priest’s Chief}, and took off his right ear. Now, the name of the abda {the servant}, was Malek {Malchus}.

ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܠܟܐܦܐ ܣܝܡ ܣܦܣܪܐ ܒܚܠܬܗ ܟܣܐ ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܒܝ ܠܐ ܐܫܬܝܘܗܝ
11 And Y’shu said unto Kepha {The Rock}, “Put the sword in its sheath! The Kasa {The Cup} which Abi {My Father} gave unto Me, shall I not drink it?”

ܗܝܕܝܢ ܐܣܦܝܪ ܘܟܠܝܪܟܐ ܘܕܚܫܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܚܕܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܘܐܣܪܘܗܝ
12 Then the Esphir {the Troop of soldiers}, and the Kiliarke {the Captains of a thousand}, and the Akhshe d’Yehudaye {the Guards of the Judeans/Jews}, seized Y’shu, and bound Him.

ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬ ܚܢܢ ܠܘܩܕܡ ܡܛܠ ܕܚܡܘܗܝ ܗܘܐ ܕܩܝܦܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܒ ܟܗܢܐ ܕܫܢܬܐ ܗܝ
13 And they brought Him first to the presence of Khanan {Annas}, because he was the Father-in-law of Qayapha {Caiaphas}, he who was The Rab Kahne {the Priest’s Chief} that year.

ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܝܦܐ ܗܘ ܕܡܠܟ ܠܝܗܘܕܝܐ ܕܦܩܚ ܕܚܕ ܓܒܪܐ ܢܡܘܬ ܚܠܦ ܥܡܐ
14 Now, Qayapha {Caiaphas} was that one who advised the Yehudaye {the Judeans/Jews} that it is better that one Gabra {Man} should die for the sake of the People.

ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܟܐܦܐ ܘܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܐ ܐܚܪܢܐ ܐܬܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪܗ ܕܝܫܘܥ ܠܗܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܪܒ ܟܗܢܐ ܘܥܠ ܥܡ ܝܫܘܥ ܠܕܪܬܐ
15 But, Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} and one from the other Talmiyde {Disciples} were coming after {i.e. following behind} Y’shu. Now, that Talmiyda {Disciple} was known to The Rab Kahne {the Priest’s Chief}, and he had entered with Y’shu unto the Dartha {the Courtyard}.

ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܩܐܡ ܗܘܐ ܠܒܪ ܠܘܬ ܬܪܥܐ ܘܢܦܩ ܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܪܒ ܟܗܢܐ ܘܐܡܪ ܠܢܛܪܬ ܬܪܥܐ ܘܐܥܠܗ ܠܫܡܥܘܢ
16 But, Shimeun {Simeon} was standing outside at the Tara {the Gate}. And that other Talmiyda {Disciple}, who was known to The Rab Kahne {the Priest’s Chief}, went out and spoke to the gate-keeper, and Shimeun {Simeon} was brought in.

ܐܡܪܬ ܕܝܢ ܥܠܝܡܬܐ ܢܛܪܬ ܬܪܥܐ ܠܫܡܥܘܢ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܢܬ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ
17 Then the Laymatha {the young woman}, the gate-keeper, said unto Shimeun {Simeon}, “Are you also from the talmiyde {the disciples} of this gabra {man}!” He said unto her, “No!”

ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܒܕܐ ܘܕܚܫܐ ܘܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܢܘܪܐ ܕܢܫܚܢܘܢ ܡܛܠ ܕܩܪܝܫ ܗܘܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܫܡܥܘܢ ܥܡܗܘܢ ܘܫܚܢ
18 And the Abde {the Servants} and the Dakhshe {the Guards} were standing, and had set a nura {a fire} so that they might warm themselves, because it was cold. Now, Shimeun {Simeon} was also standing with them, and warming himself.

ܪܒ ܟܗܢܐ ܕܝܢ ܫܐܠܗ ܠܝܫܘܥ ܥܠ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܥܠ ܝܘܠܦܢܗ
19 Then The Rab Kahne {the Priest’s Chief} asked Y’shu, about His Disciples {His Students}, and about His doctrine.

ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܐ ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܡܠܠܬ ܥܡ ܥܡܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܐܠܦܬ ܒܟܢܘܫܬܐ ܘܒܗܝܟܠܐ ܐܝܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܘܡܕܡ ܒܛܘܫܝܐ ܠܐ ܡܠܠܬ
20 And Y’shu said unto him, “I have openly spoken with the People, and I have constantly taught in The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly}, and in The Haykla {The Temple} where all the Yehudaye {the Judeans/Jews} gather, and haven’t said a thing in secret,

ܡܢܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܠܝ ܫܐܠ ܠܗܢܘܢ ܕܫܡܥܘ ܡܢܐ ܡܠܠܬ ܥܡܗܘܢ ܗܐ ܗܢܘܢ ܝܕܥܝܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ
21 why do you ask Me? Ask those who heard what I have said in their presence. Behold, they know every thing which I have spoken.”

ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܚܕ ܡܢ ܕܚܫܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܡܚܝܗܝ ܥܠ ܦܟܗ ܠܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܟܢܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܠܪܒ ܟܗܢܐ
22 And when He spoke these things, one from the Dakhshe {the Guards} who was standing there, struck Y’shu upon His cheek, and said unto Him, “Thus do you give a response unto The Rab Kahne {the Priest’s Chief}?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܒܝܫܐܝܬ ܡܠܠܬ ܐܣܗܕ ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܘܐܢ ܕܝܢ ܫܦܝܪ ܠܡܢܐ ܡܚܝܬܢܝ
23 Y’shu answered and said unto him, “If I have spoken evil, testify against the evil. But, and if I spoke well, why did you strike Me?”

ܚܢܢ ܕܝܢ ܫܕܪ ܠܝܫܘܥ ܟܕ ܐܣܝܪ ܠܘܬ ܩܝܦܐ ܪܒ ܟܗܢܐ
24 Then Khanan {Annas} sent Y’shu while bound, unto Qayapha {Caiaphas} The Rab Kahne {the Priest’s Chief}.

ܘܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܫܚܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܢܬ ܘܗܘ ܟܦܪ ܘܐܡܪ ܠܐ ܗܘܝܬ
25 And Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} was standing and warming himself, and they said unto him, “Are you also one from his talmiyde {his disciples}?” And he denied it, and said, “I’m not!”

ܐܡܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܥܒܕܐ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܐܚܝܢܗ ܕܗܘ ܕܦܣܩ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܐܕܢܗ ܠܐ ܐܢܐ ܚܙܝܬܟ ܥܡܗ ܒܓܢܬܐ
26 One from the Abde {the Servants} of The Rab Kahne {the Priest’s Chief}, a relative of he whom Shimeun {Simeon} had cut off his ear, said unto him, “Didn’t I see you with him in the Gantha {the Garden}?”

ܘܬܘܒ ܟܦܪ ܫܡܥܘܢ ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ
27 And again, Shimeun {Simeon} denied it, and at that moment, the tharnagla {the rooster} cried out {i.e. crowed}.

ܐܝܬܝܘܗܝ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܡܢ ܠܘܬ ܩܝܦܐ ܠܦܪܛܘܪܝܢ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܨܦܪܐ ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܥܠܘ ܠܦܪܛܘܪܝܢ ܕܠܐ ܢܬܛܘܫܘܢ ܥܕ ܐܟܠܝܢ ܦܨܚܐ
28 Then they brought Y’shu from the presence of Qayapha {Caiaphas} into the Praetorium {i.e. The Judgment Hall}, and it was daybreak, and they didn’t enter into the Praetorium, so that they might not be defiled before they ate The Peskha {The Passover}.

ܢܦܩ ܕܝܢ ܦܝܠܛܘܣ ܠܒܪ ܠܘܬܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܡܐܟܠ ܩܪܨܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܥܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ
29 Then Pilatus {Pilate} went outside unto them, and said unto them, “What accusation do you have against this gabra {man}?”

ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܠܘ ܠܐ ܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܗܘܐ ܐܦ ܠܐ ܠܟ ܡܫܠܡܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ
30 They answered and said unto him, “If he wasn’t an evil doer, we wouldn’t have delivered him unto you.”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܝܠܛܘܣ ܕܘܒܪܘܗܝ ܐܢܬܘܢ ܘܕܘܢܘܗܝ ܐܝܟ ܢܡܘܣܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܢ ܠܡܩܛܠ ܠܐܢܫ
31 Pilatus {Pilate} said unto them, “You take him and judge him according to your own Namusa {Law}. The Yehudaye {The Judeans/Jews} said unto him, “It isn’t permitted for us to kill a nash {a man}.”

ܕܬܫܠܡ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܝܫܘܥ ܟܕ ܡܘܕܥ ܒܐܝܢܐ ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܡܘܬ
32 So that, The Word might be fulfilled, which Y’shu had said, when He made known by what death He was destined to die.

ܥܠ ܕܝܢ ܦܝܠܛܘܣ ܠܦܪܛܘܪܝܢ ܘܩܪܐ ܠܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ
33 Then Pilatus {Pilate} entered into The Praetorium {i.e. The Judgment Hall} and called for Y’shu and he said unto Him, “Are you their Malka {King}; of the Yehudaye {the Judeans/Jews}?”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡܢ ܢܦܫܟ ܐܡܪܬ ܗܕܐ ܐܘ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪܘ ܠܟ ܥܠܝ
34 Y’shu said unto Him, “Have you spoken this from your own soul, or have others told you about Me? ”

ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ ܠܡܐ ܐܢܐ ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܐ ܒܢܝ ܥܡܟ ܗܘ ܘܪܒܝ ܟܗܢܐ ܐܫܠܡܘܟ ܠܝ ܡܢܐ ܥܒܕܬ
35 Pilatus {Pilate} said unto Him, “Am I Yehudaya {a Judean/a Jew}? The sons of your People, and The Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs}, have delivered you unto me. What have you done?”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡܠܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܐܠܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܘܬ ܗܢܐ ܡܠܟܘܬܝ ܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܡܫܡܫܢܝ ܕܠܐ ܐܫܬܠܡ ܠܝܗܘܕܝܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܠܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܠܐ ܗܘܬ ܡܟܐ
36 Y’shu said unto him, “Malkuthi {My Kingdom} isn’t from this alma {world}. If this, Malkuthi {My Kingdom}, was from the alma {the world}, Mashamshane {My Ministers} would have been fighting, so that I wouldn’t now be delivered unto the Yehudaye {the Judeans/Jews}. But, Malkuthi {My Kingdom} isn’t from here. ”

ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܗܕܐ ܝܠܝܕ ܐܢܐ ܘܠܗܕܐ ܐܬܝܬ ܠܥܠܡܐ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܫܪܪܐ ܟܠ ܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܫܪܪܐ ܫܡܥ ܩܠܝ
37 Pilatus {Pilate} said unto Him, “Therefore, you are a Malka {a King}!” Y’shu said unto him, “You have said that I’m a Malka {a King}. For this I was born, and for this I have come unto the alma {the world}, so that I might testify concerning The Shrara {The Truth}. All who is of The Shrara {The Truth}, hears My voice.”

ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ ܡܢܘ ܫܪܪܐ ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܕܐ ܢܦܩ ܠܗ ܬܘܒ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܐ ܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܒܗ
38 Pilatus {Pilate} said unto Him, “What is The Shrara {The Truth}?” And when he had said this, he went out unto them again; unto the Yehudaye {the Judeans/Jews}, and he said unto them, “I don’t find even one cause against him!

ܥܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܚܕ ܐܫܪܐ ܠܟܘܢ ܒܦܨܚܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܟܝܠ ܐܫܪܐ ܠܟܘܢ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ
39 But, there is for you a yada {a custom} that one should be released unto you at The Peskha {The Passover}. Therefore, do you desire that I should release for you this Malka d’Yehudaye {King of the Judeans/Jews}?”

ܘܩܥܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܐ ܠܗܢܐ ܐܠܐ ܠܒܪ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܒܪ ܐܒܐ ܓܝܣܐ
40 And all of them cried out and said, “Not this one! But rather, Bar-Aba {Barabbas, lit. son of the Father}!” Now, this Bar-Aba had been a gayasa {a robber}.

Chapter 19
ܗܝܕܝܢ ܦܝܠܛܘܣ ܢܓܕܗ ܠܝܫܘܥ
1 Then Pilatus {Pilate} had Y’shu scourged.

ܘܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܓܕܠܘ ܟܠܝܠܐ ܡܢ ܟܘܒܐ ܘܣܡܘ ܠܗ ܒܪܫܗ ܘܟܣܝܘܗܝ ܢܚܬܐ ܕܐܪܓܘܢܐ
2 And the soldiers twisted a crown from kube {thorns, i.e. the bramble bush}, and they set it on His head, and they covered Him with nakhthe d’arguana {outer garments of purple}.

ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܘܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܦܟܘܗܝ
3 And they were saying, “Shlam {Peace} unto you, Malka d’Yehudaye {King of the Judeans/Jews}.” And they were striking Him on His cheeks.

ܘܢܦܩ ܦܝܠܛܘܣ ܬܘܒ ܠܒܪ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܐ ܡܦܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܟܘܢ ܠܒܪ ܕܬܕܥܘܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܒܬܪܗ ܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬܐ
4 And Pilatus {Pilate} went outside again, and said unto them, “Behold! I bring him outside unto you, so that you may know that I don’t find not even one pretext {i.e. punishable crime} against him.”

ܘܢܦܩ ܝܫܘܥ ܠܒܪ ܟܕ ܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܟܠܝܠܐ ܕܟܘܒܐ ܘܢܚܬܐ ܕܐܪܓܘܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܝܠܛܘܣ ܗܐ ܓܒܪܐ
5 And Y’shu went outside while there was a kliyla d’kube {a crown of thorns} and nakhthe d’arguana {outer garments of purple} upon Him, and Pilatus {Pilate} said unto them, “Behold! The Gabra {The Man}!”

ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐܘܗܝ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܕܚܫܐ ܩܥܘ ܘܐܡܪܝܢ ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܝܠܛܘܣ ܕܒܪܘ ܐܢܬܘܢ ܘܙܘܩܦܘܗܝ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܒܗ ܥܠܬܐ
6 Now, when the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs}, and the Dakhshe {the Guards} saw Him, they cried out and said, “Tslubayhi! Tslubayhi! {Crucify him! Crucify him}!” Pilatus {Pilate} said unto them, “You take him and zuqphuhi {raise him up, i.e. crucify him}, for, I’m not able to find a pretext {i.e. a punishable crime} in him.”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ ܠܢ ܢܡܘܣܐ ܐܝܬ ܠܢ ܘܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܢ ܚܝܒ ܗܘ ܡܘܬܐ ܕܥܒܕ ܢܦܫܗ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
7 The Yehudaye {The Judeans/Jews} said unto him, “There is a Namusa {a Law} for us, and according to that which is in our Namusa {Law}, he is guilty of death, because he made his soul the Son of Alaha {God}!”

ܟܕ ܫܡܥ ܕܝܢ ܦܝܠܛܘܣ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܚܠ
8 Now, when Pilatus {Pilate} heard this statement, he was exceedingly fearful.

ܘܥܠ ܬܘܒ ܠܦܪܛܘܪܝܢ ܘܐܡܪ ܠܝܫܘܥ ܐܝܡܟܐ ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܝܗܒ ܠܗ
9 And he again entered into The Preturian {The Praetorium/The Judgment Hall}, and said unto Y’shu, “Where are you from?” But, Y’shu didn’t give a reply unto him.

ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ ܥܡܝ ܠܐ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܫܠܝܛ ܐܢܐ ܕܐܫܪܝܟ ܘܫܠܝܛ ܐܢܐ ܕܐܙܩܦܟ
10 Pilatus {Pilate} said unto Him, “You don’t speak with me? Don’t you realize that I have the authority to release you, and I have the authority to have you crucified!?”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܥܠܝ ܫܘܠܛܢܐ ܐܦ ܠܐ ܚܕ ܐܠܘ ܠܐ ܝܗܝܒ ܗܘܐ ܠܟ ܡܢ ܠܥܠ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘ ܡܢ ܕܐܫܠܡܢܝ ܠܟ ܪܒܐ ܗܝ ܚܛܝܬܗ ܡܢ ܕܝܠܟ
11 Y’shu said unto him, “There is no authority for you over Me, not even one {i.e. a small amount}, if it hadn’t been given unto you from above. Because of this, that one who delivered Me unto you, his sin is raba {greater} than your own.”

ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܦܝܠܛܘܣ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ ܕܝܢ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܕܐܢ ܠܗܢܐ ܫܪܐ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܝܬ ܪܚܡܗ ܕܩܣܪ ܟܠ ܡܢ ܓܝܪ ܕܢܦܫܗ ܡܠܟܐ ܥܒܕ ܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܩܣܪ
12 And because of this, Pilatus {Pilate} was desiring that he might release Him, but, the Yehudaye {the Judeans/Jews} were crying out that “If you release this one, you are not a friend of Qasar {Caesar, The Emperor}! For, all who makes his soul a Malka {a King}, he is in opposition of Qasar {Caesar, The Emperor}!”

ܟܕ ܫܡܥ ܕܝܢ ܦܝܠܛܘܣ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܐܦܩܗ ܠܝܫܘܥ ܠܒܪ ܘܝܬܒ ܥܠ ܒܝܡ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܪܨܝܦܬܐ ܕܟܐܦܐ ܥܒܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܓܦܝܦܬܐ
13 Now, when Pilatus {Pilate} heard this statement, he brought Y’shu outside and sat upon the Biym {The Judgment Platform}, in a place which is called, in Ebrayith {the Hebrew’s language, i.e. Aramaic}, ‘The Ratsiphtha d’Kephe’ {The Pavement of Rocks}, but, is called ‘Gaphiyphtha’ {Gabbatha}.

ܘܥܪܘܒܬܐ ܗܘܬ ܕܦܨܚܐ ܘܐܝܬ ܗܘܝ ܐܝܟ ܫܥܐ ܫܬ ܘܐܡܪ ܠܝܗܘܕܝܐ ܗܐ ܡܠܟܟܘܢ
14 And it was The Rubtha d’Peskha {The Preparation of The Passover}, and it was about *the sixth hour, and he said unto the Yehudaye {the Judeans/Jews}, “Behold! Your Malka {King}!”

*Note: This was now the sixth hour from the start of The Preparation of The Passover, which began at 3 AM, and now it was 9 AM when they condemned Him to be crucified, as stated in Mark’s Gospel in 15:25.

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܫܩܘܠܝܗܝ ܫܩܘܠܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܝܠܛܘܣ ܠܡܠܟܟܘܢ ܐܙܩܘܦ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܠܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ
15 But, they were crying out, “Shaqulayhi! Shaqulayhi! {Take him away! Take him away}! Tslubayhi! Tslubayhi! {Crucify him! Crucify him}!” Pilatus {Pilate} said unto them, “Should I zaquph {lit. lift up i.e. crucify} your Malka {King}?” The Rabay Kahne {The Priest’s Chiefs} said unto him, “There is no Malka {King} for us, except only Qasar {Caesar/The Emperor}!”

ܗܝܕܝܢ ܐܫܠܡܗ ܠܗܘܢ ܕܢܙܩܦܘܢܝܗܝ ܘܕܒܪܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܘܐܦܩܘܗܝ
16 Then he delivered Him unto them, so that they might crucify Him. And they took Y’shu and they drove Him out,

ܟܕ ܫܩܝܠ ܙܩܝܦܗ ܠܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܩܪܩܦܬܐ ܥܒܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܓܓܘܠܬܐ
17 while carrying His Cross unto a place which was called ‘Qarqaphtha’ {The Skull}, in Ebrayith {the Hebrew’s language i.e. Aramaic}, but, is called ‘Gagultha’ {Golgotha},

ܐܬܪ ܕܙܩܦܘܗܝ ܘܥܡܗ ܬܪܝܢ ܐܚܪܢܝܢ ܚܕ ܡܟܐ ܘܚܕ ܡܟܐ ܘܠܝܫܘܥ ܒܡܨܥܬܐ
18 the place that He was crucified; and with Him two others, one on this side and one on that side, and Y’shu in the middle.

ܘܟܬܒ ܐܦ ܠܘܚܐ ܦܝܠܛܘܣ ܘܣܡ ܥܠ ܙܩܝܦܗ ܟܬܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܗܢܐ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ
19 And Pilatus {Pilate} also wrote on a lukha {a tablet} and placed it upon His Cross, thereupon it was written thus: “This is Y’shu Natsraya The Malka d’Yehudaye {Y’shu, The Nazarene, The King of the Judeans/Jews}.”

ܘܠܗܢܐ ܕܦܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܩܪܐܘܗܝ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܘܟܬܐ ܕܐܙܕܩܦ ܒܗ ܝܫܘܥ ܘܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܒܪܐܝܬ ܘܝܘܢܐܝܬ ܘܪܗܘܡܐܝܬ
20 And many from the Yehudaye {the Judeans/Jews} read this tablet, because the place that Y’shu was crucified at was near unto the city. And it was written in Ebrayith {i.e. the language of the Hebrews, i.e. Aramaic}, and in Yawnayith {i.e. the language of the Greeks, i.e. Greek}, and in Ruhmayith {i.e. the language of the Romans, i.e. Latin}.

ܘܐܡܪܘ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܠܦܝܠܛܘܣ ܠܐ ܬܟܬܘܒ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܠܐ ܕܗܘ ܐܡܪ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ ܕܝܗܘܕܝܐ
21 And the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs} said unto Pilatus {Pilate}, “Don’t write that he is ‘The Malka d’Yehudaye, {The King of the Judeans/Jews} but rather, that he said that “I am The Malka d’Yehudaye {The King of the Judeans/Jews}.’”

ܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܡܕܡ ܕܟܬܒܬ ܟܬܒܬ
22 Pilatus {Pilate} said, “The thing that I have written, I have written.”

ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܕܝܢ ܟܕ ܙܩܦܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܫܩܠܘ ܢܚܬܘܗܝ ܘܥܒܕܘ ܠܐܪܒܥ ܡܢܘܢ ܡܢܬܐ ܠܚܕ ܡܢ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܟܘܬܝܢܗ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܕܠܐ ܚܝܛܐ ܡܢ ܠܥܠ ܙܩܝܪܬܐ ܟܠܗ
23 Now, when the soldiers crucified Y’shu, they took His garments and made four portions for each from the soldiers, but, His tunic there was no stitch, woven completely from the top.

ܘܐܡܪܘ ܚܕ ܠܚܕ ܠܐ ܢܣܕܩܝܗ ܐܠܐ ܢܦܣ ܥܠܝܗ ܡܦܣ ܕܡܢܘ ܬܗܘܐ ܘܫܠܡ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܕܦܠܓܘ ܢܚܬܝ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܥܠ ܠܒܘܫܝ ܐܪܡܝܘ ܦܣܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕܘ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ
24 And they said one to another, “Let’s not tear it, but rather, let’s cast lots over it, to know whose lot it will be.” And The Kathaba {The Scripture} was fulfilled which said that, “They divided My garments among themselves, and over My clothing, they cast a lot.” The soldiers did these things.

ܩܝܡܢ ܗܘܝ ܕܝܢ ܠܘܬ ܙܩܝܦܗ ܕܝܫܘܥ ܐܡܗ ܘܚܬܗ ܕܐܡܗ ܘܡܪܝܡ ܗܝ ܕܩܠܝܘܦܐ ܘܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ
25 Now, standing at His Cross were the ema d’Y’shu {the mother of Y’shu}, and the khathah {the sister} of His mother, and Maryam {Mary}, that one of Qleyupha {Cleopa}, and Maryam Magdalaytha {Mary of Magdala}.

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܚܙܗ ܠܐܡܗ ܘܠܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܕܪܚܡ ܗܘܐ ܕܩܐܡ ܘܐܡܪ ܠܐܡܗ ܐܢܬܬܐ ܗܐ ܒܪܟܝ
26 Then Y’shu saw His mother, and The Talmiyda {The Disciple} that one whom He loved, who was standing there, and He said unto His mother, “anttha {woman}, look! your Son.”

ܘܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܗܐ ܐܡܟ ܘܡܢ ܗܝ ܫܥܬܐ ܕܒܪܗ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܠܘܬܗ
27 And He said unto that Talmiyda {Disciple}, “Behold, your mother.” And from that moment that Talmiyda {Disciple} took her with him.

ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝܕܥ ܝܫܘܥ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܘܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܐܡܪ ܨܗܐ ܐܢܐ
28 After these things, Y’shu knew that every thing was complete, and so that The Kathaba {The Scripture} might be fulfilled, He said, “I’m thirsty.”

ܘܡܐܢܐ ܣܝܡ ܗܘܐ ܕܡܠܐ ܚܠܐ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܡܠܘ ܐܣܦܘܓܐ ܡܢ ܚܠܐ ܘܣܡܘ ܥܠ ܙܘܦܐ ܘܩܪܒܘ ܠܘܬ ܦܘܡܗ
29 And they placed a vessel there that was full of khala {vinegar}, and filled an espuga {a sponge} from the khala {the vinegar}, and placed it on hyssop and brought it near toward His mouth.

ܟܕ ܕܝܢ ܫܩܠ ܗܘ ܚܠܐ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܗܐ ܡܫܠܡ ܘܐܪܟܢ ܪܫܗ ܘܐܫܠܡ ܪܘܚܗ
30 After He had taken that khala {vinegar}, Y’shu said, “Behold! It is finished!” And He bowed His head and delivered up Rukhe {His Spirit}.

ܝܗܘܕܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܥܪܘܒܬܐ ܗܘܬ ܐܡܪܝܢ ܠܐ ܢܒܘܬܘܢ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܙܩܝܦܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܫܒܬܐ ܢܓܗܐ ܝܘܡܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܪܒܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܗܝ ܘܒܥܘ ܡܢ ܦܝܠܛܘܣ ܕܢܬܒܪܘܢ ܫܩܝܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܙܩܝܦܐ ܘܢܚܬܘܢ ܐܢܘܢ
31 Now, the Yehudaye {the Judeans/Jews}, because it was the Rubtha {the day of preparation}, were saying, “These bodies shouldn’t remain overnight on their crosses,” (because The Shabtha {The Sabbath} was dawning), for, it was The Raba Yawma d’Shabtha {The Great Day of The Sabbath}, and they asked from Pilatus {Pilate} that they might break the legs {lit. the shin bones} of those who were crucified, and they might take them down.

ܘܐܬܘ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܘܬܒܪܘ ܫܩܘܗܝ ܕܩܕܡܝܐ ܘܕܗܘ ܐܚܪܢܐ ܕܐܙܕܩܦ ܥܡܗ
32 And the soldiers came, and they broke the legs {lit. the shin bones} of the first, and of that other who was crucified with Him.

ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܚܙܘ ܕܡܝܬ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܘܠܐ ܬܒܪܘ ܫܩܘܗܝ
33 And when they came towards Y’shu, they saw that He was dead already, and they didn’t break His legs {lit. His shin bones}.

ܐܠܐ ܚܕ ܡܢ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܡܚܝܗܝ ܒܕܦܢܗ ܒܠܘܟܝܬܐ ܘܡܚܕܐ ܢܦܩ ܕܡܐ ܘܡܝܐ
34 But, one from the soldiers struck Him in the side with a lukaytha {a spear/lance}, and immediately Blood and Water came out!

ܘܡܢ ܕܚܙܐ ܐܣܗܕ ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ ܘܗܘ ܝܕܥ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ
35 And the one who has seen it, has testified, and his witness is true, and he knows The Shrara {The Truth}; he spoke so that you also may believe.

ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܘܝ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܕܓܪܡܐ ܠܐ ܢܬܬܒܪ ܒܗ
36 For, these things have happened, so that The Kathaba {The Scripture} might be fulfilled, which said that, “Not a bone will be broken in Him.”

ܘܬܘܒ ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܡܪ ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܡܢ ܕܕܩܪܘ
37 And again, another Kathaba {Scripture} which said that, “They will look at Him whom they had pierced.”

ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝܘܣܦ ܗܘ ܕܡܢ ܪܡܬܐ ܒܥܐ ܡܢ ܦܝܠܛܘܣ ܡܛܠ ܕܬܠܡܝܕܐ ܗܘܐ ܕܝܫܘܥ ܘܡܛܫܐ ܗܘܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܕܢܫܩܘܠ ܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ ܘܐܦܣ ܦܝܠܛܘܣ ܘܐܬܐ ܘܫܩܠ ܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ
38 After these things, Yuseph {Joseph}, that one who was from Ramtha {Arimathaea}, sought from Pilatus {Pilate} that he might take the body of Y’shu, because he was a Talmiyda d’Y’shu {a Disciple of Y’shu} and had concealed himself, from fear of the Yehudaye {the Judeans/Jews}. And Pilatus {Pilate} permitted it, and he came and took the body of Y’shu.

ܘܐܬܐ ܐܦ ܢܝܩܕܡܘܣ ܗܘ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܒܠܠܝܐ ܘܐܝܬܝ ܥܡܗ ܚܘܢܛܬܐ ܕܡܘܪܐ ܘܕܥܠܘܝ ܐܝܟ ܡܐܐ ܠܝܛܪܝܢ
39 And Niqadimas {Nicodemus} also came, that one who had come previously {lit. from before} to Y’shu at night. And he brought with him spices of Mura {Myrrh} and of Alue {Aloe}, about one hundred litriyn {liters}.

ܘܫܩܠܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ ܘܟܪܟܘܗܝ ܒܟܬܢܐ ܘܒܒܣܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܥܝܕܐ ܠܝܗܘܕܝܐ ܕܢܩܒܪܘܢ
40 And they took away the body of Y’shu, and they wrapped it in kethane {linen sheets}, and with the besme {the ointments}, as is customary for the Yehudaye {the Judeans/Jews}, when they bury.

ܐܝܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܒܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܙܕܩܦ ܒܗ ܝܫܘܥ ܓܢܬܐ ܘܒܗ ܒܓܢܬܐ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܚܕܬܐ ܕܐܢܫ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܒܗ
41 Now, there was in that place that Y’shu was crucified in, a gantha {a garden}, and in the gantha {garden} a new qabura {tomb} which a nash {a man} hadn’t yet been placed in.

ܘܣܡܘܗܝ ܬܡܢ ܠܝܫܘܥ ܡܛܠ ܕܫܒܬܐ ܥܐܠܐ ܗܘܬ ܘܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܩܒܪܐ
42 And they placed Y’shu there, because The Shabtha {The Sabbath} was entering, and because the qabra {the tomb} was near.

Chapter 20
ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܝܢ ܐܬܬ ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܒܨܦܪܐ ܥܕ ܚܫܘܟ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܘܚܙܬ ܠܟܐܦܐ ܕܫܩܝܠܐ ܡܢ ܩܒܪܐ
1 Now, in the first day in the shaba {i.e. in the 1st day in the seven-day week, i.e. on Sunday}, at daybreak, while dark, Maryam Magdalaytha {Mary of Magdala} came unto the beth qabura {the burial house} and she saw that the kepha {the rock} was removed from the qabra {the tomb}.

ܘܪܗܛܬ ܐܬܬ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܠܘܬ ܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܐܚܪܢܐ ܕܪܚܡ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪܐ ܠܗܘܢ ܕܫܩܠܘܗܝ ܠܡܪܢ ܡܢ ܗܘ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܘܠܐ ܝܕܥܐ ܐܢܐ ܐܝܟܐ ܣܡܘܗܝ
2 And she ran and came to Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} and to that other Talmiyda {Disciple} whom Y’shu had loved, and she said to them that “They have taken Maran {Our Lord} from that beth qabura {burial house}, and I don’t know where they have placed Him!”

ܘܢܦܩ ܫܡܥܘܢ ܘܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܐܚܪܢܐ ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ
3 And Shimeun {Simeon}, and that other Talmiyda {Disciple}, went out, and they were coming unto the beth qabura {the burial house}.

ܘܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܗܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܪܗܛ ܩܕܡܗ ܠܫܡܥܘܢ ܘܐܬܐ ܩܕܡܝܐ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ
4 And the two were running together, then that Talmiyda {Disciple} passed Shimeun {Simeon}, and came first unto the beth qabura {the burial place}.

ܘܐܕܝܩ ܚܙܐ ܟܬܢܐ ܟܕ ܣܝܡܝܢ ܡܥܠ ܕܝܢ ܠܐ ܥܠ
5 And he looked in, and saw the kathane {the linen sheets} where they laid, yet, he didn’t enter.

ܐܬܐ ܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܒܬܪܗ ܘܥܠ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܘܚܙܐ ܟܬܢܐ ܟܕ ܣܝܡܝܢ
6 Then Shimeun {Simeon} came after him, and entered into the beth qabura {the burial house}, and saw the kathane {the linen sheets}, where they laid.

ܘܣܘܕܪܐ ܗܘ ܕܚܙܝܩ ܗܘܐ ܒܪܫܗ ܠܐ ܥܡ ܟܬܢܐ ܐܠܐ ܟܕ ܟܪܝܟ ܘܣܝܡ ܠܣܛܪ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ
7 And the sudara {the head cloth}, that which had been wrapped around His head, not with the kathane {the linen sheets}, but rather, where they were folded, and laying aside in a certain place.

ܗܝܕܝܢ ܥܠ ܐܦ ܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܬܐ ܩܕܡܝܐ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܘܚܙܐ ܘܗܝܡܢ
8 Then that Talmiyda {Disciple} who came first unto the beth qabura {the burial house}, also entered, and saw; and he believed!

ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܩܡ ܡܢ ܡܝܬܐ
9 For, they were not yet understanding from The Kathabe {The Scriptures}, that He was destined to rise from the mithe {the dead}.

ܘܐܙܠܘ ܗܢܘܢ ܬܠܡܝܕܐ ܬܘܒ ܠܕܘܟܬܗܘܢ
10 And they, The Talmiyde {The Disciples}, went away again unto their place.

ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܩܝܡܐ ܗܘܬ ܠܘܬ ܩܒܪܐ ܘܒܟܝܐ ܘܟܕ ܒܟܝܐ ܐܕܝܩܬ ܒܩܒܪܐ
11 But, Maryam {Mary} was standing at the qabra {the tomb}, and weeping, and while she wept, she looked into the qabra {the tomb}.

ܘܚܙܬ ܬܪܝܢ ܡܠܐܟܐ ܒܚܘܪܐ ܕܝܬܒܝܢ ܚܕ ܡܢ ܐܣܕܘܗܝ ܘܚܕ ܡܢ ܪܓܠܘܗܝ ܐܝܟܐ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ
12 And she saw two Malake { Heavenly Messengers} in white, who were sitting, one from the head-rest, and one from the feet, where the body of Y’shu had been placed.

ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܡܢܐ ܒܟܝܐ ܐܢܬܝ ܐܡܪܐ ܠܗܘܢ ܕܫܩܠܘܗܝ ܠܡܪܝ ܘܠܐ ܝܕܥܐ ܐܢܐ ܐܝܟܐ ܣܡܘܗܝ
13 And they said unto her, “anttha {woman}, why do you weep?” She said unto them, “Because they have taken Mari {My Lord}, and I don’t know where they have placed Him.”

ܗܕܐ ܐܡܪܬ ܘܐܬܦܢܝܬ ܠܒܣܬܪܗ ܘܚܙܬ ܠܝܫܘܥ ܕܩܐܡ ܘܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܕܝܫܘܥ ܗܘ
14 She said this, and turned her head around and saw Y’shu, who was standing, and she didn’t know that it was Y’shu.

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܬܬܐ ܡܢܐ ܒܟܝܐ ܐܢܬܝ ܘܠܡܢ ܒܥܝܐ ܐܢܬܝ ܗܝ ܕܝܢ ܣܒܪܬ ܕܓܢܢܐ ܗܘ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܡܪܝ ܐܢ ܐܢܬ ܫܩܠܬܝܗܝ ܐܡܪ ܠܝ ܐܝܟܐ ܣܡܬܝܗܝ ܐܙܠ ܐܫܩܠܝܘܗܝ
15 Y’shu said unto her, “anttha {woman}, why do you weep, and whom do you seek?” But, she thought that He was the Ganana {the Gardener}, and she said unto Him, “If you have taken Mari {My Lord}, tell me where you have placed Him; I will go and take Him.”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡܪܝܡ ܘܐܬܦܢܝܬ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܥܒܪܐܝܬ ܪܒܘܠܝ ܕܡܬܐܡܪ ܡܠܦܢܐ
16 Y’shu said unto her, “Maryam {Mary}!” And she turned around and said unto Him, in Ebrayith, {The Hebrew’s language, i.e. Aramaic}, “Rabuli!” which means ‘Malphana’ {Teacher}.

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܐ ܬܬܩܪܒܝܢ ܠܝ ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܣܠܩܬ ܠܘܬ ܐܒܝ ܙܠܝ ܕܝܢ ܠܘܬ ܐܚܝ ܘܐܡܪܝ ܠܗܘܢ ܣܠܩ ܐܢܐ ܠܘܬ ܐܒܝ ܘܐܒܘܟܘܢ ܘܐܠܗܝ ܘܐܠܗܟܘܢ
17 Y’shu said unto her, “Don’t come near to Me, for, I haven’t yet ascended to Abi {My Father}, but, go to My brothers and tell them I ascend to Abi {My Father}, and Abukhun {Your Father}, and Alahi {My God}, and Alahkun {Your God}.”

ܗܝܕܝܢ ܐܬܬ ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܘܣܒܪܬ ܠܬܠܡܝܕܐ ܕܚܙܬ ܠܡܪܢ ܘܕܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܗ
18 Then Maryam Magdalaytha {Mary of Magdala} came, and declared unto The Talmiyde {The Disciples} that she had seen Maran {Our Lord}, and He had said these things unto her.

ܕ ܗܘܐ ܕܝܢ ܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܗܘ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܘܬܪܥܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܩܡ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ
19 Now, when it was the ramsha {the evening} of that yawma {day}, of the first {i.e. the 1st day} of the shaba {i.e. of the seven day week, namely Sunday}, and the doors were locked {lit. were held tight} where The Talmiyde {The Disciples} were, because of a fear of the Yehudaye {the Judeans/Jews}, Y’shu came, stood among them, and said unto them, “Shlama {Peace} be with you.”

ܗܕܐ ܐܡܪ ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ ܐܝܕܘܗܝ ܘܣܛܪܗ ܘܚܕܝܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܚܙܘ ܠܡܪܢ
20 He said this and showed them His hands and His side, and The Talmiyde {The Disciples} rejoiced because they had seen Maran {Our Lord}!

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܫܕܪܢܝ ܐܒܝ ܐܦ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ
21 Then Y’shu said unto them again, “Shlama {Peace} be with you.” As Abi {My Father} has sent Me, I am also sending you!”

ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܢܦܚ ܒܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
22 And when He said these things, He breathed into them and said unto them, “Receive The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness}.”

ܐܢ ܬܫܒܩܘܢ ܚܛܗܐ ܠܐܢܫ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܗ ܘܐܢ ܬܐܚܕܘܢ ܕܐܢܫ ܐܚܝܕܝܢ
23 If you forgive sins for someone, they shall be forgiven for them. And if you retain the sins of someone, they will be retained.

ܬܐܘܡܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪܬܐ ܗܘ ܕܡܬܐܡܪ ܬܐܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܬܡܢ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܐܬܐ ܝܫܘܥ
24 Now, Thauma {Thomas}, one from The Thresartha {The Twelve}, that one who was called ‘Thama’ {The Twin}, wasn’t there with them when Y’shu had come.

ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ ܚܙܝܢ ܠܡܪܢ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢ ܠܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܒܐܝܕܘܗܝ ܕܘܟܝܬܐ ܕܨܨܐ ܘܪܡܐ ܐܢܐ ܒܗܝܢ ܨܒܥܬܝ ܘܡܘܫܛ ܐܢܐ ܐܝܕܝ ܒܕܦܢܗ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ
25 And The Talmiyde {The Disciples} said unto him, “We have seen Maran {Our Lord}!” But, he said unto them, “If I don’t see the places of the nails in His hands, and I put my fingers in them, and I extend my ida {hand} into daphneh {His side}, I won’t believe!”

ܘܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ ܬܘܒ ܠܓܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܬܐܘܡܐ ܥܡܗܘܢ ܘܐܬܐ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪܥܐ ܩܡ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ
26 Then after eight days, The Talmiyde {The Disciples} were again inside, and Thauma {Thomas} with them, and Y’shu came, while the doors were locked, and He stood in the midst, and said unto them, “Shlama {Peace} be with you!”

ܘܐܡܪ ܠܬܐܘܡܐ ܐܝܬܐ ܨܒܥܟ ܠܗܪܟܐ ܘܚܙܝ ܐܝܕܝ ܘܐܝܬܐ ܐܝܕܟ ܘܐܘܫܛ ܒܓܒܝ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܠܐ ܡܗܝܡܢܐ
27 And He said unto Thauma {Thomas}, “Bring your finger here and see My hands, and bring your hand and extend it into My side, and don’t be a non-believer, but rather, a believer!”

ܘܥܢܐ ܬܐܘܡܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ
28 And Thauma {Thomas} answered and said unto Him, “Mari {My Lord}, and Alahi {My God}!”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܗܫܐ ܕܚܙܝܬܢܝ ܘܗܝܡܢܬ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܙܐܘܢܝ ܘܗܝܡܢܘ
29 Y’shu said unto him, “Now you have seen Me, and have believed; blessings to those who don’t see Me, and have believed!”

ܣܓܝܐܬܐ ܕܝܢ ܐܬܘܬܐ ܐܚܪܢܝܬܐ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܩܕܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ
30 Now, Y’shu did many other athwatha {miraculous signs} before His Disciples {His Students}, those which are not written in this Kathaba {Scripture}.

ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒܢ ܕܬܗܝܡܢܘܢ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܡܐ ܕܗܝܡܢܬܘܢ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܒܫܡܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
31 But, even so, these things are written, so that you might believe that Y’shu is Meshikha {The Anointed One}, The Son of Alaha {God}; and when you believe in His Name, you will have Khaye {Life} for you; which is eternal!

Chapter 21
ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܘܝ ܬܘܒ ܢܦܫܗ ܝܫܘܥ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܥܠ ܝܡܐ ܕܛܒܪܝܘܣ ܚܘܝ ܕܝܢ ܗܟܢܐ
1 After these things Y’shu again showed Himself unto His Disciples {His Students} by the sea of Tiberias. Now, He appeared thus so:

ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܟܚܕܐ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܬܐܘܡܐ ܕܡܬܐܡܪ ܬܐܡܐ ܘܢܬܢܝܐܝܠ ܗܘ ܕܡܢ ܩܛܢܐ ܕܓܠܝܠܐ ܘܒܢܝ ܙܒܕܝ ܘܬܪܝܢ ܐܚܪܢܝܢ ܡܢ ܬܠܡܝܕܐ
2 There were together, Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} and Thauma {Thomas}, who is called ‘Thama’ {The Twin}, and NathanIyl, that one who is from Qatne d’Galila {Cana of Galilee}, and the sons of Zabday {Zebedee}, and two others of The Talmiyde {The Disciples}.

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܐܨܘܕ ܢܘܢܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܘܐܦ ܚܢܢ ܐܬܝܢ ܚܢܢ ܥܡܟ ܘܢܦܩܘ ܘܣܠܩܘ ܠܣܦܝܢܬܐ ܘܒܗܘ ܠܠܝܐ ܡܕܡ ܠܐ ܨܕܘ
3 Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} said unto them, “I go to catch fish.” And They said unto him, “We also come with you.” And they went out and went up into a ship, and in that night, they didn’t catch a thing!

ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܐ ܨܦܪܐ ܩܡ ܝܫܘܥ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ ܘܠܐ ܝܕܥܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܝܫܘܥ ܗܘ
4 Then, when it had become morning, Y’shu stood beside the yama {the sea, or the lake}, and The Talmiyde {Disciples} didn’t know that it was Y’shu.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܛܠܝܐ ܠܡܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܠܡܠܥܣ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܐ
5 And Y’shu said unto them, “Boys! Have you something to eat?” They said unto Him, “No!”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܪܡܘ ܡܨܝܕܬܟܘܢ ܡܢ ܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ ܕܣܦܝܢܬܐ ܘܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܪܡܝܘ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܓܕܗ ܠܡܨܝܕܬܐ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܢܘܢܐ ܕܐܚܕܬ
6 He said unto them, “Throw your net from the right side of the ship and you will find them.” And they threw it, and were not able to draw the net from the multitude of fish that it had caught.

ܘܐܡܪ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܕܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܟܐܦܐ ܗܢܐ ܡܪܢ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܕܡܪܢ ܗܘ ܢܣܒ ܟܘܬܝܢܗ ܡܚܐ ܒܚܨܘܗܝ ܡܛܠ ܕܥܪܛܠܝܐ ܗܘܐ ܘܫܕܐ ܢܦܫܗ ܒܝܡܐ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ
7 And that Talmiyda {Disciple}, whom Y’shu loved, said unto Kepha {The Rock} “This is Maran {Our Lord}!” Then when Shimeun {Simeon} heard that He was Maran {Our Lord}, he took his kuthina {garment/tunic} and girded his loins, (because he was naked), and he threw himself into the yama {the sea, or the lake}, so that he might come to Y’shu.

ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܒܣܦܝܢܬܐ ܐܬܘ ܠܐ ܓܝܪ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܐܬܝܢ ܐܡܝܢ ܘܢܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܨܝܕܬܐ ܗܝ ܕܢܘܢܐ
8 But, the other Talmiyde {Disciples} came in the boat, for, they were not very far from the land, only about two hundred cubits, and they were drawing that net of nune {fish}.

ܟܕ ܕܝܢ ܣܠܩܘ ܠܐܪܥܐ ܚܙܘ ܓܘܡܪܐ ܟܕ ܣܝܡܢ ܘܢܘܢܐ ܟܕ ܣܝܡ ܥܠܝܗܝܢ ܘܠܚܡܐ
9 Then when they went up to the land, they saw where coals were placed and where fish and bread were placed upon them.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܝܬܘ ܡܢ ܗܢܘܢ ܢܘܢܐ ܕܨܕܬܘܢ ܗܫܐ
10 Y’shu said unto them, “Bring some from those now that you have caught nune {fish}!”

ܘܣܠܩ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܢܓܕܗ ܠܡܨܝܕܬܐ ܠܐܪܥܐ ܟܕ ܡܠܝܐ ܢܘܢܐ ܪܘܪܒܐ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܠܬܐ ܘܒܗܢܐ ܟܠܗ ܝܘܩܪܐ ܠܐ ܐܨܪܝܬ ܡܨܝܕܬܐ ܗܝ
11 And Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} went up and dragged the siydtha {the net} unto the ara {the land}, while filled with one hundred and fifty and three great fish. And with all this weight, that siydtha {net} wasn’t torn!

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܬܘ ܐܫܬܪܘ ܐܢܫ ܕܝܢ ܡܢ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܕܡܢܘ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܡܪܢ ܗܘ
12 And Y’shu said unto them “Come, break your fast {i.e. come have breakfast}!” But, no nash {man} from The Talmiyde {Disciples} dared that he would ask Him who He was, because they knew that He was Maran {Our Lord}.

ܩܪܒ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܫܩܠ ܠܚܡܐ ܘܢܘܢܐ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ
13 Then Y’shu approached, and took the lakhma {the bread} and the nune {the fish}, and gave unto them.

ܗܕܐ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ ܐܬܚܙܝ ܝܫܘܥ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܟܕ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ
14 This is the third time that Y’shu appeared unto His Disciples {His Students} after He had risen from the beth miythe {the house/abode of the dead}.

ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܪܝܘ ܐܡܪ ܝܫܘܥ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪܝ
15 Then after they had broken their fast {i.e. had their breakfast}, Y’shu said unto Shimeun Kepha {Simeon, The Rock}, “Shimeun bar-Yawna {Simeon, son of Jonah}, do you have love for Me more than these?” He said unto Him, “Yes Mari {My Lord}, You know that I have love for You.” Y’shu said unto him, “Feed Emri {My Young Sheep} for Me.”

ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ
16 He said again unto him, the second time, “Shimeun bar-Yawna {Simeon, son of Jonah}, do you have love for Me?” He said unto Him, “Yes Mari {My Lord}, You know that I have love for You.” Y’shu said unto him, “Feed Erbi {My Male Sheep} for Me.”

ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܘܟܪܝܬ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܚܟܡ ܐܢܬ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܪܥܝ ܠܝ ܢܩܘܬܝ
17 He said again unto him, the third time, “Shimeun bar-Yawna {Simeon, son of Jonah}, do you have love for Me?” And Kepha {The Rock} was grieved that He said unto him the third time, “Do you have love for Me?” And he said unto Him, “Mari {My Lord}, You know every thing, You know that I have love for You!” “Y’shu said unto him, “Feed Naquthi {My Female Sheep} for Me.

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܟܕ ܛܠܐ ܗܘܝܬ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܐܣܪ ܗܘܝܬ ܚܨܝܟ ܘܡܗܠܟ ܗܘܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܢ ܕܣܐܒܬ ܬܦܫܘܛ ܐܝܕܝܟ ܘܐܚܪܝܢ ܢܐܣܘܪ ܠܟ ܚܨܝܟ ܘܢܘܒܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒܐ ܐܢܬ
18 Amiyn, amiyn {Truly, truly}, I say unto you, that when you were young, you girded your loins yourself, and walked to wherever you desired, but, when you grow old, you will stretch out your hands, and another will gird your loins for you, and will take you to where you don’t desire.”

ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܕܢܚܘܐ ܒܐܝܢܐ ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܬܐ ܒܬܪܝ
19 But, He said this, so that He might show by what death he was destined that he would glorify Alaha {God}. And after He said these things to him, He said unto him, “Come, follow Me!”

ܘܐܬܦܢܝ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܚܙܐ ܠܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܕܪܚܡ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܕܐܬܐ ܒܬܪܗ ܗܘ ܕܢܦܠ ܗܘܐ ܒܚܫܡܝܬܐ ܥܠ ܚܕܝܗ ܕܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܡܢܘ ܡܫܠܡ ܠܟ
20 And Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} turned around and saw that Talmiyda {Disciple} whom Y’shu loved, who was following behind him, that one who had fallen upon the chest of Y’shu during the supper, and had said, “Mari {My Lord}, who will betray you?”

ܠܗܢܐ ܟܕ ܚܙܐ ܟܐܦܐ ܐܡܪ ܠܝܫܘܥ ܡܪܝ ܘܗܢܐ ܡܢܐ
21 When he saw this one, Kepha {The Rock} said unto Y’shu, “Mari {My Lord}, and what about this one?”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܢܩܘܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܐ ܠܟ ܐܢܬ ܬܐ ܒܬܪܝ
22 Y’shu said unto him, “If I desire that this one should remain until I come, what is it to you? You follow Me!”

ܘܢܦܩܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܒܝܬ ܐܚܐ ܕܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܡܐܬ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܐܬ ܐܡܪ ܐܠܐ ܕܐܢ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܢܩܘܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܐ ܠܟ
23 And this word went out among The Akhe {The Brothers}, that that one Talmiyda {Disciple} wouldn’t die. But, Y’shu hadn’t said that he wouldn’t die, but rather, “If I desire that this one should remain until I come, what is it to you?”

ܗܢܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܐܦ ܟܬܒ ܐܢܝܢ ܘܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ
24 This is the Talmiyda {Disciple} who testifies about all these things, and also wrote them, and we know that his testimony is true.

ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܥܒܕ ܝܫܘܥ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܘ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܬܟܬܒܢ ܗܘܝ ܐܦ ܠܐ ܗܘ ܥܠܡܐ ܐܝܟ ܕܣܒܪ ܐܢܐ ܣܦܩ ܗܘܐ ܠܟܬܒܐ ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘܘ
25 But, there are also many other things which Y’shu did, which, if each one was written, not even the alma {the world}, as I suppose, would be sufficient for The Kathabe {The Scriptures} that would be written!