Luke’s Gospel

Holy Aramaic Scriptures

THE EVANGELIUN OF ​​Y’SHU MESHIKHA
According to LUQA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Chapter 1
ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚܢܢ ܡܦܣܝܢ ܚܢܢ ܒܗܘܢ
1 Because many have desired that they should write the accounts of those events which we are persuaded by,

ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܗܘܘ ܚܙܝܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ
2 according to the thing which they delivered unto us, those who previously {lit. from before} were khazaye {eyewitnesses}, and His own Mashamshane {Ministers} of The Miltha {The Word};

ܐܬܚܙܝ ܐܦ ܠܝ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘܝܬ ܝܨܝܦܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܒܛܟܣܗ ܐܟܬܘܒ ܠܟ ܢܨܝܚܐ ܬܐܘܦܝܠܐ
3 it seemed also to me, on account that I was present and careful for all things, that I should write down every thing, in order, for you, Nasiykha Thauphiyle {Illustrious Theophilus},

ܕܬܕܥ ܫܪܪܐ ܕܡܠܐ ܕܐܬܬܠܡܕܬ ܠܗܝܢ
4 so that you may know the shrara {the truth} of the words that was taught to you.

ܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ ܕܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܟܗܢܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܐ ܘܐܢܬܬܗ ܡܢ ܒܢܬܗ ܕܐܗܪܘܢ ܫܡܗ ܗܘܐ ܐܠܝܫܒܥ
5 There was in the days of Herudes Malka d’Yehuda {Herod, the King of Judah}, a certain Kahna {Priest} whose name was ZakarYa {Zechariah}, from the Theshmeshtha {the Ministry} of Beth AbiYa {the House of Abijah}, and anttheh {his wife} from the Banatheh d’Ahrun {the Daughters of Aaron}. Eliyshaba {Elizabeth} was her name.

ܬܪܝܗܘܢ ܕܝܢ ܙܕܝܩܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ ܘܒܟܐܢܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ ܥܕܠܝ
6 Now, the two of them were zadiyqiyn {righteous} before Alaha {God}, and they mahalkiyn {walked} in all Phuqdanuhi {His Commands}, and in the kinutheh {the justice} of MarYa {The Lord-Ya}, without blame.

ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܐܠܝܫܒܥ ܥܩܪܬܐ ܗܘܬ ܘܬܪܝܗܘܢ ܣܓܝܐܝ ܒܝܘܡܬܗܘܢ ܗܘܘ
7 But, there wasn’t a son for them, because Eliyshaba {Elizabeth} was qartha {barren}, and the two of them were many in their days.

ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܟܗܢ ܗܘܐ ܒܛܟܣܐ ܕܬܫܡܫܬܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ
8 Then, it came to be, while he was serving in the teksa {the order} of his Ministry before Alaha {God},

ܒܥܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡܛܝܗܝ ܕܢܣܝܡ ܒܣܡܐ ܘܥܠ ܠܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ
9 in the ayada {the custom} of the Kahnutha {the Priesthood}, it was his turn that he should place the besme {the incense}. And he entered into The Haykleh d’MarYa {The Temple of The Lord-Ya}.

ܘܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܠܒܪ ܒܥܕܢܐ ܕܒܣܡܐ
10 And the whole kensha {crowd} of the Ama {the People}, were praying outside, at the time of the besme {the incense}.

ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܠܙܟܪܝܐ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܕܩܐܡ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܡܕܒܚܐ ܕܒܣܡܐ
11 And a Malaka d’MarYa {a Heavenly Messenger of The Lord-Ya} appeared unto ZakarYa {Zechariah}, who was standing on the right side of The Madbakha d’Besme {The Altar of Incense}.

ܘܐܫܬܓܫ ܙܟܪܝܐ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܘܕܚܠܬܐ ܢܦܠܬ ܥܠܘܗܝ
12 And ZakarYa {Zechariah} eshthagesh {trembled} when he saw him, and dekhlatha {fear} fell upon him.

ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܙܟܪܝܐ ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܟ ܘܐܢܬܬܟ ܐܠܝܫܒܥ ܬܐܠܕ ܠܟ ܒܪܐ ܘܬܩܪܐ ܫܡܗ ܝܘܚܢܢ
13 And The Malaka {The Heavenly Messenger} said unto him, “Don’t thedakhal {have fear}, on account that Tsluthak {your Prayer} has been heard, and antthak Eliyshaba {your wife Elizabeth} will bear you a son, and you will call his name Yukhanan {John}.

ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܚܕܘܬܐ ܘܪܘܙܐ ܘܣܓܝܐܐ ܢܚܕܘܢ ܒܡܘܠܕܗ
14 And you will have khadutha {joy} and uruza {gladness}, and many will nekhdun b’muladeh {rejoice at his birth}.

ܢܗܘܐ ܓܝܪ ܪܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܠܐ ܢܫܬܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܬܡܠܐ ܥܕ ܗܘ ܒܟܪܣܐ ܕܐܡܗ
15 For, he will be rab {great} before MarYa {The Lord-Ya}, and khamra {wine} and shakra {an intoxicating beverage} he will not neshthe {drink}, and The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness} will fill him while he is in the karsa d’emeh {the womb of his mother}.

ܘܣܓܝܐܐ ܡܢ ܒܢܝ ܝܣܪܝܠ ܢܦܢܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗܘܢ
16 And many from the sons of IysraIyl {Israel} he will turn towards MarYa Alahhun {The Lord-Ya, their God}.

ܘܗܘ ܢܐܙܠ ܩܕܡܘܗܝ ܒܪܘܚܐ ܘܒܚܝܠܐ ܕܐܠܝܐ ܢܒܝܐ ܕܢܦܢܐ ܠܒܐ ܕܐܒܗܐ ܥܠ ܒܢܝܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܐܢܐ ܘܢܛܝܒ ܠܡܪܝܐ ܥܡܐ ܓܡܝܪܐ
17 And he will go before Him in the rukha {the spirit}, and in the khayla {the power} of EliYa Nabiya {Elijah, the Prophet}, so that he might turn the heart of the abahe {the fathers}, to the banaya {the sons}, and unto those who are not persuaded, unto the iydatha d’Kinee {the knowledge of the Just One}, and he will prepare a gamiyra Ama {a perfect People} for MarYa {The Lord-Ya}.

ܘܐܡܪ ܙܟܪܝܐ ܠܡܠܐܟܐ ܐܝܟܢܐ ܐܕܥ ܗܕܐ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ ܣܒܐ ܘܐܢܬܬܝ ܣܓܝܐܬ ܒܝܘܡܬܗ ܗܝ
18 And ZakarYa {Zechariah} said unto The Malaka {The Heavenly Messenger}, “How should I eda {understand} this, for, I am a saba {an old man}, and antathi {my wife} is many in her days?”

ܘܥܢܐ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܐ ܐܢܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܕܩܐܡ ܐܢܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܐܫܬܠܚܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟ ܘܐܣܒܪܟ ܗܠܝܢ
19 And The Malaka {The Heavenly Messenger} answered and said unto him, “I am GabrIyl {Gabriel}, who am standing before Alaha {God}, and I have been sent, so that I might speak with you, and Declare unto you these Hopeful Tidings.

ܡܟܝܠ ܬܗܘܐ ܫܬܝܩ ܘܠܐ ܬܫܟܚ ܠܡܡܠܠܘ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܗܠܝܢ ܢܗܘܝܢ ܥܠ ܕܠܐ ܗܝܡܢܬ ܠܡܠܝ ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܠܝܢ ܒܙܒܢܗܝܢ
20 Therefore, you will become shathiyq {silent}, and will not be able to speak, until the day that these things will happen concerning you, on account that you didn’t believe these my words, which will be fulfilled in their time.”

ܥܡܐ ܕܝܢ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܡܣܟܐ ܠܙܟܪܝܐ ܘܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܬܘܚܪܬܗ ܕܒܗܝܟܠܐ
21 Now, the Ama {the People} were standing and watching for ZakarYa {Zechariah}, and were surprised concerning thukhartheh {his tarrying}, which was in The Haykla {The Temple}.

ܟܕ ܢܦܩ ܕܝܢ ܙܟܪܝܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܣܬܟܠܘ ܕܚܙܘܐ ܚܙܐ ܒܗܝܟܠܐ ܘܗܘ ܡܪܡܙ ܪܡܙ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܩܘܝ ܟܕ ܚܪܫ
22 Then, when ZakarYa {Zechariah} came out, he wasn’t able to speak with them, and they understood that he saw a khezua {a vision} in The Haykla {The Temple}. And he was repeatedly making ramez {signals} unto them. And afterward, he remained khresh {deaf and mute}.

ܘܟܕ ܐܬܡܠܝܘ ܝܘܡܬܐ ܕܬܫܡܫܬܗ ܐܙܠ ܠܒܝܬܗ
23 And when yawmatha Theshmeshtheh {the days of his Ministry} were fulfilled, he departed unto baytheh {his house}.

ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܒܛܢܬ ܐܠܝܫܒܥ ܐܢܬܬܗ ܘܡܛܫܝܐ ܗܘܬ ܢܦܫܗ ܝܪܚܐ ܚܡܫܐ ܘܐܡܪܐ ܗܘܬ
24 And it happened from after those yawmatha {days}, Eliyshaba {Elizabeth} anttheh {his wife}, betnath {conceived/became pregnant}, and she was matashya naphshah {hiding her soul/herself}, five months, and she was saying,

ܕܗܠܝܢ ܥܒܕ ܠܝ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡܬܐ ܕܚܪ ܒܝ ܠܡܣܒ ܚܣܕܝ ܕܒܝܬ ܒܢܝܢܫܐ
25 “These things MarYa {The Lord-Ya} has done for me in the yawmatha {the days} that He has looked upon me, to take away khesdi {my shame} that was among the banaynasha {the sons of men}.”

ܒܝܪܚܐ ܕܝܢ ܕܫܬܐ ܐܫܬܠܚ ܓܒܪܝܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܓܠܝܠܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗ ܢܨܪܬ
26 Now, during the sixth month {i.e. of Elizabeth’s pregnancy}, GabrIyl Malaka {Gabriel, The Heavenly Messenger} was sent from The Presence of Alaha {God}, unto Galila {Galilee}, unto the madintha {the city} whose name is Natsrath {Nazareth},

ܠܘܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܡܟܝܪܐ ܠܓܒܪܐ ܕܫܡܗ ܝܘܣܦ ܡܢ ܒܝܬܗ ܕܕܘܝܕ ܘܫܡܗ ܠܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ
27 to a bethultha {a virgin woman} who was makiyra {betrothed} unto a gabra {a man} whose name was Yuseph {Joseph}, from The Baytheh d’Dawiyd {The House of David}. And the name of the bethultha {the virgin woman} was Maryam {Mary}.

ܘܥܠ ܠܘܬܗ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܠܡ ܠܟܝ ܡܠܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܡܪܢ ܥܡܟܝ ܒܪܝܟܬ ܒܢܫܐ
28 And The Malaka {The Heavenly Messenger} came to her, and said unto her, “Shlam {Peace} unto you, full of Taybutha {Grace}, Maran {Our Lord} is with you blessed among neshe {women}.”

ܗܝ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܬ ܐܬܪܗܒܬ ܒܡܠܬܗ ܘܡܬܚܫܒܐ ܗܘܬ ܕܡܢܐ ܫܠܡܐ ܗܢܐ
29 But, when she saw him, she ethrahbath {was frightened} by his saying, and she was methkhashba {thinking}, “What is this shlama {salutation/greeting}?”

ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ ܡܪܝܡ ܐܫܟܚܬܝ ܓܝܪ ܛܝܒܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
30 And The Malaka {The Heavenly Messenger} said unto her, “Don’t be afraid Maryam {Mary}, for, you have found Taybutha {Grace/Favor} with Alaha {God}.

ܗܐ ܓܝܪ ܬܩܒܠܝܢ ܒܛܢܐ ܘܬܐܠܕܝܢ ܒܪܐ ܘܬܩܪܝܢ ܫܡܗ ܝܫܘܥ
31 For, behold, you will receive batna {conception}, and bear a Son, and you will call His Name Y’shu.

ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܪܒ ܘܒܪܗ ܕܥܠܝܐ ܢܬܩܪܐ ܘܢܬܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ
32 This one will be Rab {Great}, and will be called “The Breh d’Elaya” {The Son of The Highest}, and MarYa Alaha {The Lord-Ya, God} will give unto Him The Kursyeh d’Dawiyd Abuhi {The Chair/the Throne of David, His father}.

ܘܢܡܠܟ ܥܠ ܒܝܬܗ ܕܝܥܩܘܒ ܠܥܠܡ ܘܠܡܠܟܘܬܗ ܣܘܦ ܠܐ ܢܗܘܐ
33 And namlek {He will reign} over The Baytheh d’Yaqub {The House of Jacob}, forever. And unto Malkutheh {His Kingdom}, there will not be a suph {an end}.”

ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ ܠܡܠܐܟܐ ܐܝܟܢܐ ܬܗܘܐ ܗܕܐ ܕܓܒܪܐ ܠܐ ܚܟܝܡ ܠܝ
34 And Maryam {Mary} said unto The Malaka {The Heavenly Messenger}, “How can this be, because, no gabra {man} has known me?”

ܥܢܐ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܐܬܐ ܘܚܝܠܗ ܕܥܠܝܐ ܢܓܢ ܥܠܝܟܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢܟܝ ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܘܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ
35 And The Malaka {The Heavenly Messenger} answered and said unto her, “The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness} will come, and The Khayleh d’Elaya {The Power of The Highest} will cover over you. Because of this, that One who is methiyled {to be born} from you, He is Qadisha {Holy}, and will be called “The Breh d’Alaha” {The Son of God}.

ܘܗܐ ܐܠܝܫܒܥ ܐܚܝܢܬܟܝ ܐܦ ܗܝ ܒܛܢܐ ܒܪܐ ܒܣܝܒܘܬܗ ܘܗܢܐ ܝܪܚܐ ܕܫܬܐ ܠܗ ܠܗܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܥܩܪܬܐ
36 And behold! Eliyshaba {Elizabeth} your khayantheki {kinswoman} is also batna {pregnant} with a son in saybuthah {her old age}, and this is the yarkha deshtha {the sixth month} for her, she who was called “qartha” {barren},

ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܛܠ ܠܐܠܗܐ ܡܕܡ
37 because, nothing is difficult for Alaha {God}!

ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ ܗܐ ܐܢܐ ܐܡܬܗ ܕܡܪܝܐ ܢܗܘܐ ܠܝ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܘܐܙܠ ܡܠܐܟܐ ܡܢ ܠܘܬܗ
38 Maryam {Mary} said, “Behold, I am the amtheh d’MarYa {the maidservant of The Lord-Ya}, let it be unto me according to melthak {your word}. And The Malaka {The Heavenly Messenger} departed from her presence.

ܩܡܬ ܕܝܢ ܡܪܝܡ ܒܗܘܢ ܒܝܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܘܐܙܠܬ ܒܛܝܠܐܝܬ ܠܛܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܝܗܘܕ
39 Then, Maryam {Mary} arose and went in those yawmatha {days}, diligently, unto a tura {a mountain}, unto a madintha d’Yehud {a city of Judea}.

ܘܥܠܬ ܠܒܝܬܗ ܕܙܟܪܝܐ ܘܫܐܠܬ ܫܠܡܗ ܕܐܠܝܫܒܥ
40 And she entered the baytheh d’ZakarYa {the house of Zechariah}, and inquired the shlameh {the peace/wellbeing} of Eliyshaba {Elizabeth}.

ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥܬ ܐܠܝܫܒܥ ܫܠܡܗ ܕܡܪܝܡ ܕܨ ܥܘܠܐ ܒܟܪܣܗ ܘܐܬܡܠܝܬ ܐܠܝܫܒܥ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
41 And it happened, that when Eliyshaba {Elizabeth} shemath {heard} the shlamah d’Maryam {the salutation of Mary}, the ula {the infant/baby} leaped in her womb. And Eliyshaba {Elizabeth} was ethmalyath {filled with} The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness},

ܘܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪܬ ܠܡܪܝܡ ܡܒܪܟܬܐ ܐܢܬܝ ܒܢܫܐ ܘܡܒܪܟ ܗܘ ܦܐܪܐ ܕܒܟܪܣܟܝ
42 and she cried out in a qala rama {a loud voice}, and said unto Maryam {Mary}, “Baraktha {Blessed} are you b’neshe {among women}, and blessed is the phiyra d’bakarseki {the fruit of your womb}!

ܐܝܡܟܐ ܠܝ ܗܕܐ ܕܐܡܗ ܕܡܪܝ ܬܐܬܐ ܠܘܬܝ
43 Whence unto me is this, that the emeh d’Mari {the mother of My Lord} comes unto me?

ܗܐ ܓܝܪ ܟܕ ܢܦܠ ܩܠܐ ܕܫܠܡܟܝ ܒܐܕܢܝ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܨ ܥܘܠܐ ܒܟܪܣܝ
44 For, behold! When the sound of your salutation fell upon edni {my ears}, the ula {the infant/baby} in karsi {my womb} leaped with khadutha rabtha {great joy}!

ܘܛܘܒܝܗ ܠܐܝܕܐ ܕܗܝܡܢܬ ܕܗܘܐ ܫܘܠܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܗ ܡܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ
45 And blessedness unto her who believed, because there will be a fulfillment unto those things which were spoken with her from the presence of MarYa {The Lord-Ya}.”

ܘܐܡܪܬ ܡܪܝܡ ܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ
46 And Maryam {Mary} said, “Naphshi {My soul} magnifies MarYa {The Lord-Ya},

ܘܚܕܝܬ ܪܘܚܝ ܒܐܠܗܐ ܡܚܝܢܝ
47 and rukhi {my spirit} has rejoiced in Alaha Makhyani {God, My Saviour},

ܕܚܪ ܒܡܘܟܟܐ ܕܐܡܬܗ ܗܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܫܐ ܛܘܒܐ ܢܬܠܢ ܠܝ ܫܪܒܬܐ ܟܠܗܝܢ
48 because, He has looked at the mukaka {the lowliness} of amtheh {His handmaid}, for, behold! From now on, all sharbtha {generations} will give a tuba {a blessing} unto me,

ܕܥܒܕ ܠܘܬܝ ܪܘܪܒܬܐ ܗܘ ܕܚܝܠܬܢ ܘܩܕܝܫ ܫܡܗ
49 because, He has done great things to me. That One who is mighty, and Qadish Shmeh {Holy is His Name}.

ܘܚܢܢܗ ܠܕܪܐ ܘܫܪܒܬܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܠܗ
50 And His mercy is unto the ages and the generations, upon those who fear Him.

ܥܒܕ ܙܟܘܬܐ ܒܕܪܥܗ ܘܒܕܪ ܚܬܝܪܝ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܠܒܗܘܢ
51 He has accomplished zakutha {victory} with Draeh {His Arm}, and has scattered the khathiyray {the proud ones} in the thariytha {the imagination} of their heart.

ܣܚܦ ܬܩܝܦܐ ܡܢ ܟܘܪܣܘܬܐ ܘܐܪܝܡ ܡܟܝܟܐ
52 He has cast down the thaqiyphe {the strong ones} from their kursutha {seats/thrones}, and exalted the makiyke {the lowly}.

ܟܦܢܐ ܣܒܥ ܛܒܬܐ ܘܥܬܝܪܐ ܫܪܐ ܣܦܝܩܐܝܬ
53 He has satisfied the kaphne {the hungry ones} with tabatha {good things}, and the athiyra {the rich ones} He has dismissed saphiyqayith {empty-handed}.

ܥܕܪ ܠܝܣܪܝܠ ܥܒܕܗ ܘܐܬܕܟܪ ܚܢܢܗ
54 He has helped IysraIyl Abdeh {Israel, His Slave/Servant}, and He has remembered kananeh {His mercifulness},

ܐܝܟ ܕܡܠܠ ܥܡ ܐܒܗܝܢ ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܘܥܡ ܙܪܥܗ ܠܥܠܡ
55 as He spoke with our fathers, with Abraham, and with zareh {his seed}, forever.”

ܩܘܝܬ ܕܝܢ ܡܪܝܡ ܠܘܬ ܐܠܝܫܒܥ ܐܝܟ ܝܪܚܐ ܬܠܬܐ ܘܗܦܟܬ ܠܒܝܬܗ
56 Then Maryam {Mary} remained with Eliyshaba {Elizabeth} about yarkhe thlatha {three months}, and returned unto baythah {her house}.

ܐܠܝܫܒܥ ܕܝܢ ܗܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܙܒܢܐ ܕܬܐܠܕ ܘܝܠܕܬ ܒܪܐ
57 Now, Eliyshaba {Elizabeth} had come unto her time that she should give birth, and she gave birth to a son.

ܘܫܡܥܘ ܫܒܒܝܗ ܘܒܢܝ ܛܘܗܡܗ ܕܐܣܓܝ ܐܠܗܐ ܚܢܢܗ ܠܘܬܗ ܘܚܕܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ
58 And shababeyah {her neighbors} and the banay tuhmah {the sons of her family} heard that Alaha {God} had increased khananeh {His mercy} towards her, and they were rejoicing with her.

ܘܗܘܐ ܠܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܐܬܘ ܠܡܓܙܪܗ ܠܛܠܝܐ ܘܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܫܡܐ ܕܐܒܘܗܝ ܙܟܪܝܐ
59 And it was the yawma athmanya {the eighth day}, and they came to megzareh {circumcise} the talya {the young boy}, and they were calling him by the name of his father, ZakarYa {Zechariah}.

ܘܥܢܬ ܐܡܗ ܘܐܡܪܐ ܠܗܘܢ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܢܬܩܪܐ ܝܘܚܢܢ
60 And emeh {his mother} answered and said unto them, “Not so, but rather, he will be called Yukhanan {John}.”

ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܒܫܪܒܬܟܝ ܕܡܬܩܪܐ ܒܫܡܐ ܗܢܐ
61 And they said unto her that, “There isn’t a nash {a man} in sharbatheki {your clan} who is called by this name.”

ܘܪܡܙܘ ܠܐܒܘܗܝ ܕܐܝܟܢܐ ܨܒܐ ܕܢܫܡܝܘܗܝ
62 And they made signals unto his father, as to what he desired to name him.

ܘܫܐܠ ܦܢܩܝܬܐ ܘܟܬܒ ܘܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܗܘ ܫܡܗ ܘܐܬܕܡܪ ܟܠ ܐܢܫ
63 And he asked for a phenqiytha {a tablet}, and he wrote and said “Yukhanan {John} is shmeh {his name}.” And every one wondered.

ܘܡܚܕܐ ܐܬܦܬܚ ܦܘܡܗ ܘܠܫܢܗ ܘܡܠܠ ܘܒܪܟ ܠܐܠܗܐ
64 And mekhda {immediately}, phumeh {his mouth} and leshaneh {his tongue} was opened {or, restored}, and he spoke and bowed unto {worshiped} Alaha {God}.

ܘܗܘܬ ܕܚܠܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܫܒܒܝܗܘܢ ܘܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܕܝܗܘܕ ܗܠܝܢ ܡܬܡܠܠܢ ܗܘܝ
65 And dekhlatha {fear} came upon all their neighbors, and in all the tura {i.e. the mountainous region} of Yehud {Judea}, these things were spoken.

ܘܟܠܗܘܢ ܕܫܡܥܘ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܒܠܒܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܡܢܐ ܟܝ ܢܗܘܐ ܛܠܝܐ ܗܢܐ ܘܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܥܡܗ
66 And all who heard it, were thinking in their heart, and saying, “What therefore will this talya {boy} become?” And The Iydeh d’MarYa {The Hand of The Lord-Ya} was there with him.

ܘܐܬܡܠܝ ܙܟܪܝܐ ܐܒܘܗܝ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܐܬܢܒܝ ܘܐܡܪ
67 And his father, ZakarYa {Zechariah}, was filled with The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness}, and ethnabi {he prophesied} and said,

ܡܒܪܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܝܣܪܝܠ ܕܣܥܪ ܥܡܗ ܘܥܒܕ ܠܗ ܦܘܪܩܢܐ
68 “Blessed is MarYa Alaheh d’IysraIyl {The Lord-Ya, The God of Israel}, who has visited Ameh {His People}, and made redemption for it.

ܘܐܩܝܡ ܠܢ ܩܪܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܒܒܝܬܗ ܕܕܘܝܕ ܥܒܕܗ
69 And He has raised up The Qarna d’Phurqana {The Horn of Redemption} for us in The Baytheh d’Dawiyd abdeh {The House of David, His servant}.

ܐܝܟ ܕܡܠܠ ܒܦܘܡܐ ܕܢܒܝܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܕܡܢ ܥܠܡ
70 As He spoke by the phuma {the mouth} of Nabiyuhi Qadishe {His Holy Prophets}, who were from of old,

ܕܢܦܪܩܢ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝܢ ܘܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܢܐܝܢ
71 that He would redeem us from our enemies, and from the hand of all who hate us.

ܘܥܒܕ ܚܢܢܗ ܥܡ ܐܒܗܝܢ ܘܥܗܕ ܠܕܝܬܝܩܘܗܝ ܩܕܝܫܬܐ
72 And He has performed khananeh {His mercy} with our fathers, and has remembered Diyathiyquhi Qadishatha {His Holy Covenants},

ܘܡܘܡܬܐ ܕܝܡܐ ܠܐܒܪܗܡ ܐܒܘܢ ܕܢܬܠ ܠܢ
73 and the Mumatha {the Oaths} that He swore unto Abraham our father that He would give unto us.

ܕܢܬܦܪܩ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ ܘܕܠܐ ܕܚܠܐ ܢܦܠܘܚ ܩܕܡܘܗܝ
74 That we would be redeemed from the hand of our enemies, and without dekhla {fear} we might serve before Him,

ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܢ ܒܟܐܢܘܬܐ ܘܒܙܕܝܩܘܬܐ
75 all yawmathan {our days} in kinutha {justice} and zadiyqutha {righteousness}.

ܘܐܢܬ ܛܠܝܐ ܢܒܝܗ ܕܥܠܝܐ ܬܬܩܪܐ ܬܐܙܠ ܓܝܪ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܗ ܕܡܪܝܐ ܕܬܛܝܒ ܐܘܪܚܗ
76 And you, talya {young boy}, will be called “The Nabiyeh d’Elaya” {The Prophet of The Highest}, for, you will go before the face of MarYa {The Lord-Ya}, so that you might prepare His way,

ܕܢܬܠ ܡܕܥܐ ܕܚܝܐ ܠܥܡܗ ܒܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܝܗܘܢ
77 so that He might give The Mada d’Khaye {The Knowledge of Life} unto Ameh {His People}, by the shubqana {the forgiveness} of their sins,

ܒܪܚܡܐ ܕܚܢܢܐ ܕܐܠܗܢ ܕܒܗܘܢ ܢܣܥܪܢ ܕܢܚܐ ܡܢ ܪܘܡܐ
78 in the rakhme d’khanana d’Alahan {the compassions of the mercifulness of our God}, Who, in them, The Denkha {The Dayspring i.e. The Dawning Light/The Sunrise} will visit us from the Height {i.e. from Heaven},

ܠܡܢܗܪܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫܘܟܐ ܘܒܛܠܠܐ ܕܡܘܬܐ ܝܬܒܝܢ ܕܢܬܪܘܨ ܪܓܠܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܠܡܐ
79 to shine unto those who are in kheshuka {darkness} and sit in the telale mutha {the shadows of death}, so that He might direct our feet in the way of Shlama {Peace}.”

ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܪܒܐ ܗܘܐ ܘܡܬܚܝܠ ܒܪܘܚܐ ܘܒܚܘܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܬܚܘܝܬܗ ܕܠܘܬ ܝܣܪܝܠ
80 Then, the talya {the young boy} grew up, and was strengthened in the rukha {the spirit}, and he was there in the khurba {the desert/wasteland} until the day of his appearance to IysraIyl {Israel}.

Chapter 2
ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܘܢܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ ܕܢܬܟܬܒ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܘܚܕܢܗ
1 Now, it happened in those yawmatha {days} that a command went out from Augustus Qasar {Caesar} that the names of all the Ama {the People} of his dominion should be nethkatheb {written, i.e. registered in a census}.

ܗܕܐ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܘܬ ܒܗܓܡܘܢܘܬܐ ܕܩܘܪܝܢܘܣ ܒܣܘܪܝܐ
2 This makathabanutha {writing} first happened during the Higmunutha {the Governorship} of Quriynus, in Suriya {Syria}.

ܘܐܙܠ ܗܘܐ ܟܠ ܐܢܫ ܕܢܬܟܬܒ ܒܡܕܝܢܬܗ
3 And every one was going, so that they might be nethkatheb {be written/registered} in madintheh {his own city}.

ܣܠܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܝܘܣܦ ܡܢ ܢܨܪܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܓܠܝܠܐ ܠܝܗܘܕ ܠܡܕܝܢܬܗ ܕܕܘܝܕ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܝܬ ܠܚܡ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܬܗ ܘܡܢ ܫܪܒܬܗ ܕܕܘܝܕ
4 And then, Yuseph {Joseph} also went up from Natsrath {Nazareth}, a madintha d’Galila {a city of Galilee}, unto Yehud {Judea}, unto the madintheh d’Dawiyd {the City of David}, which is called Beth-Lekhem {Bethlehem lit. the Place/House of Bread}, because he was from the Baytheh {his House/Family}, and from the Sharbatheh d’Dawiyd {the Tribe/Clan of David},

ܥܡ ܡܪܝܡ ܡܟܝܪܬܗ ܟܕ ܒܛܢܐ ܕܬܡܢ ܢܬܟܬܒ
5 with Maryam {Mary}, makiyrtheh {his betrothed}, while she was batna {pregnant}, so that there they might be nethkatheb {written/registered}.

ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܬܡܢ ܐܢܘܢ ܐܬܡܠܝܘ ܝܘܡܬܗ ܕܬܐܠܕ
6 And while they were there, her days of thilad {bearing} were fulfilled,

ܘܝܠܕܬ ܒܪܗ ܒܘܟܪܐ ܘܟܪܟܬܗ ܒܥܙܪܘܪܐ ܘܐܪܡܝܬܗ ܒܐܘܪܝܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܘܟܬܐ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ
7 and she gave birth to brah bukra {her firstborn son}, and wrapped Him in azrure {swaddling clothes}, and laid Him in an urya {a manger}, because, there wasn’t a dukatha {a place} for them where dashreyn {they were lodging}.

ܪܥܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܢܛܪܝܢ ܡܛܪܬܐ ܕܠܠܝܐ ܥܠ ܡܪܥܝܬܗܘܢ
8 Now, Rautha {Shepherds} were there in that athra {region} that they were lodging, and they were keeping watch there at night, over maryathhun {their flocks}.

ܘܗܐ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܗܪܬ ܥܠܝܗܘܢ ܘܕܚܠܘ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ
9 And behold, The Malaka d’Alaha {The Heavenly Messenger of God} came to them, and The Theshbukhtheh d’MarYa {The Glory of The Lord-Ya} anharath {shone} upon them, and they feared with a dekhlatha rabtha {a great fear}!

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܗܐ ܓܝܪ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܗܘܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ
10 And The Malaka {The Heavenly Messenger} said unto them, “Don’t fear, for behold! I Declare The Hope unto you! A khadutha rabtha {a great joy} which will be for all the alma {world}.

ܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܝܘܡܢܐ ܦܪܘܩܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܒܡܕܝܢܬܗ ܕܕܘܝܕ
11 For, unto you is born yawmana {today}, in The Madintheh d’Dawiyd {The City of David}, The Pharuqa {The Saviour/The Deliverer}, who is MarYa Meshikha {The Lord-Ya, The Anointed One}.

ܘܗܕܐ ܠܟܘܢ ܐܬܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܘܠܐ ܕܟܪܝܟ ܒܥܙܪܘܪܐ ܘܣܝܡ ܒܐܘܪܝܐ
12 And this is an atha {a sign} for you: You will find an ula {an infant/baby}, who is wrapped in azrure {swaddling clothes}, and lying in an urya {a manger}.”

ܘܡܢ ܫܠܝ ܐܬܚܙܝܘ ܥܡ ܡܠܐܟܐ ܚܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫܡܝܐ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܪܝܢ
13 And suddenly {lit. from the quiet/calm}, The Khaylautha Sagiye d’Shmaya {The Great Army of the Heavens} appeared with The Malaka {The Heavenly Messenger}, while mashabkhiyn {giving praises} unto Alaha {God}, and saying,

ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܡܪܘܡܐ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܫܠܡܐ ܘܣܒܪܐ ܛܒܐ ܠܒܢܝܢܫܐ
14 “Theshbukhtha d’Alaha b’amrume {Glory unto God in the Heights}, and on the Ara {the Earth}, Shlama {Peace}, and Sabra Taba {Good Hope} unto the banaynasha {the sons of men}!”

ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܐܙܠܘ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ ܡܠܐܟܐ ܠܫܡܝܐ ܡܠܠܘ ܪܥܘܬܐ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܐܡܪܝܢ ܢܪܕܐ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܠܚܡ ܘܢܚܙܐ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܗܘܬ ܐܝܟ ܕܡܪܝܐ ܐܘܕܥ ܠܢ
15 And it happened, that when The Malake {The Heavenly Messengers} had departed from their presence unto the Shmaya {the Heavens}, the Rautha {the Shepherds} talked one with the other, and said “Let us journey up to Beth-Lekhem {Bethlehem lit. the Place/House of Bread}, and let us see this matter that happened, as MarYa {The Lord-Ya} has made known unto us.”

ܘܐܬܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܐܫܟܚܘ ܠܡܪܝܡ ܘܠܝܘܣܦ ܘܠܥܘܠܐ ܕܣܝܡ ܒܐܘܪܝܐ
16 And they came quickly, and they found Maryam {Mary}, and Yuseph {Joseph}, and the ula {the infant/baby}, who was lying in the urya {the manger}.

ܘܟܕ ܚܙܘ ܐܘܕܥܘ ܠܡܠܬܐ ܕܐܬܡܠܠܬ ܥܡܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܛܠܝܐ
17 And when they saw, they made known the matter which was spoken with them, concerning Him; about the Talya {the young Boy}.

ܘܟܠܗܘܢ ܕܫܡܥܘ ܐܬܕܡܪܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܠܗܘܢ ܡܢ ܪܥܘܬܐ
18 And all who heard, marveled, concerning that which was told unto them from the Rautha {the Shepherds}.

ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܢܛܪܐ ܗܘܬ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ ܗܠܝܢ ܘܡܦܚܡܐ ܒܠܒܗ
19 But, Maryam {Mary} was keeping all these words, and weighed them in lebah {her heart}.

ܘܗܦܟܘ ܪܥܘܬܐ ܗܢܘܢ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܘܡܗܠܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܕܚܙܘ ܘܫܡܥܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܗܘܢ
20 And those Rautha {Shepherds} returned, while mashabkhiyn {glorifying} and amhalliyn {giving praises} unto Alaha {God}, concerning all which they had seen and heard, as it was spoken with them.

ܘܟܕ ܡܠܘ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ ܕܢܬܓܙܪ ܛܠܝܐ ܐܬܩܪܝ ܫܡܗ ܝܫܘܥ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܩܕܡ ܕܢܬܒܛܢ ܒܟܪܣܐ
21 And when eight days had been fulfilled, so that the Talya {the young Boy} should be circumcised, His name was called Y’shu, named from The Malaka {The Heavenly Messenger} before He was to be conceived in the karsa {the womb}.

ܘܟܕ ܐܬܡܠܝܘ ܝܘܡܬܐ ܕܬܕܟܝܬܗܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܐܣܩܘܗܝ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܢܩܝܡܘܢܝܗܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
22 And when the days of thadkithhun {their purification} were fulfilled, according to The Namusa d’Mushe {The Law of Moses}, they went up unto Urishlim {Jerusalem}, so that they might stand Him up before MarYa {The Lord-Ya},

ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܝܐ ܟܠ ܕܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝܐ ܢܬܩܪܐ
23 according to what is written in The Namusa d’MarYa {The Law of The Lord-Ya}, that every dekra {male} who opens the marba {the womb}, will be called a Qadisha d’MarYa {a Holy One of The Lord-Ya},

ܘܕܢܬܠܘܢ ܕܒܚܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܝܪ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܝܐ ܙܘܓܐ ܕܫܘܦܢܝܢܐ ܐܘ ܬܪܝܢ ܦܪܘܓܐ ܕܝܘܢܐ
24 and so that they might give a debkhatha {a sacrifice}, as it is ordered in The Namusa d’MarYa {The Law of The Lord-Ya}; a pair of shuphniyne {turtledoves}, or two chicks of yawna {doves}.

ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܫܡܗ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܘܓܒܪܐ ܗܢܐ ܟܐܝܢ ܗܘܐ ܘܙܕܝܩ ܘܡܣܟܐ ܗܘܐ ܠܒܘܝܐܗ ܕܝܣܪܝܠ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ
25 Now, there was a certain gabra {man} in Urishlim {Jerusalem}, His name being Shimeun {Simeon}. And this gabra {man} was kiyn {just}, and zadiyq {righteous}, and was waiting for the consolation of IysraIyl {Israel}. And The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness} was there upon him.

ܘܐܡܝܪ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܠܐ ܢܚܙܐ ܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܚܙܐ ܠܡܫܝܚܗ ܕܡܪܝܐ
26 And it was told unto him from The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness}, that he wouldn’t see mawtha {death} until he would see Meshikheh d’MarYa {The Anointed One of The Lord-Ya}.

ܗܘ ܗܢܐ ܐܬܐ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ ܠܗܝܟܠܐ ܘܟܕ ܡܥܠܝܢ ܠܗ ܐܒܗܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܛܠܝܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܚܠܦܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܝܕ ܒܢܡܘܣܐ
27 This is he who had come by The Rukha {The Spirit} unto The Haykla {The Temple}. And when abahuhi {His fathers, i.e. His male relatives} brought Him, the Talya Eshu, {the young Boy, Y’shu}, so that they should do for Him as that which is commanded in The Namusa {The Law},

ܩܒܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ ܘܒܪܟ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܪ
28 he received Him upon his arms, and he blessed Alaha {God}, and said,

ܡܟܝܠ ܫܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܥܒܕܟ ܡܪܝ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܒܫܠܡܐ
29 “Now You must release abdak {Your servant}, in shlama {peace}, Mari {My Lord}, according to Your Word,

ܕܗܐ ܚܙܝ ܥܝܢܝ ܚܢܢܟ
30 for, behold! Khazi ayni khananak {My eyes have seen Your mercy}!

ܗܘ ܕܛܝܒܬ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐܡܘܬܐ
31 That which You have prepared in the presence of all emutha {ethnicities}.

ܢܘܗܪܐ ܠܓܠܝܢܐ ܕܥܡܡܐ ܘܫܘܒܚܐ ܠܥܡܟ ܝܣܪܝܠ
32 A Nuhra {a Light} for the Gelyana {the Revelation} of the Amme {the Peoples/the Gentiles}, and the Shubkha {the Glory} unto Amak IysraIyl {Your People Israel}.”

ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܘܐܡܗ ܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ ܗܘܝܢ ܥܠܘܗܝ
33 Now, Yuseph {Joseph} and emeh {His mother} were amazed concerning these things; those things which were spoken concerning Him.

ܘܒܪܟ ܐܢܘܢ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܡ ܐܡܗ ܗܐ ܗܢܐ ܣܝܡ ܠܡܦܘܠܬܐ ܘܠܩܝܡܐ ܕܣܓܝܐܐ ܒܝܣܪܝܠ ܘܠܐܬܐ ܕܚܪܝܢܐ
34 And Shimeun {Simeon} blessed them, and said unto Maryam {Mary}, His mother, “Behold! This One is appointed for the maphultha {the fall}, and for the aqyama {the rise} of many in IysraIyl {Israel}, and for an atha d’kheryana {a sign of contention}.

ܘܒܢܦܫܟܝ ܕܝܢ ܕܝܠܟܝ ܬܥܒܪ ܪܘܡܚܐ ܐܝܟ ܕܢܬܓܠܝܢ ܡܚܫܒܬܐ ܕܠܒܘܬܐ ܕܣܓܝܐܐ
35 And then, will pass through naphshaki {your own soul}, just as a rumkha {a lance/spear}, so that the makhashabatha {the thoughts} of many of the hearts might be revealed.”

ܘܚܢܐ ܕܝܢ ܢܒܝܬܐ ܒܪܬܗ ܕܦܢܘܐܝܠ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܫܝܪ ܐܦ ܗܝ ܩܫܝܫܬ ܒܝܘܡܬܗ ܗܘܬ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ ܥܡ ܒܥܠܗ ܚܝܬ ܡܢ ܒܬܘܠܘܬܗ
36 And now, Khana {Anna}, the Prophetess, a daughter of Phanuel, from the Shabta d’Ashiyr {The Tribe of Asher}, she also being advanced in her days, and she had lived seven years with balah {her husband} from bethuluthah {her virginity}.

ܘܗܘܬ ܐܪܡܠܬܐ ܐܝܟ ܫܢܝܢ ܬܡܢܐܝܢ ܘܐܪܒܥ ܘܠܐ ܦܪܩܐ ܗܘܬ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܘܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܦܠܚܐ ܗܘܬ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ
37 And she had been an armalatha {a widow} about eighty and four years. And she wasn’t departing from The Haykla {The Temple}. And with Tsuma {Fasting}, and with Tslutha {Prayer}, she was serving in the daytime and in the night.

ܘܐܦ ܗܝ ܩܡܬ ܒܗ ܒܫܥܬܐ ܘܐܘܕܝܬ ܠܡܪܝܐ ܘܡܡܠܠܐ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ ܥܡ ܟܠܢܫ ܕܡܣܟܐ ܗܘܐ ܠܦܘܪܩܢܗ ܕܐܘܪܫܠܡ
38 And she also stood up in that hour and gave thanks unto MarYa {The Lord-Ya}, and was speaking concerning Him with everyone who was looking for The Phurqanah d’Urishlim {The Redemption of Jerusalem}.

ܘܟܕ ܫܠܡܘ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܝܐ ܗܦܟܘ ܠܓܠܝܠܐ ܠܢܨܪܬ ܡܕܝܢܬܗܘܢ
39 And after they had completed every thing as is in The Namusa d’MarYa {The Law of The Lord-Ya}, they returned unto Galila {Galilee}, unto Natsrath {Nazareth}, madinthun {their city}.

ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܪܒܐ ܗܘܐ ܘܡܬܚܝܠ ܒܪܘܚܐ ܘܡܬܡܠܐ ܚܟܡܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ
40 Then the Talya {the young Boy} was growing up, and was strengthened in The Rukha {The Spirit}, and was filled with Khekmatha {Wisdom}, and The Taybutheh d’Alaha {The Grace of God} was there upon Him.

ܘܐܢܫܘܗܝ ܒܟܠ ܫܢܐ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܥܕܥܕܐ ܕܦܨܚܐ
41 And Nashuhi {His people/His relatives} were going up every year unto Urishlim {Jerusalem}, at The Adiada d’Peskha {The Feast of The Passover}.

ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܪ ܫܢܝܢ ܬܪܬܥܣܪܐ ܣܠܩܘ ܐܝܟܢܐ ܕܡܥܕܝܢ ܗܘܘ ܠܥܕܥܕܐ
42 And when He was a son of shaniyn tharthesre {of twelve years}, they went up as they were accustomed unto The Adiada {The Feast}.

ܘܟܕ ܫܠܡܘ ܝܘܡܬܐ ܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܦܫ ܠܗ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܝܘܣܦ ܘܐܡܗ ܠܐ ܝܕܥܘ
43 And after the yawmatha {the days} were completed, they returned. But, the Talya {the young Boy}, Y’shu, He remained in Urishlim {Jerusalem}, and Yuseph {Joseph} and emeh {His mother} didn’t know it.

ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܥܡ ܒܢܝ ܠܘܝܬܗܘܢ ܗܘ ܘܟܕ ܐܬܘ ܡܪܕܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܒܥܐܘܗܝ ܠܘܬ ܐܢܫܘܬܗܘܢ ܘܠܘܬ ܡܢ ܕܝܕܥ ܠܗܘܢ
44 For, sabriyn {they were hoping} that He was with their company’s banay {sons}. And after they had come a one day marde {journey}, they looked for Him among their people, and among whoever that knew them.

ܘܠܐ ܐܫܟܚܘܗܝ ܘܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ
45 And they didn’t find Him. And they returned again unto Urishlim {Jerusalem}, and were searching for Him.

ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܐܫܟܚܘܗܝ ܒܗܝܟܠܐ ܟܕ ܝܬܒ ܡܨܥܬ ܡܠܦܢܐ ܘܫܡܥ ܡܢܗܘܢ ܘܡܫܐܠ ܠܗܘܢ
46 And from after three yumiyn {days}, they found Him in The Haykla {The Temple}, while He was sitting in the midst of the Malphane {the Teachers}. And He was hearing from them, and questioning them.

ܘܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܚܟܡܬܗ ܘܒܦܬܓܡܘܗܝ
47 And they all were surprised, those who were listening unto Him, at His wisdom, and at His answers.

ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܬܡܗܘ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܐܡܗ ܒܪܝ ܠܡܢܐ ܥܒܕܬ ܠܢ ܗܟܢܐ ܕܗܐ ܐܢܐ ܘܐܒܘܟ ܒܛܘܪܦܐ ܣܓܝܐܐ ܒܥܝܢ ܗܘܝܢ ܠܟ
48 And when they saw Him, they were amazed, and emeh {His mother} said unto Him, “My son! Why have you done such a thing to us, behold! I and your father were searching for you with turapha sagiya {much anxiety}.”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܒܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܒܝܬ ܐܒܝ ܘܠܐ ܠܝ ܕܐܗܘܐ
49 He said unto them, “Why were you bayin {looking} for Me? Don’t you know it is wale {right/proper} for Me to be in Beth Abi {My Father’s House}?

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘ ܠܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ
50 But, they didn’t understand the saying that He told them.

ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܘܐܬܐ ܠܢܨܪܬ ܘܡܫܬܥܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܡܗ ܕܝܢ ܢܛܪܐ ܗܘܬ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ ܒܠܒܗ
51 And He went down with them, and came unto Natsrath {Nazareth}, and was subservient unto them. Now, His mother was keeping all these words in lebah {her heart}.

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܪܒܐ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܗ ܘܒܚܟܡܬܗ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܒܢܝܢܫܐ
52 Then, Y’shu was increasing in qumtheh {His stature}, and in {khekmatheh} {His wisdom}, and in taybutha {favor/grace} with Alaha {God} and the banaynasha {the sons of men}.

Chapter 3
ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ ܕܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܛܒܪܝܘܣ ܩܣܪ ܒܗܓܡܘܢܘܬܐ ܕܦܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ ܒܝܗܘܕ ܟܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ ܗܪܘܕܣ ܒܓܠܝܠܐ ܘܦܝܠܝܦܘܣ ܐܚܘܗܝ ܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ ܒܐܝܛܘܪܝܐ ܘܒܐܬܪܐܕܛܪܟܘܢܐ ܘܠܘܣܢܝܐ ܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܐܒܝܠܢܐ
1 Now, in the fifteenth year of the Malkutheh d’Tiberius Qasar {the Kingship of Tiberius Caesar}, during the Higmunutha d’Pantius-Pilatus {the Governorship of Pontius Pilate} in Yehud {Judea}, while Herudes {Herod} was the Risha d’biaiya {the Chief of the fourth} in Galila {Galilee}, and Philipus {Philip}, his brother, was the Risha d’biaiya {the Chief of the fourth} in Ituriya {Ituraea} and in the region of Trakana {Trachonitis}, and Lusaniya {Lysanias} was the Risha d’biaiya {the Chief of the fourth} of Abiliyne {Abilene},

ܒܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܚܢܢ ܘܕܩܝܦܐ ܗܘܬ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܟܪܝܐ ܒܚܘܪܒܐ
2 during the Rabuth Kahnutha {The High Priesthood} of Khanan {Annas} and of Qayapha {Caiaphas}, The Miltha d’Alaha {The Word of God} came upon Yukhanan {John}, the son of ZakarYa {Zechariah}, in the khurba {the desert}.

ܘܐܬܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܚܕܪܝ ܝܘܪܕܢܢ ܟܕ ܡܟܪܙ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ
3 And he came into all the athra {the region} that surrounds Yurdnan {the Jordan}, while Proclaiming the Mamuditha d’Athyabutha {the Immersion/the Baptism of Repentance} for the forgiveness of khatahe {sins},

ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܕܡܠܐ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܡܪ ܩܠܐ ܕܩܪܐ ܒܚܘܪܒܐ ܛܝܒܘ ܐܘܪܚܗܕܡܪܝܐ ܘܬܪܘܨܘ ܒܦܩܥܬܐ ܫܒܝܠܐ ܠܐܠܗܢ
4 as that it is written in The Kathaba {The Scripture}, of the words of EshaYa Nabiya {Isaiah, the Prophet}, who said, “A qala {A voice} that calls out in the khurba {the desert}, ‘Prepare The Urkheh d’MarYa {The Way of The Lord-Ya}, and to make straight in the aphaqatha {the plain} the shabiye {the paths} for Alahan {Our God}.

ܟܠܗܘܢ ܢܚܠܐ ܢܬܡܠܘܢ ܘܟܠܗܘܢ ܛܘܪܐ ܘܪܡܬܐ ܢܬܡܟܟܘܢ ܘܢܗܘܐ ܥܪܡܐ ܠܫܦܝܐ ܘܐܬܪܐ
​ܥܣܩܐ ܠܦܩܥܬܐ
5 All the nakhale {the valleys} will be filled, and all the ture {the mountains}, and the ramatha {the hills}, will be brought low, and the arma {the rough place} into shaphya {a pleasant place}, and the athra asqa {the difficult place/region} into phaqatha {a plain},

ܘܢܚܙܐ ܟܠ ܒܣܪ ܚܝܐ ܕܐܠܗܐ
6 and all basar {flesh} will see The Khaye d’Alaha {The Life of God}.’”

ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܟܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܠܡܥܡܕ ܝܠܕܐ ܕܐܟܕܢܐ ܡܢܘ ܚܘܝܟܘܢ ܠܡܥܪܩ ܡܢܪܘܓܙܐ ܕܥܬܝܕ
7 And he had said unto the kenshe {the crowds}, those who were coming to him to be memad {Immersed/Baptized}, “Yalda d’akedne {Offspring of vipers}! Who has warned you to flee from the rugza {the wrath} that is prepared?

ܥܒܕܘ ܗܟܝܠ ܦܐܪܐ ܕܫܘܝܢ ܠܬܝܒܘܬܐ ܘܠܐ ܬܫܪܘܢ ܠܡܐܡܪ ܒܢܦܫܟܘܢ ܕܐܒܐ ܐܝܬ ܠܢ ܐܒܪܗܡܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ ܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܠܡܩܡܘ ܒܢܝܐ ܠܐܒܪܗܡ
8 Therefore, produce the phire {the fruits} that are worthy for thibutha {repentance}, and don’t begin to say in naphshakun {your soul} that, ‘We have {lit. there is for us} a father, Abraham.’ For, I say unto you that from these kephe {rocks}, Alaha {God} is able to raise up banaya {sons} unto Abraham!”

ܗܐ ܕܝܢ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐܪܐ ܛܒܐ ܠܐ ܥܒܕ ܡܬܦܣܩ
​ܘܒܢܘܪܐ ܢܦܠ
9 Now behold! The narga {the axe} is placed upon the eqara d’iylane {the root of the trees}. Every tree therefore, that doesn’t produce good phire {fruits}, is cut down, and thrown in the Nura {the Fire}.”

ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܢܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܢܥܒܕ
10 And the kenshe {the crowds} were asking him and saying, “What therefore should we do?”

ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܪܬܝܢ ܟܘܬܝܢܝܢ ܢܬܠ ܠܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܘܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܣܝܒܪܬܐܗܟܢܐ ܢܥܒܕ
11 And he answered and said unto them, “Whoever has {lit. that there is for him} two kuthinyan {tunics}, he should give unto whoever doesn’t have {lit. that there isn’t for him}. And whoever has {lit. that there is for him} saybartha {food}, likewise he should do.”

ܘܐܬܘ ܐܦ ܡܟܣܐ ܠܡܥܡܕ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܡܢܐ ܢܥܒܕ
12 And the Makse {the Publicans/the Tax-Collectors} also came to be Immersed {Baptized}, and they said unto him, “Malphana {Teacher}, what should we do?”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܬܬܒܥܘܢ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܥܠ ܡܐ ܕܦܩܝܕ ܠܟܘܢ ܠܡܬܒܥ
13 Then he said unto them, “Don’t require anything more over what is commanded you to require.

ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܦܠܚܝ ܐܣܛܪܛܝܐ ܘܐܡܪܝܢ ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܒܐܢܫܬܬܛܓܪܘܢ ܘܠܐܢܫ ܠܐ ܬܥܫܩܘܢ ܘܢܣܦܩܢ ܠܟܘܢ ܐܦܣܘܢܝܬܟܘܢ
14 And the military servants were asking him and were saying, “What should we do also?” He said unto them, “You shouldn’t do violence to a nash {a man}, and you shouldn’t theshqun {accuse} a nash {a man}, and your wages are sufficient for you.

ܟܕ ܕܝܢ ܡܣܒܪ ܗܘܐ ܥܡܐ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܘܟܠܗܘܢ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܒܠܒܗܘܢ ܕܕܠܡܐ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ
15 Now, while the Ama {the People} were masbar {thinking} about Yukhanan {John}, and they all were methkhashabiyn {pondering} in lebhun {their heart}, that perhaps He was Meshikha {The Anointed One},

ܥܢܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܐ ܗܐ ܡܥܡܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܡܝܐ ܐܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪܝ ܗܘ ܕܚܝܠܬܢ ܡܢܝܗܘ ܕܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܫܪܐ ܥܪܩܐ ܕܡܣܢܘܗܝ ܗܘ ܢܥܡܕܟܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܒܢܘܪܐ
16 Yukhanan {John} answered and said unto them, “Behold, I Mamed {Immerse/Baptize} you in the maya {the waters}, but, He who comes after me, that One who is mightier than me, that One whom I’m not worthy that I should loosen the arqe {the leather straps} of His sandals, He will {Immerse/Baptize} you in The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness}, and in The Nura {The Fire}!

ܗܘ ܕܐܚܝܕ ܪܦܫܐ ܒܐܝܕܗ ܘܡܕܟܐ ܐܕܪܘܗܝ ܘܚܛܐ ܟܢܫ ܠܐܘܨܪܘܗܝ ܘܬܒܢܐ ܢܘܩܕ ܒܢܘܪܐ ܕܠܐܕܥܟܐ
17 That One who holds a raphsha {a winnowing-fan} in His hand, and cleanses edruhi {His threshing-floor}, and gathers the Khete {the Wheat} into His granaries, and will nuqed {burn} the thebna {the chaff} in the Nura {the Fire} that doesn’t go out!”

ܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܬܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܘܡܣܒܪ ܠܥܡܐ
18 But, he was also teaching many other things, and preaching to the Ama {the People}.

ܗܪܘܕܣ ܕܝܢ ܛܛܪܪܟܐ ܡܛܠ ܕܡܬܟܣܣ ܗܘܐ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܗܪܘܕܝܐ ܐܢܬܬ ܦܝܠܝܦܘܣ ܐܚܘܗܝܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ ܕܥܒܕ ܗܘܐ
19 Then, Herudes Tetrarka {Herod, the Tetrarch}, because he was reproached by Yukhanan {John}, on account of Herudiya {Herodias}, his brother Philipus’ antath {Philip’s wife}, and on account of all the evils that he was doing,

ܐܘܣܦ ܐܦ ܗܕܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܘܚܒܫܗ ܠܝܘܚܢܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ
20 he also added upon all this, and khabsheh {shut up/locked away} Yukhanan {John} in the beth asiyre {the prisoner’s house}.

ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܕ ܥܡܕܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܦ ܝܫܘܥ ܥܡܕ ܘܟܕ ܡܨܠܐ ܐܬܦܬܚܘ ܫܡܝܐ
21 Now, it happened, after all the Ama {the People} were Immersed/Baptized}, and also Y’shu was Immersed {Baptized}, and while He was praying, the Shmaya {the Heavens} were opened,

ܘܢܚܬܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܥܠܘܗܝ ܒܕܡܘܬ ܓܘܫܡܐ ܕܝܘܢܐ ܘܩܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡܪ ܐܢܬܗܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܒܟ ܐܨܛܒܝܬ
22 and The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness} descended upon Him in the bodily form of a Yawna {a Dove}. And a Qala {a Voice} came from The Shmaya {The Heavens}, which said, “You are My Son, The Khabiba {The Beloved One}, in whom I have been pleased.”

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܫܢܝܢ ܬܠܬܝܢ ܘܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܒܪ ܝܘܣܦ ܒܪ ܗܠܝ
23 Now He, Y’shu, was about a son of thirty years {i.e. about 30 years old}, and it was thought that He was bar-Yuseph {the son of Joseph}, bar-Heliy {the son of Helee},

ܒܪ ܡܛܬܬ ܒܪ ܠܘܝ ܒܪ ܡܠܟܝ ܒܪ ܝܐܢܝ ܒܪ ܝܘܣܦ
24 bar-Matthath, bar-Lui, bar-Melki, bar-Yani, bar-Yuseph,

ܒܪ ܡܬܬܐ ܒܪ ܥܡܘܨ ܒܪ ܢܚܘܡ ܒܪ ܚܣܠܝ ܒܪ ܢܓܝ
25 bar-Mathatha, bar-Amus, bar-Nakhum, bar-Khasli, bar-Nagi,

ܒܪ ܡܐܬ ܒܪ ܡܛܬ ܒܪ ܫܡܥܝ ܒܪ ܝܘܣܦ ܒܪ ܝܗܘܕܐ
26 bar-Math, bar-Matath, bar-Shamai, bar-Yuseph, bar-Yehuda,

ܒܪ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܪܣܐ ܒܪ ܙܘܪܒܒܠ ܒܪ ܫܠܬܐܝܠ ܒܪ ܢܪܝ
27 bar-Yukhanan, bar-Rasa, bar-Zurbabel, bar-Shalatheil, bar-Neri,

ܒܪ ܡܠܟܝ ܒܪ ܐܕܝ ܒܪ ܩܘܣܡ ܒܪ ܐܠܡܘܕܕ ܒܪ ܥܝܪ
28 bar-Malki, bar-Adi, bar-Qusam, bar-Almudad, bar-Air,

ܒܪ ܝܘܣܐ ܒܪ ܐܠܝܥܙܪ ܒܪ ܝܘܪܡ ܒܪ ܡܬܝܬܐ ܒܪ ܠܘܝ
29 bar-Yuse, bar-Eliazar, bar-Yuram, bar-Mathitha, bar-Lui,

ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܗܘܕܐ ܒܪ ܝܘܣܦ ܒܪ ܝܘܢܡ ܒܪ ܐܠܝܩܝܡ
30 bar-Shmaun, bar-Yehuda, bar-Yuseph, bar-Yawnam, bar-Eliqim,

ܒܪ ܡܠܝܐ ܒܪ ܡܐܢܝ ܒܪ ܡܛܬܐ ܒܪ ܢܬܢ ܒܪ ܕܘܝܕ
31 bar-Malia, bar-Mani, bar-Mattha, bar-Nathan, bar-Dawiyd.

ܒܪ ܐܝܫܝ ܒܪ ܥܘܒܝܕ ܒܪ ܒܥܙ ܒܪ ܣܠܡܘܢ ܒܪ ܢܚܫܘܢ
32 bar-Iyshay, bar-Aubiyd, bar-Baz, bar-Salmun, bar-Nikhshun,

ܒܪ ܥܡܝܢܕܒ ܒܪ ܐܪܡ ܒܪ ܚܨܪܘܢ ܒܪ ܦܪܨ ܒܪ ܝܗܘܕܐ
33 bar-Aminadab, bar-Aram, bar-Khisrun, bar-Phares, bar-Yehuda,

ܒܪ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܬܪܚ ܒܪ ܢܚܘܪ
34 bar-Yaqub, bar-Iskhaq, bar-Abraham, bar-Therakh, bar-Nakhur,

ܒܪ ܣܪܘܓ ܒܪ ܐܪܥܘ ܒܪ ܦܠܓ ܒܪ ܥܒܪ ܒܪ ܫܠܚ
35 bar-Sarug, bar-Arau, bar-Phalag, bar-Abar, bar-Shalakh,

ܒܪ ܩܝܢܢ ܒܪ ܐܪܦܟܫܪ ܒܪ ܫܝܡ ܒܪ ܢܘܚ ܒܪ ܠܡܟ
36 bar-Qainan, bar-Arphakshar, bar-Shim, bar-Nukh, bar-Lamek,

ܒܪ ܡܬܘܫܠܚ ܒܪ ܚܢܘܟ ܒܪ ܝܪܕ ܒܪ ܡܗܠܠܐܝܠ ܒܪ ܩܝܢܢ
37 bar-Mathushlakh, bar-Khanuk, bar-Yard, bar-Mahalaleil, bar-Qainan,

ܒܪ ܐܢܘܫ ܒܪ ܫܝܬ ܒܪ ܐܕܡ ܕܡܢ ܐܠܗܐ
38 bar-Anush, bar-Shith, bar-Adam, who was from Alaha {God}.


Chapter 4
ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܟܕ ܡܠܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܦܟ ܡܢ ܝܘܪܕܢܢ ܘܕܒܪܬܗ ܪܘܚܐ ܠܚܘܪܒܐ
1 Now, Y’shu, when full of The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness}, returned from the Yurdnan {The Jordan}, and The Rukha {The Spirit} led Him into the khurba {the desert},

ܝܘܡܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܕܢܬܢܣܐ ܡܢ ܐܟܠ ܩܪܨܐ ܘܠܐ ܠܥܣ ܡܕܡ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡܬܐ ܘܟܕ ܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܚܪܬܐ ܟܦܢ
2 forty days, so that He might be tested by the akel qartsa {the feeder of slander/the accuser i.e. the devil}. And He didn’t eat anything in those days, and after He completed them, He hungered at the end.

ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܟܠ ܩܪܨܐ ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܠܟܐܦܐ ܗܕܐ ܕܬܗܘܐ ܠܚܡܐ
3 And the akel qartsa {the feeder of slander/the accuser i.e. the devil} said unto Him, “If you are The Son of Alaha {God}, say unto this kepha {rock}, that it should become lakhma {bread}.

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܟܬܝܒ ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕ ܚܝܐ ܒܪܢܫܐ ܐܠܐ ܒܟܠ ܦܬܓܡ ܕܐܠܗܐ
4 Y’shu answered and said unto him, “It is Kathib {Written}, ‘It isn’t by lakhma {bread} only, that a bar-nasha {a son of man} khaye {lives}, but rather, by every Phethgam d’Alaha {Statement/Saying of God}.’”

ܘܐܣܩܗ ܣܛܢܐ ܠܛܘܪܐ ܪܡܐ ܘܚܘܝܗ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ
5 And satana took Him up unto a tura rama {a high mountain} and showed Him all the Malkutha d’Ara {the Kingdoms of the Earth} in a small moment of time.

ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܟܠ ܩܪܨܐ ܠܟ ܐܬܠ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܘܫܘܒܚܗ ܕܠܝ ܡܫܠܡ ܘܠܡܢ ܕܐܨܒܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗ
6 And the akel qartsa {the feeder of slander/the accuser i.e. the devil} said unto Him, “I will give all this shultana {authority/rule}, and all shubkheh {its glory}, which is delivered unto me, and unto whomever that I may wish, I can give it.

ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܣܓܘܕ ܩܕܡܝ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܟܠܗ
7 If therefore, you thesgud {bow down/worship} before me, all will be yours!”

ܥܢܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܟܬܝܒ ܗܘ ܕܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܬܣܓܘܕ ܘܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܬܦܠܘܚ
8 But, Y’shu answered and said unto him, “It is Kathib {Written} that you should thesgud {worship} MarYa Alahak {The Lord-Ya, your God, and to Him alone you should serve.”

ܘܐܝܬܝܗ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܪܡܐ ܢܦܫܟ ܡܟܐ ܠܬܚܬ
9 And he brought Him unto Urishlim {Jerusalem}, and placed Him upon the kenpha {the edge} of The Haykla {The Temple}, and said unto Him, “If you are The Son of Alaha {God}, throw naphshak {your soul/yourself} from here, unto below.

ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܠܡܠܐܟܘܗܝ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ ܕܢܢܛܪܘܢܟ
10 For, it is Kathib {Written}, that unto Malakuhi {His Heavenly Messengers} He will command concerning you, that you should be watched over {i.e. protected},

ܘܥܠ ܕܪܥܝܗܘܢ ܢܫܩܠܘܢܟ ܕܠܐ ܬܬܩܠ ܪܓܠܟ ܒܟܐܦܐ
11 and upon their arms they will lift you up, so that you don’t strike your foot against a kepha {a rock}.”

ܥܢܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܡܝܪ ܗܘ ܕܠܐ ܬܢܣܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ
12 But, Y’shu answered and said unto him, “He said that you should not test MarYa Alahak {The Lord-Ya, your God.”

ܘܟܕ ܫܠܡ ܐܟܠ ܩܪܨܐ ܟܠܗܘܢ ܢܣܝܘܢܘܗܝ ܦܪܩ ܡܢ ܠܘܬܗ ܥܕ ܙܒܢܐ
13 And when the akel qartsa {the feeder of slander/the accuser i.e. the devil} finished all his tests, he departed from His presence, for a time.

ܘܗܦܟ ܝܫܘܥ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܠܓܠܝܠܐ ܘܢܦܩ ܥܠܘܗܝ ܛܒܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܚܕܪܝܗܘܢ
14 And Y’shu returned in the Khayla d’Rukha {The Power of The Spirit} unto Galila {Galilee}, and the teba {the report} concerning Him went out in every athra {region} that surrounded them.

ܘܗܘ ܡܠܦ ܗܘܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ ܘܡܫܬܒܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ
15 And He was teaching in Kenushathhun {their Synagogues/Assemblies}, and was praised by every nash {man}.

ܘܐܬܐ ܠܢܨܪܬ ܐܝܟܐ ܕܐܬܪܒܝ ܘܥܠ ܐܝܟܢܐ ܕܡܥܕ ܗܘܐ ܠܟܢܘܫܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܘܩܡ ܠܡܩܪܐ
16 And He came unto Natsrath {Nazareth} where He grew up, and He entered into The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly}, as He was accustomed on the day of the Shabtha {the Sabbath}, and He stood up to read.

ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܣܦܪܐ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܘܦܬܚ ܝܫܘܥ ܣܦܪܐ ܘܐܫܟܚ ܕܘܟܬܐ ܐܝܟܐ ܕܟܬܝܒ
17 And the Sephra d’EshaYa Nabiya {the Scroll of Isaiah, the Prophet} was given unto Him, and Y’shu opened the Sephra {the Scroll}, and He found the place where it is Kathib {Written},

ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠܝ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܚܢܝ ܠܡܣܒܪܘ ܠܡܣܟܢܐ ܘܫܠܚܢܝ ܠܡܐܣܝܘ ܠܬܒܝܪܝ ܠܒܐ ܘܠܡܟܪܙܘ ܠܫܒܝܐ ܫܘܒܩܢܐ ܘܠܥܘܝܪܐ ܚܙܝܐ ܘܠܡܫܪܪܘ ܠܬܒܝܪܐ ܒܫܘܒܩܢܐ
18 “The Rukheh d’MarYa {The Spirit of The Lord-Ya} is upon Me, and because of this, He has anointed Me to Declare The Hope unto the meskine {the poor}, and He has sent Me to heal thabiray leba {the brokenhearted}, and to Proclaim the release unto shabaya {the captives}, and sight unto the blind, and to strengthen the afflicted with shubqana {forgiveness},

ܘܠܡܟܪܙܘ ܫܢܬܐ ܡܩܒܠܬܐ ܠܡܪܝܐ
19 And to announce the acceptable year of MarYa {The Lord-Ya}.”

ܘܟܪܟ ܣܦܪܐ ܘܝܗܒܗ ܠܡܫܡܫܢܐ ܘܐܙܠ ܝܬܒ ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܕܒܟܢܘܫܬܐ ܥܝܢܝܗܘܢ ܚܝܪܢ ܗܘܝ ܒܗ
20 And He rolled up the Sephra {the Scroll}, and gave it unto the Mashamshana {the Minister}, and went unto His seat. Now, all who were in The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly}, their eyes were looking at Him.

ܘܫܪܝ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬܗܘܢ ܕܝܘܡܢܐ ܐܫܬܠܡ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܒܐܕܢܝܟܘܢ
21 And He began to say unto them that, “Today, this Kathaba {Scripture} in your ears, is fulfilled!”

ܘܣܗܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܢܦܩܢ ܗܘܝ ܡܢ ܦܘܡܗ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܒܪ ܝܘܣܦ
22 And they all were bearing sahdiyn {witness} to Him, and were amazed at The Words of Taybutha {Grace} which were proceeding from phumeh {His mouth}. And they were saying, “Isn’t this the son of Yuseph {Joseph}?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܟܒܪ ܬܐܡܪܘܢ ܠܝ ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܐܣܝܐ ܐܣܐ ܢܦܫܟ ܘܟܠ ܕܫܡܥܢ ܕܥܒܕܬ ܒܟܦܪܢܚܘܡ ܥܒܕ ܐܦ ܗܪܟܐ ܒܡܕܝܢܬܟ
23 Y’shu said unto them, “Perhaps you might tell Me this Mathla {Parable}, ‘Asya {Physician}, heal naphshak {your soul/yourself},’ and all that we have heard that you have done in Kaparnakhum {Capernaum}, do also here in madinthak {your city}.’”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܝܬ ܢܒܝܐ ܕܡܬܩܒܠ ܒܡܕܝܢܬܗ
24 Then He said, “Amiyn {Truly}, I say unto you, that there is no Nabiya {Prophet} who is accepted in madintheh {his city}.

ܫܪܪܐ ܓܝܪ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܣܓܝ ܐܪܡܠܬܐ ܐܝܬ ܗܘܝ ܒܝܬ ܝܣܪܝܠ ܒܝܘܡܝ ܐܠܝܐ ܢܒܝܐ ܟܕ ܐܬܬܚܕܘ ܫܡܝܐ ܫܢܝܢ ܬܠܬ ܘܝܪܚܐ ܫܬܐ ܘܗܘܐ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܒܟܠܗ ܐܪܥܐ
25 For, I tell you the shrara {the truth}, that there were many armalatha {widows} in Beth IysraIyl {The House of Israel} in the days of EliYa Nabiya {Elijah, the Prophet}, when the Shmaya {the Heavens} were shut up three years and six months, and a kaphna raba {a great famine} was in all the ara {the land}.

ܘܠܘܬ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܐܫܬܕܪ ܐܠܝܐ ܐܠܐ ܠܨܪܦܬ ܕܨܝܕܢ ܠܘܬ ܐܢܬܬܐ ܐܪܡܠܬܐ
26 And EliYa {Elijah} wasn’t sent unto one from them, except unto Tsaraphath d’Tsaydan {Sarepta of Sidon}, unto the antatha armalatha {the widow woman}.

ܘܣܓܝܐܐ ܓܪܒܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܝܬ ܝܣܪܝܠ ܒܝܘܡܝ ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܐܬܕܟܝ ܐܠܐ ܐܢ ܢܥܡܢ ܐܪܡܝܐ
27 And there were many garbe {lepers} in Beth IysraIyl {The House of Israel} in the yawmay {the days} of Elisha Nabyia {Elisha, the Prophet}, and not one from them was ethdaki {cleansed}, except for Naman Armaya {Naaman, the Aramean}.”

ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܗܢܘܢ ܕܒܟܢܘܫܬܐ ܐܬܡܠܝܘ ܚܡܬܐ ܟܠܗܘܢ
28 And when those who were in The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly} heard these things, all of them were filled with khemtha {anger}!

ܘܩܡܘ ܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܓܒܝܢܐ ܕܛܘܪܐ ܗܘ ܕܡܕܝܢܬܗܘܢ ܒܢܝܐ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ ܕܢܫܕܘܢܝܗܝ ܡܢ ܫܩܝܦܐ
29 And they rose up and cast Him outside of the madintha {the city}, and they brought Him up to the gabiyna {the ridge} of a tura {a mountain}, that which their city was banya {built} upon, so that they might throw Him from the shaqiypha {the cliff}.

ܗܘ ܕܝܢ ܥܒܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܐܙܠ
30 But, He passed between them, and ezal {departed}.

ܘܢܚܬ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܡܕܝܢܬܐ ܕܓܠܝܠܐ ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܫܒܐ
31 And He went down unto Kaparnakhum {Capernaum}, a city of Galila {Galilee}, and He was teaching them on the Shabe {the Sabbaths}.

ܘܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܠܛܐ ܗܘܬ ܡܠܬܗ
32 And they were astonished at yulphaneh {His teaching}, because, His Word was authoritative.

ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܫܐܕܐ ܛܢܦܐ ܘܙܥܩ ܒܩܠܐ ܪܡܐ
33 And there was a gabra {a man} in The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly}, in whom there was a rukha d’shida tanpha {a spirit of an unclean demon}, and he cried out in a qala rama {a loud voice},

ܘܐܡܪ ܫܒܘܩܝܢܝ ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܬܝܬ ܠܡܘܒܕܘܬܢ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ
34 and he said, “Shabuqayni {Leave me alone}! What have we to do with each other, Eshu Natsraya {Y’shu, the Nazarene}? Have you come to destroy us? I know you, who you are, The Qadisheh d’Alaha {The Holy One of God}!”

ܘܟܐܐ ܒܗ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܣܟܘܪ ܦܘܡܟ ܘܦܘܩ ܡܢܗ ܘܫܕܝܗܝ ܫܐܕܐ ܒܡܨܥܬܐ ܘܢܦܩ ܡܢܗ ܟܕ ܠܐ ܣܪܚ ܒܗ ܡܕܡ
35 And Y’shu rebuked him and said, “Skur phumak waphuq meneh {Shut your mouth and come out from him}!” And the shida {the demon} threw him down in the midst, and departed from him, while he didn’t harm him at all.

ܘܬܡܗܐ ܪܒܐ ܐܚܕ ܠܟܠܢܫ ܘܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܚܕܕܐ ܘܐܡܪܝܢ ܡܢܐ ܗܝ ܟܝ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܘܒܚܝܠܐ ܦܩܕܐ ܠܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܘܢܦܩܢ
36 And a great amazement seized everyone, and they were speaking with one another and saying, “What indeed is this word, that with authority and power, he gives a command unto the rukhe tanphatha {the unclean spirits} and they depart?”

ܘܢܦܩ ܥܠܘܗܝ ܛܒܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܚܕܪܝܗܘܢ
37 And the teba {the report} concerning Him went out in all the athra {the region} that surrounded them.

ܘܟܕ ܢܦܩ ܝܫܘܥ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܥܠ ܠܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܘܚܡܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܐܠܝܨܐ ܗܘܬ ܒܐܫܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܡܛܠܬܗ
38 And when Y’shu departed from The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly}, He entered into the house of Shimeun {Simeon}. And the Khamatheh d’Shimeun {the mother-in-law of Simeon} was troubled with eshatha rabtha {a great fever}, and they entreated Him because of her.

ܘܩܡ ܠܥܠ ܡܢܗ ܘܟܐܐ ܒܐܫܬܗ ܘܫܒܩܬܗ ܘܡܚܕܐ ܩܡܬ ܘܡܫܡܫܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ
39 And He stood over the side of her and rebuked eshathah {her fever}, and it left her. And mekhda {immediately} she arose, and was mashamsha {ministering} unto them.

ܡܥܪܒܝ ܫܡܫܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܟܪܝܗܐ ܕܟܪܝܗܝܢ ܒܟܘܪܗܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ ܗܘ ܕܝܢ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܕܗ ܣܐܡ ܗܘܐ ܘܡܐܣܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ
40 Now, at the setting of the shemsha {the sun}, all those who had kriyhe {sick ones}, who were ill with various illnesses, brought them to Him. Then He was laying His hand upon each one from them, and was healing them.

ܘܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܫܐܕܐ ܡܢ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܡܙܥܩܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܟܐܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܘܠܐ ܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܕܝܕܥܝܢ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ
41 And the shide {demons} were also being cast out from many, while crying out and saying that, “You are Meshikha Breh d’Alaha {The Anointed One, The Son of God}!” And He was rebuking them, and wasn’t allowing them that they should say that they knew He was Meshikha {The Anointed One}.

ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܢܦܩ ܐܙܠ ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܘܟܢܫܐ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܘܐܚܕܘܗܝ ܕܠܐ ܢܐܙܠ ܠܗ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ
42 And the morning of the yawma {the day}, He departed and went unto an athra khurba {a desert region}. And the kenshe {the crowds} were seeking Him, and they came up to Him, and held tightly to Him, so that He wouldn’t leave from their presence.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܢܝܬܐ ܘܠܐ ܠܝ ܠܡܣܒܪܘ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܗܘ ܐܫܬܕܪܬ
43 Then He, Y’shu, said unto them that, “It is necessary for Me to Proclaim The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God} unto other madinatha {cities}, because concerning this I have been sent!”

ܘܗܘ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܕܓܠܝܠܐ
44 And He was preaching in The Kenushatha d’Galila {The Synagogues/The Assemblies of Galilee}.

Chapter 5
ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܕ ܟܢܫ ܥܠܘܗܝ ܟܢܫܐ ܠܡܫܡܥ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܗܘ ܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܝܕ ܝܡܬܐ ܕܓܢܣܪ
1 Now, it happened, while the kenshe {the crowds} were gathered about Him to hear The Miltha d’Alaha {The Word of God}. And He was standing on the edge of the Yamtha d’Genesar {the Lake of Gennesaret},

ܘܚܙܐ ܣܦܝܢܐ ܬܪܬܝܢ ܕܩܝܡܢ ܥܠ ܓܢܒ ܝܡܬܐ ܘܨܝܕܐ ܕܣܠܩܘ ܡܢܗܝܢ ܘܡܫܝܓܝܢ ܡܨܝܕܬܗܘܢ
2 and He saw two sphine {ships/boats} that were standing still on the side of the Yamtha {the Lake}, and the tsayade {the fishermen} who went up from them, and they were washing their nets,

ܘܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܫܡܥܘܢ ܗܘܬ ܟܐܦܐ ܘܣܠܩ ܝܫܘܥ ܝܬܒ ܒܗ ܘܐܡܪ ܕܢܕܒܪܘܢܗ ܩܠܝܠ ܡܢ ܝܒܫܐ ܠܡܝܐ ܘܝܬܒ ܗܘܐ ܘܡܠܦ ܡܢ ܣܦܝܢܬܐ ܠܟܢܫܐ
3 and one from them was of Shimeun Kepha {Simeon, The Rock}. And Y’shu went up, sat in it, and said that they should lead it a little from the yabsha {dry land} unto the maya {the waters}. And He was sitting and was teaching from the sphintha {the ship/boat} to the kensha {the crowd}.

ܘܟܕ ܫܬܩ ܡܢ ܡܡܠܠܗ ܐܡܪ ܠܫܡܥܘܢ ܕܒܪܘ ܠܥܘܡܩܐ ܘܐܪܡܘ ܡܨܝܕܬܟܘܢ ܠܨܝܕܐ
4 And after He shatheq {became silent} from mamlaleh {His speech}, He said unto Shimeun {Simeon}, “Take us unto the leumqa {the deep} and cast your net for a tsayada {a catch}.”

ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗ ܪܒܝ ܠܠܝܐ ܟܠܗ ܠܐܝܢ ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܚܕܢ ܥܠ ܡܠܬܟ ܕܝܢ ܪܡܐ ܐܢܐ ܡܨܝܕܬܐ
5 Shimeun {Simeon} answered and said unto Him, “Rabi {My Master}, we have labored all night, and we haven’t caught anything! But, concerning Your word, I will cast the net.

ܘܟܕ ܗܕܐ ܥܒܕܘ ܚܒܫܘ ܢܘܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܛܒ ܘܡܨܛܪܝܐ ܗܘܬ ܡܨܝܕܬܗܘܢ
6 And when they did this, they enclosed a great many nune {fish}, and they were tearing their net.

ܘܪܡܙܘ ܠܚܒܪܝܗܘܢ ܕܒܣܦܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܢܐܬܘܢ ܢܥܕܪܘܢ ܐܢܘܢ ܘܟܕ ܐܬܘ ܡܠܘ ܐܢܝܢ ܣܦܝܢܐ ܬܪܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܩܪܝܒܢ ܗܘܝ ܠܡܛܒܥ
7 And they signaled unto khabrayhun {their companions} who were in another sphintha {ship/boat}, so that they might come and help them. And after they came, they filled both sphine {ships/boats}, so much so, that they were near to sinking.

ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܢܦܠ ܩܕܡ ܪܓܠܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ ܦܪܘܩ ܠܟ ܡܢܝ ܕܓܒܪܐ ܐܢܐ ܚܛܝܐ
8 Now, when Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} saw this, he fell before {i.e. in front of} the feet of Y’shu, and said unto Him, “I ask from Mari {My Lord}, that you depart from me, who am a sinful man!

ܬܡܗܐ ܓܝܪ ܐܚܕܗ ܗܘܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ ܥܠ ܨܝܕܐ ܗܘ ܕܢܘܢܐ ܕܨܕܘ
9 For, amazement had seized him, and all who were with him, concerning that tsayada {catch} of nune {fish}, which they caught.

ܗܟܘܬ ܕܝܢ ܐܦ ܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܒܢܝ ܙܒܕܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܫܘܬܦܐ ܕܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܠܫܡܥܘܢ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܗܫܐ ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܬܗܘܐ ܨܐܕ ܠܚܝܐ
10 Then likewise, also Yaqub {Jacob/James}, and Yukhanan {John}, banay Zabday {the sons of Zebedee} who were shawthaphe {partners/associates} of Shimeun {Simeon}. But, Y’shu said unto Shimeun {Simeon}, “Don’t thedkhal {fear}, from now on you will be catching banay nasha {the sons of mankind} unto Khaye {Life}.

ܘܩܪܒܘ ܐܢܝܢ ܣܦܝܢܐ ܠܐܪܥܐ ܘܫܒܩܘ ܟܠ ܡܕܡ ܘܐܬܘ ܒܬܪܗ
11 And they brought the sphine {ships/boats} unto land, and they left every thing, and came after {followed} Him.

ܘܟܕ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܡܠܐ ܟܠܗ ܓܪܒܐ ܚܙܐ ܠܝܫܘܥ ܘܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܟܝܘܬܝ
12 And when Y’shu was in one of the cities, a certain gabra {man} came, who was completely covered with garba {leprosy}. He saw Y’shu, and fell upon aphuhi {his face}, and was seeking from Him, and said unto Him, “Mari {My Lord}, if you sabe {desire}, you are able to cleanse me!”

ܘܦܫܛ ܐܝܕܗ ܝܫܘܥ ܩܪܒ ܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܨܒܐ ܐܢܐ ܐܬܕܟܐ ܘܒܪܫܥܬܗ ܐܙܠ ܡܢܗ ܓܪܒܗ
13 And Y’shu stretched out iydeh {His hand}, and touched him, and said unto him, “Sabe Na ethdaka {I desire, be cleansed}!” And at once {lit. in the son of an hour} garbeh {his leprosy} departed from him.

ܘܦܩܕܗ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܬܐܡܪ ܐܠܐ ܙܠ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܟܗܢܐ ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܬܕܟܝܬܟ ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕ ܡܘܫܐ ܠܣܗܕܘܬܗܘܢ
14 And He commanded him, “Don’t tell it to anyone, but rather, go show naphshak {your soul/yourself} unto the Kahne {the Priests}, and offer a qurbana {a gift/an offering} for your purification, as Mushe {Moses} commanded, for their testimony.

ܘܢܦܩ ܥܠܘܗܝ ܛܒܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܡܬܟܢܫ ܗܘܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܠܡܫܡܥ ܡܢܗ ܘܠܡܬܐܣܝܘ ܡܢ ܟܘܪܗܢܝܗܘܢ
15 And the teba {the report} concerning Him went out all the more, and much ama {people} was gathered to hear from Him, and to be healed from their diseases.

ܗܘ ܕܝܢ ܡܫܢܐ ܗܘܐ ܠܕܒܪܐ ܘܡܨܠܐ
16 But, He had departed into the dabra {the high pasture}, and was praying.

ܘܗܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܬܐ ܟܕ ܡܠܦ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܦܪܝܫܐ ܘܡܠܦܝ ܢܡܘܣܐ ܕܐܬܘ ܗܘܘ ܡܢ ܟܠ ܩܘܪܝܐ ܕܓܠܝܠܐ ܘܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ ܘܚܝܠܐ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܡܐܣܝܘܬܗܘܢ
17 And it happened on one of those yawmatha {days}, while Y’shu was maleph {teaching}, the Phrishe {the Pharisees} and the Malphay Namusa {the Law-Teachers} were sitting there, who came from all the quria d’Galila {the towns of Galilee}, and of Yehud {Judea}, and of Urishlim {Jerusalem}. And The Khayla d’MarYa {The Power of The Lord-Ya} was there to heal them.

ܘܐܢܫܐ ܐܝܬܝܘ ܒܥܪܣܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܫܪܝܐ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܥܠܘܢ ܢܣܝܡܘܢܝܗܝ ܩܕܡܘܗܝ
18 And some persons brought a certain paralytic gabra {man} on an arsa {a bed/pallet}, and were beseeching {begging} that they might enter and place him before Him.

ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܐܝܟܢܐ ܢܥܠܘܢܝܗܝ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ ܣܠܩܘ ܠܗܘܢ ܠܐܓܪܐ ܘܫܒܘܗܝ ܥܡ ܥܪܣܗ ܡܢ ܬܛܠܝܠܐ ܠܡܨܥܬܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܝܫܘܥ
19 And when they couldn’t find how they might bring him in, because of the multitude of the Ama {the People}, they went up to the egara {the roof} and let him down with arseh {his bed/pallet} from the thatila {the ceiling}, into the midst in front of Y’shu.

ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘ ܡܫܪܝܐ ܓܒܪܐ ܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܚܛܗܝܟ
20 Now, when Y’shu saw Haymanuthhun {their Faith}, He said unto that masharya gabra {paralytic man} “Your sins are forgiven!”

ܘܫܪܝܘ ܣܦܪܐ ܘܦܪܝܫܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܡܠܠ ܓܘܕܦܐ ܡܢܘ ܡܫܟܚ ܠܡܫܒܩ ܚܛܗܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ
21 And the Saphre {the Scribes}, and the Phrishe {the Pharisees} began reasoning, and saying, “Who is this who speaks gudapha {blasphemy}? Who is able to forgive khatahe {sins}, except Alaha {God} only?”

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܝܕܥ ܡܚܫܒܬܗܘܢ ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܠܒܟܘܢ
22 But, Y’shu knew their thoughts, and answered and said unto them, “Why are you reasoning in lebkun {your heart}?

ܐܝܕܐ ܦܫܝܩܐ ܠܡܐܡܪ ܕܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܚܛܗܝܟ ܐܘ ܠܡܐܡܪ ܕܩܘܡ ܗܠܟ
23 Which is easier to say, that ‘Khatahayk {your sins} are forgiven.’ Or to say, ‘Qum halek {Rise, walk}’?

ܕܬܕܥܘܢ ܕܝܢ ܕܫܠܝܛ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܒܐܪܥܐ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗܐ ܐܡܪ ܠܡܫܪܝܐ ܠܟ ܐܡܪ ܐܢܐ ܩܘܡ ܫܩܘܠ ܥܪܣܟ ܘܙܠ ܠܒܝܬܟ
24 But, so that you might know that it is shaliyt {lawful} for The Son of Man that He may forgive khatahe {sins} on Ara {Earth}, (He said unto the masharya {the paralytic}), I say unto you, arise! Take up arsak {your bed/pallet}, and go unto baythak {your house}!”

ܘܡܚܕܐ ܩܡ ܠܥܢܝܗܘܢ ܘܫܩܠ ܥܪܣܗ ܘܐܙܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ
25 And immediately he arose before their eyes, and took arseh {his pallet} and went unto baytheh {his house}, while giving praise unto Alaha {God}.

ܘܬܡܗܐ ܐܚܕ ܠܟܠ ܐܢܫ ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܘܐܬܡܠܝܘ ܕܚܠܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܕܚܙܝܢ ܝܘܡܢܐ ܬܕܡܪܬܐ
26 And amazement seized every one, and they were giving praise unto Alaha {God}, and they were full of dekhlatha {awe} and said that, “We have seen thedmaratha {miracles/wonders} today!”

ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܦܩ ܝܫܘܥ ܘܚܙܐ ܡܟܣܐ ܕܫܡܗ ܠܘܝ ܕܝܬܒ ܒܝܬ ܡܟܣܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܬܐ ܒܬܪܝ
27 After these things, Y’shu went out and saw a Maksa {a Tax-collector/a Publican} whose name was Lui {Levi} who was sitting at the Beth Makse {the Tax-collection House}. And He said unto him, “Come after {follow} Me.”

ܘܫܒܩ ܟܠ ܡܕܡ ܘܩܡ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
28 And he left every thing, and arose and went after Him.

ܘܥܒܕ ܠܗ ܠܘܝ ܒܒܝܬܗ ܩܘܒܠܐ ܪܒܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܟܣܐ ܘܕܐܚܪܢܐ ܕܣܡܝܟܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ
29 And Lui {Levi} made a qubala raba {a great reception-feast} for Him in his house, and there was a large kensha {crowd} of Makse {Tax-Collectors/Publicans}, and of others who were reclining with them.

ܘܪܛܢܝܢ ܗܘܘ ܣܦܪܐ ܘܦܪܝܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܠܡܢܐ ܥܡ ܡܟܣܐ ܘܚܛܝܐ ܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܫܬܝܢ
30 And the Saphre {the Scribes}, and the Phrishe {the Pharisees} were murmuring, and they said unto His Disciples, “Why are Makse {Tax-Collectors/Publicans} and Khataye {Sinners} eating and drinking with you?”

ܘܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܐܣܝܐ ܠܚܠܝܡܐ ܐܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ
31 And Y’shu answered and said unto them, “The Asya {Physician} isn’t sought by the khalime {the healthy}, but rather, those who of biysh {evil}, are evilly affected.

ܠܐ ܐܬܝܬ ܕܐܩܪܐ ܠܙܕܝܩܐ ܐܠܐ ܠܚܛܝܐ ܠܬܝܒܘܬܐ
32 I didn’t come to call the Zadiyqe {the Righteous}, but rather, the Khataye {the Sinners} unto Thayabutha {Repentance}.

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܡܢܐ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܨܝܡܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܡܨܠܝܢ ܐܦ ܕܦܪܝܫܐ ܕܝܠܟ ܕܝܢ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ
33 Then they said unto Him, “Why are The Disciples of Yukhanan {John}, and also of the Phrishe {the Pharisees}, constantly tsaymiyn {fasting}, and matsaleyn {praying}, yet, your own are eating and drinking?”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܒܢܘܗܝ ܕܓܢܘܢܐ ܟܡܐ ܕܚܬܢܐ ܥܡܗܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ ܕܢܨܘܡܘܢ
34 Then He said unto them, “You are not able to make The Banuhi d’G’nuna {The Sons of The Wedding-Chamber} fast as long as The Khathna {The Bridegroom} is with them.

ܢܐܬܘܢ ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ ܟܕ ܢܬܬܪܝܡ ܚܬܢܐ ܡܢܗܘܢ ܗܝܕܝܢ ܢܨܘܡܘܢ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡܬܐ
35 But, the yawmatha {the days} will come, when The Khathna {The Bridegroom} will be lifted up from them. Then they will fast in those days.”

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܬܠܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܩܐܕ ܐܘܪܩܥܬܐ ܡܢ ܡܐܢܐ ܚܕܬܐ ܘܪܡܐ ܥܠ ܡܐܢܐ ܒܠܝܐ ܕܠܐ ܠܚܕܬܐ ܩܐܕ ܘܠܒܠܝܐ ܠܐ ܫܠܡܐ ܐܘܪܩܥܬܐ ܕܡܢ ܚܕܬܐ
36 And He spoke a Mathla {a Parable} unto them: “No nash {man} qad {cuts off} a piece of cloth from a ma’na khadatha {a new garment}, and places it on a ma’na balaya {an old garment}, so that the new piece of cloth doesn’t tear it, and the old does not agree with the piece of cloth from the new one.

ܘܠܐ ܐܢܫ ܪܡܐ ܚܡܪܐ ܚܕܬܐ ܒܙܩܐ ܒܠܝܬܐ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܒܙܥ ܚܡܪܐ ܚܕܬܐ ܠܙܩܐ ܘܗܘ ܚܡܪܐ ܡܬܐܫܕ ܘܙܩܐ ܐܒܕܢ
37 And no nash {man} puts khamra khadatha {new wine} into layatha zeqe {old wine-skins}, and yet if not, the khamra khadtha {the new wine} bursts the zeqe {the wine-skins}, and it, the khamra {the wine} pours out, and the zeqe {the wine-skins} destroyed.

ܐܠܐ ܚܡܪܐ ܚܕܬܐ ܒܙܩܐ ܚܕܬܬܐ ܪܡܝܢ ܘܬܪܝܗܘܢ ܡܬܢܛܪܝܢ
38 But rather, they put khamra khadatha {new wine} in zeqe khadathatha {new wine-skins}, and both are preserved.

ܘܠܐ ܐܢܫ ܫܬܐ ܚܡܪܐ ܥܬܝܩܐ ܘܡܚܕܐ ܒܥܐ ܚܕܬܐ ܐܡܪ ܓܝܪ ܥܬܝܩܐ ܒܣܝܡ
39 And no nash {man} drinks khamra athiqa {the old wine} and mekhda {immediately} asks for khadtha {the new}, for, he says, athiqa {the old} is sweet.”

Chapter 6
ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܫܒܬܐ ܟܕ ܡܗܠܟ ܝܫܘܥ ܒܝܬ ܙܪܥܐ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܡܠܓܝܢ ܗܘܘ ܫܒܠܐ ܘܦܪܟܝܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ ܘܐܟܠܝܢ
1 Now, it happened during the Shabtha {the Sabbath}, while Y’shu walked between the zare {the grain-fields}, and His Disciples were plucking the sheble {the ears/heads of grain}, and rubbing them in their hands and eating,

ܐܢܫܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡܥܒܕ ܒܫܒܬܐ
2 then some from the Phrishe {the Pharisees} said unto them, “Why do you the thing that isn’t shaliyt {lawful} to do during the Shabtha {the Sabbath}?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܗܕܐ ܩܪܝܬܘܢ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܕܘܝܕ ܟܕ ܟܦܢ ܗܘ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ
3 Y’shu answered and said unto them, “And haven’t you read this thing which Dawiyd {David} did, when he was hungry, he and those who were with him,

ܕܥܠ ܠܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܠܚܡܐ ܕܦܬܘܪܗ ܕܡܪܝܐ ܢܣܒ ܐܟܠ ܘܝܗܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܗܘ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܡܐܟܠ ܐܠܐ ܠܟܗܢܐ ܒܠܚܘܕ
4 that he entered into The Baytheh d’Alaha {The House of God}, and he took The Lakhma d’Phathureh d’MarYa {The Bread of The Table of The Lord-Ya}, and ate, and he gave unto those who were with him, that which wasn’t shaliyt {lawful} to eat, except only the Kahne {the Priests}?”

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܡܪܗ ܗܘ ܕܫܒܬܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
5 And He said unto them that, “The Breh d’Nasha {The Son of Man} is Marah d’Shabtha {The Lord of The Sabbath}.”

ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܫܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܥܠ ܠܟܢܘܫܬܐ ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܕܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܝܒܝܫܐ ܗܘܬ
6 Then, it happened on another Shabtha {Sabbath}, He entered unto The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly} and was maleph {teaching}, and there was a gabra {a man} there whose right hand was yabiysha {dry/withered}.

ܘܣܦܪܐ ܘܦܪܝܫܐ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܢ ܗܘ ܕܡܐܣܐ ܒܫܒܬܐ ܕܢܫܟܚܘܢ ܢܐܟܠܘܢ ܩܪܨܘܗܝ
7 And the Saphre {the Scribes}, and the Phrishe {the Pharisees} were natriyn {watching} Him, if He healed on the Shabtha {the Sabbath}, so that they might find an accusation to accuse Him.

ܗܘ ܕܝܢ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܡܚܫܒܬܗܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘ ܓܒܪܐ ܕܝܒܝܫܐ ܐܝܕܗ ܩܘܡ ܬܐ ܠܟ ܠܡܨܥܬ ܟܢܘܫܬܐ ܘܟܕ ܐܬܐ ܘܗ ܘܩܡ
8 But, He knew makhshabathhun {their thoughts}. He said unto that gabra {man} whose hand withered, “Come, stand in the middle of The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly}. And when he came and stood,

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܫܐܠܟܘܢ ܡܢܐ ܫܠܝܛ ܒܫܒܬܐ ܠܡܥܒܕ ܕܛܒ ܐܘ ܕܒܝܫ ܢܦܫܐ ܠܡܚܝܘ ܐܘ ܠܡܘܒܕܘ
9 Y’shu said unto them, “I will ask you: What is shaliyt {lawful} during the Shabtha {the Sabbath}, to do that which is tab {good}, or biysh {evil}, to make a naphsha {a soul} to live, or to destroy it?”

ܘܚܪ ܒܗܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗ ܦܫܘܛ ܐܝܕܟ ܘܦܫܛ ܘܬܩܢܬ ܐܝܕܗ ܐܝܟ ܚܒܪܬܗ
10 And He looked at them, at all of them, and said unto him, “Phashut iydak {Stretch out your hand}!” And he stretched it out, and his hand was restored like the other one!

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܡܠܝܘ ܚܣܡܐ ܘܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܠܝܫܘܥ
11 Then, they were filled with khasama {bitter envy}, and were speaking one with another what they should do unto Y’shu.

ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܢܦܩ ܝܫܘܥ ܠܛܘܪܐ ܠܡܨܠܝܘ ܘܬܡܢ ܐܓܗ ܗܘܐ ܒܨܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
12 Now, it happened in those yawmatha {days}, Y’shu went out unto a tura {a mountain} to pray, and there He had spent the night in Tslutheh d’Alaha {The Prayer of God}.

ܘܟܕ ܢܓܗܬ ܩܪܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܓܒܐ ܡܢܗܘܢ ܬܪܥܣܪ ܗܢܘܢ ܕܫܠܝܚܐ ܫܡܝ ܐܢܘܢ
13 And when it was neghath {dawn}, He called Talmiduhi {His Disciples/Students}, and chose twelve from them. Those He named “The Shlikhe” {The Sent Ones}.

ܫܡܥܘܢ ܗܘ ܕܫܡܝ ܟܐܦܐ ܘܐܢܕܪܐܘܣ ܐܚܘܗܝ ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܘܦܝܠܝܦܘܣ ܘܒܪ ܬܘܠܡܝ
14 Shimeun {Simeon}, whom he named “Kepha” {The Rock}, and Andreus {Andrew} his Brother, and Yaqub {Jacob/James}, and Yukhanan {John}, and Philipus {Philip}, and Bar-Thulami {Bartholomew},

ܘܡܬܝ ܘܬܐܘܡܐ ܘܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ ܘܫܡܥܘܢ ܕܡܬܩܪܐ ܛܢܢܐ
15 And Mathi {Matthew}, and Thauma {Thomas}, and Yaqub {Jacob/James} the son of Khalphi {Alpheus}, and Shimeun {Simeon}, who is called “Tanana” {the Zealot},

ܘܝܗܘܕܐ ܒܪ ܝܥܩܘܒ ܘܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܫܠܡܢܐ
16 And Yehuda {Judah/Judas}, the son of Yaqub {Jacob/James}, and Yehuda Skariuta {Judah/Judas, the Iscariot}, that one who was the Mashlamana {the Traitor}.

ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܝܫܘܥ ܘܩܡ ܒܦܩܥܬܐ ܘܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܣܘܓܐܐ ܕܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܡܢ ܟܠܗ ܝܗܘܕ ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܢ ܣܦܪ ܝܡܐ ܕܨܘܪ ܘܕܨܝܕܢ ܕܐܬܘ ܕܢܫܡܥܘܢ ܡܠܬܗ ܘܕܢܬܐܣܘܢ ܡܢ ܟܘܪܗܢܝܗܘܢ
17 And Y’shu came down with them and stood in the plain. And a large gathering of His Disciples, and a multitude of kensha {a crowd} of the Ama {the People} from all of Yehud {Judea}, and from Urishlim {Jerusalem}, and from the coast of the Sea of Tsur {Tyre}, and of Tsaydan {Sidon}, who had come, so that they might hear His Word, and that they might be healed from their illnesses,

ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܠܨܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܘܡܬܐܣܝܢ ܗܘܘ
18 and those who were oppressed by the rukha tanphtha {the unclean spirits}; and they were healed.

ܘܟܠܗ ܟܢܫܐ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܗ ܚܝܠܐ ܓܝܪ ܢܦܩ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܐܣܐ ܗܘܐ
19 And the whole kensha {crowd} were seeking to touch Him, for, Khayla {Power} was going out from Him, and He was healing all of them.

ܘܐܪܝܡ ܥܝܢܘܗܝ ܥܠ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܛܘܒܝܟܘܢ ܡܣܟܢܐ ܕܕܝܠܟܘܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ
20 And He lifted up aynuhi {His eyes} on Talmiduhi {His Disciples/Students}, and said, “Tubaykun meskine {Blessed are you poor}, because yours is The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God}.

ܛܘܒܝܟܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܦܢܝܢ ܗܫܐ ܕܬܣܒܥܘܢ ܛܘܒܝܟܘܢ ܠܕܒܟܝܢ ܗܫܐ ܕܬܓܚܟܘܢ
21 Blessed are you who hunger now, because, you will be satisfied. Blessed are you who weep now, because, you will laugh.

ܛܘܒܝܟܘܢ ܡܐ ܕܣܢܝܢ ܠܟܘܢ ܒܢܝܢܫܐ ܘܡܦܪܫܝܢ ܠܟܘܢ ܘܡܚܣܕܝܢ ܠܟܘܢ ܘܡܦܩܝܢ ܫܡܟܘܢ ܐܝܟ ܒܝܫܐ ܚܠܦ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
22 Blessed are you, when the banay-nasha {the sons of men} hate you, and separate you, and reproach you, and cast out your name like the biyshe {the evil ones}, for the sake of The Breh d’Nasha {The Son of Man}.

ܚܕܘ ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܘܕܘܨܘ ܕܐܓܪܟܘܢ ܣܓܝ ܒܫܡܝܐ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܐܒܗܬܗܘܢ ܠܢܒܝܐ
23 Rejoice in that day, and leap for joy, because, your reward is great in the Shmaya {the Heavens}, for, thus their fathers were doing unto the Nabiye {the Prophets}.

ܒܪܡ ܘܝ ܠܟܘܢ ܥܬܝܪܐ ܕܩܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ
24 But, woe unto you who are athiyre {rich/wealthy}! Because, you have received your comfort.

ܘܝ ܠܟܘܢ ܣܒܥܐ ܕܬܟܦܢܘܢ ܘܝ ܠܟܘܢ ܠܕܓܚܟܝܢ ܗܫܐ ܕܬܒܟܘܢ ܘܬܬܐܒܠܘܢ
25 Woe unto you who are satisfied, because, you will hunger. Woe unto you! Unto those who are now laughing, because, you will weep, and you will mourn.

ܘܝ ܠܟܘܢ ܟܕ ܢܗܘܘܢ ܐܡܪܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܕܫܦܝܪ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܠܢܒܝܐ ܕܕܓܠܘܬܐ ܐܒܗܬܗܘܢ
26 Woe unto you, while the sons of men will be speaking good things about you, for, thus their fathers had done unto the false prophets.

ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܕܫܡܥܝܢ ܐܚܒܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ ܘܥܒܕܘ ܕܫܦܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܢ ܠܟܘܢ
27 But, unto you I say, unto those who hear, you must love your enemies, and do shaphiyr {good} unto those who saniyn {hate} you,

ܘܒܪܟܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܝܛܝܢ ܠܟܘܢ ܘܨܠܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܒܪܝܢ ܠܟܘܢ ܒܩܛܝܪܐ
28 and you must bareku {bless} those who laytiyn {curse you}, and you must tsalu {pray} for those who take you with force.

ܘܠܕܡܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܟܟ ܩܪܒ ܠܗ ܐܚܪܢܐ ܘܡܢ ܡܢ ܕܫܩܠ ܡܪܛܘܛܟ ܠܐ ܬܟܠܐ ܐܦ ܟܘܬܝܢܟ
29 And unto him who strikes you on phakak {your cheek}, you must offer unto him the other; and from the one who takes martutak {your robe/coat}, you must not keep back even kuthiynak {your tunic/shirt}.

ܠܟܠ ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ ܘܡܢ ܡܢ ܕܫܩܠ ܕܝܠܟ ܠܐ ܬܬܒܥ
30 To all who asks you, you must give unto him, and the one who takes of your own things, don’t demand it back.

ܘܐܝܟܢܐ ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܒܢܝܢܫܐ ܗܟܘܬ ܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ
31 And as you desire that the sons of mankind should do unto you, likewise, you must do also unto them.

ܐܢ ܓܝܪ ܡܚܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܟܘܢ ܐܝܕܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܐܦ ܓܝܪ ܚܛܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܗܘܢ ܪܚܡܝܢ
32 For, if you love those who love you, what is your graciousness? For, the Khataye {the Sinners} also love those who love them.

ܘܐܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܛܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܛܐܒܝܢ ܠܟܘܢ ܐܝܕܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܐܦ ܚܛܝܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ
33 And if you do good unto those who do good unto you, what is your graciousness? For, the Khataye {the Sinners} also do likewise.

ܘܐܢ ܡܘܙܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܢ ܕܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܬܦܪܥܘܢ ܡܢܗ ܐܝܕܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܐܦ ܚܛܝܐ ܓܝܪ ܠܚܛܝܐ ܡܘܙܦܝܢ ܕܗܟܘܬ ܢܬܦܪܥܘܢ
34 And if you lend, you who hope to be repaid by him, where is your graciousness? For, the Khataye {the Sinners} also lend unto the Khataye {the Sinners}, so that they likewise might be repaid.

ܒܪܡ ܐܚܒܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ ܘܐܛܐܒܘ ܠܗܘܢ ܘܐܘܙܦܘ ܘܠܐ ܬܦܣܩܘܢ ܣܒܪܐ ܕܐܢܫ ܘܢܗܘܐ ܣܓܝ ܐܓܪܟܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܒܢܘܗܝ ܕܪܡܐ ܕܗܘ ܒܣܝܡ ܗܘ ܥܠ ܒܝܫܐ ܘܥܠ ܟܦܘܪܐ
35 But, love your enemies, and do good unto them, and lend, and don’t cut off the hope of anyone, and great will be your reward, and you will be The Sons of The High One, because, He is kind toward the evil ones, and toward the ungrateful ones.

ܗܘܘ ܗܟܝܠ ܡܪܚܡܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܒܘܟܘܢ ܡܪܚܡܢܐ ܗܘ
36 Therefore, you must be marakhamane {merciful ones}, as your Father also is marakhamana {a merciful One}.

ܠܐ ܬܕܘܢܘܢ ܘܠܐ ܡܬܬܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܬܚܝܒܘܢ ܘܠܐ ܡܬܬܚܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܪܘ ܘܬܫܬܪܘܢ
37 Don’t Judge, and you won’t be judged. Don’t condemn, and you won’t be condemned. Forgive, and you will be forgiven.

ܗܒܘ ܘܡܬܝܗܒ ܠܟܘܢ ܒܟܝܠܬܐ ܛܒܬܐ ܘܪܩܝܥܬܐ ܘܡܫܦܥܬܐ ܢܪܡܘܢ ܒܥܘܒܝܟܘܢ ܒܗܝ ܓܝܪ ܟܝܠܬܐ ܕܡܟܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܬܬܟܝܠ ܠܟܘܢ
38 Give, and it will be given unto you, in good measure, and pressed down, and abundantly they will place it in your bosoms. For, in that measure which you measure, it will be measured unto you.”

ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܬܠܐ ܠܡܐ ܡܫܟܚ ܣܡܝܐ ܠܣܡܝܐ ܠܡܕܒܪܘ ܠܐ ܬܪܝܗܘܢ ܒܓܘܡܨܐ ܢܦܠܝܢ
39 And He had told a Mathla {a Parable} unto them: “Why are the samya {the blind} not able to lead the samya {the blind}? Both of them would fall into a gumatsa {a ditch}!

ܠܝܬ ܬܠܡܝܕܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܪܒܗ ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܕܓܡܝܪ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܪܒܗ
40 There is no Talmiyda {Disciple/Student} that is greater than Rabeh {His Master/Teacher}. For, every nash {man} who is mature, should be like Rabeh {His Master/Teacher}.

ܡܢܐ ܕܝܢ ܚܙܐ ܐܢܬ ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ܕܐܚܘܟ ܩܪܝܬܐ ܕܝܢ ܕܒܥܝܢܟ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܟ
41 But, why do you see the gela {the splinter} that is in the eye of your brother, yet, you don’t see the qariytha {the beam} that is in your eye?

ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܠܐܚܘܟ ܐܚܝ ܫܒܘܩ ܐܦܩ ܓܠܐ ܡܢ ܥܝܢܟ ܕܗܐ ܩܪܝܬܐ ܕܒܥܝܢܟ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܟ ܢܣܒ ܒܐܦܐ ܐܦܩ ܠܘܩܕܡ ܩܪܝܬܐ ܡܢ ܥܝܢܟ ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܚܙܐ ܠܟ ܠܡܦܩܘ ܓܠܐ ܡܢ ܥܝܢܗ ܕܐܚܘܟ
42 Or, how are you able to say unto your brother, ‘Akhi {My brother}, allow me to remove the gela {the splinter} from aynak {your eye}’ Look! The qariytha {the beam} that is is in your own eye isn’t seen by you. Hypocrite! First, take the qariytha {the beam} from aynak {your eye}, and then you will see to remove the gela {the splinter} from the ayneh {the eye} of your brother.

ܠܐ ܐܝܬ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܕܥܒܕ ܦܐܪܐ ܒܝܫܐ ܐܦ ܠܐ ܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܕܥܒܕ ܦܐܪܐ ܛܒܐ
43 There isn’t an iylana taba {a good tree} which produces biyshe phire {bad fruit}. Also, no iylana biysha {bad tree} which produces phire taba {good fruit}.

ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܦܐܪܘܗܝ ܗܘ ܡܬܝܕܥ ܠܐ ܓܝܪ ܠܩܛܝܢ ܡܢ ܟܘܒܐ ܬܐܢܐ ܘܐܦ ܠܐ ܡܢ ܣܢܝܐ ܩܛܦܝܢ ܥܢܒܐ
44 For, every iylana {tree} is recognized from phiruhi {his fruit}. For, they don’t gather thene {figs} from kube {thorns}, and they also don’t pluck enbe {grapes} from a sanya {a thorn bush}.

ܓܒܪܐ ܛܒܐ ܡܢ ܣܝܡܬܐ ܛܒܬܐ ܕܒܠܒܗ ܡܦܩ ܛܒܬܐ ܘܓܒܪܐ ܒܝܫܐ ܡܢ ܣܝܡܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܒܠܒܗ ܡܦܩ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܬܘܬܪܝ ܠܒܐ ܓܝܪ ܡܡܠܠܢ ܣܦܘܬܐ
45 From a good gabra {man}, the good treasures that are in his heart, goes out good things, and a gabra biysha {an evil/a bad man}, from the evil treasures that are in his heart, goes out evil things. For, from the abundance of the heart, the lips speak.

ܡܢܐ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܡܪܝ ܡܪܝ ܘܡܕܡ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
46 Why do you call unto me, “Mari! Mari! {My Lord! My Lord}!” And you don’t do the thing that I say?

ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܬܐ ܠܘܬܝ ܘܫܡܥ ܡܠܝ ܘܥܒܕ ܠܗܝܢ ܐܚܘܝܟܘܢ ܠܡܢܐ ܕܡܐ
47 Every nash {man} who comes to Me, and hears My Words, and does them, I will show you what he is like.

ܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܕܒܢܐ ܒܝܬܐ ܘܚܦܪ ܘܥܡܩ ܘܣܡ ܫܬܐܣܗ ܥܠ ܫܘܥܐ ܟܕ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܠܐܐ ܐܬܛܪܝ ܡܠܐܐ ܒܒܝܬܐ ܗܘ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܙܝܥܝܘܗܝ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܫܬܐܣܬܗ ܥܠ ܫܘܥܐ
48 He is likened unto a gabra {a man} who abna baytha {built a house}, and dug, and went deep and placed the shethese {the foundations} upon the shua {the bedrock}. Then, when a flood occurred, the flood beat upon that baytha {house}, and wasn’t able to shake it. For, its foundation was placed on the shua {the bedrock}.

ܘܗܘ ܕܫܡܥ ܘܠܐ ܥܒܕ ܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܕܒܢܐ ܒܝܬܗ ܥܠ ܥܦܪܐ ܕܠܐ ܫܬܐܣܬܐ ܘܟܕ ܐܬܛܪܝ ܒܗ ܢܗܪܐ ܒܪܫܥܬܗ ܢܦܠ ܘܗܘܬ ܡܦܘܠܬܗ ܪܒܐ ܕܒܝܬܐ ܗܘ
49 And that one who hears, and does not do, is likened unto a gabra {a man} who built his house on aphra {dust/soil} that has no foundation, and when the nahra {the river} beat upon it, immediately it fell, and great was the fall of that baytha {house}.

Chapter 7
ܘܟܕ ܫܠܡ ܡܠܐ ܟܠܗܝܢ ܠܡܫܡܥܬܗ ܕܥܡܐ ܥܠ ܝܫܘܥ ܠܟܦܪܢܚܘܡ
1 And after He finished all the words for the hearing of the Ama {the People}, Y’shu entered into Kaparnakhum {Capernaum}.

ܥܒܕܗ ܕܝܢ ܕܩܢܛܪܘܢܐ ܚܕ ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܒܝܫܐܝܬ ܐܝܢܐ ܕܝܩܝܪ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܡܡܬ
2 Now, the abdeh {the servant} of a certain Qentruna {Centurion} had become biyshaiyth {badly ill}, one who was dear to him, and he was close to dying.

ܘܫܡܥ ܥܠ ܝܫܘܥ ܘܫܕܪ ܠܘܬܗ ܩܫܝܫܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܐܝܟ ܕܢܐܬܐ ܢܚܐ ܠܥܒܕܗ
3 And he heard about Y’shu, and sent the Qashishe d’Yehudaye {the Elders of the Judeans/Jews} to Him, and they were seeking from Him like this: That He might come and might give nakhe {life} unto abdeh {his servant}.

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܘ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܒܛܝܠܐܝܬ ܘܐܡܪܝܢ ܫܘܐ ܗܘ ܕܬܥܒܕ ܠܗ ܗܕܐ
4 Then, when they came to Y’shu, they were beseeching from Him earnestly and saying, “He is worthy that you should do this for him,

ܪܚܡ ܓܝܪ ܠܥܡܢ ܘܐܦ ܒܝܬ ܟܢܘܫܬܐ ܗܘ ܒܢܐ ܠܢ
5 for, he is rakhem {merciful} unto our people, and he has also built a Beth Kenushtha {a Synagogue House/an Assembly House} for us.

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܙܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܣܓܝ ܪܚܝܩ ܡܢ ܒܝܬܐ ܫܕܪ ܠܘܬܗ ܩܢܛܪܘܢܐ ܪܚܡܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܠܐ ܬܥܡܠ ܠܐ ܓܝܪ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܬܥܘܠ ܬܚܝܬ ܡܛܠܠܝ
6 Then Y’shu was going with them, but, when He wasn’t very far from the baytha {the house}, the Qentruna {the Centurion} sent rakhmuhi {his friends} to Him, and they said unto Him, “Mari {My Lord} don’t trouble yourself, for, I’m not shue {worthy} that You should enter under my roof,

ܡܛܠ ܗܘ ܐܢܐ ܠܐ ܫܘܝܬ ܕܠܘܬܟ ܐܬܐ ܐܠܐ ܐܡܪ ܒܡܠܬܐ ܘܢܬܐܣܐ ܛܠܝܝ
7 on account that I’m not worthy that I should come to you, but rather, speak with a word, and my servant boy will be healed.

ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܕܡܫܥܒܕ ܐܢܐ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܘܐܝܬ ܬܚܝܬ ܐܝܕܝ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܠܗܢܐ ܕܙܠ ܘܐܙܠ ܘܠܐܚܪܢܐ ܕܬܐ ܘܐܬܐ ܘܠܥܒܕܝ ܕܥܒܕ ܗܕܐ ܘܥܒܕ
8 For, I also, I am a gabra {a man} who is subjected under shultana {authority}, and there are soldiers under my power, and I say unto this one that he go, and he goes, and unto another one, that he come, and he comes, and unto my servant, ‘Do this!’ and he does it.”

ܟܕ ܫܡܥ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܗܠܝܢ ܐܬܕܡܪ ܒܗ ܘܐܬܦܢܝ ܘܐܡܪ ܠܟܢܫܐ ܕܐܬܐ ܒܬܪܗ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܦ ܠܐ ܒܝܬ ܝܣܪܝܠ ܐܫܟܚܬ ܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ
9 Now, when Y’shu heard these things, He was amazed at him, and He turned and said unto the kensha {the crowd} which had come after {i.e. followed} Him, “I say unto you, that not even in Beth IysraIyl {The House of Israel} have I found Haymanutha {Faith} as this.

ܘܗܦܟܘ ܗܢܘܢ ܕܐܫܬܕܪ ܠܒܝܬܐ ܘܐܫܟܚܘ ܠܥܒܕܐ ܗܘ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܟܕ ܚܠܝܡ
10 And those who were sent, returned unto the house, and they found the servant who was ill, after he was made whole.

ܘܗܘܐ ܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ ܐܙܠ ܗܘܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗ ܢܐܝܢ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܥܡܗ ܘܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ
11 And it happened that on the day after, He was departing unto a city that is called Naiyn, and His Disciples with Him, and a large kensha {crowd}.

ܘܟܕ ܩܪܒ ܠܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܚܙܐ ܟܕ ܡܠܘܝܢ ܡܝܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܗܘܐ ܠܐܡܗ ܘܗܝ ܐܡܗ ܐܪܡܠܬܐ ܗܘܬ ܘܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܒܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܡܗ
12 And when He came near unto the tara d’madintha {the gate of the city}, He saw a miytha {a dead man}, while being carried, who was the only begotten of his mother, and emeh {his mother} was an armalatha {a widow}. And a large kensha {crowd} of the sons of the madintha {the city} was with her.

ܚܙܗ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܬܒܟܝܢ
13 Then Y’shu saw her, and had compassion on her, and said unto her, “La thebkyin {don’t cry}.”

ܘܐܙܠ ܩܪܒ ܠܥܪܣܐ ܘܗܢܘܢ ܕܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܩܡܘ ܘܐܡܪ ܥܠܝܡܐ ܠܟ ܐܡܪ ܐܢܐ ܩܘܡ
14 And He went and touched the arsa {the bed/pallet}, and those who were carrying him stood still, and He said, “Layma, lak amar Na qum {Young man, to you I say arise}!”

ܘܝܬܒ ܗܘ ܡܝܬܐ ܘܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘ ܘܝܗܒܗ ܠܐܡܗ
15 And that miytha {dead man} sat up and began to speak, and He gave him unto emeh {his mother}.

ܘܐܚܕܬ ܕܚܠܬܐ ܠܐܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܪܝܢ ܕܢܒܝܐ ܪܒܐ ܩܡ ܒܢ ܘܣܥܪ ܐܠܗܐ ܠܥܡܗ
16 And fear seized all nasha {persons}, and they were giving praise unto Alaha {God} and they were saying that, “A Nabiya Raba {a Great Prophet} has arisen among us, and Alaha {God} has visited Ameh {His People}!”

ܘܢܦܩܬ ܥܠܘܗܝ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܒܟܠܗ ܝܗܘܕ ܘܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܚܕܪܝܗܘܢ
17 And this matter concerning Him went out in all Yehud (Judea}, and in all the athra {the regions} that surround them.

ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܝܘܚܢܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ
18 And His Disciples related all these things unto Yukhanan {John}.

ܘܩܪܐ ܝܘܚܢܢ ܠܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܗܘ ܗܘ ܕܐܬܐ ܐܘ ܠܐܚܪܝܢ ܗܘ ܡܣܟܝܢ ܚܢܢ
19 And Yukhanan {John} called two from Talmiduhi {his Disciples/Students}, and he sent them to Y’shu and said, “Are you He, that one who is to come, or are we to look for another?”

ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܫܕܪܢ ܠܘܬܟ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܗܘ ܗܘ ܕܐܬܐ ܐܘ ܠܐܚܪܝܢ ܗܘ ܡܣܟܝܢ ܚܢܢ
20 And they came to Y’shu and were saying unto Him. “Yukhanan Mamdana {John, The Immerser/The Baptist} sent us to you, and says, ‘Are you He, that One who is to come, or are we to look for another?’”

ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܣܓܝܐܐ ܐܣܝ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܘܡܢ ܡܚܘܬܐ ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܠܣܓܝܐܐ ܣܡܝܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܡܚܙܐ
21 Then, in that hour, He healed many from kurhane {their diseases}, and from makhutha {their injuries}, and from rukhe biyshatha {evil spirits}, and for many samaya {blind men} He had given sight unto them.

ܘܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܐܡܪܘ ܠܝܘܚܢܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܙܝܬܘܢ ܘܫܡܥܬܘܢ ܕܣܡܝܐ ܚܙܝܢ ܘܚܓܝܪܐ ܡܗܠܟܝܢ ܘܓܪܒܐ ܡܬܕܟܝܢ ܘܚܪܫܐ ܫܡܥܝܢ ܘܡܝܬܐ ܩܝܡܝܢ ܘܡܣܟܢܐ ܡܣܬܒܪܝܢ
22 And Y’shu answered and said unto them, “Go Declare unto Yukhanan {John} every thing that you have seen and have heard, that the samaya {the blind ones} are seeing, and the khagiyre {the lame ones} are walking, and the garbe {the lepers} are cleansed, and the kharshe {the deaf ones} are hearing, and the miythe {the dead ones} are rising, and the meskine {the poor} are given The Hope.

ܘܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܠܐ ܢܬܟܫܠ ܒܝ
23 And blessedness unto whoever that shall not be offended in me.

ܟܕ ܕܝܢ ܐܙܠܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܫܪܝ ܝܫܘܥ ܠܡܐܡܪ ܠܟܢܫܐ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܢܐ ܢܦܩܬܘܢ ܠܚܘܪܒܐ ܠܡܚܙܐ ܩܢܝܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܡܬܬܙܝܥ
24 Then, after The Disciples of Yukhanan {John} departed, Y’shu began to say unto the kenshe {the crowds} concerning Yukhanan {John}, “What did you go out unto the khurba {the desert} to see? A qanya {a reed} that is shaken by the wind?

ܘܐܢ ܠܐ ܡܢܐ ܢܦܩܬܘܢ ܠܡܚܙܐ ܓܒܪܐ ܕܢܚܬܐ ܪܟܝܟܐ ܠܒܝܫ ܗܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܠܒܘܫܐ ܡܫܒܚܐ ܘܒܦܘܢܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ
25 And if not, what did you go out to see? A gabra {a man} who is clothed in a soft outer garment? Behold, those who are in splendid and in luxurious clothing are in beth Malkhe {a house of Kings}.

ܘܐܢ ܠܐ ܡܢܐ ܢܦܩܬܘܢ ܠܡܚܙܐ ܢܒܝܐ ܐܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܢܒܝܐ
26 And if not, what did you go out to see? A Nabiya {a Prophet}, Yes. I say unto you, and more than a Nabiya {a Prophet}!

ܗܢܘ ܕܥܠܘܗܝ ܟܬܝܒ ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܟ ܕܢܬܩܢ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܝܟ
27 This is he about whom it is written, ‘Look! I’m sending Malaki {My Messenger} before Your face {or, Your appearance}, so that he might prepare the way before You.’

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܝܬ ܢܒܝܐ ܒܝܠܝܕܝ ܢܫܐ ܕܪܒ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܪܒ ܗܘ ܡܢܗ
28 I say unto you, that there is no Nabiya {Prophet} among those born of neshe {women}, who is greater than Yukhanan Mamdana {John, the Immerser/Baptizer}, yet, the zura {the least} in The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God}, is greater than he!”

ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܫܡܥܘ ܐܦ ܡܟܣܐ ܙܕܩܘ ܠܐܠܗܐ ܕܥܡܕܘ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܝܘܚܢܢ
29 And all the Ama {the People} who had heard, even the Makse {the Tax Collectors/the Publicans}, Alaha {God} justified them, because they had been Immersed {Baptized} with the Mamudiytheh d’Yukhanan {the Immersion/the Baptism of John}.

ܦܪܝܫܐ ܕܝܢ ܘܣܦܪܐ ܛܠܡܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܐܬܥܡܕܘ ܡܢܗ
30 But, the Phrishe {the Pharisees}, and the Saphre {the Scribes} rejected in naphshahun {themselves} the will of Alaha {God}, on account that they were not Immersed {Baptized} by him.

ܠܡܢ ܗܟܝܠ ܐܕܡܐ ܠܐܢܫܐ ܕܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܘܠܡܢ ܕܡܝܢ
31 “Unto what therefore should I compare the nasha {the men} of this sharbtha {generation}? And unto what they resemble?”

ܕܡܝܢ ܠܛܠܝܐ ܕܝܬܒܝܢ ܒܫܘܩܐ ܘܩܥܝܢ ܠܚܒܪܝܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܙܡܪܢ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܪܩܕܬܘܢ ܘܐܠܝܢ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܒܟܝܬܘܢ
32 They resemble talaye {boys} who sit in the shuqa {the market-place} and call out unto khabrayhun {their friends} and say. “We have sung to you, and you didn’t dance, and we have lamented for you, and you didn’t weep.”

ܐܬܐ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܠܐ ܐܟܠ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܫܬܐ ܚܡܪܐ ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܐܕܐ ܐܝܬ ܒܗ
33 For, Yukhanan Mamdana {John, the Immerser/Baptizer}, has come eating no lakhma {bread}, and drinking no khamra {wine}, and you have been saying, “There is a shida {a demon} in him!”

ܐܬܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܐܟܠ ܘܫܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܐ ܓܒܪܐ ܐܟܘܠܐ ܘܫܬܐ ܚܡܪܐ ܘܪܚܡܐ ܕܡܟܣܐ ܘܕܚܛܝܐ
34 The Breh d’Nasha {The Son of Man} has come eating and drinking, and you have been saying, “Look! A gabra akula {a gluttonous man}, and a shathe khamra {a wine drinker, i.e. a drunkard}, and a rakhma {a friend} of the Makse {the Tax Collectors/The Publicans} and of the Khataye {the Sinners}!”

ܘܐܙܕܕܩܬ ܚܟܡܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܗ
35 And Khekmatha {Wisdom} has been justified by all its deeds.”

ܐܬܐ ܕܝܢ ܒܥܐ ܡܢܗ ܚܕ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܕܢܠܥܣ ܥܡܗ ܘܥܠ ܠܒܝܬܗ ܕܦܪܝܫܐ ܗܘ ܘܐܣܬܡܟ
36 Now, one who had come from the Phrishe {the Pharisees} asked Him to eat with him. And He entered unto the baytheh d’Phrisha {the house of the Pharisee}, and He reclined.

ܘܐܢܬܬܐ ܚܛܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܘܟܕ ܝܕܥܬ ܕܒܒܝܬܗ ܕܦܪܝܫܐ ܗܘ ܣܡܝܟ ܢܣܒܬ ܫܛܝܦܬܐ ܕܒܣܡܐ
37 And an anttha {a woman}, a Khataytha {a Sinner}, was there in that madintha {city}, and when she knew that He was reclining in the baytheh d’Phrisha {the house of the Pharisee}, she took a shatiyphtha d’besma {a translucent jar of perfumed ointment},

ܘܩܡܬ ܒܣܬܪܗ ܠܘܬ ܪܓܠܘܗܝ ܘܒܟܝܐ ܗܘܬ ܘܫܪܝܬ ܒܕܡܥܝܗ ܡܨܒܥܐ ܪܓܠܘܗܝ ܘܒܣܥܪܐ ܕܪܫܗ ܡܫܘܝܐ ܠܗܝܢ ܘܡܢܫܩܐ ܗܘܬ ܪܓܠܘܗܝ ܘܡܫܚܐ ܒܣܡܐ
38 and she stood behind Him, and was crying at His feet. And she had begun to wash His feet with her tears, and she was wiping them with the hair of her head. And she was kissing His feet, and meshkha {anointing} them with besma {ointment}.

ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܦܪܝܫܐ ܗܘ ܕܩܪܝܗܝ ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡܪ ܗܢܐ ܐܠܘ ܢܒܝܐ ܗܘܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢ ܗܝ ܘܡܐ ܛܒܗ ܕܚܛܝܬܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܗܝ ܕܩܪܒܬ ܠܗ
39 Now, when that Phrisha {Pharisee} who had invited Him, saw it, he reasoned within naphsheh {his soul/himself}, and said, “If He was a Nabiya {a Prophet}, He had been knowing who she is, and what her reputation is, that she is a Khataytha {Sinner}, that anttha {woman} who touched Him.

ܥܢܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܡܪ ܠܟ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܐܡܪ ܪܒܝ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ
40 Then Y’shu answered and said unto him, “Shimeun {Simeon} there is something for Me that I should say unto you.” Then he said unto Him, “Speak Rabi {My Master}.” Y’shu said unto him,

ܬܪܝܢ ܚܝܒܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܚܕ ܡܪܐ ܚܘܒܐ ܚܕ ܚܝܒ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢܪܐ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܝܢܪܐ ܚܡܫܝܢ
41 “There were two khayabe {debtors} to one mare khawba {creditor, lit. lord of debt}. One had owed to him five hundred diynare {denarius}, and the other fifty diynare {denarius}.

ܘܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܦܪܥ ܠܬܪܝܗܘܢ ܫܒܩ ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢܗܘܢ ܝܬܝܪ ܢܚܒܝܘܗܝ
42 And because they had nothing to recompense {pay}, he forgave them both. Therefore, who from them will love him more?

ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܗܘ ܕܐܫܬܒܩ ܠܗ ܣܓܝ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܬܪܝܨܐܝܬ ܕܢܬ
43 Shimeun {Simeon} answered and said, “I suppose that he whom he had forgiven more.” Y’shu said unto him, “You have judged correctly.”

ܘܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܘܐܡܪ ܠܫܡܥܘܢ ܚܙܐ ܐܢܬ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܠܒܝܬܟ ܥܠܬ ܡܝܐ ܠܪܓܠܝ ܠܐ ܝܗܒܬ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܕܡܥܝܗ ܪܓܠܝ ܨܒܥܬ ܘܒܣܥܪܗ ܫܘܝܬ ܐܢܝܢ
44 And He turned towards that anttha {woman} and said unto Shimeun {Simeon}, “Do you see this anttha {woman}? I entered into baythak {your house}, and you didn’t give maya {waters} for reglay {My feet}, yet, this woman has washed reglay {My feet} with demeyh {her tears}, and with sa’rah {her hair}, she shuyath {has dried} them.

ܐܢܬ ܠܐ ܢܫܩܬܢܝ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܐ ܡܢ ܕܥܠܬ ܠܐ ܫܠܝܬ ܪܓܠܝ ܠܡܢܫܩܘ
45 You didn’t kiss Me, but, look! This one hasn’t ceased to kiss My feet since I entered!

ܐܢܬ ܡܫܚܐ ܠܪܫܝ ܠܐ ܡܫܚܬ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܡܫܚܐ ܕܒܣܡܐ ܪܓܠܝ ܡܫܚܬ
46 You didn’t anoint My head with oil, but, this one has anointed My feet with the oil of incense.

ܚܠܦ ܗܕܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܫܒܝܩܝܢ ܠܗ ܚܛܗܝܗ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܕܐܚܒܬ ܣܓܝ ܗܘ ܕܝܢ ܕܩܠܝܠ ܡܫܬܒܩ ܠܗ ܩܠܝܠ ܡܚܒ
47 For, I say this unto you that, it is because her many sins are forgiven her, that she has loved much. But, he who is forgiven little, loves little.

ܘܐܡܪ ܠܗܝ ܐܢܬܬܐ ܫܒܝܩܝܢ ܠܟܝ ܚܛܗܝܟܝ
48 And He said unto that anttha {woman}, “Shabiyqiyn {Your sins} are forgiven you.”

ܫܪܝܘ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܣܡܝܟܝܢ ܐܡܪܝܢ ܒܢܦܫܗܘܢ ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܐܦ ܚܛܗܐ ܫܒܩ
49 Then those who were reclining began saying in naphshahun {their souls/themselves}, “Who is this that even forgives khatahe {sins}?”

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܝ ܐܢܬܬܐ ܗܝܡܢܘܬܟܝ ܐܚܝܬܟܝ ܙܠܝ ܒܫܠܡܐ
50 But, Y’shu said unto that anttha {woman}, “Your Faith has made you alive, go in shlama {peace}!”


Chapter 8
ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܒܩܘܪܝܐ ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܘܡܣܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܬܪܥܣܪܬܗ ܥܡܗ
1 And it happened after these things that Y’shu was going around in the madinatha {the cities}, and in the qurya {the villages}, and was Proclaiming and Declaring The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God}, and His Twelve with Him,

ܘܢܫܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܣܝ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܡܪܝܡ ܕܡܬܩܪܝܐ ܡܓܕܠܝܬܐ ܗܝ ܕܫܒܥܐ ܫܐܕܝܢ ܢܦܩܘ ܡܢܗ
2 and those neshe {women} who were healed from sicknesses, and from rukhe biyshatha {evil spirits}; Maryam, who is called “Magdalaytha” {the Magdala}, from whom seven shidiyn {demons} had gone out,

ܘܝܘܚܢ ܐܢܬܬ ܟܘܙܐ ܪܒܝܬܗ ܕܗܪܘܕܣ ܘܫܘܫܢ ܘܐܚܪܢܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܡܫܢ ܗܘܝ ܠܗܘܢ ܡܢ ܩܢܝܢܝܗܝܢ
3 and Yukhan {Joanna}, the wife of Kuza, the steward of Herudes, and Shushan {Susan/Susanna}, and many others, those who were ministering unto them from their possessions.

ܘܟܕ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܟܢܫ ܗܘܐ ܘܡܢ ܟܠ ܡܕܝܢܢ ܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܐܡܪ ܒܡܬܠܐ
4 And when a large kensha {crowd} had gathered from all the madinan {the cities}, and while they were coming to Him, He said in a Mathla {a Parable},

ܢܦܩ ܙܪܘܥܐ ܠܡܙܪܥ ܙܪܥܗ ܘܟܕ ܙܪܥ ܐܝܬ ܕܢܦܠ ܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ ܘܐܬܬܕܝܫ ܘܐܟܠܬܗ ܦܪܚܬܐ
5 “A zarua {a sower/planter} went out to mezra zareh {sow/plant his seed}, and while he sowed, there were some that fell near the road, and were athathadiysh {trampled}, and a pharakhtha {a bird} ate it.

ܘܐܚܪܢܐ ܢܦܠ ܥܠ ܫܘܥܐ ܘܒܪܫܥܬܗ ܝܥܐ ܘܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܬܠܝܠܘܬܐ ܝܒܫ
6 And another fell on shua {rock}, and at once it sprang up, and because it didn’t have thaliylutha {moisture}, it dried up.

ܘܐܚܪܢܐ ܢܦܠ ܒܝܬ ܟܘܒܐ ܘܝܥܘ ܥܡܗ ܟܘܒܐ ܘܚܢܩܘܗܝ
7 And another fell among the kube {thorns}, and the kube {the thorns} sprang up with it, and choked it.

ܘܐܚܪܢܐ ܢܦܠ ܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܘܫܦܝܪܬܐ ܘܝܥܐ ܘܥܒܕ ܦܐܪܐ ܚܕ ܒܡܐܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܡܪ ܩܥܐ ܗܘܐ ܕܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕܢܐ ܕܢܫܡܥ ܢܫܡܥ
8 And another fell in tabatha {good} and fair ara {earth/soil}, and sprang up and produced phire {fruits}, one hundred-fold.” When He was saying these things, He cried out, “He who has ears that might hear, he will hear!”

ܘܫܐܠܘܗܝ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܡܢܘ ܡܬܠܐ ܗܢܐ
9 And His Disciples asked Him, “What is meant by this Mathla {Parable}?”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܟܘܢ ܗܘ ܓܝܪ ܝܗܝܒ ܠܡܕܥ ܐܪܙܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ ܒܦܠܐܬܐ ܡܬܐܡܪ ܕܟܕ ܚܙܝܢ ܠܐ ܢܚܙܘܢ ܘܟܕ ܫܡܥܝܢ ܠܐ ܢܣܬܟܠܘܢ
10 Then He said unto them, “For, unto you is given to know The Raza d’Malkutheh d’Alaha {The Mystery of The Kingdom of God}, but, with the rest, it is spoken in Phelatha {Similes}, because, while they are seeing, they will not see, and while they are hearing, they will not understand.

ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܬܠܐ ܙܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ
11 Now, this is the meaning of the Mathla {the Parable}. The Zara {the Seed} is The Miltha d’Alaha {The Word of God}.

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܫܡܥܝܢ ܡܠܬܐ ܘܐܬܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܫܩܠ ܡܠܬܐ ܡܢ ܠܒܗܘܢ ܕܠܐ ܢܗܝܡܢܘܢ ܘܢܚܘܢ
12 But concerning those that were near the urkha {the road}, they are those who hear The Miltha {The Word}, and the beldababa {the enemy} comes and takes The Miltha {The Word} from their heart, so that they might not believe, and they might live.

ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܠ ܫܘܥܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܡܐ ܕܫܡܥܘ ܒܚܕܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܘܥܩܪܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܕܙܒܢܐ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܒܙܒܢ ܢܣܝܘܢܐ ܡܬܟܫܠܝܢ
13 But those who fell on the shua {the rock} these are those that after they heard it, received The Miltha {The Word} with khadutha {joy}, and they have no eqara {root}, but rather, for a time their faith is, and in a time of trial, they stumble.

ܗܘ ܕܝܢ ܕܢܦܠ ܒܝܬ ܟܘܒܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܡܠܬܐ ܘܒܨܦܬܐ ܘܒܥܘܬܪܐ ܘܒܪܓܝܓܬܗ ܕܥܠܡܐ ܡܬܚܢܩܝܢ ܘܦܐܪܐ ܠܐ ܝܗܒܝܢ
14 But that which fell among the kube {the thorns}, these are those who are hearing The Miltha {The Word}, and with the care, and with the wealth, and with the lusts of the alma {the world}, they are choked, and they don’t produce phire {fruits}.

ܗܘ ܕܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܠܒܐ ܫܦܝܐ ܘܛܒܐ ܫܡܥܝܢ ܡܠܬܐ ܘܐܚܕܝܢ ܘܝܗܒܝܢ ܦܐܪܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ
15 But that which is in the ara tabatha {the good earth/soil}, they are those who that with a shaphya {a sincere} and good heart, they are hearing The Miltha {The Word}, and keep it, and produce phire {fruits} with patience.

ܠܐ ܐܢܫ ܡܢܗܪ ܫܪܓܐ ܘܡܚܦܐ ܠܗ ܒܡܐܢܐ ܐܘ ܣܐܡ ܠܗ ܬܚܝܬ ܥܪܣܐ ܐܠܐ ܣܐܡ ܠܗ ܠܥܠ ܡܢ ܡܢܪܬܐ ܕܟܠ ܕܥܐܠ ܢܚܙܐ ܢܘܗܪܗ
16 No nash {man} lights a shraga {a lamp} and covers it with a ma’na {a vessel}, or places it under an arsa {a bed}, but rather, he places it on a manartha {a lamp-stand}, so that all who enter will see nuhreh {his light}.

ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܟܣܐ ܕܠܐ ܢܬܓܠܐ ܘܠܐ ܕܡܛܫܝ ܕܠܐ ܢܬܝܕܥ ܘܢܐܬܐ ܠܓܠܝܐ
17 For, there isn’t a thing that is covered up that won’t be revealed, and nothing that is hidden which won’t be known and come out in the open.

ܚܙܘ ܐܝܟܢܐ ܫܡܥܬܘܢ ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܘܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܦ ܗܘ ܕܣܒܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܫܬܩܠ ܡܢܗ
18 Take heed how you have heard. For, he who has, it will be given him, and unto him who doesn’t have, even that which he thinks that he has, will be taken from him.”

ܐܬܘ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ ܡܛܠ ܟܢܫܐ
19 Now, His mother and His brothers came to Him, and they were not able to speak with Him because of the kensha {the crowd}.

ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܐܡܟ ܘܐܚܝܟ ܩܝܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܠܡܚܙܝܟ
20 And they said unto Him, “Your mother and your brothers are standing outside, and they desire to see you.

ܗܘ ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܡܝ ܘܐܚܝ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܥܒܕܝܢ ܠܗ
21 But He answered and said unto them, “These are My mother and my brothers! Those who hear The Miltha d’Alaha {The Word of God}, and do it.

ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܬܐ ܣܠܩ ܝܫܘܥ ܝܬܒ ܒܣܦܝܢܬܐ ܗܘ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܢܥܒܪ ܠܗܘ ܥܒܪܐ ܕܝܡܬܐ
22 Then it happened on one from those days, Y’shu went up and sat in a sphintha {a boat/a ship}, He and His Disciples, and He said unto them, “Let us pass over unto that other side {lit. the farther bank} of the yamtha {the lake}.”

ܘܟܕ ܪܕܝܢ ܕܡܟ ܠܗ ܗܘ ܝܫܘܥ ܘܗܘܬ ܥܠܥܠܐ ܕܪܘܚܐ ܒܝܡܬܐ ܘܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܣܦܝܢܬܐ ܠܡܛܒܥ
23 And while they journeyed, He, Y’shu laid down to sleep. And there was a storm of wind on the yamtha {the lake}, and the spintha {the boat/the ship} was close to sinking.

ܘܩܪܒܘ ܐܥܝܪܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܒܢ ܪܒܢ ܐܒܕܝܢ ܚܢܢ ܗܘ ܕܝܢ ܩܡ ܘܟܐܐ ܒܪܘܚܐ ܘܒܡܚܫܘܠܐ ܕܡܝܐ ܘܢܚܘ ܘܗܘܐ ܫܠܝܐ
24 And they came near and awoke Him, and they were saying unto Him, “Raban {Our Master}! Raban {Our Master}! We are perishing!” Then He arose and rebuked the wind and the storm of the sea, and they ceased, and it became calm.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܟܐ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܡܢܘ ܟܝ ܗܢܐ ܕܐܦ ܠܪܘܚܐ ܦܩܕ ܘܠܡܚܫܘܠܐ ܘܠܝܡܐ ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ
25 And He said unto them, “Where is Haymanuthkun {your Faith}?” But, while being afraid, they marveled, and they were saying one unto the other, “Who indeed is this, who even gives a command unto the winds, and unto the storms, and unto the sea, and they listen to Him!?”

ܘܪܕܘ ܘܐܬܘ ܠܐܬܪܐ ܕܓܕܪܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܒܪܐ ܠܘܩܒܠ ܓܠܝܠܐ
26 And they journeyed and came unto the region of the Gadraye {the Gadarenes} which is at the crossing, opposite to Galila {Galilee}.

ܘܟܕ ܢܦܩ ܠܐܪܥܐ ܦܓܥ ܒܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܕܝܘܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܐܢܐ ܠܐ ܠܒܫ ܗܘܐ ܘܒܒܝܬܐ ܠܐ ܥܡܪ ܗܘܐ ܐܠܐ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ
27 And when He went out to the land, a certain gabra {man} from the madintha {the city} meet with Him, in whom there was a daywa {a demon/devil} from a long time, and he wasn’t wearing ma’ne {garments/clothing}, and he wasn’t dwelling in a baytha {a house}, but rather, he was dwelling in the beth qabure {the tomb houses, i.e. the burial caves}.

ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܩܥܐ ܘܢܦܠ ܩܕܡܘܗܝ ܘܒܩܠܐ ܪܡܐ ܐܡܪ ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܠܐ ܬܫܢܩܢܝ
28 Now, when he saw Y’shu, he cried out and fell down before Him, and in a qala rama {a loud voice} he said, “What is the matter unto us, and unto you, {i.e. what business do we have with you} Eshu, Breh d’Alaha Marayma {Y’shu, the Son of God, the Most High}? I beseech you, don’t torment me!”

ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܠܪܘܚܐ ܛܢܦܐ ܠܡܦܩ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܣܓܝ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܗܐ ܡܢ ܕܫܒܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܬܐܣܪ ܗܘܐ ܒܫܫܠܬܐ ܘܒܟܒܠܐ ܡܬܢܛܪ ܗܘܐ ܘܡܦܣܩ ܗܘܐ ܐܣܘܪܘܗܝ ܘܡܬܕܒܪ ܗܘܐ ܡܢ ܫܐܕܐ ܠܚܘܪܒܐ
29 For, Y’shu was commanding him, unto the rukha tanpha {the unclean spirit}, to go out from the barnasha {the son of man}. For behold, it was a long time since he was taken captive, and he was kept fastened in shishlatha {chains} and in keble {fetters/leg irons}, and he was breaking his bonds, and was driven by the shida {the demon/devil} unto the khurba {the wilderness}.

ܫܐܠܗ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܡܢ ܫܡܟ ܐܡܪ ܠܗ ܠܓܝܘܢ ܡܛܠ ܕܕܝܘܐ ܣܓܝܐܐ ܥܠܝܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗ
30 Then Y’shu asked him, “Man shmak {what is your name}?” He said unto Him, “Legyun” {Legion}; on account that many daywe {demons/devils} had entered into him.

ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܠܐ ܢܦܩܘܕ ܠܗܘܢ ܠܡܐܙܠ ܠܬܗܘܡܐ
31 And they were begging Him that He wouldn’t nephqud {command} them to go into the lathhuma {The Abyss}.

ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܒܩܪܐ ܕܚܙܝܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܪܥܝܐ ܒܛܘܪܐ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܦܣ ܠܗܘܢ ܕܒܚܙܝܪܐ ܢܥܠܘܢ ܘܐܦܣ ܠܗܘܢ
32 Now, there was a herd of many khaziyre {swine/pigs} there, which were feeding on the tura {the mountain}, and they were begging Him to allow them to enter into the khaziyre {the swine/pigs}, and He allowed them.

ܘܢܦܩܘ ܫܐܕܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܘܥܠܘ ܒܚܙܝܪܐ ܘܬܪܨܬ ܒܩܪܐ ܗܝ ܟܠܗ ܠܫܩܝܦܐ ܘܢܦܠܘ ܒܝܡܬܐ ܘܐܬܚܢܩܘ
33 And the shide {the demons/the devils} went out from the gabra {the man} and entered into the khaziyre {the swine/pigs}. And that whole baqra {herd} rushed unto a shaqiypha {a cliff} and fell into the yamtha {the lake} and drowned.

ܟܕ ܚܙܘ ܕܝܢ ܪܥܘܬܐ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܥܪܩܘ ܘܐܫܬܥܝܘ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܒܩܘܪܝܐ
34 Then after the rautha {the herders} had seen the thing, they fled and reported it in the madinatha {the cities} and in the quraya {the villages}.

ܘܢܦܩܘ ܐܢܫܐ ܕܢܚܙܘܢ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܗܘ ܕܢܦܩܘ ܫܐܕܘܗܝ ܟܕ ܠܒܝܫ ܘܡܢܟܦ ܘܝܬܒ ܠܘܬ ܪܓܠܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܘܕܚܠܘ
35 And nasha {men} came out so that they might see the thing that happened, and they came to Y’shu and found that gabra {man}, whose devils were cast out, while clothed and proper, and sitting at the reglahe {the feet} of Y’shu. And they were afraid.

ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܘ ܐܝܟܢܐ ܐܬܐܣܝ ܓܒܪܐ ܗܘ ܕܝܘܢܐ
36 And those who had seen it related to them how He had healed the gabra {man}, that daywana {demoniac}.

ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܓܕܪܝܐ ܕܢܐܙܠ ܠܗ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܐܚܕܬ ܐܢܘܢ ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܣܠܩ ܠܣܦܝܢܬܐ ܘܗܦܟ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ
37 And the whole kensha {gathering} of the Gadraye {the Gadarenes} were seeking from Him that He should depart from their presence, because a great fear had seized them. Then He, Y’shu, went up into the sphintha {the boat/ship}, and returned from their presence.

ܗܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܕܢܦܩܘ ܡܢܗ ܫܐܕܐ ܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܠܘܬܗ ܢܗܘܐ ܘܫܪܝܗܝ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ
38 Now that gabra {man}, from whom went out the shide {the demons/devils}, was requesting from Him that He might remain with Him, and Y’shu sent him away and said unto him,

ܗܦܘܟ ܠܒܝܬܟ ܘܐܫܬܥܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܟ ܐܠܗܐ ܘܐܙܠ ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܟܠܗ ܡܕܝܢܬܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܗ ܝܫܘܥ
39 “Return unto your house, and tell the thing which Alaha {God} has been done for you. And he departed and was Proclaiming in all the madintha {the city} the thing that Y’shu had done for him.

ܟܕ ܗܦܟ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܩܒܠܗ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܗ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ
40 Then, after Y’shu returned, a large kensha {crowd} received Him, for, they all were looking for Him.

ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܝܘܐܪܫ ܪܫ ܟܢܘܫܬܐ ܢܦܠ ܩܕܡ ܪܓܠܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܢܥܘܠ ܠܒܝܬܗ
41 And a certain gabra {man}, whose name was Yuarash {Jarius}, the Riysh Kenushtha {the Assembly/Synagogue Chief}, fell before the feet of Y’shu, and was seeking from Him that He might enter baytheh {his house}.

ܒܪܬܐ ܓܝܪ ܝܚܝܕܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܐܝܟ ܒܪܬ ܫܢܝܢ ܬܪܬܥܣܪܐ ܘܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܡܡܬ ܘܟܕ ܐܙܠ ܥܡܗ ܗܘ ܝܫܘܥ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܚܒܨ ܗܘܐ ܠܗ
42 For, he had an only daughter, a daughter about twelve years old, and she was close to death. And while Y’shu was going with him, a large kensha {crowd} was pressing against Him.

ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܕܬܪܝܥ ܗܘܐ ܕܡܗ ܫܢܝܢ ܬܪܬܥܣܪܐ ܗܝ ܕܒܝܬ ܐܣܘܬܐ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗ ܐܦܩܬ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ ܕܡܢ ܐܢܫ ܬܬܐܣܐ
43 Then a certain woman whose blood was flowing for twelve years, who among the Asutha {the Physicians} had spent all her possessions and wasn’t able to be healed by any,

ܐܬܩܪܒܬ ܡܢ ܒܣܬܪܗ ܘܩܪܒܬ ܠܟܢܦܐ ܕܡܐܢܗ ܘܡܚܕܐ ܩܡܬ ܡܪܕܝܬܐ ܕܕܡܗ
44 approached from behind Him and touched the edge of His garment, and mekhda {immediately} the flow of damah {her blood} stopped!

ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܡܢܘ ܩܪܒ ܠܝ ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܟܦܪܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܕܥܡܗ ܪܒܢ ܟܢܫܐ ܐܠܨܝܢ ܠܟ ܘܚܒܨܝܢ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܡܢܘ ܩܪܒ ܠܝ
45 And Y’shu said, “Who touched me? And while all were denying it, Shimeun Kepha {Simeon, The Rock}, and those with Him said unto Him, “Raban {Our Master}, the kenshe {the crowds} are forcing and pressing against you, and you say, ‘Who touched me?’

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܫ ܩܪܒ ܠܝ ܐܢܐ ܓܝܪ ܝܕܥܬ ܕܚܝܠܐ ܢܦܩ ܡܢܝ
46 Then He said, “Someone touched Me, for, I know that khayla {power} has gone out from Me.”

ܗܝ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ ܟܕ ܚܙܬ ܕܠܐ ܛܥܬܗ ܐܬܬ ܟܕ ܪܬܝܬܐ ܘܢܦܠܬ ܣܓܕܬ ܠܗ ܘܐܡܪܬ ܠܥܝܢ ܥܡܐ ܟܠܗ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܩܪܒܬ ܘܐܝܟܢܐ ܡܚܕܐ ܐܬܐܣܝܬ
47 Now, when that anttha {woman} saw that she hadn’t escaped His notice, she came while trembling, and fell down and segdath {bowed down to/worshiped} Him, and she related before all the Ama {the People} concerning what cause she touched Him, and how she was healed immediately.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ ܐܬܠܒܒܝ ܒܪܬܝ ܗܝܡܢܘܬܟܝ ܐܚܝܬܟܝ ܙܠܝ ܒܫܠܡܐ
48 Then He, Y’shu, said unto her, “Have courage My daughter, your Faith has revived you. Go in shlama {peace}!”

ܘܥܕ ܗܘ ܡܡܠܠ ܐܬܐ ܐܢܫ ܡܢ ܕܒܝܬ ܪܒ ܟܢܘܫܬܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܝܬܬ ܠܗ ܒܪܬܟ ܠܐ ܬܥܡܠ ܠܡܠܦܢܐ
49 And while He was speaking, a nash {man} came from the house of the ruler of The Kenushtha {The Assembly/The Synagogue} and he said unto Him, “Your daughter has died, don’t trouble the Malphana {the Teacher}.”

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܫܡܥ ܘܐܡܪ ܠܐܒܘܗ ܕܛܠܝܬܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܒܠܚܘܕ ܗܝܡܢ ܘܚܝܐ
50 But, Y’shu heard it, and He said unto the father of the talitha {the young girl}, “Don’t be afraid, only believe, and she will live.”

ܐܬܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܠܒܝܬܐ ܘܠܐ ܫܒܩ ܠܐܢܫ ܕܢܥܘܠ ܥܡܗ ܐܠܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܘܠܐܒܘܗ ܕܛܠܝܬܐ ܘܠܐܡܗ
51 Then Y’shu came unto the baytha {the house}, and didn’t allow anyone to enter with Him, except for Shimeun {Simeon}, and Yaqub {Jacob/James}, and Yukhanan {John}, and the father of the talitha {the young girl}, and her mother.

ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܒܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܪܩܕܝܢ ܥܠܝܗ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܐ ܬܒܟܘܢ ܠܐ ܓܝܪ ܡܝܬܬ ܐܠܐ ܕܡܟܐ ܗܝ
52 Now, all were weeping and mourning over her, but, Y’shu said, “Don’t cry, for, she isn’t dead, but rather, she is sleeping.”

ܘܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܕܝܕܥܝܢ ܕܡܝܬܬ ܠܗ
53 And they were gakhkiyn {laughing} at Him, because, they knew that she had died.

ܗܘ ܕܝܢ ܐܦܩ ܠܟܠ ܐܢܫ ܠܒܪ ܘܐܚܕܗ ܒܐܝܕܗ ܘܩܪܗ ܘܐܡܪ ܛܠܝܬܐ ܩܘܡܝ
54 Then, He put every one outside, and took her by the hand and called her, and said, “Talitha qumi {Young girl, arise}!”

ܘܗܦܟܬ ܪܘܚܗ ܘܡܚܕܐ ܩܡܬ ܘܦܩܕ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܠܡܐܟܠ
55 And mekhda {immediately} her spirit returned, and she arose. And He commanded that they should give her something to eat.

ܘܬܡܗܘ ܐܒܗܝܗ ܗܘ ܕܝܢ ܙܗܪ ܐܢܘܢ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܡܕܡ ܕܗܘܐ
56 And her parents were astonished. Then, He warned them that no one should tell a thing that happened.


Chapter 9
ܘܩܪܐ ܝܫܘܥ ܠܬܪܥܣܪܬܗ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܚܝܠܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܫܐܕܐ ܘܟܘܪܗܢܐ ܠܡܐܣܝܘ
1 And Y’shu called His Twelve and gave unto them khayla {power} and shultana {authority} over all shide {demons}, and kurhane {diseases}, to heal.

ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܡܟܪܙܘ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܠܡܐܣܝܘ ܟܪܝܗܐ
2 And He sent them out to Proclaim The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God}, and to heal the kriyhe {the sick}.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܠܐ ܬܫܩܠܘܢ ܠܐܘܪܚܐ ܠܐ ܫܒܛܐ ܘܠܐ ܬܪܡܠܐ ܘܠܐ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܟܣܦܐ ܘܠܐ ܬܪܬܝܢ ܟܘܬܝܢܝܢ ܢܗܘܝܢ ܠܟܘܢ
3 And He said unto them, “Take nothing with you for the road, neither a shabta {a stave}, nor a tharmala {a bag}, nor lakhma {bread}, nor kespha {silver, i.e. money}, nor should you have two kuthiynyan {tunics}.

ܘܠܐܝܢܐ ܒܝܬܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܬܡܢ ܗܘܘ ܘܡܢ ܬܡܢ ܦܘܩܘ
4 And whatever baytha {house} that you enter, there remain, and from there depart.

ܘܠܡܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܠܟܘܢ ܡܐ ܕܢܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܐܦ ܚܠܐ ܡܢ ܪܓܠܝܟܘܢ ܦܨܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܣܗܕܘܬܐ
5 And whoever that won’t receive you, when you depart from that madintha {city}, shake off even the khela {the dust} from your feet for a sahdutha {a testimony} against them.”

ܘܢܦܩܘ ܫܠܝܚܐ ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܒܩܘܪܝܐ ܘܒܡܕܝܢܬܐ ܘܡܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܐܣܝܢ ܒܟܠ ܕܘܟ
6 And The Shlikhe {The Sent Ones} went out, and were going around in the quraya {the villages} and in the madinatha {the cities}, and they were Declaring The Hope, and were healing in every place.

ܫܡܥ ܕܝܢ ܗܪܘܕܣ ܛܛܪܪܟܐ ܟܠܗܝܢ ܕܗܘܝܢ ܗܘܝ ܒܐܝܕܗ ܘܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܝܢ ܕܝܘܚܢܢ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ
7 Now, Herudes the Tetrarch heard all the things that had been done by their hands, and he was amazed, on account that some men were saying that Yukhanan {John} had risen from the beth miythe {the place/house of the dead}.

ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܠܝܐ ܐܬܚܙܝ ܘܐܚܪܢܐ ܕܢܒܝܐ ܡܢ ܢܒܝܐ ܩܕܡܝܐ ܩܡ
8 But, others were saying that EliYa {Elijah} had appeared, and others that a Nabiya {a Prophet} from the Nabiye qadmaye {the former Prophets}, had risen.

ܘܐܡܪ ܗܪܘܕܣ ܪܫܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܢܐ ܦܣܩܬ ܡܢܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܗܠܝܢ ܫܡܥ ܐܢܐ ܥܠܘܗܝ ܘܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ
9 And Herudes said, “The head of Yukhanan {John} I have cut off, but, who is this whom I hear these things concerning him. And he was desiring to see Him.

ܘܟܕ ܗܦܟܘ ܫܠܝܚܐ ܐܫܬܥܝܘ ܠܝܫܘܥ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܘ ܘܕܒܪ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܠܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܕܒܝܬ ܨܝܕܐ
10 And after The Shlikhe {The Sent Ones} returned, they told Y’shu every thing that they did, and He took them privately unto the wilderness region of Beth-Tsayade {Bethsaida, lit. the place/house of Fishermen}.

ܟܢܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܝܕܥܘ ܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܘܩܒܠ ܐܢܘܢ ܘܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܡܐܣܐ ܗܘܐ
11 Now, when the kenshe {the crowds} realized it, they went after {followed} Him. And He received them, and was speaking with them concerning The Malkutha {The Kingdom of God}. And for those who had needs concerning healing, He was healing.

ܟܕ ܕܝܢ ܫܪܝ ܝܘܡܐ ܠܡܨܠܐ ܩܪܒܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܫܪܝ ܠܟܢܫܐ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܩܘܪܝܐ ܕܚܕܪܝܢ ܘܠܟܦܪܘܢܐ ܕܢܫܪܘܢ ܒܗܘܢ ܘܢܫܟܚܘܢ ܠܗܘܢ ܣܝܒܪܬܐ ܡܛܠ ܕܒܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܐܝܬܝܢ
12 Then when the day began to wane, His Disciples came near and said unto Him, “Dismiss the kenshe {the crowds}, so that they may go unto the quraya {the towns/villages} around us, and unto the kaphrune {the hamlets/small villages}, so that they might lodge in them, and might find saybartha {food} for themselves, on account that we are in a desert region.”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܗܒܘ ܠܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܟܠ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܠܝܬ ܠܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܐ ܠܚܡܝܢ ܘܬܪܝܢ ܢܘܢܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܐܙܠܢܢ ܘܙܒܢܢܢ ܣܝܒܪܬܐ ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܥܡܐ
13 Y’shu said unto them, “You give them something to eat.” But, they said, “We don’t have more than five lakhmiyn {loaves of bread} and two nuniyn {fish}, unless we should go and buy saybartha {food} for all this ama {people}.”

ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܓܒܪܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܣܡܟܘ ܐܢܘܢ ܣܡܟܐ ܚܡܫܝܢ ܐܢܫܝܢ ܒܣܡܟܐ
14 For, there were about five thousand gabriyn {men}. Y’shu said unto them, “Have them recline in groups, fifty persons in a group.”

ܘܥܒܕܘ ܗܟܘܬ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܣܡܟܘ ܠܟܠܗܘܢ
15 And The Talmiyde {The Disciples/Students} did so, and made them all recline.

ܘܢܣܒ ܝܫܘܥ ܗܢܘܢ ܚܡܫܐ ܠܚܡܝܢ ܘܬܪܝܢ ܢܘܢܝܢ ܘܚܪ ܒܫܡܝܐ ܘܒܪܟ ܘܩܨܐ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܢܣܝܡܘܢ ܠܟܢܫܐ
16 And Y’shu took those five lakhmiyn {loaves of bread} and two nuniyn {fish} and looked into the Shmaya {the Heavens} and He blessed them, and broke them, and gave them unto His Disciples, so that they might set them out for the kenshe {the crowds}.

ܘܐܟܠܘ ܟܠܗܘܢ ܘܣܒܥܘ ܘܫܩܠܘ ܩܨܝܐ ܡܕܡ ܕܝܬܪܘ ܬܪܥܣܪ ܩܘܦܝܢܝܢ
17 And all of them ate and were satisfied. And they took up twelve baskets of the remaining fragments!

ܘܟܕ ܡܨܠܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܥܡܗ ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܡܢܘ ܐܡܪܝܢ ܥܠܝ ܟܢܫܐ ܕܐܝܬܝ
18 And while He prayed alone, and His Disciples with Him, He asked them and said, “Who do the kenshe {the crowds} say concerning Me; who I am?”

ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܐܠܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܒܝܐ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ ܩܕܡܝܐ ܩܡ
19 They answered and said unto Him, “Yukhanan Mamdana {John, the Immerser/the Baptizer}, and others, EliYa {Elijah}, but others, that a Nabiya {a Prophet}, one from the former Nabiye {Prophets}, has risen.”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܡܢܘ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝ ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ
20 He said unto them, “But you, who do you say that I am?” Shimeun {Simeon} answered and said, “Meshikheh d’Alaha {The Anointed One of God}!”

ܗܘ ܕܝܢ ܟܐܐ ܒܗܘܢ ܘܙܗܪ ܐܢܘܢ ܕܗܕܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܢܐܡܪܘܢ
21 Then He reproved them, and warned them that they shouldn’t tell this to anyone.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܣܓܝܐܬܐ ܢܚܫ ܘܢܣܬܠܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܘܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܣܦܪܐ ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܘܠܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܢܩܘܡ
22 And He said unto them, that He, The Son of Man, was destined that He would suffer many things, and that He would be rejected by the Qashishe {the Elders}, and the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs}, and the Saphre {the Scribes}, and they would kill Him, and the third day He would rise.

ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ ܢܟܦܘܪ ܒܢܦܫܗ ܘܢܫܩܘܠ ܙܩܝܦܗ ܟܠܝܘܡ ܘܢܐܬܐ ܒܬܪܝ
23 And He was saying before every one, “He who desires to follow {lit. come after} Me, must deny himself and take up {or, carry} zaqiypheh {his cross} everyday, and follow {lit. come after} Me.

ܡܢ ܓܝܪ ܕܨܒܐ ܕܢܦܫܗ ܢܚܐ ܡܘܒܕ ܠܗ ܡܢ ܕܝܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܠܬܝ ܗܢܐ ܡܚܐ ܠܗ
24 For, whoever that desires to preserve naphsheh {his soul}, will lose it, yet, whoever that might lose naphsheh {his soul}, for My sake, this one preserves it.

ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܬܥܕܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܢܐܬܪ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܢܘܒܕ ܐܘ ܢܚܣܪ
25 For, what does it benefit a son of man who might gain the whole world, yet, he should destroy, or harm naphsheh {his soul}?

ܡܢ ܕܢܒܗܬ ܒܝ ܕܝܢ ܘܒܡܠܝ ܢܒܗܬ ܒܗ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܡܐ ܕܐܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܕܐܒܘܗܝ ܥܡ ܡܠܐܟܘܗܝ ܩܕܝܫܐ
26 But, whoever that might be ashamed of Me, and of My Words, The Son of Man will be ashamed of him when He comes in The Glory of Abuhi {His Father} with Malakuhi Qadiyshe {His Holy Heavenly Messengers}.

ܫܪܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܪܟܐ ܕܠܐ ܢܛܥܡܘܢ ܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܚܙܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ
27 I tell you the shrara {the truth}, that there are some who are standing here who won’t taste mutha {death}, until they shall see The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God}.”

ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܠܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ ܕܒܪ ܝܫܘܥ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܘܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܠܡܨܠܝܘ
28 Then it happened about eight days after these words, Y’shu took Shimeun {Simeon}, and Yaqub {Jacob/James}, and Yukhanan {John}, and went up a mountain to pray.

ܘܟܕ ܗܘ ܡܨܠܐ ܐܬܚܠܦ ܚܙܘܐ ܕܐܦܘܗܝ ܘܢܚܬܘܗܝ ܚܘܪܘ ܘܡܒܪܩܝܢ ܗܘܘ
29 And while He prayed, the appearance of His face was altered, and His garments were whitened and shining.

ܘܗܐ ܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ
30 And behold, two gabriyn {men} were speaking with Him, who were Mushe {Moses} and EliYa {Elijah},

ܕܐܬܚܙܝܘ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܥܠ ܡܦܩܢܗ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܘܪܫܠܡ
31 who had appeared in glory. Now, they were speaking about His departure, which was destined to be fulfilled in Urishlim {Jerusalem}.

ܘܝܩܪܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܫܡܥܘܢ ܘܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܘܠܡܚܣܢ ܐܬܬܥܝܪܘ ܘܚܙܘ ܫܘܒܚܗ ܘܠܗܢܘܢ ܬܪܝܢ ܐܢܫܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ
32 Shimeun {Simeon}, and those with him, were heavy with sleep, and barely awake. And they beheld His glory, and those two nashiyn {men} who were standing with Him.

ܘܟܕ ܫܪܝܘ ܠܡܦܪܫ ܡܢܗ ܐܡܪ ܫܡܥܘܢ ܠܝܫܘܥ ܪܒܝ ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܢ ܕܗܪܟܐ ܢܗܘܐ ܘܢܥܒܕ ܬܠܬ ܡܛܠܠܝܢ ܠܟ ܚܕܐ ܘܠܡܘܫܐ ܚܕܐ ܘܠܐܠܝܐ ܚܕܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܐܡܪ
33 And when they began to separate from Him, Shimeun {Simeon} said unto Y’shu, “Rabi {My Master}, it is good for us that we should be here, and we will make three matliliyn {tabernacles/shelters}; one for You, and one for Mushe {Moses}, and one for EliYa {Elijah},” and he didn’t know what he was saying.

ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܥܢܢܐ ܘܐܛܠܬ ܥܠܝܗܘܢ ܘܕܚܠܘ ܟܕ ܚܙܘ ܠܡܘܫܐ ܘܠܐܠܝܐ ܕܥܠܘ ܒܥܢܢܐ
34 And while he was saying these things, a nana {a cloud} overshadowed them. And they were afraid when they saw Mushe {Moses} and EliYa {Elijah} who entered into the nana {the cloud}.

ܘܩܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܥܢܢܐ ܕܐܡܪ ܗܢܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܠܗ ܫܡܥܘ
35 And there was a Qala {a Voice} from the nana {the cloud} which was saying, “This is My beloved Son, listen to Him!”

ܘܟܕ ܗܘܐ ܩܠܐ ܐܫܬܟܚ ܝܫܘܥ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܗܢܘܢ ܫܬܩܘ ܘܠܐܢܫ ܠܐ ܐܡܪܘ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡܬܐ ܡܕܡ ܕܚܙܘ
36 And when the Qala {the Voice} happened, Y’shu was found alone. And they were silent, and they didn’t tell anyone that thing which they had seen in those yawmatha {days}.

ܘܗܘܐ ܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ ܟܕ ܢܚܬܝܢ ܡܢ ܛܘܪܐ ܦܓܥ ܒܗܘܢ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ
37 And it happened the day after this, when they descended from the tura {the mountain}, a large kensha {crowd} met with them.

ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܡܢ ܟܢܫܐ ܗܘ ܩܥܐ ܘܐܡܪ ܡܠܦܢܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܐܬܦܢܝ ܥܠܝ ܒܪܝ ܕܝܚܝܕܝܐ ܗܘ ܠܝ
38 And a certain gabra {man} from that kensha {the crowd} cried out and said, “Malphana {Teacher}, I seek from you {I beg you}, turn aside concerning my son, he is my only begotten!

ܘܪܘܚܐ ܥܕܝܐ ܥܠܘܗܝ ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܩܥܐ ܘܡܚܪܩ ܫܢܘܗܝ ܘܡܪܥܬ ܘܠܡܚܣܢ ܦܪܩܐ ܡܢܗ ܡܐ ܕܫܚܩܬܗ
39 And a rukha {a spirit} takes hold on him and suddenly {lit. from the calm/quiet} he cries out and gnashes his teeth and foams, and with difficulty it departs from him, after it crushes him.

ܘܒܥܝܬ ܡܢ ܬܠܡܝܕܝܟ ܕܢܦܩܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ
40 And I sought from Your Disciples that they might cast it out, and they were not able.

ܥܢܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܐܘܢ ܫܪܒܬܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܡܥܩܠܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܐܗܘܐ ܠܘܬܟܘܢ ܘܐܣܝܒܪܟܘܢ ܩܪܒܝܗܝ ܠܟܐ ܠܒܪܟ
41 Then Y’shu answered and said, “Oh generation that isn’t faithful, and perverse! How long shall I be among you, and endure you? Bring your son here.”

ܘܟܕ ܡܩܪܒ ܠܗ ܐܪܡܝܗ ܕܝܘܐ ܗܘ ܘܡܥܣܗ ܘܟܐܐ ܝܫܘܥ ܒܪܘܚܐ ܗܝ ܛܢܦܬܐ ܘܐܣܝܗ ܠܛܠܝܐ ܘܝܗܒܗ ܠܐܒܘܗܝ
42 And while he was bringing him, that daywa {devil/demon} threw him down and crushed him, and Y’shu rebuked that unclean spirit, and He healed the talya {the young boy} and gave him unto his father.

ܘܐܬܕܡܪܘ ܟܠܗܘܢ ܒܪܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܟܕ ܟܠ ܐܢܫ ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܕܥܒܕ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ
43 And they all were amazed at the greatness of Alaha {God}. And while every one was amazed concerning all that He had done, Y’shu said unto His Disciples,

ܣܝܡܘ ܐܢܬܘܢ ܡܠܐ ܗܠܝܢ ܒܐܕܢܝܟܘܢ ܒܪܗ ܓܝܪ ܕܐܢܫܐ ܥܬܝܕ ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝ ܒܢܝܢܫܐ
44 “Put these words in your ears! For, The Son of Man is destined that He shall be delivered into the hands of the sons of men.”

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘܗ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܕܡܟܣܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗܘܢ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢܗ ܘܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ ܥܠܝܗ ܥܠ ܡܠܬܐ ܗܕܐ
45 But, they didn’t understand these words, on account that it was hidden from them, so that they wouldn’t understand it. And they were afraid to ask Him about this matter.

ܘܥܠܬ ܒܗܘܢ ܡܚܫܒܬܐ ܕܡܢܘ ܟܝ ܪܒ ܒܗܘܢ
46 And the thought entered into them, who therefore is the greater among them.

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܝܕܥ ܡܚܫܒܬܐ ܕܠܒܗܘܢ ܘܢܣܒ ܛܠܝܐ ܘܐܩܝܡܗ ܠܘܬܗ
47 Now, Y’shu knew the thought of their heart, and He took a talya {a young boy} and stood him in front of Him.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܢ ܕܡܩܒܠ ܛܠܝܐ ܐܝܟ ܗܢܐ ܒܫܡܝ ܠܝ ܗܘ ܡܩܒܠ ܘܡܢ ܕܠܝ ܡܩܒܠ ܡܩܒܠ ܠܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܙܥܘܪ ܒܟܠܟܘܢ ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܪܒ
48 And He said unto them all, “Whoever receives a talya {a young boy} like this one, in My Name, he receives Me. And whoever receives Me, receives Him who sent Me. For, the one who is least among all of you, this one will be a great one.”

ܘܥܢܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪ ܪܒܢ ܚܙܝܢ ܐܢܫ ܕܡܦܩ ܫܐܕܐ ܒܫܡܟ ܘܟܠܝܢܝܗܝ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܐ ܥܡܢ ܒܬܪܟ
49 And Yukhanan {John} answered and said, “Raban {Our Master}, we saw a nash {a man} who was casting out the daywe {the devils/demons} in Your Name, and we forbade him, on account that he didn’t come with us, after {following} you.

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܬܟܠܘܢ ܡܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠܟܘܢ ܚܠܦܝܟܘܢ ܗܘ
50 Y’shu said unto them, “Don’t forbid him, for whoever that isn’t against you, is for you!

ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܡܬܡܠܝܢ ܝܘܡܬܐ ܕܣܘܠܩܗ ܐܬܩܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܢܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ
51 And it happened, that when the days of His ascension were fulfilled, He determined {lit. firmly positioned His face} to go unto Urishlim {Jerusalem}.

ܘܫܕܪ ܡܠܐܟܐ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܗ ܘܐܙܠܘ ܥܠܘ ܠܩܪܝܬܐ ܕܫܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܢܬܩܢܘܢ ܠܗ
52 And He sent Malake {Messengers} before His face, and they went and entered a qriytha {a village} of the Shamraye {the Samaritans}, in order to prepare for Him.

ܘܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܡܛܠ ܕܦܪܨܘܦܗ ܠܐܘܪܫܠܡ ܣܝܡ ܗܘܐ ܠܡܐܙܠ
53 And they didn’t receive Him, on account that His face was set to go unto Urishlim {Jerusalem}.

ܘܟܕ ܚܙܘ ܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܐܡܪ ܘܬܚܘܬ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܬܣܝܦ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܠܝܐ ܥܒܕ
54 And when Yaqub {Jacob/James}, and Yukhanan {John}, His Disciples saw it, they said unto Him, “Maran {Our Lord}, do you desire that we should speak and should have fire descend from the Shmaya {the Heavens} and consume them, like EliYa {Elijah} also did?

ܘܐܬܦܢܝ ܘܟܐܐ ܒܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܕܐ ܐܢܬܘܢ ܪܘܚܐ
55 And He turned around and rebuked them, and said, “You don’t realize of which rukha {spirit} you are!”

ܒܪܗ ܓܝܪ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܐܬܐ ܠܡܘܒܕܘ ܢܦܫܬܐ ܐܠܐ ܠܡܚܝܘ ܘܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܠܩܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ
56 For, The Son of Man didn’t come to destroy naphshatha {souls}, but rather, to make them live! And they departed unto another qriytha {village}.

ܘܟܕ ܐܙܠܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܫ ܐܬܐ ܒܬܪܟ ܠܐܬܪ ܕܐܙܠ ܐܢܬ ܡܪܝ
57 And while they were going on the road, someone said unto Him, “I will come after {i.e. follow} you unto the place that you go, Mari {My Lord}.

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܬܥܠܐ ܢܩܥܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܛܠܠܐ ܠܒܪܗ ܕܝܢ ܕܐܢܫܐ ܠܝܬ ܠܗ ܐܝܟܐ ܕܢܣܡܘܟ ܪܫܗ
58 Y’shu said unto him, “Thale {Foxes} have holes, and the pharakhtha d’Shmaya {the fowl of the Heavens}, matlala {shelter}, but, The Son of Man has nowhere {lit. there is nowhere for Him} to lay His head.”

ܘܐܡܪ ܠܐܚܪܢܐ ܬܐ ܒܬܪܝ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܐܦܣ ܠܝ ܠܘܩܕܡ ܐܙܠ ܐܩܒܘܪ ܐܒܝ
59 And He said unto another, “Come after {follow} Me.” But, he said unto Him, “Mari {My Lord}, allow me first to go and bury my father.”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܫܒܘܩ ܡܝܬܐ ܩܒܪܝܢ ܡܝܬܝܗܘܢ ܘܐܢܬ ܙܠ ܣܒܪ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
60 Y’shu said unto him, “Let the miythe {the dead} bury their dead, and you go Proclaim The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God}.”

ܐܡܪ ܠܗ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐ ܒܬܪܟ ܡܪܝ ܠܘܩܕܡ ܕܝܢ ܐܦܣ ܠܝ ܐܙܠ ܐܫܠܡ ܠܒܢܝ ܒܝܬܝ ܘܐܬܐ
61 Another said unto Him, “I will come after {follow} you, My Lord, but first, let me go say goodbye to my sons, and I will come.

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܐ ܐܢܫ ܪܡܐ ܐܝܕܗ ܥܠ ܚܪܒܐ ܕܦܕܢܐ ܘܚܐܪ ܠܒܣܬܪܗ ܘܚܫܚ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
62 Y’shu said unto him, “No one places his hand upon the kharba d’phadana {the handle of a plough}, and looks backwards and is useful to The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God}.”

Chapter 10
ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܦܪܫ ܝܫܘܥ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܚܪܢܐ ܫܒܥܝܢ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܗ ܠܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܐܙܠ
1 After these things, Y’shu separated Seventy others from His Disciples, and sent them two by two before His face unto every region and city that He was destined to go.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܚܨܕܐ ܣܓܝ ܘܦܥܠܐ ܙܥܘܪܝܢ ܒܥܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܪܐ ܚܨܕܐ ܕܢܦܩ ܦܥܠܐ ܠܚܨܕܗ
2 And He said unto them, “The Khatsada {The Harvest} is great, and the phale {the workers} are few, therefore seek from Mare Khatsada {The Lord of The Harvest}, so that He will send out the phale {the workers} into Khatsadeh {His Harvest}.

ܙܠܘ ܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܒܝܢܝ ܕܐܒܐ
3 Go! Behold, I am sending you as emre {lambs} among debe {wolves}.

ܠܐ ܬܫܩܠܘܢ ܠܟܘܢ ܟܝܣܐ ܘܠܐ ܬܪܡܠܐ ܘܠܐ ܡܣܢܐ ܘܒܫܠܡܐ ܕܐܢܫ ܒܐܘܪܚܐ ܠܐ ܬܫܐܠܘܢ
4 Don’t take kiyse {money bags} for you, and no tharmale {food bags}, and no masane {sandals}, and don’t greet a man with a greeting on the urkha {the road}.

ܘܠܐܝܢܐ ܒܝܬܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܩܕܡ ܐܡܪܘ ܫܠܡܐ ܠܒܝܬܐ ܗܢܐ
5 And into whatever baytha {house} that you enter, you first shall say, “Peace be unto this baytha {house}.”

ܘܐܢ ܐܝܬ ܬܡܢ ܒܪ ܫܠܡܐ ܢܬܬܢܝܚ ܥܠܘܗܝ ܫܠܡܟܘܢ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܫܠܡܟܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܢܗܦܘܟ
6 And if a bar shlama {a son of peace} is there, shlamkun {your peace} shall rest upon him. And if not, then shlamkun {your peace} shall return upon you.

ܒܗ ܕܝܢ ܒܒܝܬܐ ܗܘܘ ܟܕ ܠܥܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܫܬܝܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܫܘܐ ܗܘ ܓܝܪ ܦܥܠܐ ܐܓܪܗ ܘܠܐ ܬܫܢܘܢ ܡܢ ܒܝܬܐ ܠܒܝܬܐ
7 But, in that house, remain, while you are eating and drinking from their own provisions, for, the worker is worthy of his pay, and don’t move around from house to house.

ܘܠܐܝܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܩܒܠܝܢ ܠܟܘܢ ܠܥܣܘ ܡܕܡ ܕܡܬܬܣܝܡ ܠܟܘܢ
8 And into whatever madintha {city} that you enter, and they receive you, you must eat the thing they set before you.

ܘܐܣܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܒܗ ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܩܪܒܬ ܥܠܝܟܘܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
9 And you must heal those who are sick in it, and say unto them, “The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God} has come near to you.

ܠܐܝܕܐ ܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܢܩܒܠܘܢܟܘܢ ܦܘܩܘ ܠܟܘܢ ܒܫܘܩܐ ܘܐܡܪܘ
10 But, into whatever city that you are entering, and they will not receive you, you must go out into the shuqa {the street-market}, and say,

ܘܐܦ ܚܠܐ ܕܕܒܩ ܠܢ ܒܪܓܠܝܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܢܦܨܝܢ ܚܢܢ ܠܟܘܢ ܒܪܡ ܗܕܐ ܕܥܘ ܕܩܪܒܬ ܠܗ ܥܠܝܟܘܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
11 ‘Even the khela {the dust} which sticks to us, on our feet, from your city, we shake off unto you, however, know this, that The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God} has come near to you.’

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܣܕܘܡ ܢܗܘܐ ܢܝܚ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܐܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܝ
12 I say unto you, that for Sadum {Sodom} it will be easier in that day, more than for that madintha {city}.

ܘܝ ܠܟܝ ܟܘܪܙܝܢ ܘܝ ܠܟܝ ܒܝܬ ܨܝܕܐ ܕܐܠܘ ܒܨܘܪ ܘܒܨܝܕܢ ܗܘܘ ܚܝܠܐ ܕܗܘܘ ܒܟܝܢ ܟܒܪ ܕܝܢ ܒܣܩܐ ܘܒܩܛܡܐ ܬܒܘ
13 Woe unto you Kuraziyn {Chorazin}! Woe unto you Beth Tsayada {Bethsaida}! Because, if in Tsur {Tyre} and in Tsaydan {Sidon} the khayle {the mighty works/miracles} had been in them, then long ago they would have repented in saqe {sackcloth} and in qetma {ashes}.

ܒܪܡ ܠܨܘܪ ܘܠܨܝܕܢ ܢܗܘܐ ܢܝܚ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܐܘ ܠܟܝܢ
14 Nevertheless, it will be easier for Tsur {Tyre} and for Tsidon {Sidon} in The Day of Judgement, more than for you.

ܘܐܢܬܝ ܟܦܪܢܚܘܡ ܗܝ ܕܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܐܬܬܪܝܡܬܝ ܥܕܡܐ ܠܫܝܘܠ ܬܬܚܬܝܢ
15 And you Kaparnakhum {Capernaum}, who are exalted up to the Shmaya {the Heavens}, you will be lowered down unto Sheul.

ܡܢ ܕܠܟܘܢ ܫܡܥ ܠܝ ܫܡܥ ܘܡܢ ܕܠܟܘܢ ܛܠܡ ܠܝ ܗܘ ܛܠܡ ܘܡܢ ܕܠܝ ܛܠܡ ܛܠܡ ܠܡܢ ܕܫܠܚܢܝ
16 Whoever that listens unto you, listens unto Me, and whoever that rejects you, he rejects Me. And whoever rejects Me, rejects Him who sent Me.”

ܘܗܦܟܘ ܗܢܘܢ ܫܒܥܝܢ ܕܫܕܪ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ ܐܦ ܫܐܕܐ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܢ ܒܫܡܟ
17 And those Shabiyn {Seventy}, whom He had sent out, returned in great joy, and said unto Him, “Maran {Our Lord}, even the shide {the demons/devils} were subject unto us in Your Name!”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܠܗ ܠܣܛܢܐ ܕܢܦܠ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܡܢ ܫܡܝܐ
18 Then, He said unto them, “I saw satana fall like barqa {lightning} from the Shmaya {the Heavens}.

ܗܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܗܘܝܬܘܢ ܕܝܫܝܢ ܚܘܘܬܐ ܘܥܩܪܒܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܘܡܕܡ ܠܐ ܢܗܪܟܘܢ
19 Behold, I have given unto you shultana {authority} to trample khuwtha {snakes} and eqarbe {scorpions}, and all the Khayleh {the power} of the beldababa {the enemy}, and not a thing will harm you.

ܒܪܡ ܒܗܕܐ ܠܐ ܬܚܕܘܢ ܕܫܐܕܐ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܚܕܘ ܕܫܡܗܝܟܘܢ ܐܬܟܬܒܘ ܒܫܡܝܐ
20 Nevertheless, don’t rejoice in this, that the shide {the demons} are subject to you, but rather, be glad that your names are written in the Shmaya {the Heavens}.”

ܒܗ ܒܫܥܬܐ ܪܘܙ ܝܫܘܥ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܐܡܪ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ ܐܒܝ ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܕܟܣܝܬ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܟܝܡܐ ܘܣܟܘܠܬܢܐ ܘܓܠܝܬ ܐܢܝܢ ܠܝܠܘܕܐ ܐܝܢ ܐܒܝ ܕܗܟܢܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܐ ܩܕܡܝܟ
21 At that moment Y’shu rejoiced in The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness}, and said, “I thank you Abi Mara d’Shmaya {My Father, The Lord of the Heavens} and of the Ara {the Earth}, that you have hidden these things from the wise and the prudent, and have revealed them unto yalude {little children}. Yes Abi {My Father}, because thus was the desire before you.”

ܘܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܠܝ ܡܢ ܐܒܝ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܡܢܘ ܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ ܘܡܢܘ ܐܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ ܘܠܡܢ ܕܐܢ ܢܨܒܐ ܒܪܐ ܕܢܓܠܐ
22 And He turned towards His Disciples, and said unto them, “Every thing is delivered unto Me from Abi {My Father}, and no one knows who The Son is, except only Aba {The Father}, and who Aba {The Father} is, except only The Son, and unto him whom The Son might desire that He will reveal.”

ܘܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܘܐܡܪ ܛܘܒܝܗܝܢ ܠܥܝܢܐ ܕܚܙܝܢ ܡܕܡ ܕܐܢܬܘܢ ܚܙܝܢ
23 And He turned to His Disciples, privately, and said “Blessed are the eyes that see the thing that you see!

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܢܒܝܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܠܟܐ ܨܒܘ ܕܢܚܙܘܢ ܡܕܡ ܕܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܚܙܘ ܘܠܡܫܡܥ ܡܕܡ ܕܐܢܬܘܢ ܫܡܥܝܢ ܘܠܐ ܫܡܥܘ
24 For, I say unto you, that many Nabiye {Prophets} and Malke {Kings} have desired to see the thing that you see, and haven’t seen it, and to hear the thing that you have heard, and haven’t heard it.”

ܘܗܐ ܣܦܪܐ ܚܕ ܩܡ ܕܢܢܣܝܘܗܝ ܘܐܡܪ ܡܠܦܢܐ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܐܪܬ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
25 And behold, a certain Saphra {Scribe} arose, so that he might test Him, and said, “Malphana {Teacher}, what shall I do that I may inherit Khaye {Life} which is eternal?”

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ ܒܢܡܘܣܐ ܐܝܟܢܐ ܟܬܝܒ ܐܝܟܢܐ ܩܪܐ ܐܢܬ
26 Then He, Y’shu, said unto him, “In the Namusa {the Law}, how is it written? How do you read it?”

ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܢܦܫܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܪܥܝܢܟ ܘܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ
27 And he answered and said unto Him, “that you should love MarYa Alahak {The Lord-Ya, your God} with all lebak {your heart}, and with all naphshak {your soul/yourself}, and with all khaylak {your strength}, and with all reyanak {your mind}, and qariybak {your neighbor} as naphshak {your soul/yourself}.”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡܪܬ ܗܕܐ ܥܒܕ ܘܬܚܐ
28 Y’shu said unto him, “You have said rightly, you must do this, and you will live!”

ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܨܒܐ ܠܡܙܕܩܘ ܢܦܫܗ ܐܡܪ ܠܗ ܘܡܢܘ ܩܪܝܒܝ
29 But he, while wanting to justify his soul {himself}, said unto Him, “And who is my neighbor?”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܓܒܪܐ ܚܕ ܢܚܬ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܝܪܝܚܘ ܘܢܦܠܘ ܥܠܘܗܝ ܠܣܛܝܐ ܘܫܠܚܘܗܝ ܘܡܚܐܘܗܝ ܘܫܒܩܘܗܝ ܟܕ ܩܠܝܠ ܩܝܡܐ ܒܗ ܢܦܫܐ ܘܐܙܠܘ
30 Y’shu said unto him, “A certain gabra {man} had descended from Urishlim {Jerusalem} unto Iyriykhu {Jericho}, and staye {thieves} fell upon him and stripped him, and beat him, and left him while his naphsha {soul} barely remained in him, and departed.

ܘܓܕܫ ܟܗܢܐ ܚܕ ܢܚܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ ܗܝ ܘܚܙܝܗܝ ܘܥܒܪ
31 And it happened, that a certain Kahna {Priest} was descending by that urkha {way/road} and saw that one, and passed by.

ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܠܘܝܐ ܐܬܐ ܡܛܐ ܠܗܝ ܕܘܟܬܐ ܘܚܙܝܗܝ ܘܥܒܪ
32 And likewise, a Levite also came and arrived at that place, and saw him, and passed by.

ܐܢܫ ܕܝܢ ܫܡܪܝܐ ܟܕ ܪܕܐ ܗܘܐ ܐܬܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܚܙܝܗܝ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܘܗܝ
33 But, a certain Shamraya {Samaritan}, while he was journeying, came where he was, and saw him, and had compassion on him.

ܘܐܬܩܪܒ ܘܥܨܒ ܡܚܘܬܗ ܘܢܨܠ ܥܠܝܗܝܢ ܚܡܪܐ ܘܡܫܚܐ ܘܣܡܗ ܥܠ ܚܡܪܗ ܘܐܝܬܝܗ ܠܦܘܬܩܐ ܘܐܬܒܛܠ ܠܗ ܥܠܘܗܝ
34 And he came near and bandaged his wounds, and poured khamra {wine} and meshkha {oil} upon them. And he put him on khamareh {his donkey} and brought him to a phuthqa {an inn}, and was concerned about him.

ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܦܩ ܬܪܝܢ ܕܝܢܪܝܢ ܝܗܒ ܠܦܘܬܩܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܨܦ ܕܝܠܗ ܘܐܢ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܬܦܩ ܡܐ ܕܗܦܟ ܐܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ
35 And on the dawn of the day, he departed. He gave two diynariyn {denarius} unto the phuthqaya {the innkeeper} and said unto him, ‘Take care of him, and if he requires something more to be spent, when I return I will give it unto you.’

ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܕܗܘܐ ܩܪܝܒܐ ܠܗܘ ܕܢܦܠ ܒܐܝܕܝ ܓܝܣܐ
36 Who therefore from these three seems to you that he was a neighbor unto that one who fell into the hands of the gayasa {the bandits}?”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܗܘ ܕܐܬܪܚܡ ܥܠܘܗܝ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܙܠ ܐܦ ܐܢܬ ܗܟܢܐ ܗܘܝܬ ܥܒܕ
37 Then he said, “That one who had compassion on him.” Y’shu said unto him, “You also go do likewise.”

ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܗܢܘܢ ܪܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܥܠ ܠܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܘܐܢܬܬܐ ܕܫܡܗ ܡܪܬܐ ܩܒܠܬܗ ܒܒܝܬܗ
38 And it happened, that while they were journeying on the urkha {the road}, He entered into a certain qriytha {village}, and an anttha {a woman} whose name was Martha received Him into her house.

ܘܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܚܬܐ ܕܫܡܗ ܡܪܝܡ ܘܐܬܬ ܝܬܒܬ ܠܗ ܠܘܬ ܪܓܠܘܗܝ ܕܡܪܢ ܘܫܡܥܐ ܗܘܬ ܡܠܘܗܝ
39 And she had {lit. there was for her} a khatha {a sister} whose name was Maryam. And she came and seated herself at the feet of Maran {Our Lord}, and was listening to His words.

ܡܪܬܐ ܕܝܢ ܥܢܝܐ ܗܘܬ ܒܬܫܡܫܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܐܬܬ ܐܡܪܐ ܠܗ ܡܪܝ ܠܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܕܚܬܝ ܫܒܩܬܢܝ ܒܠܚܘܕܝ ܠܡܫܡܫܘ ܐܡܪ ܠܗ ܡܥܕܪܐ ܠܝ
40 Now, Martha was occupied with much serving, and she came saying unto Him, “Mari {My Lord}, don’t you care that khathi {my sister} has left me alone to serve? Tell her to help me!”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܬܐ ܡܪܬܐ ܝܨܦܬܝ ܘܪܗܝܒܬܝ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ
41 Y’shu answered and said unto her, “Martha, Martha, you are anxious and agitated about many things!

ܚܕܐ ܗܝ ܕܝܢ ܕܡܬܒܥܝܐ ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܡܢܬܐ ܛܒܬܐ ܓܒܬ ܠܗ ܗܝ ܕܠܐ ܬܬܢܣܒ ܡܢܗ
42 But, there is one thing that is necessary, Maryam therefore has chosen the good part for herself. That will not be taken from her.”

Chapter 11
ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܗܘ ܡܨܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܟܕ ܫܠܡ ܐܡܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܡܪܢ ܐܠܦܝܢ ܠܡܨܠܝܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܐܠܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ
1 And it happened that while He prayed in a certain place, when He had finished, one from His Disciples said unto Him, “Maran {Our Lord} teach us to pray, as also Yukhanan {John} taught his Disciples.”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܡܬܝ ܕܡܨܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ ܐܝܟ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ
2 Y’shu said unto them, thus therefore pray “Father in Heaven sanctify your name” , Bring your Kingdom Ya the living One, Your will as in Heaven also on the Earth

ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܟܠܝܘܡ
3 Give us the bread we need today

ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ ܐܦ ܚܢܢ ܓܝܪ ܫܒܩܢ ܠܟܠ ܕܚܝܒܝܢ ܠܢ ܘܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܐܠܐ ܦܪܘܩܝܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
4 Forgive our debt as we also forgive our debtors 13 Let wickedness not cause temptation, but rather, deliver us from evil.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܘ ܡܢܟܘܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܪܚܡܐ ܘܢܐܙܠ ܠܘܬܗ ܒܦܠܓܘܬ ܠܠܝܐ ܘܢܐܡܪ ܠܗ ܪܚܡܝ ܐܫܐܠܝܢܝ ܬܠܬ ܓܪܝܨܢ
5 And He said unto them, “Who from you, who has a rakhma {a friend}, and would go unto him in the middle of the lilya {the night} and say unto him, ‘Rakhmi {My friend}, lend me three griysan {loaves},

ܡܛܠ ܕܪܚܡܐ ܐܬܐ ܠܘܬܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܘܠܝܬ ܠܝ ܡܕܡ ܕܐܣܝܡ ܠܗ
6 because a friend has come to me from a journey, and I have nothing that I might set for him.’

ܘܗܘ ܪܚܡܗ ܡܢ ܠܓܘ ܢܥܢܐ ܘܢܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܬܗܪܝܢܝ ܕܗܐ ܬܪܥܐ ܐܚܝܕ ܗܘ ܘܒܢܝ ܥܡܝ ܒܥܪܣܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܩܘܡ ܘܐܬܠ ܠܟ
7 And that one, his friend from within, would answer and would say unto him, ‘Don’t be arguing with me, for, behold, the thara {the door} is closed and my sons are with me in bed. I am not able that I might rise and should give it unto you.’

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܢ ܡܛܠ ܪܚܡܘܬܐ ܠܐ ܢܬܠ ܠܗ ܡܛܠ ܚܨܝܦܘܬܗ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ ܟܡܐ ܕܡܬܒܥܐ ܠܗ
8 I say unto you that if he will not give unto him, because of friendship, because of his audacity he will arise and give unto him as much as he asks him for.

ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܫܐܠܘ ܘܢܬܝܗܒ ܠܟܘܢ ܒܥܘ ܘܬܫܟܚܘܢ ܩܘܫܘ ܘܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ
9 I also say unto you, ‘Ask, and it will be given unto you, seek, and you will find, qushu {knock} and it will be opened unto you.

ܟܠ ܓܝܪ ܕܫܐܠ ܢܣܒ ܘܕܒܥܐ ܡܫܟܚ ܘܕܢܩܫ ܡܬܦܬܚ ܠܗ
10 For, all who asks, receives, and who seeks, finds, and who knocks, it is opened unto him.

ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܡܢܟܘܢ ܐܒܐ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܒܪܗ ܠܚܡܐ ܠܡܐ ܟܐܦܐ ܡܘܫܛ ܠܗ ܘܐܢ ܢܘܢܐ ܢܫܐܠܝܘܗܝ ܠܡܐ ܚܠܦ ܢܘܢܐ ܚܘܝܐ ܡܘܫܛ ܠܗ
11 For, which father from you, if his son should ask for lakhma {bread}, would hand to him a kepha {a rock}? And if he should ask for a nuna {a fish}, would hand to him a khuwya {a serpent}, instead of a nuna {a fish}?

ܘܐܢ ܒܪܬܐ ܢܫܐܠܝܘܗܝ ܠܡܐ ܗܘ ܥܩܪܒܐ ܡܘܫܛ ܠܗ
12 And if he asks for a bartha {an egg}, would he hand an eqarba {a scorpion} to him?

ܘܐܢ ܐܢܬܘܢ ܕܒܝܫܐ ܐܢܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܛܒܬܐ ܠܡܬܠ ܠܒܢܝܟܘܢ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܒܘܟܘܢ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܬܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܐܠܝܢ ܠܗ
13 And if you who are biyshe {evil ones}, you know to give muhabatha tabatha {good gifts} unto your sons, how much more abundantly your Father from the Shmaya {the Heavens} will give The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness} unto those who ask Him?’”

ܘܟܕ ܡܦܩ ܫܐܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܪܫܐ ܗܘܐ ܕܟܕ ܢܦܩ ܗܘ ܫܐܕܐ ܡܠܠ ܗܘ ܚܪܫܐ ܘܐܬܕܡܪܘ ܟܢܫܐ
14 And when He was casting out a shida {a demon/devil} who was karsha {mute}, it happened that when that shida {demon/devil} went out, that karsha {mute man} spoke, and the kenshe {the crowds} were amazed.

ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܡܪܘ ܒܒܥܠܙܒܘܒ ܪܫܐ ܕܕܝܘܐ ܡܦܩ ܗܢܐ ܕܝܘܐ
15 Then some from them said, ‘by belzebub, the head of the daywe {the demons/devils}, this one is casting out the daywe {the demons/devils}!’

ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܢܣܝܢ ܠܗ ܐܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ
16 But, others, while testing Him, were asking Him for an atha {a miraculous sign} from the Shmaya {the Heavens}.

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܡܚܫܒܬܗܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܠܟܘ ܕܬܬܦܠܓ ܥܠ ܢܦܫܗ ܬܚܪܒ ܘܒܝܬܐ ܕܥܠ ܩܢܘܡܗ ܡܬܦܠܓ ܢܦܠ
17 But, Y’shu, who was aware of their thoughts, said unto them, “Every Malku {Kingdom} that is divided against naphshah {itself} will become desolate, and a baytha {a house} that is divided against its qnumeh {own nature}, will fall.

ܘܐܢ ܣܛܢܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܬܦܠܓ ܐܝܟܢܐ ܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܒܒܥܠܙܒܘܒ ܡܦܩ ܐܢܐ ܕܝܘܐ
18 And if satana is divided against naphsheh {his soul/himself}, how will malkutheh {his kingdom} stand, because you say that I cast out the daywe {the demons} by belzebub.

ܘܐܢ ܐܢܐ ܒܒܥܠܙܒܘܒ ܡܦܩ ܐܢܐ ܕܝܘܐ ܒܢܝܟܘܢ ܒܡܢܐ ܡܦܩܝܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܕܝܢܐ
19 And if I cast out the daywe {the demons} by belzebub, by whom do your sons cast them out? Because of this, they will be your judges!

ܐܢ ܕܝܢ ܒܨܒܥܐ ܕܐܠܗܐ ܡܦܩ ܐܢܐ ܕܝܘܐ ܩܪܒܬ ܠܗ ܥܠܝܟܘܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
20 But, if I cast out the daywe {the devils/demons} by the Tseba d’Alaha {the Finger of God}, to you The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God} has come upon you.

ܐܡܬܝ ܕܚܣܝܢܐ ܟܕ ܡܙܝܢ ܢܛܪ ܕܪܬܗ ܒܫܝܢܐ ܗܘ ܩܢܝܢܗ
21 When a strong man, while armed, keeps watch over his courtyard, his property is in shayna {tranquility}.

ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܬܐ ܡܢ ܕܚܣܝܢ ܡܢܗ ܢܙܟܝܘܗܝ ܟܠܗ ܙܝܢܗ ܫܩܠ ܗܘ ܕܬܟܝܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܒܙܬܗ ܡܦܠܓ
22 But, if there should come one who is stronger than him, he will overcome him, taking all his armor; that which he had been confident about. And he will divide his spoil.

ܡܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܥܡܝ ܠܘܩܒܠܝ ܗܘ ܘܡܢ ܕܠܐ ܟܢܫ ܥܡܝ ܡܒܕܪܘ ܡܒܕܪ
23 He who isn’t with Me, is against Me, and he who doesn’t gather with Me, scattering, he scatters.

ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܡܐ ܕܢܦܩܬ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܐܙܠܐ ܡܬܟܪܟܐ ܒܐܬܪܘܬܐ ܕܡܝܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܕܬܒܥܐ ܠܗ ܢܝܚܐ ܘܡܐ ܕܠܐ ܐܫܟܚܬ ܐܡܪܐ ܐܗܦܘܟ ܠܒܝܬܝ ܐܝܡܟܐ ܕܢܦܩܬ
24 After a rukha tanphtha {an unclean spirit} departs from a barnasha {a son of man}, it goes and wanders around in places where there is no maya {waters}, in which to seek rest for itself, and when it doesn’t find it, it says, ‘I will return unto my house from where I went out.’

ܘܐܢ ܐܬܬ ܐܫܟܚܬܗ ܕܚܡܝܡ ܘܡܨܒܬ
25 And if it comes and has found that it is swept and adorned,

ܗܝܕܝܢ ܐܙܠܐ ܕܒܪܐ ܫܒܥ ܪܘܚܝܢ ܐܚܪܢܝܢ ܕܒܝܫܢ ܡܢܗ ܘܥܐܠܢ ܘܥܡܪܢ ܬܡܢ ܘܗܘܝܐ ܚܪܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܒܝܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܬܗ
26 then it goes and takes seven other rukhiyn {spirits} which are worse than itself, and they enter and dwell there, and the end of that person becomes worse than the first.”

ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܐܪܝܡܬ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܩܠܗ ܡܢ ܟܢܫܐ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܛܘܒܝܗ ܠܟܪܣܐ ܕܛܥܢܬܟ ܘܠܬܕܝܐ ܕܐܝܢܩܘܟ
27 And while He was speaking these things, a certain woman raised up her voice from the kensha {the crowd} and said unto Him, “Blessed is the karsa {the womb} that bore you, and the thadaya {breasts} that nursed you!”

ܐܡܪ ܠܗ ܗܘ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܢܛܪܝܢ ܠܗ
28 He said unto her, “Tubayhun {Blessed} are they who hear The Miltheh d’Alaha {The Word of God}, and keep it!”

ܘܟܕ ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܟܢܫܐ ܫܪܝ ܠܡܐܡܪ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܒܝܫܬܐ ܐܬܐ ܒܥܝܐ ܘܐܬܐ ܠܐ ܬܬܝܗܒ ܠܗ ܐܠܐ ܐܬܗ ܕܝܘܢܢ ܢܒܝܐ
29 And when the kenshe {the crowds} were gathered, He began to say, “This evil sharbtha {generation} seeks an atha {miraculous sign}, and an atha {a miraculous sign} will not be given unto it, except the Atheh d’Yawnan Nabiya {the sign of Jonah, the Prophet}.

ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗܘܐ ܝܘܢܢ ܐܬܐ ܠܢܝܢܘܝܐ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܐܦ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܠܫܪܒܬܐ ܗܕܐ
30 For, as Yawnan {Jonah} was an atha {a miraculous sign} unto the Niynuye {the Ninevites}, thus also will The Son of Man be unto this sharbtha {generation}.

ܡܠܟܬܐ ܕܬܝܡܢܐ ܬܩܘܡ ܒܕܝܢܐ ܥܡ ܐܢܫܐ ܕܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܘܬܚܝܒ ܐܢܘܢ ܕܐܬܬ ܡܢ ܥܒܪܝܗ ܕܐܪܥܐ ܕܬܫܡܥ ܚܟܡܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܘܗܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܗܪܟܐ
31 The Malkatha d’Thaymana {The Queen of the South} will arise at The Judgement with the men of this generation, and condemn them, because she came from the ends of the Ara {the Earth} to hear the khekmatheh d’Shliymun {the wisdom of Solomon}, and look, a greater one than Shliymun {Solomon} is here!

ܓܒܪܐ ܢܝܢܘܝܐ ܢܩܘܡܘܢ ܒܕܝܢܐ ܥܡ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܘܢܚܝܒܘܢܗ ܕܬܒܘ ܒܟܪܘܙܘܬܗ ܕܝܘܢܢ ܘܗܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܝܘܢܢ ܗܪܟܐ
32 The gabre of Niynuye {the men of Ninevites} will arise at The Judgement with this generation, and will condemn it, because they repented at the preaching of Yawnan {Jonah}, and look, a greater one than Yawnan {Jonah} is here!

ܠܐ ܐܢܫ ܡܢܗܪ ܫܪܓܐ ܘܣܐܡ ܠܗ ܒܟܣܝܐ ܐܘ ܬܚܝܬ ܣܐܬܐ ܐܠܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡܢܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܐܠܝܢ ܢܚܙܘܢ ܢܘܗܪܗ
33 No one lights a shraga {a lamp} and places it in a hidden place, or under a satha {a basket/a grain measure}, but rather, on a manartha {a lampstand}, so that those who enter will see its light.

ܫܪܓܗ ܕܦܓܪܟ ܐܝܬܝܗ ܥܝܢܟ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܥܝܢܟ ܦܫܝܛܐ ܐܦ ܟܠܗ ܦܓܪܟ ܢܗܘܐ ܢܗܝܪ ܐܢ ܕܝܢ ܬܗܘܐ ܒܝܫܐ ܘܐܦ ܦܓܪܟ ܢܗܘܐ ܚܫܘܟ
34 The shrageh d’phagrak {the lamp of your body} is aynak {your eye}. Therefore, when aynak {your eye} is clear, all phagrak {your body} will also be enlightened. But, if it should be biysha {evil}, phagrak {your body} will also be kheshuk {dark}.

ܐܙܕܗܪ ܗܟܝܠ ܕܠܡܐ ܢܘܗܪܐ ܕܒܟ ܚܫܘܟܐ ܗܘ
35 Therefore, beware, lest the nuhra {the light} that is in you, is kheshuka {darkness}.

ܐܢ ܕܝܢ ܟܠܗ ܦܓܪܟ ܢܗܝܪ ܗܘ ܘܠܝܬ ܒܗ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܚܫܘܟܐ ܢܗܘܐ ܡܢܗܪ ܟܠܗ ܐܝܟ ܕܫܪܓܐ ܒܕܠܩܗ ܡܢܗܪ ܠܟ
36 But, if your whole body is nahiyr {enlightened} and doesn’t have in it any dark portion, all of it will be enlightened, as a shraga {a lamp} by its flame, enlightening you.”

ܟܕ ܕܝܢ ܡܡܠܠ ܒܥܐ ܡܢܗ ܦܪܝܫܐ ܚܕ ܕܢܫܬܪܐ ܠܘܬܗ ܘܥܠ ܐܣܬܡܟ
37 Now, while He spoke, a certain Phrisha {Pharisee} requested from Him that he might dine with him, and entering, He reclined.

ܗܘ ܕܝܢ ܦܪܝܫܐ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܐܬܕܡܪ ܕܠܐ ܠܘܩܕܡ ܥܡܕ ܡܢ ܩܕܡ ܫܪܘܬܗ
38 Then that Phrisha {Pharisee} was amazed when he saw Him; that He hadn’t first washed before sharutheh {His meal}.

ܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܗܫܐ ܐܢܬܘܢ ܦܪܝܫܐ ܒܪܗ ܕܟܣܐ ܘܕܦܝܢܟܐ ܡܕܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܓܘ ܡܢܟܘܢ ܕܝܢ ܡܠܐ ܚܛܘܦܝܐ ܘܒܝܫܬܐ
39 Then Y’shu said unto him, “Now, you Phrishe {Pharisees}, you cleanse the outside of the cup and plate, but, the inside of yourselves is full of extortion and evil.

ܚܣܝܪܝ ܪܥܝܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܕܥܒܕ ܕܠܒܪ ܘܕܠܓܘ ܗܘ ܥܒܕ
40 Deficient of mind! Didn’t He who made that which is outside, make also that which is inside?

ܒܪܡ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܒܘܗܝ ܒܙܕܩܬܐ ܘܗܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܟܐ ܗܘ ܠܟܘܢ
41 Nevertheless, anything that you have, you must give it in zedqatha {alms/charity}, and behold, every thing for you is clean.

ܐܠܐ ܘܝ ܠܟܘܢ ܦܪܝܫܐ ܕܡܥܣܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܢܢܥܐ ܘܦܓܢܐ ܘܟܠ ܝܘܪܩ ܘܥܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܕܝܢܐ ܘܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܬܥܒܕܘܢ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܬܫܒܩܘܢ
42 But, woe unto you Phrishe {Pharisees}! Because you tithe nan {mint} and phigana {rue} and every yuraq {herb}, and you pass over concerning justice and The Khuba d’Alaha {The Love God}. Now, these things were right that you should have done them, and these things you shouldn’t forsake.

ܘܝ ܠܟܘܢ ܦܪܝܫܐ ܕܪܚܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪܫ ܡܘܬܒܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܘܫܠܡܐ ܒܫܘܩܐ
43 Woe unto you Phrishe {Pharisees}! Because you love the riysh muthabe {the chief seats} in The Kenushatha {The Synagogues/The Assemblies}, and a shlama {a peace-greeting} in the street markets.

ܘܝ ܠܟܘܢ ܣܦܪܐ ܘܦܪܝܫܐ ܢܣܒܝ ܒܐܦܐ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܐܝܟ ܩܒܪܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ ܘܒܢܝܢܫܐ ܡܗܠܟܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ
44 Woe unto you Saphre {Scribes}, and Phrishe {Pharisees}, taken in hypocrisies! For, you are like the qabre {the tombs/the graves} which are not known, and the sons of mankind walk over them and don’t realize it.”

ܘܥܢܐ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܐܢܬ ܘܐܦ ܠܢ ܡܨܥܪ ܐܢܬ
45 And one from the Saphre {the Scribes} answered and said unto Him, “Malphana {Teacher}, when you say these things you also reproach us.”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܦ ܠܟܘܢ ܣܦܪܐ ܘܝ ܕܡܛܥܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ ܡܘܒܠܐ ܝܩܝܪܬܐ ܘܐܢܬܘܢ ܒܚܕܐ ܡܢ ܨܒܥܬܟܘܢ ܠܐ ܩܪܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܝܢ ܠܡܘܒܠܐ
46 Then He said, “Also unto you Saphre {Scribes}, woe! Because you make the sons of mankind carry heavy loads and you don’t touch the loads with one from your fingers.

ܘܝ ܠܟܘܢ ܕܒܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܒܪܐ ܕܢܒܝܐ ܕܐܒܗܝܟܘܢ ܩܛܠܘ ܐܢܘܢ
47 Woe unto you, you who build the qabre {the tombs} of the Nabiye {the Prophets}, those whom your fathers killed!

ܣܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܟܝܠ ܘܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܥܒܕܐ ܕܐܒܗܝܟܘܢ ܕܗܢܘܢ ܩܛܠܘ ܐܢܘܢ ܘܐܢܬܘܢ ܒܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܒܪܝܗܘܢ
48 You bear witness therefore, and approve the works of your fathers, because they killed them, and you build their tombs!

ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪܬ ܕܗܐ ܐܢܐ ܐܫܕܪ ܠܗܘܢ ܢܒܝܐ ܘܫܠܝܚܐ ܡܢܗܘܢ ܢܪܕܦܘܢ ܘܢܩܛܠܘܢ
49 Also, because of this, The Khekmatha d’Alaha {The Wisdom of God} said, “Behold! I will send Nabiye {Prophets} and Shlikhe {Sent Ones} unto them, from whom they will persecute and kill,

ܕܢܬܬܒܥ ܕܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܢܒܝܐ ܕܐܬܐܫܕ ܡܢ ܕܐܬܒܪܝ ܥܠܡܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ
50 so that the blood of all the Nabiye {the Prophets} that was shed from the creation of the world will be avenged from this generation!

ܡܢ ܕܡܗ ܕܗܒܝܠ ܥܕܡܐ ܠܕܡܗ ܕܙܟܪܝܐ ܗܘ ܕܐܬܩܛܠ ܒܝܢܝ ܗܝܟܠܐ ܠܡܕܒܚܐ ܐܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܬܬܒܥ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ
51 From the blood of HabIyl {Abel}, up to the blood of ZakarYa {Zechariah}, he who was killed between the Haykla {the Temple} unto the Madbakha {the Altar}. Yes, I say unto you, that it will be required from this generation!

ܠܟܘܢ ܣܦܪܐ ܕܫܩܠܬܘܢ ܩܠܝܕܐ ܕܝܕܥܬܐ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܥܠܬܘܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܐܠܝܢ ܟܠܝܬܘܢ
52 Woe unto you Saphre {Scribes/Lawyers}! Because you have taken away The Qliyde d’Iydatha {The Keys of Knowledge}. You haven’t entered, and those who are entering, you have hindered!”

ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܪܝܘ ܣܦܪܐ ܘܦܪܝܫܐ ܡܬܒܐܫ ܠܗܘܢ ܘܡܬܚܡܬܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܟܣܝܢ ܡܠܘܗܝ
53 And when He spoke these things unto them, the Saphre {the Scribes}, and the Phrishe {the Pharisees} began to be displeased, and they were angry and impeded His words.

ܘܢܟܠܝܢ ܠܗ ܒܣܓܝܐܬܐ ܟܕ ܒܥܝܢ ܠܡܐܚܕ ܡܕܡ ܡܢ ܦܘܡܗ ܕܢܫܟܚܘܢ ܢܐܟܠܘܢ ܩܪܨܘܗܝ
54 And they plotted against Him in many ways while seeking to seize something from His mouth {i.e. catch Him in His words}, so that they might be able to accuse Him.


Chapter 12
ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܪܒܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܝܫܘܢ ܚܕ ܠܚܕ ܫܪܝ ܝܫܘܥ ܠܡܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܠܘܩܕܡ ܐܙܕܗܪܘ ܒܢܦܫܟܘܢ ܡܢ ܚܡܝܪܐ ܕܦܪܝܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܣܒ ܒܐܦܐ
1 And when great crowds had gathered, so many that they would trample one another, Y’shu began to say unto His Disciples, “First of all, take care within your souls {yourselves} from the khimra d’Phrishe {the leaven of the Pharisees}, which is partiality with persons.

ܠܝܬ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܟܣܐ ܕܠܐ ܢܬܓܠܐ ܘܠܐ ܕܡܛܫܝ ܕܠܐ ܢܬܝܕܥ
2 Yet, there isn’t anything that is concealed that will not be revealed, and that isn’t hidden that will not be known.

ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܚܫܘܟܐ ܐܡܪܬܘܢ ܒܢܗܝܪܐ ܢܫܬܡܥ ܘܡܕܡ ܕܒܬܘܢܐ ܒܐܕܢܐ ܠܚܫܬܘܢ ܥܠ ܐܓܪܐ ܢܬܟܪܙ
3 For, all that you say in the keshuka {the darkness}, will be heard in the nahiyra {the light}. And the thing you whisper in the ears, in the closets, will be Proclaimed on the egare {the rooftops/the housetops}.

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܠܪܚܡܝ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܝܢ ܦܓܪܐ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܠܡܥܒܕ
4 But, I say unto you, Rakhmi {My Friends}, you shouldn’t have fear from those who kill the phagra {the body}, and then afterwards there is nothing more they can do unto you.

ܐܚܘܝܟܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܡܢ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܗܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܩܛܠ ܫܠܝܛ ܠܡܪܡܝܘ ܒܓܗܢܐ ܐܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܗܢܐ ܕܚܠܘ
5 But, I will show you from whom you should be afraid. From that One, who after He has killed, He has authority to throw you into Gihana {Gehenna}. Yes, I say unto you, that from this One you are to be afraid!

ܠܐ ܚܡܫ ܨܦܪܝܢ ܡܙܕܒܢܢ ܒܬܪܝܢ ܐܣܪܝܢ ܘܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܛܥܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ
6 Are not five tsephriyn {sparrows} bought with two coins, and not one of them is forgotten before Alaha {God}.

ܕܝܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢܐ ܕܣܥܪܐ ܕܪܫܟܘܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢܝܢ ܐܢܝܢ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܕܚܠܘܢ ܕܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܨܦܪܐ ܡܝܬܪܝܢ ܐܢܬܘܢ
7 But, even the hairs of the sara {the hair} of your own head are numbered. Therefore, you shouldn’t be afraid, because you are more valuable than a multitude of tsephre {sparrows}!

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܟܠ ܕܢܘܕܐ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ ܐܦ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܘܕܐ ܒܗ ܩܕܡ ܡܠܐܟܘܗܝ ܕܐܠܗܐ
8 But, I say unto you, that whoever confesses Me before the sons of men, The Son of Man will also confess him before The Malakuhi d’Alaha {The Heavenly Messengers of God}.

ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܟܦܪ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ ܢܬܟܦܪ ܒܗ ܩܕܡ ܡܠܐܟܘܗܝ ܕܐܠܗܐ
9 But, whoever denies Me before the sons of men, he will be denied before The Malakhui d’Alaha {The Heavenly Messengers of God}.

ܘܟܠ ܕܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ ܡܢ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܩܘܕܫܐ ܢܓܕܦ ܠܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ
10 And all who might speak a word against The Son of Man, it will be forgiven him, but, he who blasphemes against The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness}, it will not be forgiven him.

ܡܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܠܟܢܘܫܬܐ ܩܕܡ ܪܫܐ ܘܫܠܝܛܢܐ ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܐܝܟܢܐ ܬܦܩܘܢ ܪܘܚܐ ܐܘ ܡܢܐ ܬܐܡܪܘܢ
11 But, when they bring you into The Kenushatha {The Synagogues/The Assemblies}, before the Chiefs and the Authorities, you shouldn’t worry about how you should make a defense {lit. how your spirit should depart}, or what you should say.

ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܕܩܘܕܫܐ ܢܠܦܟܘܢ ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܡܕܡ ܕܘܠܐ ܕܬܐܡܪܘܢ
12 For, The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness} will teach you, in that hour, the thing that is proper that you should say.”

ܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܘ ܟܢܫܐ ܡܠܦܢܐ ܐܡܪ ܠܐܚܝ ܦܠܓ ܥܡܝ ܝܪܬܘܬܐ
13 Then, one from that crowd said unto Him, ‘Malphana {Teacher}, tell my brother to divide the inheritance with me!’

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܓܒܪܐ ܡܢܘ ܐܩܝܡܢܝ ܥܠܝܟܘܢ ܕܝܢܐ ܘܡܦܠܓܢܐ
14 But, Y’shu said unto him, “Gabra {Man}, who has established Me a judge and a divider over you?”

ܘܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܟܠܗ ܝܥܢܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܝܬܝܪܘܬܐ ܕܢܟܣܐ ܐܝܬ ܚܝܐ
15 And He said unto His Disciples, “Beware of all greed, because, life isn’t in the abundance of possessions.”

ܘܐܡܪ ܡܬܠܐ ܠܘܬܗܘܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܬܝܪܐ ܐܥܠܬ ܠܗ ܐܪܥܗ ܥܠܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ
16 And He spoke a Mathla {a Parable} unto them, “There was a certain athiyra gabra {rich man}, his land having brought forth much alaltha {produce},

ܘܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡܪ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܠܝܬ ܠܝ ܐܝܟܐ ܕܐܚܡܘܠ ܥܠܠܬܝ
17 and he was reasoning in his soul {himself}, and saying, ‘What shall I do, because there is no place for me where I can gather alalthi {my produce}.’

ܘܐܡܪ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܐܣܬܘܪ ܒܝܬ ܩܦܣܝ ܘܐܒܢܐ ܘܐܘܪܒ ܐܢܘܢ ܘܐܚܡܘܠ ܬܡܢ ܟܠܗ ܥܒܘܪܝ ܘܛܒܬܝ
18 And he said, ‘I will do this; I will tear down my store houses and build them larger, and gather in there all eburi {my grain} and tabathi {my goods}.

ܘܐܡܪ ܠܢܦܫܝ ܢܦܫܝ ܐܝܬ ܠܟܝ ܛܒܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܣܝܡܢ ܠܫܢܝܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܬܢܝܚܝ ܐܟܘܠܝ ܐܫܬܝ ܐܬܒܣܡܝ
19 And I will say unto my soul, ‘My soul, there is for you many goods that are laid up for many years, relax, eat, drink, and be merry!’”

ܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܚܣܝܪ ܪܥܝܢܐ ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܢܦܫܟ ܬܒܥܝܢ ܠܗ ܡܢܟ ܘܗܠܝܢ ܕܛܝܒܬ ܠܡܢ ܢܗܘܝܢ
20 But, Alaha {God} said unto him, ‘Khasiyr d’reyana {Lacking of mind}! In this night naphshak {your soul} will be required from you, and these things that you have prepared, for whom will they be?’

ܗܟܢܐ ܗܘ ܡܢ ܕܣܐܡ ܠܗ ܣܝܡܬܐ ܘܒܐܠܗܐ ܠܐ ܥܬܝܪ
21 Such is he who lays up simatha {treasures} for himself, and is not rich in Alaha {God}.”

ܘܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܟܘܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܠܢܦܫܟܘܢ ܡܢܐ ܬܐܟܠܘܢ ܘܠܐ ܠܦܓܪܟܘܢ ܡܢܐ ܬܠܒܫܘܢ
22 And He said unto His Disciples, “Because of this, I say unto you, you shouldn’t be anxious for naphshakun {your souls}, what you will eat, and not for your body, what you will wear.

ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܣܝܒܪܬܐ ܘܦܓܪܐ ܡܢ ܠܒܘܫܐ
23 For, the naphsha {the soul} is greater than saybartha {food}, and the phagra {the body}, than clothing.

ܐܬܒܩܘ ܒܢܥܒܐ ܕܠܐ ܙܪܥܝܢ ܘܠܐ ܚܨܕܝܢ ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܘܢܐ ܘܒܝܬ ܩܦܣܐ ܘܐܠܗܐ ܡܬܪܣܐ ܠܗܘܢ ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬܘܢ ܝܬܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܦܪܚܬܐ
24 Consider the banabe {the ravens}, that don’t sow, and they don’t reap, and they have no thune {rooms} and store houses, and yet, Alaha {God} provides for them. Therefore, how much greater are you than the pharkhatha {the birds}?

ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܡܢܟܘܢ ܟܕ ܝܨܦ ܡܫܟܚ ܠܡܘܣܦܘ ܥܠ ܩܘܡܬܗ ܐܡܬܐ ܚܕܐ
25 But, which one from you, while you are worrying, is able to add on one amtha {cubit} unto his stature?

ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܙܥܘܪܬܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܐ ܥܠ ܫܪܟܐ ܝܨܦܝܢ ܐܢܬܘܢ
26 If then you are not even able to do the little thing, why concerning the rest are you worrying?

ܐܬܒܩܘ ܒܫܘܫܢܐ ܐܝܟܢܐ ܪܒܝܢ ܕܠܐ ܠܐܝܢ ܘܠܐ ܥܙܠܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܫܠܝܡܘܢ ܒܟܠܗ ܫܘܒܚܗ ܐܬܟܣܝ ܐܝܟ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ
27 Consider the shushane {the lilies}, how they grow, that they don’t labor and they don’t spin, but, I say unto you, that not even Shliymun {Solomon}, in all shubkheh {his glory}, was covered as one of these.

ܐܢ ܕܝܢ ܠܥܡܝܪܐ ܕܝܘܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܩܠܐ ܘܡܚܪ ܢܦܠ ܒܬܢܘܪܐ ܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܡܠܒܫ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܠܟܘܢ ܙܥܘܪܝ ܗܝܡܢܘܬܐ
28 If then the miyra {the grass} that today is in the khaqla {the field}, and tomorrow falls into the thanura {the oven}, Alaha {God} thus clothes, how much more for you zuray Haymanutha {little of Faith}?

ܘܐܢܬܘܢ ܠܐ ܬܒܥܘܢ ܡܢܐ ܬܐܟܠܘܢ ܘܡܢܐ ܬܫܬܘܢ ܘܠܐ ܢܦܗܐ ܪܥܝܢܟܘܢ ܒܗܠܝܢ
29 And you, you shouldn’t be seeking what you will eat, and what you will drink, and don’t let your mind be distracted by these things.

ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܥܡܡܐ ܗܘ ܕܥܠܡܐ ܒܥܝܢ ܐܦ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܒܘܟܘܢ ܝܕܥ ܕܡܬܒܥܝܢ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ
30 For, all these things the Amme {the Peoples/the Nations} of the world is also seeking for, but, your Father knows that these things are necessary for you.

ܒܪܡ ܒܥܘ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܬܬܘܣܦܢ ܠܟܘܢ
31 Nevertheless, seek The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God} and these things will all be added unto you.

ܠܐ ܬܕܚܠ ܓܙܪܐ ܙܥܘܪܐ ܕܨܒܐ ܐܒܘܟܘܢ ܕܢܬܠ ܠܟܘܢ ܡܠܟܘܬܐ
32 Don’t be afraid Gazara Zura {Little Flock}, because your Father has willed that He shall give The Malkutha {The Kingdom} unto you.

ܙܒܢܘ ܩܢܝܢܟܘܢ ܘܗܒܘ ܙܕܩܬܐ ܥܒܕܘ ܠܟܘܢ ܟܝܣܐ ܕܠܐ ܒܠܝܢ ܘܣܝܡܬܐ ܕܠܐ ܓܝܙܐ ܒܫܡܝܐ ܐܝܟܐ ܕܓܢܒܐ ܠܐ ܩܪܒ ܘܣܣܐ ܠܐ ܡܚܒܠ
33 Sell qenyankun {your possessions}, and give zedaqtha {alms}. Make for yourselves kiyse {money bags} which don’t wear out, and simatha {treasure} that doesn’t fail b’Shmaya {in the Heavens}, where the ganaba {the thief} doesn’t come near, and the sasa {the moth} doesn’t damage.

ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܗ ܣܝܡܬܟܘܢ ܬܡܢ ܢܗܘܐ ܐܦ ܠܒܟܘܢ
34 For, where simathkun {your treasure} is, there lebkun {your heart} will be also.

ܢܗܘܘܢ ܐܣܝܪܝܢ ܚܨܝܟܘܢ ܘܡܢܗܪܝܢ ܫܪܓܝܟܘܢ
35 Khasaykun {Your loins} should be bound, and shragiykun {your lamps} shining.

ܘܗܘܘ ܕܡܝܢ ܠܐܢܫܐ ܕܡܣܟܝܢ ܠܡܪܗܘܢ ܕܐܡܬܝ ܢܦܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܫܬܘܬܐ ܕܡܐ ܕܐܬܐ ܘܢܩܫ ܡܚܕܐ ܢܦܬܚܘܢ ܠܗ
36 And be likened unto one who expects Marhun {their Lord} when He will return from the beth meshthutha {the house of festivity}, so that when He has come, and has knocked, they will immediately open for Him.

ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܥܒܕܐ ܗܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܢܐܬܐ ܡܪܗܘܢ ܘܢܫܟܚ ܐܢܘܢ ܟܕ ܥܝܪܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܢܐܣܘܪ ܚܨܘܗܝ ܘܢܣܡܟ ܐܢܘܢ ܘܢܥܒܪ ܢܫܡܫ ܐܢܘܢ
37 Blessed are those abde {servants}, whom when Marhun {their Lord} comes, and finds them while they are awake. Amiyn {Truly} I say unto you, He will gird up His loins, and cause them to recline, and will go around serving them.

ܘܐܢ ܒܡܛܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܐܘ ܕܬܠܬ ܢܐܬܐ ܘܢܫܟܚ ܗܟܢܐ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܥܒܕܐ ܗܢܘܢ
38 And if in the second watch, or of the third, He comes and finds them thus, those servants are blessed.

ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܥܘ ܕܐܠܘ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܒܐܝܕܐ ܡܛܪܬܐ ܐܬܐ ܓܢܒܐ ܡܬܬܥܝܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܫܒܩ ܗܘܐ ܕܢܬܦܠܫ ܒܝܬܗ
39 But know this, that if the mare baytha {the house-lord} had known in what watch the ganaba {the thief} comes, he would have watched and would not have allowed his house to be broken into.

ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܗܟܝܠ ܗܘܘ ܡܛܝܒܐ ܕܒܗܝ ܫܥܬܐ ܕܠܐ ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܬܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
40 Therefore, you also must be prepared, because in that moment that you are not expecting, The Breh d’Nasha {The Son of Man} comes!”

ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܪܢ ܠܘܬܢ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܡܬܠܐ ܗܢܐ ܐܘ ܐܦ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ
41 Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} said unto Him, ‘Maran {Our Lord}, do You speak this Mathla {Parable} unto us, or unto every one also?’

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡܢܘ ܟܝ ܐܝܬܘܗܝ ܪܒܝܬܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܚܟܝܡܐ ܕܢܩܝܡܝܘܗܝ ܡܪܗ ܥܠ ܬܫܡܫܬܗ ܕܢܬܠ ܦܪܣܐ ܒܙܒܢܗ
42 Y’shu said unto him, “Who indeed is the faithful and wise steward, whom Mareh {his Lord} will appoint over His Ministry, that he should give a portion in its season?

ܛܘܒܘܗܝ ܠܗܘ ܥܒܕܐ ܕܢܐܬܐ ܡܪܗ ܢܫܟܚܝܘܗܝ ܕܥܒܕ ܗܟܢܐ
43 Blessed is that abda {slave/servant} whom when Mareh {his Lord/Master} comes, He will find that he does so.

ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܢܩܝܡܝܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗ
44 Truly I say unto you, that He will appoint him over all His possessions.

ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܥܒܕܐ ܗܘ ܒܠܒܗ ܕܡܪܝ ܡܘܚܪ ܠܡܐܬܐ ܘܢܫܪܐ ܠܡܡܚܐ ܠܥܒܕܐ ܘܠܐܡܗܬܐ ܕܡܪܗ ܘܢܫܪܐ ܠܡܠܥܣ ܘܠܡܫܬܐ ܘܠܡܪܘܐ
45 But, if that abda {servant/slave} should say in his heart that ‘Mari {my Lord/Master} delays to come’ and begins to beat the servants and maidservants of Mareh {his Lord/Master}, and begins to eat, and to drink, and to be drunken,

ܢܐܬܐ ܡܪܗ ܕܥܒܕܐ ܗܘ ܒܝܘܡܐ ܕܠܐ ܣܒܪ ܘܒܫܥܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܘܢܦܠܓܝܘܗܝ ܘܢܣܝܡ ܡܢܬܗ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ
46 The Lord/Master of that abda {slave/servant} will come in a day that he doesn’t expect, and in an hour that he doesn’t know, and He will divide him, and will place his portion with those who don’t believe.

ܥܒܕܐ ܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܝܕܥ ܨܒܝܢܐ ܕܡܪܗ ܘܠܐ ܛܝܒ ܠܗ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܢܒܠܥ ܣܓܝܐܬܐ
47 But, the slave/servant who knows the will of Mareh {his Lord/Master}, and doesn’t prepare for Him according to His will, will be beaten much.

ܗܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܘܥܒܕ ܡܕܡ ܕܫܘܐ ܠܡܚܘܬܐ ܢܒܠܥ ܡܚܘܬܐ ܙܥܘܪܝܬܐ ܟܠ ܓܝܪ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܣܓܝ ܣܓܝ ܢܬܬܒܥ ܡܢܗ ܘܠܗܘ ܕܐܬܓܥܠ ܠܗ ܣܓܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܬܒܥܘܢ ܒܐܝܕܗ
48 But, that one who doesn’t know, and does the thing that is worthy of makhwatha {stripes}, will be beaten with fewer makhwatha {stripes}. For, anyone who is given much, much is required from him. And unto that one who has been entrusted with much, they will require more at his hand.

ܢܘܪܐ ܐܬܝܬ ܕܐܪܡܐ ܒܐܪܥܐ ܘܨܒܐ ܐܢܐ ܐܠܘ ܡܢ ܟܕܘ ܚܒܬ
49 I have come to place nura {fire} in the Ara {The Earth}. And I desire that it would burn from now on.

ܘܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܥܡܕ ܘܣܓܝ ܐܠܝܨ ܐܢܐ ܥܕܡܐ ܕܬܫܬܡܠܐ
50 And there is for Me an Immersion {a Baptism} which I will be Immersed {Baptized} with, and I am greatly afflicted until it will be fulfilled.

ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܫܝܢܐ ܐܬܝܬ ܕܐܪܡܐ ܒܐܪܥܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܐܠܐ ܦܠܓܘܬܐ
51 Do you suppose that I have come to place shayna {tranquility} in the Earth? I say unto you, No, but rather, phalgutha {division}!

ܡܢ ܗܫܐ ܓܝܪ ܢܗܘܘܢ ܚܡܫܐ ܒܒܝܬܐ ܚܕ ܕܦܠܝܓܝܢ ܬܠܬܐ ܥܠ ܬܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܥܠ ܬܠܬܐ
52 For, from now on, there will be five in a certain house that will be divided, three against two, and two against three.

ܢܬܦܠܓ ܓܝܪ ܐܒܐ ܥܠ ܒܪܗ ܘܒܪܐ ܥܠ ܐܒܘܗܝ ܐܡܐ ܥܠ ܒܪܬܗ ܘܒܪܬܐ ܥܠ ܐܡܗ ܚܡܬܐ ܥܠ ܟܠܬܗ ܘܟܠܬܐ ܥܠ ܚܡܬܗ
53 For, a father will be divided against his son, and a son against his father; a mother against her daughter, and a daughter against her mother; a khamatha {mother-in-law} against kaltha {her daughter-in-law}, and a kaltha {a daughter-in-law} against khamathah {her mother-in-law}.”

ܘܐܡܪ ܠܟܢܫܐ ܡܐ ܕܚܙܝܬܘܢ ܥܢܢܐ ܕܕܢܚܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܡܚܕܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܛܪܐ ܐܬܐ ܘܗܘܐ ܗܟܢܐ
54 And he said unto the kenshe {the crowds}, “When you see a nana {a cloud} that rises from the marba {the west}, immediately you say that metra {rain} is coming, and it happens thus.

ܘܡܐ ܕܢܫܒܐ ܬܝܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܘܡܐ ܗܘܐ ܘܗܘܐ
55 And when the south wind blows, you say, ‘There will be khuma {heat},’ and it happens.

ܢܣܒܝ ܒܐܦܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܪܥܐ ܘܕܫܡܝܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܦܪܫܘܢ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܦܪܫܝܢ ܐܢܬܘܢ
56 Hypocrites! You know to distinguish the face of the Ara {the Earth} and of the Shmaya {the Heavens}, but, you don’t know how to distinguish this time.

ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܢܦܫܟܘܢ ܠܐ ܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܘܫܬܐ
57 But, why don’t you judge rightly from your souls?

ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܙܠ ܐܢܬ ܥܡ ܒܥܠ ܕܝܢܟ ܠܘܬ ܐܪܟܘܢܐ ܥܕ ܒܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܗܒ ܬܐܓܘܪܬܐ ܘܬܬܦܪܩ ܡܢܗ ܕܠܡܐ ܢܘܒܠܟ ܠܘܬ ܕܝܢܐ ܘܕܝܢܐ ܢܫܠܡܟ ܠܓܒܝܐ ܘܓܒܝܐ ܢܪܡܝܟ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ
58 For, when you go with your master of judgment unto the arkuna {the ruler/magistrate}, while on your way you must give him merchandise {i.e. settle the debt}, and be released from him, lest he should take you unto the judge, and the judge should deliver you unto the gabaya {the tribute collector}, and the gabaya {the tribute collector} will throw you into the beth asiyre {the prisoner’s house}.

ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܠܐ ܬܦܘܩ ܡܢ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܕܬܬܠ ܫܡܘܢܐ ܐܚܪܝܐ
59 And amiyn {truly} I say unto you, that you will not depart from there, until you shall give the last shamuna {coin}.”

Chapter 13
ܒܗܘ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܬܘ ܐܢܫܝܢ ܐܡܪܘ ܠܗ ܥܠ ܓܠܝܠܝܐ ܗܢܘܢ ܕܦܝܠܛܘܣ ܚܠܛ ܕܡܗܘܢ ܥܡ ܕܒܚܝܗܘܢ
1 Now, at that time, some came and told Him about those Galilaye {Galileans}; those whom Pilatus had mingled their blood with their sacrifices.

ܘܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܗܢܘܢ ܓܠܝܠܝܐ ܚܛܝܝܢ ܗܘܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܠܝܠܝܐ ܕܗܟܢܐ ܗܘܐ ܐܢܘܢ
2 And Y’shu answered and said unto them, “Do you think that these Galilaye {Galileans} were greater Khatayin {Sinners} than all Galilaye {Galileans} because this happened unto them?

ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܠܟܘܢ ܐܢ ܠܐ ܬܬܘܒܘܢ ܗܟܢܐ ܬܐܒܕܘܢ
3 I say unto you, no, but, that also all of you, if you don’t repent, you will likewise perish!

ܐܘ ܗܢܘܢ ܬܡܢܬܥܣܪ ܕܢܦܠ ܥܠܝܗܘܢ ܡܓܕܠܐ ܒܫܝܠܘܚܐ ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܚܛܝܝܢ ܗܘܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ
4 Or, those eighteen, that the tower in Shilukha {Siloam} fell upon, and they were killed, do you think that they were greater Khatayin {Sinners} than all the persons who dwell in Urishlim {Jerusalem}?

ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܐܢ ܠܐ ܬܬܘܒܘܢ ܟܠܟܘܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܬܐܒܕܘܢ
5 I say unto you, no, but if you don’t repent, all of you, like them, will perish!”

ܘܐܡܪ ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܬܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܠܐܢܫ ܕܢܨܝܒܐ ܒܟܪܡܗ ܘܐܬܐ ܒܥܐ ܒܗ ܦܐܪܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ
6 And He spoke this Mathla {Parable}: “There was a man who had a thitha {a fig tree} that was planted in karmeh {his vineyard}, and he came seeking phire {fruits} within it, and found none.

ܘܐܡܪ ܠܦܠܚܐ ܗܐ ܬܠܬ ܫܢܝܢ ܐܬܐ ܐܢܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܦܐܪܐ ܒܬܬܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܦܣܘܩܝܗ ܠܡܢܐ ܡܒܛܠܐ ܐܪܥܐ
7 And he said unto the worker, “Behold, three years I have come seeking phire {fruits} within this fig tree, and I have found none. Cut it down! Why should the land be wasted?”

ܐܡܪ ܠܗ ܦܠܚܐ ܡܪܝ ܫܒܘܩܝܗ ܐܦ ܗܕܐ ܫܢܬܐ ܥܕ ܐܦܠܚܝܗ ܘܐܙܒܠܝܗ
8 A worker said unto him, ‘Mari {My lord}, allow it also this year, until I cultivate it, and fertilize it.

ܘܐܢ ܥܒܕܬ ܦܐܪܐ ܘܐܢ ܠܐ ܠܡܢܚܝ ܬܦܣܩܝܗ
9 And perhaps it produces phire {fruit}, and if not, next year you may cut it down.’”

ܟܕ ܕܝܢ ܡܠܦ ܝܫܘܥ ܒܫܒܬܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ
10 Now, while Y’shu taught on the Shabtha {the Sabbath} in one of The Kenushatha {The Synagogues/The Assemblies},

ܐܝܬ ܗܘܬ ܬܡܢ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܪܘܚܐ ܕܟܘܪܗܢܐ ܫܢܝܢ ܬܡܢܥܣܪܐ ܘܟܦܝܦܐ ܗܘܬ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܬܬܦܫܛ ܠܓܡܪ
11 there was a woman there who had a rukha d’kurhana {a spirit of infirmity}, eighteen years, and she was bent down, and wasn’t able to straighten herself fully.

ܚܙܗ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܩܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܫܪܝܬܝ ܡܢ ܟܘܪܗܢܟܝ
12 Then Y’shu saw her, and called her, and said unto her, “Woman, you are loosed from kurhaneki {your infirmity}!”

ܘܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠܝܗ ܘܡܚܕܐ ܐܬܦܫܛܬ ܘܫܒܚܬ ܠܐܠܗܐ
13 And He placed His hand on her, and she immediately straightened herself, and glorified Alaha {God}.

ܥܢܐ ܕܝܢ ܪܒ ܟܢܘܫܬܐ ܟܕ ܡܬܚܡܬ ܥܠ ܕܐܣܝ ܒܫܒܬܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܟܢܫܐ ܫܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ ܕܒܗܘܢ ܘܠܐ ܠܡܦܠܚ ܒܗܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ܐܬܝܢ ܡܬܐܣܝܢ ܘܠܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ
14 But, the master of The Kenushtha {The Synagogue/The Assembly} while angered, on account that Y’shu had healed while on the Shabtha {the Sabbath}, answered and said unto the kenshe {the gathering}, “Six are the days in which it is right to labor in them, in them come and be healed, and not on the day of The Shabtha {The Sabbath}!”

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܢܣܒ ܒܐܦܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܒܫܒܬܐ ܠܐ ܫܪܐ ܬܘܪܗ ܐܘ ܚܡܪܗ ܡܢ ܐܘܪܝܐ ܘܐܙܠ ܡܫܩܐ
15 But, Y’shu answered and said unto him, “Hypocritical persons! Does not each one from you loosen thureh {his ox} during the Shabtha {the Sabbath}, or khamareh {his donkey} from the stable, and goes, watering it?

ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܒܪܬܗ ܗܝ ܕܐܒܪܗܡ ܘܐܣܪܗ ܐܟܠ ܩܪܨܐ ܗܐ ܬܡܢܥܣܪܐ ܫܢܝܢ ܠܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܬܫܬܪܐ ܡܢ ܗܢܐ ܐܣܘܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ
16 Yet, this one, who is a daughter of Abraham, and the aqel kartsa {the feeder of slander/the accuser i.e. the devil} has bound her, behold, eighteen years; was it not right that she should be loosened from this bondage during the day of the Shabtha {the Sabbath}?”

ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܒܗܬܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܒܠܗ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܚܕܐ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܬܡܝܗܬܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܝ ܒܐܝܕܗ
17 And while He was saying these things, all of those who were standing to oppose Him, were ashamed, and all the Ama {the People} were rejoicing at all the wonders that were happening by His hand.

ܐܡܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܠܡܢܐ ܕܡܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܡܢܐ ܐܕܡܝܗ
18 Now, Y’shu had said, “To what is The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God} likened? And to what might I compare it to?

ܕܡܝܐ ܠܦܪܕܬܐ ܕܚܪܕܠܐ ܗܝ ܕܢܣܒ ܓܒܪܐ ܐܪܡܝܗ ܒܓܢܬܗ ܘܪܒܬ ܘܗܘܬ ܐܝܠܢܐ ܪܒܐ ܘܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܩܢܬ ܒܣܘܟܝܗ
19 It is likened to a phredtha d’khardla {a grain of mustard}, that which a gabra {a man} took and put it in gantheh {his garden}, and it grew and became a large iylana {tree}, and the pharakhtha d’Shmaya {the fowl of the Heavens} nested in its branches.”

ܬܘܒ ܐܡܪ ܝܫܘܥ ܠܡܢܐ ܐܕܡܝܗ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ
20 Y’shu furthermore said, “To what shall I compare to The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God}?

ܕܡܝܐ ܠܚܡܝܪܐ ܗܘ ܕܢܣܒܬ ܐܢܬܬܐ ܛܡܪܬ ܒܩܡܚܐ ܕܬܠܬ ܣܐܝܢ ܥܕܡܐ ܕܟܠܗ ܚܡܥ
21 It is likened to khamiyra {leaven} that a woman took and hid in three measures of qamkha {flour}, until all was khama {leavened}.”

ܘܪܕܐ ܗܘܐ ܒܩܘܪܝܐ ܘܒܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܡܠܦ ܘܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ
22 And He was traveling while teaching in the qurya {the villages}, and in the madinatha {the cities}, and going to Urishlim {Jerusalem}.

ܫܐܠܗ ܕܝܢ ܐܢܫ ܕܐܢ ܙܥܘܪܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܐܝܢ
23 Now, someone had asked Him whether they are few who have Khayin {Life or, who are Saved},

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܬܟܬܫܘ ܠܡܥܠ ܒܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܣܓܝܐܐ ܢܒܥܘܢ ܠܡܥܠ ܘܠܐ ܢܫܟܚܘܢ
24 Then Y’shu said unto them, “You must strive to enter through the narrow door, for, I say unto you, many will seek to enter, and they will not be able,

ܡܢ ܫܥܬܐ ܕܢܩܘܡ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܘܢܐܚܘܕ ܬܪܥܐ ܘܬܗܘܘܢ ܩܝܡܝܢ ܠܒܪ ܘܢܩܫܝܢ ܒܬܪܥܐ ܘܬܫܪܘܢ ܠܡܐܡܪ ܡܪܢ ܡܪܢ ܦܬܚ ܠܢ ܘܢܥܢܐ ܗܘ ܘܢܐܡܪ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢܬܘܢ
25 from the hour that The Mare Baytha {The House Lord} will arise, and will secure the door. And they will stand outside and knock on the door, and will begin to say, “Maran {Our Lord}! Maran {Our Lord}! Open for us!” And He will answer and will say, “I say unto you, that I don’t know you; where you come from.”

ܘܬܫܪܘܢ ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝܟ ܐܟܠܢ ܘܐܫܬܝܢ ܘܒܫܘܩܝܢ ܐܠܦܬ
26 And they will begin to say, “Before you, we ate, and we drank, and in our streets, you have taught.”

ܘܢܐܡܪ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢܬܘܢ ܦܪܘܩܘ ܠܟܘܢ ܡܢܝ ܦܠܚܝ ܫܘܩܪܐ
27 And He will say unto you, “I don’t know you, where you are from? You must depart from Me, ministers of a lie!”

ܬܡܢ ܢܗܘܐ ܒܟܝܐ ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ ܟܕ ܬܚܙܘܢ ܠܐܒܪܗܡ ܘܠܐܝܣܚܩ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܟܠܗܘܢ ܢܒܝܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܬܗܘܘܢ ܡܦܩܝܢ ܠܒܪ
28 There will be bekya {weeping} and khuraq shene {teeth gnashing} when you see Abraham, and Iskhaq {Isaac}, and Yaqub {Jacob}, and all the Nabiye {the Prophets} in The Malkultha d’Alaha {The Kingdom of God}, but, you will be cast outside!

ܘܢܐܬܘܢ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܡܢ ܡܥܪܒܐ ܘܡܢ ܬܝܡܢܐ ܘܡܢ ܓܪܒܝܐ ܘܢܣܬܡܟܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ
29 And they will come from the East and from the West and from the South and from the North, and they will recline in The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God}.

ܘܗܐ ܐܝܬ ܐܚܪܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܩܕܡܝܐ ܘܐܝܬ ܩܕܡܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܚܪܝܐ
30 And look! There are last, who will be first, and there are first, who will be last.”

ܒܗ ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܩܪܒܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܦܘܩ ܙܠ ܠܟ ܡܟܐ ܡܛܠ ܕܗܪܘܕܣ ܨܒܐ ܠܡܩܛܠܟ
31 During that day, some from the Phrishe {the Pharisees} drew near, and they said unto Him, “Get out! You must depart from here, because Herudes wants to kill you.”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܙܠܘ ܐܡܪܘ ܠܬܥܠܐ ܗܢܐ ܕܗܐ ܡܦܩ ܐܢܐ ܫܐܕܐ ܘܐܣܘܬܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ ܘܠܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܡܫܬܡܠܐ ܐܢܐ
32 Y’shu said unto them, “Go and tell that thala {fox} that behold! I cast out the shide {the demons}, and I perform cures today, and tomorrow, and on the third day I will be finished.

ܒܪܡ ܘܠܐ ܠܝ ܕܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ ܐܣܥܘܪ ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܙܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܒܝܐ ܢܐܒܕ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ
33 Nevertheless, it is necessary for Me, that today, and tomorrow, I work, and the next day I will depart, because it isn’t possible that a Nabiya {a Prophet} should perish outside of Urishlim {Jerusalem}.

ܐܘܪܫܠܡ ܐܘܪܫܠܡ ܩܛܠܬ ܢܒܝܐ ܘܪܓܡܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܠܝܚܝܢ ܠܘܬܗ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ ܨܒܝܬ ܠܡܟܢܫܘ ܒܢܝܟܝ ܐܝܟ ܬܪܢܓܘܠܬܐ ܕܟܢܫܐ ܦܪܘܓܝܗ ܬܚܝܬ ܓܦܝܗ ܘܠܐ ܨܒܝܬܘܢ
34 Urishlim! Urishlim! {Jerusalem! Jerusalem}! You kill the Nabiye {the Prophets}, and you stone those who are sent to you. How many times have I desired to gather your sons, as a tharnagultha {a hen} gathers her chicks under her wings, and you didn’t want it?

ܗܐ ܡܫܬܒܩ ܠܟܘܢ ܒܝܬܟܘܢ ܚܪܒܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܬܚܙܘܢܢܝ ܥܕܡܐ ܕܬܐܡܪܘܢ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ
35 Ha! {Look}!, your house is left to you kharba {desolate}, for, I say unto you, that you will not see Me, until you say, “Blessed is He who comes in The Name of MarYa {The Lord-Ya}.”

Chapter 14
ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܥܠ ܠܒܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܪܫܐ ܕܦܪܝܫܐ ܕܢܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܘܗܢܘܢ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ
1 And it happened that when He entered into the house of one from the rulers of the Phrishe {the Pharisees} to eat bread on the day of the Shabtha {the Sabbath}, and they were watching Him,

ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܟܢܝܫ ܗܘܐ ܡܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ
2 and behold, a certain gabra {man} who had gathered waters {i.e. had dropsy}, was there before Him,

ܘܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܣܦܪܐ ܘܠܦܪܝܫܐ ܕܐܢ ܫܠܝܛ ܒܫܒܬܐ ܠܡܐܣܝܘ
3 and Y’shu answered and said unto the Saphre {the Scribes}, and unto the Phrishe {the Pharisees}, “Is it lawful to heal on the Shabtha {the Sabbath}?”

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܫܬܩܘ ܘܐܚܕܗ ܗܘ ܘܐܣܝܗ ܘܫܪܝܗܝ
4 But, they were silent. And He took him and healed him, and let him go.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܘ ܡܢܟܘܢ ܕܢܦܠ ܒܪܗ ܐܘ ܬܘܪܗ ܒܒܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܘܠܐ ܡܚܕܐ ܕܠܐ ܡܣܩ ܠܗ
5 And He said unto them, “Who among you, that if his son or his ox should fall into a well on the day of the Shabtha {the Sabbath}, and won’t immediately pull and bring him up?”

ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܠ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܗܕܐ
6 And they were not able to give to Him an answer concerning this.

ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܡܬܠܐ ܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܡܙܡܢܝܢ ܬܡܢ ܥܠ ܕܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܡܓܒܝܢ ܕܘܟܝܬܐ ܕܪܝܫ ܣܡܟܐ
7 And He had spoken a Mathla {a Parable} unto those who were invited there, on account that He was seeing those who were choosing the places of the chief seats.

ܐܡܬܝ ܕܡܙܕܡܢ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܫ ܠܒܝܬ ܡܫܬܘܬܐ ܠܐ ܬܐܙܠ ܬܣܬܡܟ ܠܟ ܒܪܝܫ ܣܡܟܐ ܕܠܡܐ ܢܗܘܐ ܡܙܡܢ ܬܡܢ ܐܢܫ ܕܡܝܩܪ ܡܢܟ
8 “When you are invited by someone to a banquet-house, don’t go and recline yourself in the head seat, lest there might be invited someone more honorable than you.

ܘܢܐܬܐ ܗܘ ܡܢ ܕܠܟ ܘܠܗ ܩܪܐ ܘܢܐܡܪ ܠܟ ܕܗܒ ܕܘܟܬܐ ܠܗܢܐ ܘܬܒܗܬ ܟܕ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܐܚܕ ܐܢܬ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܝܬܐ
9 And he who called both of you will come, and will say unto you, “Give place to this one!” And you will be ashamed while you get up and you take a last place.

ܐܠܐ ܡܐ ܕܐܙܕܡܢܬ ܙܠ ܐܣܬܡܟ ܠܟ ܒܚܪܬܐ ܕܡܐ ܕܐܬܐ ܗܘ ܕܩܪܟ ܢܐܡܪ ܠܟ ܪܚܡܝ ܐܬܥܠܐ ܠܥܠ ܘܐܣܬܡܟ ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܕܣܡܝܟܝܢ ܥܡܟ
10 But rather, when you are invited, go recline yourself in the back, so that when that one comes, he that called you, he will say unto you, “My friend, rise up and recline yourself above.” Then you will have glory in front of all who recline with you.

ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܢܪܝܡ ܢܦܫܗ ܢܬܡܟܟ ܘܟܠ ܕܢܡܟ ܢܦܫܗ ܢܬܬܪܝܡ
11 Because, everyone who exalts his soul, will be humbled, and everyone who humbles his soul, will be exalted.”

ܐܡܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܘ ܕܩܪܝܗܝ ܡܐ ܕܥܒܕ ܐܢܬ ܫܪܘܬܐ ܐܘ ܚܫܡܝܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܩܪܐ ܪܚܡܝܟ ܐܦ ܠܐ ܐܚܝܟ ܐܘ ܐܚܝܢܝܟ ܘܠܐ ܫܒܒܝܟ ܥܬܝܪܐ ܕܠܡܐ ܐܦ ܗܢܘܢ ܢܩܪܘܢܟ ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܦܘܪܥܢܐ ܗܢܐ
12 Then He also said unto that one who called for him, “When you make a sharutha {a meal}, or a supper, don’t be calling your friends, nor even your brothers or kinsmen, and not your rich neighbors, lest even they call for you and you have this recompense.

ܐܠܐ ܡܐ ܕܥܒܕ ܐܢܬ ܩܘܒܠܐ ܩܪܝ ܠܡܣܟܢܐ ܣܓܝܦܐ ܚܓܝܣܐ ܣܡܝܐ
13 But rather, when you make a reception, call to {i.e. invite} the poor, the maimed, the lame, the blind,

ܘܛܘܒܝܟ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܦܪܥܘܢܟ ܢܗܘܐ ܓܝܪ ܦܘܪܥܢܟ ܒܩܝܡܐ ܕܙܕܝܩܐ
14 and you will be blessed, because they have nothing to repay you. For, your repayment will be in The Resurrection of The Righteous.”

ܟܕ ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܣܡܝܟܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܢܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
15 Now, when one from them who were seated heard these things, he said unto Him, “Blessed is he who will eat bread in The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God}!”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܒܕ ܚܫܡܝܬܐ ܪܒܬܐ ܘܩܪܐ ܠܣܓܝܐܐ
16 Y’shu said unto him, “A certain Gabra {Man} made a great khashamitha {supper}, and called to {i.e. invited} many.

ܘܫܕܪ ܥܒܕܗ ܒܥܕܢܐ ܕܚܫܡܝܬܐ ܕܢܐܡܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܗܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܛܝܒ ܠܟܘܢ ܬܘ
17 And He sent His servant at the time of The Khashamitha {The Supper}, so that he might tell those who were called, “Behold, every thing is prepared for you. Come!”

ܘܫܪܝܘ ܡܢ ܚܕ ܟܠܗܘܢ ܠܡܫܬܐܠܘ ܐܡܪ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܩܪܝܬܐ ܙܒܢܬ ܘܐܠܝܨ ܐܢܐ ܕܐܦܘܩ ܐܚܙܝܗ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܫܒܘܩܝܢܝ ܕܡܫܬܐܠ ܐܢܐ
18 And each one from them all began to ask to be excused. The first said unto him, “I have bought a field and I need to go out and see it. I ask of you, allow me to be excused.”

ܐܚܪܢܐ ܐܡܪ ܚܡܫܐ ܙܘܓܝܢ ܬܘܪܐ ܙܒܢܬ ܘܐܙܠ ܐܢܐ ܕܐܒܩܐ ܐܢܘܢ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܫܒܘܩܝܢܝ ܕܡܫܬܐܠ ܐܢܐ
19 Another said, “I have bought five yoke of oxen, and I am going to examine them. I beseech you, allow me to be excused.”

ܐܚܪܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬܬܐ ܢܣܒܬ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܐ
20 Another said, “I have taken a wife and because of this, I am not able to come.”

ܘܐܬܐ ܗܘ ܥܒܕܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܗ ܗܠܝܢ ܗܝܕܝܢ ܪܓܙ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܘܐܡܪ ܠܥܒܕܗ ܦܘܩ ܒܥܓܠ ܠܫܘܩܐ ܘܠܒܪܝܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܐܥܠ ܠܟܐ ܠܡܣܟܢܐ ܘܠܡܟܐܒܐ ܘܠܡܚܓܪܐ ܘܠܥܘܝܪܐ
21 And that servant came and told his Lord these things. Then the Lord of the house was angry, and said unto His servant, “Go out quickly into the marketplaces, and the streets of the city, and bring here the poor, and the afflicted, and the lame, and the blind!”

ܘܐܡܪ ܥܒܕܐ ܡܪܝ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܬ ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܐܬܪܐ
22 And the servant said, “Mari {my Lord}, it is as you have commanded, and yet, there is room.”

ܘܐܡܪ ܡܪܐ ܠܥܒܕܗ ܦܘܩ ܠܐܘܪܚܬܐ ܘܠܒܝܬ ܣܝܓܐ ܘܐܠܘܨ ܕܢܥܠܘܢ ܕܢܬܡܠܐ ܒܝܬܝ
23 And the Mara {the Lord} said unto His servant, “Go out into the streets, and between the hedgerows, and urge them that they should enter, so that My house may be full.

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܚܕ ܡܢ ܗܢܘܢ ܐܢܫܐ ܕܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐ ܢܛܥܡܘܢ ܡܢ ܚܫܡܝܬܝ
24 For, I say unto you, that not one from those ones who were called will eat from khashamithi {My supper}!”

ܘܟܕ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܦܢܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
25 And while going, many crowds were with Him. He turned and said unto them,

ܡܢ ܕܐܬܐ ܠܘܬܝ ܘܠܐ ܣܢܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܠܐܚܘܗܝ ܘܠܐܚܘܬܗ ܘܠܐܢܬܬܗ ܘܠܒܢܘܗܝ ܘܐܦ ܠܢܦܫܗ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ
26 “Whoever comes unto Me, and doesn’t hate his father, and his mother, and his brothers, and his sisters, and his wife, and his children, and even himself, isn’t able to be a Talmiyda {a Disciple} for Me.

ܘܡܢ ܕܠܐ ܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ
27 And he who doesn’t take up tsliybeh {his cross} and comes after {i.e. follows} Me, isn’t able to be a Talmiyda {a Disciple} for Me.

ܡܢܘ ܓܝܪ ܡܢܟܘܢ ܕܨܒܐ ܕܢܒܢܐ ܡܓܕܠܐ ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܝܬܒ ܚܫܒ ܢܦܩܬܗ ܐܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܫܠܡܘܬܗ
28 For, who from you who desires that he should build a magdala {a tower} and doesn’t first sit down and considers its cost, if he has enough to complete it?

ܕܠܐ ܟܕ ܢܣܝܡ ܫܬܐܣܬܐ ܘܠܐ ܢܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ ܟܠ ܕܚܙܝܢ ܢܗܘܘܢ ܡܒܙܚܝܢ ܒܗ
29 Lest, when he shall lay the foundation and isn’t able to complete it, all who see it will be laughing at him.

ܘܐܡܪܝܢ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ
30 And they will say that “this gabra {man} began to build, and wasn’t able to complete it!”

ܐܘ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܚܒܪܗ ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܬܪܥܐ ܕܐܢ ܡܫܟܚ ܒܥܣܪܐ ܐܠܦܝܢ ܠܡܐܪܥ ܠܗܘ ܕܐܬܐ ܥܠܘܗܝ ܒܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ
31 Or, which Malka {King}, who goes to war to fight with a neighboring Malka {King}, doesn’t first consider whether he is able with ten thousand to meet that one who comes against him with twenty thousand?

ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܥܕ ܗܘ ܪܚܝܩ ܡܢܗ ܡܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ ܘܒܥܐ ܥܠ ܫܠܡܐ
32 Yet, if not, while he is far away from him, he sends envoys and seeks for shlama {peace}.

ܗܟܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܕܠܐ ܫܒܩ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܬܠܡܝܕܐ
33 Thus, every one from you who doesn’t leave all his possessions, isn’t able to be a Talmiyda {a Disciple} for Me.

ܫܦܝܪܐ ܗܝ ܡܠܚܐ ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܠܚܐ ܬܦܟܗ ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ
34 Melkha {Salt} is shaphiyra {good}, but, if even the melkha {the salt} becomes bland, with what will it be salted?

ܠܐ ܠܐܪܥܐ ܘܠܐ ܠܙܒܠܐ ܐܙܠܐ ܠܒܪ ܫܕܝܢ ܠܗ ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕܢܐ ܕܢܫܡܥ ܢܫܡܥ
35 It goes not to the ground, and not to the dunghill. They throw it outside. He who has edne {ears} that might neshma {hear}, let him neshma {hear}!”

Chapter 15
ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܡܟܣܐ ܘܚܛܝܐ ܕܢܫܡܥܘܢܝܗܝ
1 Then the Makse {the Tax collectors} and the Khataye {the Sinners} were drawing near to Him so that they might hear Him.

ܘܣܦܪܐ ܘܦܪܝܫܐ ܪܛܢܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܗܢܐ ܠܚܛܝܐ ܡܩܒܠ ܘܐܟܠ ܥܡܗܘܢ
2 And the Saphre {the Scribes}, and the Phrishe {the Pharisees} were murmuring, and saying, “This one receives the Khataye {the Sinners}, and eats with them!

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܡܬܠܐ ܗܢܐ
3 And Y’shu told them this Mathla {Parable},

ܡܢܘ ܡܢܟܘܢ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܐܐ ܥܪܒܝܢ ܘܐܢ ܢܐܒܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܫܒܩ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܒܕܒܪܐ ܘܐܙܠ ܒܥܐ ܠܗܘ ܕܐܒܕ ܥܕܡܐ ܕܢܫܟܚܝܘܗܝ
4 “What gabra {man} from you has one hundred erbiyn {sheep}, and if one from them might be lost, doesn’t leave the ninety and nine in the dadabra {the high pasture} and goes seeking that one which was lost, until he should find it?

ܘܡܐ ܕܐܫܟܚܗ ܚܕܐ ܘܫܩܠ ܠܗ ܥܠ ܟܬܦܬܗ
5 And when he has found it, rejoices, and takes it upon his shoulders,

ܘܐܬܐ ܠܒܝܬܗ ܘܩܪܐ ܠܪܚܡܘܗܝ ܘܠܫܒܒܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܚܕܘ ܥܡܝ ܕܐܫܟܚܬ ܥܪܒܝ ܕܐܒܝܕ ܗܘܐ
6 and comes unto his house and calls unto his friends, and unto his neighbors, and says unto them, “Rejoice with me, because I have found my sheep which was lost!”

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܗܟܢܐ ܬܗܘܐ ܚܕܘܬܐ ܒܫܡܝܐ ܥܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬܐܒ ܐܘ ܥܠ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܙܕܝܩܝܢ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܗܘܢ ܬܝܒܘܬܐ
7 I say unto you that likewise will be the joy in the Heavens over one Khataya {Sinner} who repents, than over the ninety and nine Zadiyqiyn {Righteous ones} who don’t need repentance.

ܐܘ ܐܝܕܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܣܪܐ ܙܘܙܝܢ ܘܬܘܒܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܡܢܗܪܐ ܫܪܓܐ ܘܚܡܐ ܒܝܬܐ ܘܒܥܝܐ ܠܗ ܒܛܝܠܐܝܬ ܥܕܡܐ ܕܬܫܟܚܝܘܗܝ
8 Or who is she, a woman who has ten zuziyn {coins}, and loses one from them and doesn’t light a shraga {a lamp} and sweep the house and searches for it carefully until she finds it.

ܘܡܐ ܕܐܫܟܚܬܗ ܩܪܝܐ ܠܪܚܡܬܗ ܘܠܫܒܒܬܗ ܘܐܡܪܐ ܠܗܝܢ ܚܕܝܝܢ ܥܡܝ ܕܐܫܟܚܬ ܙܘܙܝ ܕܐܒܝܕ ܗܘܐ
9 And when she has found it, she calls unto her friends and unto her neighbors, and says unto them, “Rejoice with me, for I have found zuzy {my coin}, which was lost!”

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܗܟܢܐ ܬܗܘܐ ܚܕܘܬܐ ܩܕܡ ܡܠܐܟܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬܐܒ
10 I say unto you that likewise, there will be joy before The Malakuhi d’Alaha {The Heavenly Messengers of God} over one Khataya {Sinner} who repents.

ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܢܝܐ ܬܪܝܢ
11 And Y’shu said unto them again, “A certain man had two sons.

ܘܐܡܪ ܠܗ ܒܪܗ ܙܥܘܪܐ ܐܒܝ ܗܒ ܠܝ ܦܠܓܘܬܐ ܕܡܛܝܐ ܠܝ ܡܢ ܒܝܬܟ ܘܦܠܓ ܠܗܘܢ ܩܢܝܢܗ
12 And his younger son said unto him, “My father, give unto me the portion which is coming unto me from your house {or, estate}.” And he divided unto them his possessions.

ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ ܩܠܝܠ ܟܢܫ ܗܘ ܒܪܗ ܙܥܘܪܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܛܝܗܝ ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܪܚܝܩܐ ܘܬܡܢ ܒܕܪ ܩܢܝܢܗ ܟܕ ܚܝܐ ܦܪܚܐܝܬ
13 And from after a few days, his younger son gathered every thing that pertained to him and he departed to a distant place. And there he wasted his wealth while living prodigally.

ܘܟܕ ܓܡܪ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܗܘܐ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܒܐܬܪܐ ܗܘ ܘܫܪܝ ܚܣܪ ܠܗ
14 And after he consumed every thing that he had, there was a great famine in that region, and he began to be needy.

ܘܐܙܠ ܢܩܦ ܠܗ ܠܚܕ ܡܢ ܒܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܘܗܘ ܫܕܪܗ ܠܩܪܝܬܐ ܠܡܪܥܐ ܚܙܝܪܐ
15 And he went and joined himself to one from the sons of the city of that region. And he sent him unto the fields to tend the khaziyre {the swine}.

ܘܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܠܡܡܠܐ ܟܪܣܗ ܡܢ ܚܪܘܒܐ ܗܢܘܢ ܕܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܚܙܝܪܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ
16 And he was craving to fill his belly with those kharube {carob pods} that those khaziyre {swine} were eating. And no one was giving to him.

ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܐܡܪ ܟܡܐ ܗܫܐ ܐܓܝܪܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܐܒܝ ܕܝܬܝܪ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ ܘܐܢܐ ܗܪܟܐ ܠܟܦܢܝ ܐܒܕ ܐܢܐ
17 And when he came to himself, he said, “Now, how many servants are there at my father’s house who have plenty of bread, and here I am with my hunger, and I am perishing!

ܐܩܘܡ ܐܙܠ ܠܘܬ ܐܒܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝ ܚܛܝܬ ܒܫܡܝܐ ܘܩܕܡܝܟ
18 I will arise and go to my father and say unto him, “My father, I have sinned against the Heavens, and before you.

ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܒܪܟ ܐܬܩܪܐ ܥܒܕܝܢܝ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܐܓܝܪܝܟ
19 And therefore I am not worthy that I should be called your son. Make me like one from your hirelings.

ܘܩܡ ܐܬܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܘܥܕ ܗܘ ܪܚܝܩ ܚܙܝܗܝ ܐܒܘܗܝ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܘܗܝ ܘܪܗܛ ܢܦܠ ܥܠ ܨܘܪܗ ܘܢܫܩܗ
20 And he arose and came to his father, and while he was far away, his father saw him and had compassion on him, and he ran and fell upon his neck and kissed him.

ܘܐܡܪ ܠܗ ܒܪܗ ܐܒܝ ܚܛܝܬ ܒܫܡܝܐ ܘܩܕܡܝܟ ܘܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܒܪܟ ܐܬܩܪܐ
21 And his son said unto him, “My father, I have sinned against the Heavens, and before you, and I am not worthy that I should be called your son!”

ܐܡܪ ܕܝܢ ܐܒܘܗܝ ܠܥܒܕܘܗܝ ܐܦ ܩܘ ܐܣܛܠܐ ܪܫܝܬܐ ܐܠܒܫܘܗܝ ܘܣܝܡܘ ܥܙܩܬܐ ܒܐܝܕܗ ܘܐܣܐܢܘܗܝ ܡܣܢܐ
22 But, his father said unto his servants, “Bring out the best robe, and clothe him, and put a ring on his hand, and shod him with sandals.

ܘܐܝܬܘ ܩܛܘܠܘ ܬܘܪܐ ܕܦܛܡܐ ܘܢܐܟܘܠ ܘܢܬܒܣܡ
23 And bring out and kill thura {the ox} that is fattening, and let us eat and be merry,

ܕܗܢܐ ܒܪܝ ܡܝܬܐ ܗܘܐ ܘܚܝܐ ܘܐܒܝܕܐ ܗܘܐ ܘܐܫܬܟܚ ܘܫܪܝܘ ܠܡܬܒܣܡܘ
24 because this one, my son, was dead, and is alive! And he was lost, and is found!” And they began to be merry.

ܗܘ ܕܝܢ ܒܪܗ ܩܫܝܫܐ ܒܩܪܝܬܐ ܗܘܐ ܘܟܕ ܐܬܐ ܘܩܪܒ ܠܘܬ ܒܝܬܐ ܫܡܥ ܩܠ ܙܡܪܐ ܕܣܓܝܐܐ
25 But he, his elder son, was in the field, and when he came and drew near towards the house, he heard the sound of the singing of many.

ܘܩܪܐ ܠܚܕ ܡܢ ܛܠܝܐ ܘܫܐܠܗ ܕܡܢܘ ܗܢܐ
26 And he called to one from the talaye {the boys} and asked him, “What is this?”

ܐܡܪ ܠܗ ܐܚܘܟ ܐܬܐ ܘܩܛܠ ܐܒܘܟ ܬܘܪܐ ܕܦܛܡܐ ܕܟܕ ܚܠܝܡ ܐܩܒܠܗ
27 He said unto him, “Your brother has come, and your father has killed the thura {the ox} that was fattening, because he has received him back whole.”

ܘܪܓܙ ܘܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܠܡܥܠ ܘܢܦܩ ܐܒܘܗܝ ܒܥܐ ܡܢܗ
28 And he was angry, and didn’t want to enter. And his father came out and beseeched him.

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܐܒܘܗܝ ܗܐ ܟܡܐ ܫܢܝܢ ܦܠܚ ܐܢܐ ܠܟ ܥܒܕܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܥܒܪܬ ܦܘܩܕܢܟ ܘܡܢ ܡܬܘܡ ܓܕܝܐ ܠܐ ܝܗܒܬ ܠܝ ܕܐܬܒܣܡ ܥܡ ܪܚܡܝ
29 But, he said unto his father, “Behold how many years I have worked for you in service, and I have never transgressed your command. And you didn’t ever give me a gadya {a goat} that I could make merry with my friends!

ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܒܪܟ ܟܕ ܦܪܚ ܩܢܝܢܟ ܥܡ ܙܢܝܬܐ ܘܐܬܐ ܢܟܣܬ ܠܗ ܬܘܪܐ ܕܦܛܡܐ
30 Yet, for this one, your son, when he has wasted your wealth with prostitutes and has come back, for him you have killed the thura {the ox} that was fattening!”

ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܒܪܝ ܐܢܬ ܒܟܠܙܒܢ ܥܡܝ ܐܢܬ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܝ ܕܝܠܟ ܗܘ
31 His father said unto him, “My son, you are with me at all times, and every thing that is mine, is yours.

ܠܡܒܣܡ ܕܝܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܢ ܘܠܡܚܕܐ ܕܗܢܐ ܐܚܘܟ ܡܝܬܐ ܗܘܐ ܘܚܝܐ ܘܐܒܝܕܐ ܗܘܐ ܘܐܫܬܟܚ
32 But, it was right for us to be merry and to rejoice, because, this one, your brother, was dead, and he lives, and lost, and he was found!”

Chapter 16
ܘܐܡܪ ܡܬܠܐ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܓܒܪܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܬܝܪܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܪܒܝܬܐ ܘܐܬܐܟܠܘ ܠܗ ܩܪܨܘܗܝ ܕܩܢܝܢܗ ܡܦܪܚ
1 And He spoke a Mathla {a Parable} unto His Disciples, “There was a certain gabra {man} who was athiyra {rich/wealthy}, and there was for him {i.e. he had} a rabaytha {a house chief/steward}, and slandering him, they accused him of squandering his wealth.

ܘܩܪܝܗܝ ܡܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܥܠܝܟ ܗܒ ܠܝ ܚܘܫܒܢܐ ܕܪܒܬ ܒܝܬܘܬܟ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܟܝܠ ܪܒܝܬܐ ܕܬܗܘܐ ܠܝ
2 And his lord called him and said unto him, ‘What is this that I hear concerning you? Give unto me a reckoning of your stewardship, for, you are not able any longer to be a steward for me.’

ܐܡܪ ܗܘ ܪܒܝܬܐ ܒܢܦܫܗ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܡܪܝ ܫܩܠ ܠܗ ܡܢܝ ܪܒܬ ܒܝܬܘܬܐ ܕܐܚܦܘܪ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܘܠܡܚܕܪ ܒܗܬ ܐܢܐ
3 That steward said in naphsheh {his soul i.e. his mind}, ‘What will I do, on account that my lord has taken the chief stewardship from me? Because I’m not able to dig, and I am ashamed to beg.

ܘܩܪܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܚܝܒܐ ܕܡܪܗ ܘܐܡܪ ܠܩܕܡܝܐ ܟܡܐ ܚܝܒ ܐܢܬ ܠܡܪܝ
4 I know what I will do, so that when I am dismissed from the stewardship they will receive me into their houses.’

ܘܩܪܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܚܝܒܐ ܕܡܪܗ ܘܐܡܪ ܠܩܕܡܝܐ ܟܡܐ ܚܝܒ ܐܢܬ ܠܡܪܝ
5 And he called, one by one, from the debtors of his lord, and said unto the first, ‘How much do you owe to my lord?’

ܐܡܪ ܠܗ ܡܐܐ ܡܬܪܝܢ ܡܫܚܐ ܐܡܪ ܠܗ ܣܒ ܟܬܒܟ ܘܬܒ ܒܥܓܠ ܟܬܘܒ ܚܡܫܝܢ ܡܬܪܝܢ
6 He said unto him, ‘One hundred measures of meshkha {oil}.’ He said unto him, ‘Take your book and sit down quickly; write fifty measures.’

ܘܐܡܪ ܠܐܚܪܢܐ ܘܐܢܬ ܡܢܐ ܚܝܒ ܐܢܬ ܠܡܪܝ ܐܡܪ ܠܗ ܡܐܐ ܟܘܪܝܢ ܚܛܐ ܐܡܪ ܠܗ ܩܒܠ ܟܬܒܟ ܘܬܒ ܟܬܘܒ ܬܡܢܐܝܢ ܟܘܪܝܢ
7 And he said unto another, ‘And you, what do you owe to my lord?’ He said unto him, ‘One hundred kuriyn {dry measures} of khete {wheat}.’ He said unto him, ‘Take your book and sit down; write eighty kuriyn {dry measures}.’”

ܘܫܒܚ ܡܪܢ ܠܪܒܝܬܐ ܕܥܘܠܐ ܕܚܟܝܡܐܝܬ ܥܒܕ ܒܢܘܗܝ ܓܝܪ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܚܟܝܡܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܒܢܘܗܝ ܕܢܘܗܪܐ ܒܫܪܒܬܗܘܢ ܗܕܐ
8 And Maran {Our Lord} commended the steward who was unjust because he had done wisely. For, the sons of this world are wiser than the sons of light in this their generation.

ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܥܒܕܘ ܠܟܘܢ ܪܚܡܐ ܡܢ ܡܡܘܢܐ ܗܢܐ ܕܥܘܠܐ ܕܡܐ ܕܓܡܪ ܢܩܒܠܘܢܟܘܢ ܒܡܛܠܠܝܗܘܢ ܕܠܥܠܡ
9 “And I also say unto you, make for yourself friends from this mamuna d’eula {wealth of iniquity}, so that when it is consumed, they may receive you into their shelters which are eternal.

ܡܢ ܕܒܩܠܝܠ ܡܗܝܡܢ ܐܦ ܒܣܓܝ ܡܗܝܡܢ ܗܘ ܘܡܢ ܕܒܩܠܝܠ ܥܘܠ ܐܦ ܒܣܓܝ ܥܘܠ ܗܘ
10 He who is trustworthy in little, is also trustworthy in much, and he who is unrighteous in little, is also unrighteous in much.

ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܡܡܘܢܐ ܕܥܘܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܫܪܪܐ ܠܟܘܢ ܡܢܘ ܡܗܝܡܢ
11 If you therefore are not trustworthy in the wealth of iniquity, who will believe you concerning the Truth?

ܘܐܢ ܒܕܠܐ ܕܝܠܟܘܢ ܠܐ ܐܫܬܟܚܬܘܢ ܡܗܝܡܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܡܢܘ ܢܬܠ ܠܟܘܢ
12 And if in that which isn’t your own, you haven’t been found trustworthy, who will give your own unto you?

ܠܝܬ ܥܒܕܐ ܕܡܫܟܚ ܠܬܪܝܢ ܡܪܘܢ ܠܡܦܠܚ ܐܘ ܓܝܪ ܠܚܕ ܢܣܢܐ ܘܠܐܚܪܢܐ ܢܪܚܡ ܐܘ ܠܚܕ ܢܝܩܪ ܘܠܐܚܪܢܐ ܢܫܘܛ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܦܠܚ ܠܐܠܗܐ ܘܠܡܡܘܢܐ
13 There is no servant who is able to serve two lords, for, he will either hate one, and he will love the other, or he will honor one, and the other he will despise. You are not able to serve Alaha {God}, and mamuna {wealth}.”

ܦܪܝܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܕܪܚܡܝܢ ܗܘܘ ܟܣܦܐ ܡܡܝܩܝܢ ܗܘܘ ܒܗ
14 Now, when the Phrishe {the Pharisees} heard all these things, because they were loving kespha {silver/money}, they were mocking at Him.

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܕܡܙܕܩܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܝܕܥ ܠܒܘܬܟܘܢ ܕܡܕܡ ܕܪܡ ܒܝܬ ܒܢܝܢܫܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܢܕܝܕ ܗܘ
15 Then Y’shu said unto them, “You are those who justify your souls before the sons of men. But, Alaha {God} knows your hearts. Because, the thing that is esteemed among the sons of men, is abominable before Alaha {God}!

ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܚܢܢ ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܣܬܒܪܐ ܘܟܠ ܠܗ ܚܒܨ ܕܢܥܘܠ
16 The Namusa {The Law} and The Nabiye {The Prophets} were until Yukhanan {John i.e. John, the Immerser/the Baptist}. From then on, The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God} is Proclaimed, and all press into it, so that they might enter.

ܦܫܝܩ ܗܘ ܕܝܢ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܢܥܒܪܘܢ ܐܘ ܐܬܘܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܬܥܒܪ
17 But, it is easier that the Heavens and the Earth would pass away, rather than one letter from The Namusa {The Law} might pass away.

ܟܠ ܡܢ ܕܫܪܐ ܐܢܬܬܗ ܘܢܣܒ ܐܚܪܬܐ ܓܐܪ ܘܟܠ ܡܢ ܕܢܣܒ ܫܒܝܩܬܐ ܓܐܪ
18 Everyone who divorces his wife, and takes another, commits adultery, and everyone who takes a shabiqtha {a divorced woman}, commits adultery.

ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܥܬܝܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܘܠܒܫ ܗܘܐ ܒܘܨܐ ܘܐܪܓܘܢܐ ܘܟܠܝܘܡ ܡܬܒܣܡ ܗܘܐ ܓܐܝܐܝܬ
19 Now, there was a certain athiyra {rich man}, and he was clothed in butsa {fine linen} and araguna {purple}. And everyday he was luxuriously making merry.

ܘܡܣܟܢܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܫܡܗ ܠܥܙܪ ܘܪܡܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܬܪܥܗ ܕܗܘ ܥܬܝܪܐ ܟܕ ܡܡܚܝ ܒܫܘܚܢܐ
20 And there was a certain meskina {poor man} whose name was Lazar {Lazarus}. And he was laying at the gate of that athiyra {rich man}, while being stricken with shukhne {boils/tumors}.

ܘܡܬܝܐܒ ܗܘܐ ܕܢܡܠܐ ܟܪܣܗ ܡܢ ܦܪܬܘܬܐ ܕܢܦܠܝܢ ܡܢ ܦܬܘܪܗ ܕܗܘ ܥܬܝܪܐ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠܒܐ ܐܬܝܢ ܗܘܘ ܡܠܚܟܝܢ ܫܘܚܢܘܗܝ
21 And he was desiring to fill his belly from the crumbs that fell from the table of that athiyra {rich man}. Moreover, even the kalbe {the dogs} were coming, licking shukhnuhi {his boils/tumors}.

ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܡܝܬ ܗܘ ܡܣܟܢܐ ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܡܠܐܟܐ ܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ ܐܦ ܗܘ ܕܝܢ ܥܬܝܪܐ ܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ
22 And then it happened that the meskine {the poor man} died, and the Malake {The Heavenly Messengers} brought him unto the bosom of Abraham. Then that athiyra {rich man} also died, and was buried,

ܘܟܕ ܡܫܬܢܩ ܒܫܝܘܠ ܐܪܝܡ ܥܝܢܘܗܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܘܚܙܐ ܠܐܒܪܗܡ ܘܠܠܥܙܪ ܒܥܘܒܗ
23 and while tormented in Sheul, he lifted up his eyes from afar and saw Abraham, and Lazar {Lazarus} at his bosom.

ܘܩܪܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪ ܐܒܝ ܐܒܪܗܡ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ ܘܫܕܪ ܠܠܥܙܪ ܕܢܨܒܘܥ ܪܫ ܨܒܥܗ ܒܡܝܐ ܘܢܪܛܒ ܠܝ ܠܫܢܝ ܕܗܐ ܡܫܬܢܩ ܐܢܐ ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܗܕܐ
24 And he cried out in a qala rama {a loud voice} and said, ‘My father Abraham, have compassion on me and send Lazar, so that he may dip the tip of his finger in the waters and moisten my tongue for me. For, look, I’m tormented in these flames!’

ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܪܗܡ ܒܪܝ ܐܬܕܟܪ ܕܩܒܠܬ ܛܒܬܟ ܒܚܝܝܟ ܘܠܥܙܪ ܒܝܫܬܗ ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܬܬܢܝܚ ܗܪܟܐ ܘܐܢܬ ܡܫܬܢܩ
25 Abraham said unto him, ‘My son, remember, that you received your good things during your life, and Lazar {Lazarus} bad things, and now, look! He is comforted here, and you are tormented.

ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܘܬܐ ܪܒܬܐ ܣܝܡܐ ܒܝܢܝܢ ܘܠܟܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܡܟܐ ܕܢܥܒܪܘܢ ܠܘܬܟܘܢ ܠܐ ܢܫܟܚܘܢ ܘܐܦ ܠܐ ܕܡܢ ܬܡܢ ܢܥܒܪܘܢ ܠܘܬܢ
26 And together with all these things, a hutha rabtha {a great chasm} is placed between you and us, so that those who desire to pass over from here to you, are not able. And neither from there, may they pass over unto us.’

ܐܡܪ ܠܗ ܡܕܝܢ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܐܒܝ ܕܬܫܕܪܝܘܗܝ ܠܒܝܬ ܐܒܝ
27 He said unto him, ‘Therefore, I seek from you, my father, that you might send him unto my father’s house.

ܚܡܫܐ ܓܝܪ ܐܚܝܢ ܐܝܬ ܠܝ ܢܐܙܠ ܢܣܗܕ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܐܦ ܗܢܘܢ ܢܐܬܘܢ ܠܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܕܬܫܢܝܩܐ
28 For, I have five brothers; let him go witness unto them, so that they will not also come to this place of torment!’

ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܪܗܡ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܘܢܒܝܐ ܢܫܡܥܘܢ ܐܢܘܢ
29 Abraham said unto him, ‘They have Mushe {Moses} and the Nabiye {the Prophets}, let them hear them!’

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܐܒܝ ܐܒܪܗܡ ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܡܝܬܐ ܢܐܙܠ ܠܘܬܗܘܢ ܬܝܒܝܢ
30 But, he said unto him, ‘No my father Abraham, but rather, if someone from the miythe {the dead} should go unto them, they would repent!’

ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܪܗܡ ܐܢ ܠܡܘܫܐ ܘܠܢܒܝܐ ܠܐ ܫܡܥܝܢ ܐܦ ܠܐ ܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܡܝܬܐ ܢܩܘܡ ܡܗܝܡܢܝܢ ܠܗ
31 Abraham said unto him, ‘If they don’t listen unto Mushe {Moses} and unto the Nabiye {the Prophets} if someone from the dead should rise, they also won’t believe him.’”

Chapter 17
ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ ܡܟܫܘܠܐ ܘܝ ܕܝܢ ܠܗܘ ܕܒܐܝܕܗ ܢܐܬܘܢ
1 And Y’shu had said unto His Disciples, “It isn’t possible that offenses won’t come, but, woe unto that one by whose hand they will come!

ܦܩܚ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܘ ܪܚܝܐ ܕܚܡܪܐ ܬܠܝܐ ܒܨܘܪܗ ܘܫܕܐ ܒܝܡܐ ܐܘ ܕܢܟܫܠ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ
2 It was better for him if a millstone of a khamara {a donkey} were hung on his neck and he was thrown in the yama {the sea} rather than he should offend one from these little ones.

ܐܙܕܗܪܘ ܒܢܦܫܟܘܢ ܐܢ ܢܚܛܐ ܐܚܘܟ ܟܐܝ ܒܗ ܘܐܢ ܬܐܒ ܫܒܘܩ ܠܗ
3 Beware among yourselves! If your brother sins, reprove him, and if he repents, forgive him.

ܘܐܢ ܫܒܥ ܙܒܢܝܢ ܒܝܘܡܐ ܢܣܟܠ ܒܟ ܘܫܒܥ ܙܒܢܝܢ ܒܝܘܡܐ ܢܬܦܢܐ ܠܘܬܟ ܘܢܐܡܪ ܕܬܐܒ ܐܢܐ ܫܒܘܩ ܠܗ
4 And if seven times in a day he might do wrong against you, and seven times in a day he should turn to you, and should say, ‘I repent’, forgive him.”

ܘܐܡܪܘ ܫܠܝܚܐ ܠܡܪܢ ܐܘܣܦ ܠܢ ܗܝܡܢܘܬܐ
5 And The Shlikhe {The Sent Ones} said unto Maran {Our Lord}, ‘Increase Haymanutha {Faith} to us.’

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢ ܐܝܬ ܗܘܬ ܠܟܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܦܪܕܬܐ ܕܚܪܕܠܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܬܘܬܐ ܗܢܐ ܕܐܬܥܩܪ ܘܐܬܢܨܒ ܒܝܡܐ ܘܡܫܬܡܥ ܗܘܐ ܠܟܘܢ
6 He said unto them, “If there was for you Haymanutha {Faith}, as a grain of khardla {mustard}, you would have said unto this lathutha {mulberry tree}, ‘Be uprooted and planted in the yama {the sea},’ and it would have obeyed you!

ܡܢܘ ܕܝܢ ܡܢܟܘܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܒܕܐ ܕܕܒܪ ܦܕܢܐ ܐܘ ܕܪܥܐ ܥܢܐ ܘܐܢ ܢܐܬܐ ܡܢ ܚܩܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܡܚܕܐ ܥܒܪ ܐܣܬܡܟ
7 Now, who from you whom there is for him a servant who guides a phadana {a yoke of oxen}, or who tends a flock, and if he should come from the khaqla {the field} says unto him, ‘Pass through immediately, and recline?’

ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܛܝܒ ܠܝ ܡܕܡ ܕܐܚܫܡ ܘܐܣܘܪ ܚܨܝܟ ܫܡܫܝܢܝ ܥܕܡܐ ܕܐܠܥܣ ܘܐܫܬܐ ܘܒܬܪܟܢ ܐܦ ܐܢܬ ܬܠܥܣ ܘܬܫܬܐ
8 But rather, he says unto him, ‘Prepare for me something so that I may dine, and gird up khasayak {your loins} and serve me until I have ate and drank, and afterwards you also may eat and drink.’

ܠܡܐ ܛܝܒܘܬܗ ܡܩܒܠ ܕܗܘ ܥܒܕܐ ܕܥܒܕ ܡܕܡ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ
9 What thanks does he receive, that servant; because he did the thing that he was commanded? I don’t think so!

ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܐ ܕܥܒܕܬܘܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܩܝܕܢ ܠܟܘܢ ܐܡܪܘ ܕܥܒܕܐ ܚܢܢ ܒܛܝܠܐ ܕܡܕܡ ܕܚܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܥܒܕ ܥܒܕܢ
10 Thus so, also you, when you have done all which is commanded you, you must say, ‘we are useless servants, because we have done the thing which we were obligated to do.”

ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܐܙܠ ܝܫܘܥ ܠܐܘܪܫܠܡ ܥܒܪ ܗܘܐ ܒܝܬ ܫܡܪܝܐ ܠܓܠܝܠܐ
11 And it happened, that while Y’shu was going unto Urishlim {Jerusalem}, He was crossing over unto the place of the Shamraye {the Samaritans} belonging to Galila {Galilee}.

ܘܟܕ ܩܪܝܒ ܠܡܥܠ ܠܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܐܪܥܘܗܝ ܥܣܪܐ ܐܢܫܝܢ ܓܪܒܐ ܘܩܡܘ ܡܢ ܪܘܚܩܐ
12 And when He was near to entering into a certain village, ten leprous men met Him, and they stood from a distance.

ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܪܒܢ ܝܫܘܥ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ
13 And they raised their voice and said, ‘Raban Eshu {Our Master Y’shu}, have mercy on us!’

ܘܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܚܘܘ ܢܦܫܟܘܢ ܠܟܗܢܐ ܘܟܕ ܐܙܠܝܢ ܐܬܕܟܝܘ
14 And when He saw them, He said unto them, ‘Go show yourselves unto the Kahne {the Priests}. And while they were going, they were cleansed.

ܚܕ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܚܙܐ ܕܐܬܕܟܝ ܗܦܟ ܠܗ ܘܒܩܠܐ ܪܡܐ ܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ
15 But, one from them, when he saw that he was cleansed, returned to Him, and with qala rama {a loud voice} was giving praise unto Alaha {God}.

ܘܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ ܩܕܡ ܪܓܠܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܟܕ ܡܘܕܐ ܠܗ ܘܗܘ ܗܢܐ ܫܡܪܝܐ ܗܘܐ
16 And he fell upon his face before the feet of Y’shu, while thanking Him. And he, this man, was a Shamraya {a Samaritan}.

ܥܢܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܐ ܗܘܐ ܥܣܪܐ ܗܘܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܕܟܝܘ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܬܫܥܐ
17 Then Y’shu answered and said, ‘Were there not ten, those who were cleansed? Where are they, the nine?

ܠܡܐ ܦܪܫܘ ܕܢܐܬܘܢ ܢܬܠܘܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܐܠܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܥܡܐ ܗܘ ܢܘܟܪܝܐ
18 Why did they separate? So that they might come and would give praises unto Alaha {God}? Except only this one, who is from a foreign people.

ܘܐܡܪ ܠܗ ܩܘܡ ܙܠ ܗܝܡܢܘܬܟ ܐܚܝܬܟ
19 And He said unto him, ‘Arise. Go. Your Faith has made you live!’

ܘܟܕ ܫܐܠܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܐܡܬܝ ܐܬܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܐܬܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܢܛܘܪܬܐ
20 And when those from the Phrishe {the Pharisees} asked Y’shu when the Malkutheh d’Alaha {the Kingdom of God} comes, He answered and said unto them, “The Malkutheh d’Alaha {the Kingdom of God} doesn’t come with observations.

ܘܠܐ ܐܡܪܝܢ ܗܐ ܗܪܟܐ ܗܝ ܘܗܐ ܗܪ ܬܡܢ ܗܝ ܗܐ ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܓܘ ܡܢܟܘܢ ܗܝ
21 And they won’t say, ‘Look! Here it is.’ And ‘Look! Over there, there it is!’ For behold, the Malkutheh d’Alaha {the Kingdom of God} is from within you!”

ܘܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܢܐܬܘܢ ܝܘܡܬܐ ܕܬܬܪܓܪܓܘܢ ܠܡܚܙܐ ܚܕ ܡܢ ܝܘܡܬܐ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܘܠܐ ܬܚܙܘܢ
22 And He said unto His Disciples, “The days will come when you will desire to see one of the yamatha {the days} of The Son of Man, and you won’t see it!

ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܠܟܘܢ ܗܐ ܗܪܟܐ ܗܘ ܘܗܐ ܗܪ ܬܡܢ ܗܘ ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ
23 And if they should say unto you, ‘Behold, here He is,’ and, ‘Behold, He is over there.’ You shouldn’t go.

ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܒܪܩܐ ܒܪܩ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܟܠܗ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܡܢܗܪ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܒܝܘܡܗ
24 For, how that barqa {lightning} flashes from the Shmaya {the Heavens}, and all under the Heavens are illuminated, thus will be The Son of Man in His day.

ܠܘܩܕܡ ܕܝܢ ܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܚܫ ܣܓܝܐܬܐ ܘܢܣܬܠܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ
25 But, first it is destined that He should suffer many things, and be rejected from this generation.

ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ ܕܢܘܚ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
26 And as it was in the days of Nukh {Noah}, thus it will be in the days of The Son of Man.

ܕܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܘܫܬܝܢ ܘܢܣܒܝܢ ܢܫܐ ܘܝܗܒܝܢ ܠܓܒܪܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܥܠ ܢܘܚ ܠܟܘܠܐ ܘܐܬܐ ܛܘܦܢܐ ܘܐܘܒܕ ܠܟܠ ܐܢܫ
27 They were eating and drinking, and taking wives, and giving them to husbands, until the day that Nukh {Noah} entered into the Kula {the Ark} and the tuphana {the flood} came and destroyed every one.

ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ ܕܠܘܛ ܕܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܘܫܬܝܢ ܘܙܒܢܝܢ ܘܡܙܒܢܝܢ ܘܢܨܒܝܢ ܗܘܘ ܘܒܢܝܢ
28 And again, as it was in the days of Lut {Lot}, they were eating and drinking and buying and selling and planting, and were building.

ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܢܦܩ ܠܘܛ ܡܢ ܣܕܘܡ ܐܡܛܪ ܡܪܝܐ ܢܘܪܐ ܘܟܒܪܝܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܘܒܕ ܠܟܠܗܘܢ
29 But, in the day that Lut {Lot} went out from Sadum {Sodom}, MarYa {The Lord-Ya} rained nura and kebritha {fire and brimstone} from the Shmaya {the Heavens}, and destroyed them all.

ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܓܠܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
30 Thus it will be in the day that The Son of Man is revealed.

ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܡܢ ܕܒܐܓܪܐ ܗܘ ܘܡܐܢܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܠܐ ܢܚܘܬ ܕܢܫܩܘܠ ܐܢܘܢ ܘܡܢ ܕܒܚܩܠܐ ܗܘ ܠܐ ܢܬܗܦܟ ܠܒܣܬܪܗ
31 In that day, he who is on the roof, and his possessions are in the house, he shouldn’t descend so that he might take them. And he who is in the field, he shouldn’t turn back.

ܐܬܕܟܪܘ ܠܐܢܬܬܗ ܕܠܘܛ
32 Remember the wife of Lut {Lot}!

ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܚܐ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ ܘܡܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܢܚܝܗ
33 He who desires that he might save naphsheh {his soul}, will lose it, and he who will lose naphsheh {his soul}, will save it.

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܒܗܘ ܠܠܝܐ ܬܪܝܢ ܢܗܘܘܢ ܒܚܕܐ ܥܪܣܐ ܚܕ ܢܬܕܒܪ ܘܐܚܪܢܐ ܢܫܬܒܩ
34 I say unto you, that night two will be in one bed, one will be taken, and the other will be left.

ܘܬܪܬܝܢ ܢܗܘܝܢ ܛܚܢܢ ܐܟܚܕܐ ܚܕܐ ܬܬܕܒܪ ܘܐܚܪܬܐ ܬܫܬܒܩ
35 And two will be grinding together, one will be taken, and the other will be left.

ܬܪܝܢ ܢܗܘܘܢ ܒܚܩܠܐ ܚܕ ܢܬܕܒܪ ܘܐܚܪܢܐ ܢܫܬܒܩ
36 Two will be in the field, one shall be taken, and the other left.

ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܐܝܟܐ ܡܪܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܟܐ ܕܦܓܪܐ ܬܡܢ ܢܬܟܢܫܘܢ ܢܫܪܐ
37 They answered and said unto him, ‘Unto where Maran {Our Lord}?’ He said unto them, ‘Where the phagra {the body} is, there the neshre {the vultures} will gather.’”

Chapter 18
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܬܠܐ ܕܒܟܠ ܥܕܢ ܢܨܠܘܢ ܘܠܐ ܬܡܐܢ ܠܗܘܢ
1 Then He also spoke a Mathla {a Parable} unto them, that every set time, they should pray, and shouldn’t grow weary.

ܕܝܢܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܚܕܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܕܚܠ ܗܘܐ ܘܡܢ ܒܢܝܢܫܐ ܠܐ ܡܬܟܚܕ ܗܘܐ
2 “There was a certain judge from a certain city who wasn’t fearing Alaha {God}, and from the children of men he didn’t revere.

ܐܪܡܠܬܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܘܐܬܝܐ ܗܘܬ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܐ ܬܒܥܝܢܝ ܡܢ ܒܥܠ ܕܝܢܝ
3 But, there was a certain armaltha {widow} in that city, and she was coming to him and saying, ‘Avenge me of my adversary.’

ܘܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܡܪ ܒܢܦܫܗ ܐܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܕܚܠ ܐܢܐ ܘܡܢ ܒܢܝܢܫܐ ܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܐ
4 And he wasn’t willing for much time afterwards, but said in naphsheh {his soul/himself}, ‘If from Alaha {God} I’m not fearing, and from the children of men I’m not regarding,

ܐܦܢ ܡܛܠ ܕܡܠܐܝܐ ܠܝ ܗܕܐ ܐܪܡܠܬܐ ܐܬܒܥܝܗ ܕܠܐ ܒܟܠ ܥܕܢ ܬܗܘܐ ܐܬܝܐ ܡܗܪܐ ܠܝ
5 even so, because this armaltha {widow} wearies me, I will avenge her, so that she doesn’t come at all set times, and annoy me.’”

ܘܐܡܪ ܡܪܢ ܫܡܥܘ ܡܢܐ ܐܡܪ ܕܝܢܐ ܕܥܘܠܐ
6 And Maran {Our Lord} said, “Hear what the unjust judge said.

ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܥܒܕ ܬܒܥܬܐ ܠܓܒܘܗܝ ܕܩܪܝܢ ܠܗ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܘܡܓܪ ܪܘܚܗ ܥܠܝܗܘܢ
7 Now, will not Alaha {God} do vengeance for Lagbuhi {His Elect Ones} who are calling out unto Him, in the daytime, and in the night, and His Spirit is patient concerning them?

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܢܥܒܕ ܬܒܥܬܗܘܢ ܒܥܓܠ ܒܪܡ ܢܐܬܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܘܢܫܟܚ ܟܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ
8 I say unto you, that He will do their vengeance quickly. Nevertheless, The Son of Man will come, and will He find Haymanutha {Faith} upon the Ara {the Earth}?”

ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܠܘܩܒܠ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܙܕܝܩܐ ܘܒܣܝܢ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ
9 And he had spoke this Mathla {Parable} against certain ones who were confident concerning their souls {themselves}, that they are zadiyqe {righteous}, and they despise every one.

ܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ ܣܠܩܘ ܠܗܝܟܠܐ ܠܡܨܠܝܘ ܚܕ ܦܪܝܫܐ ܘܐܚܪܢܐ ܡܟܣܐ
10 “Two men went up unto The Haykla {The Temple} to pray, one a Phrisha {a Pharisee}, and the other a Maksa {a Tax-Collector}.

ܘܗܘ ܦܪܝܫܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܝܢܘܗܝ ܠܢܦܫܗ ܘܗܠܝܢ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܢܫܐ ܚܛܘܦܐ ܘܥܠܘܒܐ ܘܓܝܪܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܗܢܐ ܡܟܣܐ
11 And that Phrisha {Pharisee} raised up within himself, and these things he was praying, ‘Alaha {God}, I thank you that I am not like the rest of mankind; the robbers, and the covetous, and the adulterers, and not like this Maksa {Tax-Collector}.

ܐܠܐ ܨܐܡ ܐܢܐ ܬܪܝܢ ܒܫܒܬܐ ܘܡܥܣܪ ܐܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩܢܐ ܐܢܐ
12 Rather, I fast two times a week, and I tithe every thing that I acquire.

ܗܘ ܕܝܢ ܡܟܣܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܐܦ ܠܐ ܥܝܢܘܗܝ ܢܪܝܡ ܠܫܡܝܐ ܐܠܐ ܛܪܦ ܗܘܐ ܥܠ ܚܕܝܗ ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܚܘܢܝܢܝ ܠܚܛܝܐ
13 But, that Maksa {Tax-Collector} was standing from afar, and wasn’t even desiring to lift his eyes unto the Shmaya {the Heavens}, but rather, he was beating upon his breast, and saying, ‘Alaha {God}, have mercy on me, a Khataya {a Sinner}!’

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܢܚܬ ܗܢܐ ܡܙܕܩ ܠܒܝܬܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܘ ܦܪܝܫܐ ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܕܢܪܝܡ ܢܦܫܗ ܢܬܡܟܟ ܘܟܠ ܡܢ ܕܢܡܟ ܢܦܫܗ ܢܬܬܪܝܡ
14 I say unto you, that this nash {man} went down to his house more justified than that Phrisha {Pharisee}. For, every nash {man} who might exalt naphsheh {his soul/himself}, will be humbled, and everyone from you who humbles naphsheh {his soul/himself}, will be exalted.”

ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܗ ܕܝܢ ܐܦ ܝܠܘܕܐ ܕܢܩܪܘܒ ܠܗܘܢ ܘܚܙܘ ܐܢܘܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܟܐܘ ܒܗܘܢ
15 Now, they were even bringing yalude {infants/newborn babies} unto Him, so that He might touch them, and His Disciples saw them, and rebuked them.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܒܘܩܘ ܛܠܝܐ ܐܬܝܢ ܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܟܠܘܢ ܐܢܘܢ ܕܕܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ
16 But He, Y’shu, called them and said unto them, “Allow the talye {the young ones/the children} to come unto Me, and don’t hinder them, for, those that are as these, theirs is The Malkutha d’Shmaya {The Kingdom of the Heavens}.

ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܛܠܝܐ ܠܐ ܢܥܘܠ ܠܗ
17 Amiyn {Truly} I say unto you, that he who doesn’t receive The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God} like a talya {a young child}, will not enter it!”

ܘܫܐܠܗ ܚܕ ܡܢ ܪܫܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܛܒܐ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܐܪܬ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
18 And one from the rulers asked Him and said unto Him, “Malphana taba {Good teacher}, what must I do so that I might inherit life that is eternal?”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡܢܐ ܩܪܐ ܐܢܬ ܠܝ ܛܒܐ ܠܝܬ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ
19 Y’shu said unto him, “Why do you call Me “taba” {good}? There is no one taba {good}, except for One, Alaha {God}!

ܦܘܩܕܢܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܐ ܬܩܛܘܠ ܘܠܐ ܬܓܘܪ ܘܠܐ ܬܓܢܘܒ ܠܐ ܬܣܗܕ ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܘܩܪܐ ܝܩܪ ܠܐܒܘܟ ܘܠܐܡܟ
20 You know the commandments, you shall not kill, and shall not commit adultery, and shall not steal. You shall not testify false testimony. You must honor your father and your mother.”

ܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܛܪܬ ܐܢܝܢ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ
21 He said unto Him, “These all, I have kept them from my childhood!”

ܟܕ ܫܡܥ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ ܚܕܐ ܚܣܝܪܐ ܠܟ ܙܠ ܙܒܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܣܝܡܬܐ ܒܫܡܝܐ ܘܬܐ ܒܬܪܝ
22 Now, when Y’shu heard these things, He said unto him, “You lack One thing, go sell every thing that you have {lit. that is for you}, and give it unto meskine {the poor}, and you will have simtha {treasure} in the Shmaya {the Heavens}, and come after {follow} Me.”

ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܟܪܝܬ ܠܗ ܥܬܝܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܛܒ
23 Now, when he heard these things, he was grieved, for, he was very wealthy.

ܘܟܕ ܚܙܐ ܝܫܘܥ ܕܟܪܝܬ ܠܗ ܐܡܪ ܐܝܟܢܐ ܥܛܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܟܣܐ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
24 And when Y’shu saw that he was grieved, He said, “How difficult it is for those who have wealth, to enter into The Kingdom of Alaha {God}!

ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܠܓܡܠܐ ܕܒܚܪܘܪܐ ܕܡܚܛܐ ܢܥܘܠ ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
25 It is easier for a gamla {a rope} that it might enter into the eye of a makhata {a needle}, than an athiyre {a rich man} into The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God}.”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܘ ܘܡܢܘ ܡܫܟܚ ܠܡܚܐ
26 Those who heard it said unto Him, “And who is able to live {i.e. to be granted life}?”

ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬ ܒܢܝܢܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܫܟܚܢ ܠܡܗܘܐ
27 Then Y’shu said, “Those things with which the sons of men are not able to be, are able to be with Alaha {God}.”

ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܗܐ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܟܠ ܡܕܡ ܘܐܬܝܢ ܒܬܪܟ
28 Shimeun Kepha {Simeon, The Rock} said unto Him, “Behold, we have left every thing, and have come after {followed} you.

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܫܒܩ ܒܬܐ ܐܘ ܐܒܗܐ ܐܘ ܐܚܐ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܐܘ ܒܢܝܐ ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ
29 Y’shu said unto Him, “Amiyn {Truly} I say unto you, that there is no one who has left houses, or fathers {i.e. parents}, or brothers, or a wife, or sons {i.e. children}, because of The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God},

ܘܠܐ ܢܩܒܠ ܒܐܥܦܐ ܣܓܝܐܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܘܒܥܠܡܐ ܕܐܬܐ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
30 and will not receive many times more, in this time, and in the world that comes, which is Khaye {Life} that is eternal.”

ܘܕܒܪ ܝܫܘܥ ܠܬܪܥܣܪܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܐ ܣܠܩܝܢ ܚܢܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܡܫܬܠܡܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܬܝܒܢ ܒܢܒܝܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
31 And Y’shu took His Twelve and said unto them, “Behold, we are going up unto Urishlim {Jerusalem} and all things will be fulfilled that are written in the Nabiye {the Prophets} concerning The Son of Man.

ܢܫܬܠܡ ܓܝܪ ܠܥܡܡܐ ܘܢܒܙܚܘܢ ܒܗ ܘܢܪܩܘܢ ܒܐܦܘܗܝ
32 For, He will be delivered unto the amme {the gentiles/peoples}, and they will mock at Him, and they will spit in His face,

ܘܢܢܓܕܘܢܝܗܝ ܘܢܨܥܪܘܢܝܗܝ ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܘܠܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܢܩܘܡ
33 and will scourge Him, and will disgrace Him, and will kill Him. And on the third day, He will rise!”

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܐܠܐ ܡܟܣܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗܘܢ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ ܥܡܗܘܢ
34 But, they didn’t understand one thing from these things, but rather, this saying was hidden from them, and they didn’t know these things were spoken at them.

ܘܟܕ ܩܪܝܒ ܠܐܝܪܝܚܘ ܣܡܝܐ ܚܕ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ ܘܚܕܪ
35 And when he drew near unto Yerikhu {Jericho}, a certain samya {blind man} was sitting beside the road, and begging.

ܘܫܡܥ ܩܠ ܟܢܫܐ ܕܥܒܪ ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܕܡܢܘ ܗܢܐ
36 And he heard the sound of the crowd that was passing by, and he was asking, “Who is this?”

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܥܒܪ
37 They said unto him, “Eshu Natsraya {Y’shu, the Nazarene} is passing by.”

ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ
38 And he cried out and said, “Y’shu, son of David. Have mercy upon me!”

ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܟܐܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܕܢܫܬܘܩ ܗܘ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܩܥܐ ܗܘܐ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ
39 And those who were going before {ahead of} Y’shu were rebuking him, so that he would be silent, yet, he exceedingly cried out, “Son of David, have mercy upon me!!!”

ܘܩܡ ܝܫܘܥ ܘܦܩܕ ܕܢܩܪܘܢܝܗܝ ܠܘܬܗ ܘܟܕ ܩܪܒ ܠܘܬܗ ܫܐܠܗ
40 And Y’shu stood still and commanded that they should bring him unto Him. And when he was near to Him, He asked him

ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܐܥܒܕ ܠܟ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝ ܕܐܚܙܐ
41 and said unto him, “What do you want Me to do for you?” Then he said, “Mari {My Lord}, that I might see!”

ܘܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ ܚܙܝ ܗܝܡܢܘܬܟ ܐܚܝܬܟ
42 And Y’shu said unto him, “See! Your Faith has given you life!”

ܘܒܪܫܥܬܗ ܚܙܐ ܘܐܬܐ ܗܘܐ ܒܬܪܗ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܚܙܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ
43 And at once {lit. in the son of an hour}, he saw, and he was coming after {following} Him, and gave praise unto Alaha {God}. And all the Ama {the People} who saw it were giving shubkha {glory} unto Alaha {God}!

Chapter 19
ܘܟܕ ܥܠ ܝܫܘܥ ܘܥܒܪ ܒܐܝܪܝܚܘ
1 And when Y’shu entered and passed through Yerikhu {Jericho},

ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܙܟܝ ܥܬܝܪܐ ܗܘܐ ܘܪܒ ܡܟܣܐ
2 there was a certain gabra {man} whose name was Zakay {Zacchaeus}, an athiyra {a wealthy man}, and he was the Rab Makse {the Tax Collectors Chief},

ܘܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܠܝܫܘܥ ܕܡܢܘ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܢܫܐ ܡܛܠ ܕܒܩܘܡܬܗ ܙܥܘܪ ܗܘܐ ܙܟܝ
3 and he was desiring that he might see who Y’shu was, and was not able to from the crowd, because Zakay was small in his stature.

ܘܪܗܛ ܩܕܡܗ ܠܝܫܘܥ ܘܣܠܩ ܠܗ ܠܬܬܐ ܦܟܝܗܬܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ ܡܛܠ ܕܗܟܘܬ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܥܒܪ
4 And he ran ahead of Y’shu and climbed a barren fig tree, so that he might see Him, because He likewise was about to pass by.

ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܗܝ ܕܘܟܬܐ ܝܫܘܥ ܚܙܝܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܣܬܪܗܒ ܚܘܬ ܙܟܝ ܝܘܡܢܐ ܓܝܪ ܘܠܐ ܕܒܒܝܬܟ ܐܗܘܐ
5 And when He came unto that place, Y’shu saw him and said unto him, ‘Hurry! Come down Zakay {Zacchaeus}, for, it is fitting that today I should be in your house!’

ܘܐܣܬܪܗܒ ܢܚܬ ܘܩܒܠܗ ܟܕ ܚܕܐ
6 And quickly he came down, and received Him, while rejoicing!

ܟܕ ܚܙܘ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܪܛܢܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܠܘܬ ܓܒܪܐ ܚܛܝܐ ܥܠ ܫܪܐ
7 But, when they all saw it, they were murmuring, and saying that with a gabra khataya {a sinful man} He was to lodge.

ܩܡ ܕܝܢ ܙܟܝ ܘܐܡܪ ܠܝܫܘܥ ܗܐ ܡܪܝ ܦܠܓܘܬ ܢܟܣܝ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܡܣܟܢܐ ܘܠܟܠ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܓܠܙܬ ܚܕ ܒܐܪܒܥܐ ܦܪܥ ܐܢܐ
8 Then, Zakay {Zacchaeus} arose and said unto Y’shu, ‘Behold, Mari {My Lord}, half my wealth I give unto the meskine {the poor}, and unto any one that I have defrauded of anything, I will repay fourfold.’

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܝܘܡܢܐ ܗܘܘ ܚܝܐ ܠܒܝܬܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܐ ܒܪܗ ܗܘ ܕܐܒܪܗܡ
9 Y’shu said unto him, ‘Today, Khaye {Life} has come unto this house, because this son is also of Abraham.

ܐܬܐ ܓܝܪ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܢܒܥܐ ܘܢܚܐ ܗܘ ܡܕܡ ܕܐܒܝܕ ܗܘܐ
10 For, The Son of Man came, so that He might seek and might revive that thing which was abiyd {lost, or ruined}.’

ܘܟܕ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܐܘܣܦ ܠܡܐܡܪ ܡܬܠܐ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܗܝ ܫܥܬܐ ܥܬܝܕܐ ܕܬܬܓܠܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
11 And when they were hearing these things, He continued to speak a Mathla {a Parable}, because he was near unto Urishlim {Jerusalem}, and they were expecting that it was the prepared time that The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God} would be revealed.

ܘܐܡܪ ܓܒܪܐ ܚܕ ܒܪ ܛܘܗܡܐ ܪܒܐ ܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܪܚܝܩܐ ܕܢܣܒ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܘܢܗܦܘܟ
12 And He said, “A certain man, a son of a large clan, went to a far country, so that he might receive a Malkutha {a Kingdom} for himself, and was to return.

ܘܩܪܐ ܥܣܪܐ ܥܒܕܘܗܝ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܥܣܪܐ ܡܢܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܬܬܓܪܘ ܥܕ ܐܬܐ ܐܢܐ
13 And he called his ten servants, and he gave unto them ten miniyn {coins} and said unto them, ‘Make trade until I come.’

ܒܢܝ ܡܕܝܢܬܗ ܕܝܢ ܣܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܫܕܪܘ ܐܝܙܓܕܐ ܒܬܪܗ ܘܐܡܪܝܢ ܠܐ ܨܒܝܢ ܚܢܢ ܕܢܡܠܟ ܥܠܝܢ ܗܢܐ
14 But, the sons of his city were hateful to him and sent Izgade {Ambassadors/Representatives} after him. And they were saying, ‘We don’t want this man to rule over us!’

ܘܟܕ ܢܣܒ ܡܠܟܘܬܐ ܘܗܦܟ ܐܡܪ ܕܢܩܪܘܢ ܠܗ ܗܢܘܢ ܥܒܕܘܗܝ ܕܝܗܒ ܠܗܘܢ ܟܣܦܐ ܕܢܕܥ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܐ ܐܬܬܓܪ
15 And when he received the Malkutha {the Kingdom}, and returned, he said that they should call those servants unto him to whom he had given the kespha {the silver/money}, so that he might know what every one from them had gained.

ܘܐܬܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܡܢܝܟ ܥܣܪܐ ܡܢܝܢ ܐܘܬܪ
16 And the first came and said, ‘Mari {My Lord}, minyak {your coin} has gained ten miniyn {coins}!’

ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܘ ܥܒܕܐ ܛܒܐ ܕܒܩܠܝܠ ܐܫܬܟܚܬ ܡܗܝܡܢ ܬܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܥܣܪܐ ܟܪܟܝܢ
17 He said unto him, ‘Well done abda taba {good servant}! Because with little you have been found faithful, you will be an authority over ten towns.

ܘܐܬܐ ܕܬܪܝܢ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܡܢܝܟ ܚܡܫܐ ܡܢܝܢ ܥܒܕ
18 And the second came and said, ‘Mari {My Lord}, minyak {your coin} has made five miniyn {coins}!

ܐܡܪ ܐܦ ܠܗܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܚܡܫܐ ܟܪܟܝܢ
19 He said also unto this one, ‘You also will have authority over five towns.

ܘܐܬܐ ܐܚܪܢܐ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܗܐ ܡܢܝܟ ܗܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܝ ܟܕ ܣܝܡ ܒܣܕܘܢܐ
20 And another came and said, ‘Mari {My Lord}, look! minyak {your coin}, which was with me, the very same, laid up in a seduna {a linen cloth}.

ܕܚܠܬ ܓܝܪ ܡܢܟ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܩܫܝܐ ܘܫܩܠ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܣܡܬ ܘܚܨܕ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܙܪܥܬ
21 For, I feared, because you are a harsh man, and that you take up the thing that you have not laid down, and you reap the thing that you have not sown.’

ܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܦܘܡܟ ܐܕܘܢܟ ܥܒܕܐ ܒܝܫܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܝ ܕܓܒܪܐ ܐܢܐ ܩܫܝܐ ܘܫܩܠ ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܣܡܬ ܘܚܨܕ ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܙܪܥܬ
22 He said unto him, ‘From your own mouth I will judge you, evil servant. You knew me that I am a difficult man, and I take up the thing that I have not laid down, and I reap the thing that I have not sown!

ܠܡܢܐ ܠܐ ܝܗܒܬ ܟܣܦܝ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܐܢܐ ܐܬܐ ܗܘܝܬ ܘܬܒܥ ܠܗ ܥܡ ܪܒܝܬܗ
23 Why didn’t you give kephsi {my silver/money} to the exchange, and I would come, demanding it with interest?’

ܘܠܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܡܪ ܣܒܘ ܡܢܗ ܡܢܝܐ ܘܗܒܘ ܠܗܘ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗ ܥܣܪܐ ܡܢܝܢ
24 And unto those who were standing before him, he said, ‘Take the mina {coin} from him, and give it unto that one who has ten miniyn {coins} with him.’

ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ ܐܝܬ ܠܘܬܗ ܥܣܪܐ ܡܢܝܢ
25 They said unto him, ‘Maran {Our Lord}, there are ten miniyn {coins} with him!’

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܟܠ ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܘܡܢ ܗܘ ܕܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܦ ܗܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܬܢܣܒ ܡܢܗ
26 He said unto them, ‘I say unto you, that unto all who have, it will be given unto him. And from that one who does not have, even that which he has, will be taken from him.

ܒܪܡ ܠܗܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨܒܘ ܕܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܬܘ ܐܢܘܢ ܘܩܛܠܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡܝ
27 However, unto those, my enemies, who didn’t desire that I should rule over them, bring them, and kill them before me!’”

ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܝܫܘܥ ܢܦܩ ܠܩܕܡܘܗܝ ܕܢܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ
28 And when Y’shu said these things, He went forward that He might go unto Urishlim {Jerusalem}.

ܘܟܕ ܡܛܝ ܠܒܝܬ ܦܓܐ ܘܒܝܬ ܥܢܝܐ ܥܠ ܓܢܒ ܛܘܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܝܬ ܙܝܬܐ ܫܕܪ ܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ
29 And when He came unto Beth-Phage and Beth-Anya, on the side of the tura {the mountain} which is called The Beth-Zaythe {The Place of Olives}, He sent two from His Disciples.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܠܩܪܝܬܐ ܗܝ ܕܠܩܘܒܠܢ ܘܟܕ ܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܗܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܝܠܐ ܕܐܣܝܪ ܕܐܢܫ ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܪܟܒ ܥܠܘܗܝ ܫܪܘ ܐܝܬܐܘܗܝ
30 And He said unto them, “Go unto that village which is opposite to us, and when you enter into it, behold, you will find a colt that is bound, which a person hasn’t ever ridden upon. Loose it, and bring it.

ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܫܐܠ ܠܟܘܢ ܕܠܡܢܐ ܫܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ ܠܗ ܕܠܡܪܢ ܡܬܒܥܐ
31 And if anyone asks you why you are loosening him, say thus unto him, ‘Maran {Our Lord} needs it.’”

ܘܐܙܠܘ ܗܢܘܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܘܐܫܟܚܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ
32 And those went who were sent, and found it as He had said unto them.

ܘܟܕ ܫܪܝܢ ܠܗ ܠܥܝܠܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܪܘܗܝ ܡܢܐ ܫܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܝܠܐ ܗܘ
33 And while they were loosening the iyla {the colt}, its masters {or, owners} said unto them, “Why are you loosening that iyla {colt}?”

ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܕܠܡܪܢ ܡܬܒܥܐ
34 And they said unto them, “Because Maran {Our Lord} needs it.”

ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܘܐܪܡܝܘ ܥܠ ܥܝܠܐ ܡܐܢܝܗܘܢ ܘܐܪܟܒܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܥܠܘܗܝ
35 And they brought it towards Y’shu, and cast their garments upon the iyla {the colt}. And they mounted Y’shu upon him.

ܟܕ ܕܝܢ ܐܙܠ ܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܡܐܢܝܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ
36 Then, when He proceeded, they were spreading their garments in the road.

ܘܟܕ ܩܪܒ ܠܡܚܬܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܒܝܬ ܙܝܬܐ ܫܪܝܘ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܬܠܡܝܕܐ ܚܕܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠܐ ܕܚܙܘ
37 And when He drew near unto the descent of the mountain of The Beth-Zaythe {The Place of Olives}, the crowd of Disciples all began rejoicing and giving thanks unto Alaha {God} in a qala rama {a loud voice}, concerning all the mighty works {the miracles} which they had seen.

ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܫܠܡܐ ܒܫܡܝܐ ܘܫܘܒܚܐ ܒܡܪܘܡܐ
38 And they were saying, “Blessed is The Malka {The King} who comes in The Name of MarYa {The Lord-Ya}. Shlama b’Shmaya {Peace in the Heavens}, and glory in the heights!”

ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܒܝܢܝ ܟܢܫܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܒܝ ܟܐܝ ܒܬܠܡܝܕܝܟ
39 Then, some from the Phrishe {the Pharisees} from among the kenshe {the crowds}, they said unto Him, “Rabi {My Master}, rebuke your disciples!”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܢܫܬܩܘܢ ܟܐܦܐ ܢܩܥܝܢ
40 He said unto them, “I say unto you, that if these should be quiet, the kephe {the rocks} would cry out!”

ܘܟܕ ܩܪܒ ܘܚܙܗ ܠܡܕܝܢܬܐ ܒܟܐ ܥܠܝܗ
41 And when He had come near and saw the city, He wept over her.

ܘܐܡܪ ܐܠܘ ܟܝ ܝܕܥܬܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܫܠܡܟܝ ܐܦܢ ܒܗܢܐ ܝܘܡܟܝ ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܬܟܣܝ ܠܗܝܢ ܡܢ ܥܝܢܝܟܝ
42 And He said, “If perhaps you had known those things which are for your peace, even if now, in this your day, but, they are hidden from your eyes.

ܢܐܬܘܢ ܠܟܝ ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ ܕܢܚܕܪܘܢܟܝ ܒܥܠܕܒܒܝܟܝ ܘܢܐܠܨܘܢܟܝ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟܐ
43 Now unto you will come the days that your enemies will surround you, and will oppress you from all sections,

ܘܢܣܚܦܘܢܟܝ ܘܠܒܢܝܟܝ ܒܓܘܟܝ ܘܠܐ ܢܫܒܩܘܢ ܒܟܝ ܟܐܦ ܥܠ ܟܐܦ ܚܠܦ ܕܠܐ ܝܕܥܬܝ ܙܒܢܐ ܕܣܘܥܪܢܟܝ
44 and will overthrow you, and your sons within you, and they will not leave in you a stone upon a stone, for, you didn’t know the time of your visitation.”

ܘܟܕ ܥܠ ܠܗܝܟܠܐ ܫܪܝ ܠܡܦܩܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܙܒܢܝܢ ܒܗ ܘܡܙܒܢܝܢ
45 And when He went into The Haykla {The Temple}, He began to cast out those who were buying and selling in it.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܟܬܝܒ ܕܒܝܬܝ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܥܒܕܬܘܢܝܗܝ ܡܥܪܬܐ ܕܠܣܛܝܐ
46 And He said unto them, “It is written that Baythi {My House} is a Beth Tslutha {a Prayer House}, but, you have made it a den of bandits!”

ܘܗܘ ܡܠܦ ܗܘܐ ܟܠܝܘܡ ܒܗܝܟܠܐ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܕܝܢ ܘܣܦܪܐ ܘܩܫܝܫܐ ܕܥܡܐ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܘܒܕܘܬܗ
47 And He was teaching everyday in The Haykla {The Temple}. Then, the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs}, and the Saphre {the Scribes}, and Qashishe d’Ama {the Elders of the People}, were seeking to destroy Him.

ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܟܠܗ ܓܝܪ ܥܡܐ ܬܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܠܡܫܡܥܗ
48 And they were not finding what they should do unto Him, for, all the Ama {the People} were hanging around Him, to hear Him.

Chapter 20
ܘܗܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܬܐ ܟܕ ܡܠܦ ܒܗܝܟܠܐ ܠܥܡܐ ܘܡܣܒܪ ܩܡܘ ܥܠܘܗܝ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܣܦܪܐ ܥܡ ܩܫܝܫܐ
1 And it happened on one of the days when He was teaching, and was preaching unto the Ama {the People} in The Haykla {The Temple}, the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs}, and the Saphre {the Scribes} with the Qashishe {the Elders}, rose up against Him.

ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܡܪ ܠܢ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܡܢܘ ܗܘ ܕܝܗܒ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ
2 And they were saying unto Him, “Tell us by what shultana {authority} you do these things? And who is that one who gave this shultana {authority} unto you?”

ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܫܐܠܟܘܢ ܘܐܦ ܐܢܐ ܡܠܬܐ ܘܐܡܪܘ ܠܝ
3 Y’shu answered and said unto them, “And I also will ask you a matter, and you tell me.

ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܢ ܫܡܝܐ ܗܘܬ ܐܘ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ
4 The Immersion {Baptism} of Yukhanan {John}, was it from the Shmaya {the Heavens}, or from the sons of men.”

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܢܐܡܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܡܪ ܠܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܗܝܡܢܬܘܢܝܗܝ
5 But, they were reasoning among themselves and were saying, “If we say “from the Shmaya {the Heavens},” he will say unto us, ‘And therefore why didn’t you believe him?’

ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ ܪܓܡ ܠܢ ܥܡܐ ܟܠܗ ܡܦܣܝܢ ܓܝܪ ܕܝܘܚܢܢ ܢܒܝܐ ܗܘ
6 But, if we say “from the sons of men,” all the Ama {the People} will stone us, for, they are persuaded that Yukhanan {John} is a Nabiya {a Prophet}!”

ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܗܝ
7 And they said unto Him, “We don’t know from where it is.”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܘܠܐ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ
8 Y’shu said unto them, “And neither will I tell you by what shultana {authority} I do these things.”

ܘܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܥܡܐ ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܢܨܒ ܟܪܡܐ ܘܐܘܚܕܗ ܠܦܠܚܐ ܘܐܒܥܕ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ
9 And He began to speak unto the Ama {the People} this Mathla {Parable}; “A certain Gabra {Man} planted a Karma {a Vineyard}, and let it out to phalakhe {laborers}, and went away for a long time.

ܘܒܙܒܢܐ ܫܕܪ ܥܒܕܗ ܠܘܬ ܦܠܚܐ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܡܢ ܦܐܪܐ ܕܟܪܡܐ ܦܠܚܐ ܕܝܢ ܡܚܐܘܗܝ ܘܫܕܪܘܗܝ ܟܕ ܣܪܝܩ
10 And in time, He sent abdeh {His servant} unto the phalakhe {the laborers}, so that they might give unto Him from the phire d’Karma {the fruits of the Vineyard}. But, the phalakhe {the laborers} beat him, and sent him away while empty handed.

ܘܐܘܣܦ ܘܫܕܪ ܠܥܒܕܗ ܐܚܪܢܐ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܘ ܡܚܐܘܗܝ ܘܨܥܪܘܗܝ ܘܫܕܪܘܗܝ ܟܕ ܣܪܝܩ
11 And additionally, He sent another servant, but, they also beat that one, and disgraced him, and sent him away while empty handed.

ܘܐܘܣܦ ܘܫܕܪ ܕܬܠܬܐ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܘ ܨܠܦܘܗܝ ܘܐܦܩܘܗܝ
12 And additionally, He sent a third, but, that one they also wounded him and cast him out.

ܐܡܪ ܡܪܐ ܟܪܡܐ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܐܫܕܪ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܟܒܪ ܢܚܙܘܢܝܗܝ ܘܢܬܟܚܕܘܢ
13 The Mare karma {The Vineyard Lord} said, ‘What should I do? I will send My beloved Son. Perhaps they will see Him, and they will be ashamed.’

ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܕܝܢ ܦܠܚܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܗܢܘ ܝܪܬܐ ܬܘ ܢܩܛܠܝܘܗܝ ܘܬܗܘܐ ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܢ
14 But, when they saw Him, the phalakhe {the laborers}, they were reasoning in their souls {themselves} and saying, ‘This is The Heir, come, let us kill him, and the inheritance will be ours!’

ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܟܪܡܐ ܘܩܛܠܘܗܝ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܪܐ ܟܪܡܐ
15 And they cast Him outside of the Karma {the Vineyard}, and they killed Him! What therefore will The Mare karma {The Vineyard Lord} do unto them?”

ܢܐܬܐ ܘܢܘܒܕ ܠܦܠܚܐ ܗܢܘܢ ܘܢܬܠ ܟܪܡܐ ܠܐܚܪܢܐ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܠܐ ܬܗܘܐ ܗܕܐ
16 “ He will come and destroy those phalakhe {laborers}, and He will give the Karma {the Vineyard} unto others!” Now, when they had heard this, they said, “This will not happen!”

ܗܘ ܕܝܢ ܚܪ ܒܗܘܢ ܘܐܡܪ ܘܡܢܐ ܗܝ ܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܟܐܦܐ ܕܐܣܠܝܘ ܒܢܝܐ ܗܝ ܗܘܬ ܠܪܝܫ ܩܪܢܐ ܕܙܘܝܬܐ
17 But, He looked at them, and said, “And what is that which is written? ‘The Kepha {The Rock} that the builders rejected, it has become the head horn of the corner.’

ܘܟܠ ܡܢ ܕܢܦܠ ܥܠ ܗܝ ܟܐܦܐ ܢܬܪܥܥ ܘܟܠ ܡܢ ܕܗܝ ܬܦܠ ܥܠܘܗܝ ܬܕܪܝܘܗܝ
18 And all who might fall upon that Kepha {Rock}, will be broken, and all whomever that it should fall upon, it will scatter him.’”

ܒܥܘ ܗܘܘ ܕܝܢ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܣܦܪܐ ܕܢܪܡܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܝܐ ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܘܕܚܠܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܕܥܘ ܓܝܪ ܕܥܠܝܗܘܢ ܐܡܪ ܡܬܠܐ ܗܢܐ
19 Now, the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs} and the Saphre {the Scribes} had sought to lay hands on Him in that hour, for, they knew that He had spoken this Mathla {Parable} against them, but, they were afraid of the Ama {the People}.

ܘܫܕܪܘ ܠܘܬܗ ܓܫܘܫܐ ܕܡܬܕܡܝܢ ܒܙܕܝܩܐ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ ܒܡܠܬܐ ܘܢܫܠܡܘܢܝܗܝ ܠܕܝܢܐ ܘܠܫܘܠܛܢܗ ܕܗܓܡܘܢܐ
20 And they sent spies to Him, who appeared to be righteous, so that they might catch Him in discourse, and might deliver Him unto the Dayana {the Judge}, and unto the authority of the Higmuna {the Governor}.

ܘܫܐܠܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܘܡܠܦ ܐܢܬ ܘܠܐ ܢܣܒ ܐܢܬ ܒܐܦܐ ܐܠܐ ܒܩܘܫܬܐ ܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܦ ܐܢܬ
21 And they asked Him and said unto Him, “Malphana {Teacher}, we know that you speak and teach rightly, and you don’t favor faces {i.e. persons}, but rather, you teach The Urkha d’Alaha {The Way of God} in truth.

ܫܠܝܛ ܠܢ ܕܢܬܠ ܟܣܦ ܪܫܐ ܠܩܣܪ ܐܘ ܠܐ
22 Is it lawful for us to give the kesph risha {the tribute tax i.e. poll taxes} unto Qasar {Caesar}, or not?”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܣܬܟܠ ܚܪܥܘܬܗܘܢ ܘܐܡܪ ܡܢܐ ܡܢܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ
23 But, He understood their craftiness, and said, “Why do you test Me?

ܚܘܐܘܢܝ ܕܝܢܪܐ ܕܡܢ ܐܝܬ ܒܗ ܨܠܡܐ ܘܟܬܝܒܬܐ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܩܣܪ
24 Show me a dinara {denarius}. Whose image and inscriptions are on it? Then they said, “Qasar’s {Caesar’s}.”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܗܒܘ ܗܟܝܠ ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ ܘܕܐܠܗܐ ܠܐܠܗܐ
25 Y’shu said unto them, “Give therefore that which is Qasar’s, unto Qasar {Caesar}, and that which is Alaha’s, unto Alaha {God}.”

ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܐܚܕ ܡܢܗ ܡܠܬܐ ܩܕܡ ܥܡܐ ܘܐܬܕܡܪܘ ܥܠ ܦܬܓܡܗ ܘܫܬܩܘ
26 And they were not able to get a word from Him in front of the Ama {the People}. And they wondering about His answer, and they were silent.

ܩܪܒܘ ܕܝܢ ܐܢܫܝܢ ܡܢ ܙܕܘܩܝܐ ܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܩܝܡܬܐ ܠܝܬ ܘܫܐܠܘܗܝ
27 Then, some from the Zaduqaye {the Sadducees} drew near, (those who say that there is no resurrection), and asked Him

ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܡܘܫܐ ܟܬܒ ܠܢ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܡܘܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܕܠܐ ܒܢܝܐ ܢܣܒ ܐܚܘܗܝ ܐܢܬܬܗ ܘܢܩܝܡ ܙܪܥܐ ܠܐܚܘܗܝ
28 and said unto him, “Malphana {Teacher}, Mushe {Moses} wrote unto us that if a nash {a man} should die, his brother who has {lit. whom there is for him} a wife, without sons, should take his brother’s wife, and raise up a seed for his brother.

ܫܒܥܐ ܕܝܢ ܐܚܝܢ ܐܝܬ ܗܘܘ ܘܩܕܡܝܐ ܢܣܒ ܐܢܬܬܐ ܘܡܝܬ ܕܠܐ ܒܢܝܐ
29 Now, there were seven brothers, and the first took a wife, and died without sons.

ܘܢܣܒܗ ܕܬܪܝܢ ܠܐܢܬܬܗ ܘܗܢܐ ܡܝܬ ܕܠܐ ܒܢܝܐ
30 And the second took her for his wife, and this one died without sons.

ܘܕܬܠܬܐ ܬܘܒ ܢܣܒܗ ܘܗܟܘܬ ܘܐܦ ܫܒܥܬܝܗܘܢ ܘܡܝܬܘ ܘܠܐ ܫܒܩܘ ܒܢܝܐ
31 And furthermore, the third took her, and likewise, also the seven of them. And they died, and didn’t leave sons.

ܘܡܝܬܬ ܒܚܪܬܐ ܘܐܦ ܐܢܬܬܐ
32 And in the end, the woman died also.

ܒܩܝܡܬܐ ܗܟܝܠ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܬܗܘܐ ܐܢܬܬܐ ܫܒܥܬܝܗܘܢ ܓܝܪ ܢܣܒܘܗ
33 Therefore, in The Resurrection, who from them will she be a wife, for seven of them took her {in marriage}?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܒܢܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܣܒܝܢ ܢܫܐ ܘܢܫܐ ܗܘܝܢ ܠܓܒܪܐ
34 Y’shu said unto them, ‘The sons of this world take neshe {women} in marriage, and neshe {women} become married unto men.

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܠܗܘ ܥܠܡܐ ܫܘܘ ܘܠܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܢܫܐ ܘܐܦ ܠܐ ܢܫܐ ܗܘܝܢ ܠܓܒܪܐ
35 But, those who are worthy of that world, and The Resurrection that is from the place of the dead, don’t take women in marriage, and also no women is given in marriage unto men.

ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܬܘܒ ܠܡܡܬ ܡܫܟܚܝܢ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܘܒܢܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܗܘܘ ܒܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ
36 For, they are not able to die again, for, they are as the Malake {The Heavenly Messengers}, and they are The Sons of Alaha {God}, because they have become The Sons of The Resurrection.

ܕܩܝܡܝܢ ܕܝܢ ܡܝܬܐ ܐܦ ܡܘܫܐ ܒܕܩ ܐܕܟܪ ܓܝܪ ܒܣܢܝܐ ܟܕ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܐܠܗܗ ܕܐܝܣܚܩ ܘܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ
37 Now, that the dead rise, even Mushe {Moses} showed it. For, he referred to it at the Sanya {the Bush}, when he said, ‘MarYa {The Lord-Ya}, The God of Abraham, and The God of Iskhaq, and The God of Yaqub.’

ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܝܬܐ ܐܠܐ ܕܚܝܐ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܚܝܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ
38 Now, He was not The Alaha {The God} of the dead, but rather, of the living, for, they all are alive unto him!”

ܘܥܢܘ ܐܢܫܝܢ ܡܢ ܣܦܪܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܫܦܝܪ ܐܡܪ ܐܢܬ
39 And some from the Saphre {the Scribes} answered and said unto Him, “Malphana {Teacher} you have spoken well!”

ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܡܪܚܘ ܠܡܫܐܠܘܬܗ ܥܠ ܡܕܡ
40 And they didn’t dare again to ask Him about anything.

ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܣܦܪܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܕܘܝܕ
41 And He was saying unto them, “How say the Saphre {the Scribes} concerning Meshikha {The Anointed One}; that He is The Son of David?

ܘܗܘ ܕܘܝܕ ܐܡܪ ܒܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪܐ ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ
42 And He, Dawiyd {David}, said in the Book of The Psalms, ‘MarYa {The Lord-Ya} said unto Mari {My Lord}, ‘You must sit at My right,

ܥܕܡܐ ܕܐܣܝܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ ܬܚܝܬ ܪܓܠܝܟ
43 until I shall put Your enemies under Your feet.’

ܐܢ ܗܟܝܠ ܕܘܝܕ ܩܪܐ ܠܗ ܡܪܝ ܐܝܟܢܐ ܒܪܗ ܗܘ
44 If therefore Dawiyd {David} calls Him ‘Mari’ {My Lord}, how is He His Son?”

ܘܟܕ ܟܠܗ ܥܡܐ ܫܡܥ ܗܘܐ ܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ
45 And while all of the Ama {the People} were listening, He said unto His Disciples,

ܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܣܦܪܐ ܕܨܒܝܢ ܠܡܗܠܟܘ ܒܐܣܛܠܐ ܘܪܚܡܝܢ ܫܠܡܐ ܒܫܘܩܐ ܘܪܝܫ ܡܘܬܒܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܘܪܝܫ ܣܡܟܐ ܒܚܫܡܝܬܐ
46 Beware of the Saphre {the Scribes}, who desire to walk around with long stoles, and love a greeting in the market-places, and the chief seats in The Kenushatha {The Synagogues/The Assemblies}, and the chief seats at The Suppers,

ܗܢܘܢ ܕܐܟܠܝܢ ܒܬܐ ܕܐܪܡܠܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܘܪܟܝܢ ܨܠܘܬܗܘܢ ܗܢܘܢ ܢܩܒܠܘܢ ܕܝܢܐ ܝܬܝܪܐ
47 those who devour the houses of widows, in the pretext of prolonging tsluthun {their prayers}. They will receive a greater judgement!

Chapter 21
ܚܪ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܒܥܬܝܪܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܡܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬ ܓܙܐ ܩܘܪܒܢܝܗܘܢ
1 Then Y’shu looked at the athiyre {the wealthy} who were casting their offerings into the treasury house.

ܘܚܙܐ ܐܦ ܐܪܡܠܬܐ ܚܕܐ ܡܣܟܢܬܐ ܕܐܪܡܝܬ ܫܡܘܢܐ ܬܪܝܢ
2 And He also saw a certain poor armalatha {widow} who cast in two shamune {small coins i.e. two pennies}.

ܘܐܡܪ ܫܪܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܗܕܐ ܐܪܡܠܬܐ ܡܣܟܢܬܐ ܐܪܡܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ
3 And He said, “Truly I say unto you, that this poor armalatha {widow} has cast in more than everyone!

ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܐ ܕܝܬܝܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܪܡܝܘ ܒܝܬ ܩܘܪܒܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܢ ܚܣܝܪܘܬܗ ܟܠ ܕܩܢܝܐ ܗܘܬ ܐܪܡܝܬܗ
4 For, all these have cast into the offering house of Alaha {God}, from what was in excess to them, yet, this one, from her lack, has cast in all she possesses!”

ܘܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܝܢ ܥܠ ܗܝܟܠܐ ܕܒܟܐܦܐ ܫܦܝܪܬܐ ܘܒܩܘܪܒܢܐ ܡܨܒܬ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ
5 And while some were speaking about The Haykla {The Temple}, that it was adorned with beautiful stones and with offerings, Y’shu said unto them,

ܗܠܝܢ ܕܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܢܐܬܘܢ ܝܘܡܬܐ ܕܒܗܘܢ ܠܐ ܬܫܬܒܩ ܟܐܦ ܥܠ ܟܐܦ ܕܠܐ ܬܣܬܬܪ
6 “These things that you see, the days will come in which no stone will be left upon a stone, that won’t be pulled down!”

ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܡܪܝܢ ܡܠܦܢܐ ܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܢܗܘܝܢ ܘܡܢܐ ܗܝ ܐܬܐ ܡܐ ܕܩܪܝܒܢ ܗܠܝܢ ܕܢܗܘܝܢ
7 And they were asking Him and said, “Malphana {Teacher}, when will these things be? And what is the sign when these things are near to happen?”

ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܚܙܘ ܠܡܐ ܬܛܥܘܢ ܣܓܝܐܐ ܓܝܪ ܢܐܬܘܢ ܒܫܡܝ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ ܘܙܒܢܐ ܩܪܒ ܠܐ ܕܝܢ ܬܐܙܠܘܢ ܒܬܪܗܘܢ
8 Then He said unto them, “Watch out, lest you be deceived, for many will come in My Name, and they will say that “ I am Meshikha {The Anointed One}, and “ the time has come.” But, don’t go after {follow} them.

ܘܡܐ ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܪܒܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܥܬܝܕܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܠܘܩܕܡ ܠܡܗܘܐ ܐܠܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܬ ܚܪܬܐ
9 And when you hear of wars and riots, you shouldn’t be afraid, for these things are destined to be happening first, but, the end hasn’t yet arrived.

ܢܩܘܡ ܓܝܪ ܥܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܘܡܠܟܘ ܥܠ ܡܠܟܘ
10 For, Ama {Nation/People} will rise against Ama {Nation/People}, and Malku {Kingdom} against Malku {Kingdom}.

ܘܙܘܥܐ ܪܘܪܒܐ ܢܗܘܘܢ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܘܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܘܢܗܘܝܢ ܕܚܠܬܐ ܘܣܘܪܕܐ ܘܐܬܘܬܐ ܪܘܪܒܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܬܚܙܝܢ ܘܣܬܘܐ ܪܘܪܒܐ ܢܗܘܘܢ
11 And great earthquakes will happen in various places, and famines, and plagues. And there will be fears, and terrors, and great signs will be seen from the Shmaya {the Heavens}, and there will be great tempests {i.e. storms}.

ܩܕܡ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܪܡܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܐܝܕܝܐ ܘܢܪܕܦܘܢܟܘܢ ܘܢܫܠܡܘܢܟܘܢ ܠܟܢܘܫܬܐ ܘܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܘܢܩܪܒܘܢܟܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܗܓܡܘܢܐ ܡܛܠ ܫܡܝ
12 But, before all these things, they will lay hands upon you and will persecute you. And they will deliver you unto The Kenushatha {The Synagogues/The Assemblies} and unto the house of prisoners. And they will bring you before Malke {Kings} and Higmune {Governors} because of My Name.

ܗܘܝܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܠܣܗܕܘܬܐ
13 Now, it will be unto you for a testimony.

ܣܝܡܘ ܕܝܢ ܒܠܒܟܘܢ ܕܠܐ ܬܗܘܘܢ ܡܬܝܠܦܝܢ ܠܡܦܩ ܪܘܚܐ
14 But, place it in your heart that you shouldn’t be learning how to answer.

ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܬܠ ܠܟܘܢ ܦܘܡܐ ܘܚܟܡܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܢܫܟܚܘܢ ܠܡܩܡ ܠܩܘܒܠܗ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ
15 For, I will give to you a mouth, and wisdom, which all your enemies will not be able to stand against.

ܢܫܠܡܘܢܟܘܢ ܕܝܢ ܐܒܗܝܟܘܢ ܘܐܚܝܟܘܢ ܘܐܚܝܢܝܟܘܢ ܘܪܚܡܝܟܘܢ ܘܢܡܝܬܘܢ ܡܢܟܘܢ
16 But, your parents, and your brothers, and your relatives, and your friends, will betray you. And they will kill some of you.

ܘܬܗܘܘܢ ܣܢܝܐܝܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡܛܠ ܫܡܝ
17 And you will be hated by all mankind, because of My Name.

ܘܡܢܬܐ ܡܢ ܪܫܟܘܢ ܠܐ ܬܐܒܕ
18 And not a hair from your head will perish!

ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܟܘܢ ܕܝܢ ܬܩܢܘܢ ܢܦܫܟܘܢ
19 Then, through your patience, you will possess naphshakun {your soul}.

ܡܐ ܕܝܢ ܕܚܙܝܬܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܚܕܝܪ ܠܗ ܚܝܠܐ ܗܝܕܝܢ ܕܥܘ ܕܩܪܒ ܠܗ ܚܘܪܒܗ
20 But, when you have seen Urishlim {Jerusalem}, that an army surrounds her, then know that her devastation has come.

ܗܝܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܗܘܕ ܐܢܘܢ ܢܥܪܩܘܢ ܠܛܘܪܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܓܘܗ ܐܢܘܢ ܢܥܪܩܘܢ ܘܕܒܩܘܪܝܐ ܠܐ ܢܥܠܘܢ ܠܗ
21 Then those who are in Yehud {Judea}, they should flee unto the tura {the mountain}. And those who are within her, they should flee. And those in the villages, shouldn’t enter her.

ܕܝܘܡܬܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܬܒܥܬܐ ܕܢܫܠܡ ܟܠ ܡܐ ܕܟܬܝܒ
22 Because, these are the days of vengeance, so that all which is written might be fulfilled.

ܘܝ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܛܢܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܝܢܩܢ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡܬܐ ܢܗܘܐ ܓܝܪ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܒܐܪܥܐ ܘܪܘܓܙܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ
23 But, woe unto those who are batnan {pregnant}, and unto those who maynaqan {are nursing children} in those days! For, there will be great tribulation in the land, and wrath upon this people.

ܘܢܦܠܘܢ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ ܘܢܫܬܒܘܢ ܠܟܠ ܐܬܪ ܘܐܘܪܫܠܡ ܬܗܘܐ ܡܬܬܕܝܫܐ ܡܢ ܥܡܡܐ ܥܕܡܐ ܕܢܫܠܡܘܢ ܙܒܢܐ ܕܥܡܡܐ
24 And they will fall by the edge of the kharba {the sword} and be led away unto every land. And Jerusalem {Urishlim} will be trampled by the Amme {the Peoples/the Gentiles}, until the times of the Gentiles are finished.

ܘܢܗܘܝܢ ܐܬܘܬܐ ܒܫܡܫܐ ܘܒܣܗܪܐ ܘܒܟܘܟܒܐ ܘܒܐܪܥܐ ܐܘܠܨܢܐ ܕܥܡܡܐ ܘܦܘܫܟ ܐܝܕܝܐ ܡܢ ܬܘܗܬܐ ܕܩܠܐ ܕܝܡܐ
25 And there will be signs in the shemsha {the sun}, and in the sahra {the moon}, and in the kukbe {the stars}, and in the Ara {the Earth}, distress of the Amme {the Peoples/the Nations}, and anxiety {lit. clasping hands} from the astonishment of the sound of the yama {the sea},

ܘܙܘܥܐ ܕܡܦܩ ܢܦܫܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܠܡܐܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܢܬܬܙܝܥܘܢ ܚܝܠܐ ܕܫܡܝܐ
26 and upheaval that casts out the souls of the sons of mankind, from the fear of the thing that is about to come upon the Ara {the Earth}. And the powers of the Shmaya {the Heavens} will be shaken.

ܘܗܝܕܝܢ ܢܚܙܘܢܝܗܝ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܐܬܐ ܒܥܢܢܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܘܫܘܒܚܐ ܪܒܐ
27 And then they will see The Son of Man, who comes with the clouds, with much power and great glory!

ܡܐ ܕܝܢ ܕܫܪܝ ܗܠܝܢ ܕܢܗܘܝܢ ܐܬܠܒܒܘ ܘܐܪܝܡܘ ܪܫܝܟܘܢ ܡܛܠ ܕܩܪܒ ܠܗ ܦܘܪܩܢܟܘܢ
28 But, when these things begin to happen, be encouraged, and lift up your heads, because your salvation draws near to you.”

ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܬܠܐ ܚܙܘ ܠܬܬܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ
29 And He was speaking a Mathla {a Parable} unto them, “Look at the thitha {the fig tree}, and all iylane {the trees}.

ܕܡܐ ܕܡܦܪܥܝܢ ܡܚܕܐ ܡܢܗܘܢ ܡܣܬܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܩܪܒ ܠܗ ܩܝܛܐ
30 When they bud, you immediately understand from them that summer has come near.

ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܐ ܕܚܙܝܬܘܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ ܕܥܘ ܕܩܪܝܒܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ
31 Likewise, when you also see these things happening, know that The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God} is near!

ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܥܒܪ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܢܗܘܝܢ
32 Amiyn {Truly}, I say unto you, that this generation {or group of people} will not pass away until all these things happen.

ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܢܥܒܪܘܢ ܘܡܠܝ ܠܐ ܢܥܒܪܢ
33 The Shmaya {The Heavens} and the Ara {the Earth} will pass away, and My Words will not pass away.

ܐܙܕܗܪܘ ܕܝܢ ܒܢܦܫܟܘܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܢܐܩܪܘܢ ܠܒܘܬܟܘܢ ܒܐܣܘܛܘܬܐ ܘܒܪܘܝܘܬܐ ܘܒܨܦܬܐ ܕܥܠܡܐ ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܢܐܬܐ ܥܠܝܟܘܢ ܝܘܡܐ ܗܘ
34 But, take care in regard to your soul {yourself} that your hearts never become heavy, in gluttony, and in drunkenness, and in the care of the world, and that day might come suddenly {lit. from the calm} upon you.

ܐܝܟ ܨܦܚܬܐ ܓܝܪ ܢܨܦܚ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܥܠ ܐܦܝܗ ܕܟܠܗ ܐܪܥܐ
35 For, like a snare it will suddenly fall upon all those who dwell upon the face of all the Earth.

ܗܘܘ ܗܟܝܠ ܫܗܪܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܘܡܨܠܝܢ ܕܬܫܘܘܢ ܠܡܥܪܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܠܡܗܘܐ ܘܬܩܘܡܘܢ ܩܕܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
36 Therefore, be watching always, and pray that you might be worthy to escape from these things that are destined to happen, and that you might stand before The Son of Man.”

ܒܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܡܠܦ ܗܘܐ ܒܗܝܟܠܐ ܘܒܠܠܝܐ ܢܦܩ ܗܘܐ ܒܐܬ ܒܛܘܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܝܬ ܙܝܬܐ
37 Then, in the daytime, He was teaching in The Haykla {The Temple}, and in the night, He was going out, lodging in the mountain that is called ‘The Beth Zaythe’ {The Place of Olives}.

ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܡܩܕܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܠܗܝܟܠܐ ܠܡܫܡܥ ܡܠܬܗ
38 And all the Ama {the People} were coming early to Him, unto The Haykla {The Temple}, to hear His word {discourse}.

Chapter 22
ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܕܥܕܐ ܕܦܛܝܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܦܨܚܐ
1 Now, The Adiada d’Phatiyre {The Feast of Unleavened Cakes} was near, which is called Peskha {Passover}.

ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܣܦܪܐ ܕܐܝܟܢܐ ܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܡܢ ܥܡܐ
2 And Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs} and the Saphre {the Scribes} had been seeking how they might kill Him, for, they were afraid of the Ama {the People}.

ܥܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܣܛܢܐ ܒܝܗܘܕܐ ܕܡܬܩܪܐ ܣܟܪܝܘܛܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܬܪܥܣܪ
3 Now, satana had entered Yehuda {Judah/Judas}, who was called “Skariuta” {Iscariot}, who was from the number of The Twelve.

ܘܐܙܠ ܡܠܠ ܥܡ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܣܦܪܐ ܘܪܒܝ ܚܝܠܐ ܕܗܝܟܠܐ ܐܝܟ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܠܗܘܢ
4 And he went and spoke with the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs}, and the Saphre {the Scribes}, and the Rabay Khayle d’Haykla {the Military Forces Chiefs of The Temple}, as to how he might deliver Him unto them.

ܘܚܕܝܘ ܘܐܩܝܡܘ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܟܣܦܐ
5 And they were glad, and promised that they would give kespha {silver} unto him.

ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܦܠܥܐ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܠܗܘܢ ܒܠܥܕ ܡܢ ܟܢܫܐ
6 And he promised them, and was seeking an opportunity for him to deliver Him unto them, away from the kenshe {the crowds}.

ܘܡܛܝ ܝܘܡܐ ܕܦܛܝܪܐ ܕܒܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܝܕܐ ܕܢܬܢܟܣ ܦܨܚܐ
7 And the day of The Phatiyre {The Unleavened Cakes} arrived, during which there was the custom that The Peskha {The Passover Lamb} should be slaughtered.

ܘܫܕܪ ܝܫܘܥ ܠܟܐܦܐ ܘܠܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܛܝܒܘ ܠܢ ܦܨܚܐ ܕܢܠܥܣ
8 And Y’shu sent for Kepha {The Rock}, and for Yukhanan {John}, and said unto them, “Go, prepare The Peskha {The Passover Lamb} for us, so that we may eat it.”

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܠܗ ܐܝܟܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܛܝܒ
9 Then they said unto Him, “Where do you desire that we should prepare it?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܐ ܡܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܦܓܥ ܒܟܘܢ ܓܒܪܐ ܕܫܩܝܠ ܓܪܒܐ ܕܡܝܐ ܙܠܘ ܒܬܪܗ
10 He said unto them, “Look! When you enter into the city, a gabra {a man} meets with you who is bearing a garaba d’maya {a jar of water}. Go after {follow} him,

ܘܐܝܟܐ ܕܥܐܠ ܐܡܪܘ ܠܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܪܒܢ ܐܡܪ ܐܝܢܘ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܐܝܟܐ ܕܐܟܘܠ ܦܨܚܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܝ
11 and where he enters, say unto the beth mareh {the house lord}, ‘Raban {Our Master} says, where is the lodging house where I will eat The Peskha {The Passover Lamb/meal} with My Disciples?’

ܘܗܐ ܗܘ ܡܚܘܐ ܠܟܘܢ ܥܠܝܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܕܡܫܘܝܐ ܬܡܢ ܛܝܒܘ
12 And look! He shows unto you a certain large room which is furnished. Prepare it there.”

ܘܐܙܠܘ ܐܫܟܚܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ ܘܛܝܒܘ ܦܨܚܐ
13 And they went and found it as He had said unto them. And they prepared The Peskha {The Passover Lamb/meal}.

ܘܟܕ ܗܘܐ ܥܕܢܐ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܐܣܬܡܟ ܘܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚܐ ܥܡܗ
14 And when the time was come, Y’shu reclined, and The Twelve Shlikhe {Sent Ones} with Him.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܪܓܬܐ ܪܓܬܢܝ ܕܗܢܐ ܦܨܚܐ ܐܟܘܠ ܥܡܟܘܢ ܩܕܡ ܕܐܚܫ
15 And He said unto them, “Desiring, I have desired that I might eat this Peskha {Passover Lamb/meal} with you, before I suffer.

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܡܟܝܠ ܠܐ ܐܟܠܝܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܢܫܠܡ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
16 For, I say unto you, that from now on, I will not eat it until it shall be fulfilled in The Malkutheh d’Alaha {The Kingdom of God}.”

ܘܢܣܒ ܠܚܡܐ ܘܐܘܕܝ ܘܩܨܐ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ܗܢܘ ܦܓܪܝ ܕܥܠ ܐܦܝܟܘܢ ܡܬܝܗܒ ܗܕܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܕܘܟܪܢܝ
17 {19} And He took The Lakhma {The Bread} and gave thanks, and broke it, and gave it unto them, and said, “This is My Body, which concerning your persons, is given. Be doing this for Dukrani {My Memorial}.”

ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܥܠ ܟܣܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܫܡܘ ܐܡܪ ܗܢܐ ܟܣܐ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܒܕܡܝ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܡܬܐܫܕ
18 {20} And likewise also, concerning The Kasa {The Cup}; after they had eaten that supper, He said, “ This is The Kasa {The Cup} of The New Covenant in My Blood, which is poured out for you.

Note: Verses 17 and 18 as found in the Greek versions is not part of The Aramaic Scriptures New Testament, The Peshitta, therefore the continuing numbers in brackets match the verse numbers of the Greek version and their English translations, while the numbers without the brackets are the verse numbers for the Aramaic Scriptures New Testament.

ܒܪܡ ܗܐ ܐܝܕܗ ܕܡܫܠܡܢܝ ܥܠ ܦܬܘܪܐ
19 {21} But, look, the hand of My betrayer is upon the phathura {the table},

ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܐܙܠ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܦܪܫ ܒܪܡ ܘܝ ܠܗܘ ܓܒܪܐ ܕܒܐܝܕܗ ܡܫܬܠܡ
20 {22} and The Son of Man goes as it has been determined, however, woe unto that gabra {man} by whose hand He is betrayed!”

ܘܫܪܝܘ ܕܢܥܩܒܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܡܢܘ ܟܝ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܕܗܕܐ ܥܬܝܕ ܠܡܣܥܪ
21 {23} And they began to inquire among themselves who therefore from them was about to commit this act.

ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܚܪܝܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܡܢ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܪܒ
22 {24} Then, there was also strife among them about who among them is the greatest.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܝܗܘܢ ܕܥܡܡܐ ܡܪܝܗܘܢ ܐܢܘܢ ܘܕܫܠܝܛܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܥܒܕܝ ܛܒܬܐ ܡܬܩܪܝܢ
23 {25} Then He, Y’shu, said unto them, “The Kings of the Gentiles are their lords, and those who are authorities over them are called “Abday Tabatha” {Benefactors i.e. doers of good}.

ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܐܝܢܐ ܕܪܒ ܒܟܘܢ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܙܥܘܪܐ ܘܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܫܡܫܢܐ
24 {26} But, you are not thus, but rather, whoever is the greatest among you, will be as the zura {the least}, and whoever that is the risha {the head}, that one is as the servant.

ܡܢܘ ܓܝܪ ܪܒ ܗܘ ܕܣܡܝܟ ܐܘ ܗܘ ܕܡܫܡܫ ܠܐ ܗܘܐ ܗܘ ܕܣܡܝܟ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝ ܒܝܢܬܟܘܢ ܐܝܟ ܗܘ ܕܡܫܡܫ
25 {27} For, who is the greater, that one who reclines, or that one who serves? Isn’t it that one who reclines? Yet, I am among you as that one who serves.

ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܕܟܬܪܬܘܢ ܠܘܬܝ ܒܢܣܝܘܢܝ
26 {28} You are those who have remained with Me through My trials.

ܘܐܢܐ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܝ ܐܒܝ ܡܠܟܘܬܐ
27 {29} And I promise to you, as My Father has promised to Me, The Malkutha {The Kingdom},

ܕܬܐܟܠܘܢ ܘܬܫܬܘܢ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܝ ܘܬܬܒܘܢ ܥܠ ܟܘܪܣܘܬܐ ܘܬܕܘܢܘܢ ܬܪܥܣܪ ܫܒܛܐ ܕܝܣܪܝܠ
28 {30} so that you may eat and you may drink at the table of My Kingdom, and that you may sit upon kursuatha {chairs/seats} and might judge The Twelve Tribes of IysraIyl {Israel}.”

ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܠܫܡܥܘܢ ܫܡܥܘܢ ܗܐ ܣܛܢܐ ܫܐܠ ܕܢܥܪܘܒܟܘܢ ܐܝܟ ܕܠܚܛܐ
29 {31} And Y’shu said unto Shimeun {Simeon}, “Shimeun, behold, satana {the adversary} asks that he might sift you as wheat.

ܘܐܢܐ ܒܥܝܬ ܥܠܝܟ ܕܠܐ ܬܚܣܪ ܗܝܡܢܘܬܟ ܘܐܦ ܐܢܬ ܒܙܒܢ ܐܬܦܢܝ ܘܫܪܪ ܐܚܝܟ
30 {32} And I have prayed over you that you may not lose your Faith, and also, in time, you will return and strengthen your brothers.”

ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܥܡܟ ܡܛܝܒ ܐܢܐ ܘܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܘܠܡܘܬܐ
31 {33} Then Shimeun {Simeon} said unto Him, “Mari {My Lord}, with you I am prepared, even for the prisoner’s house, and for death!”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܫܡܥܘܢ ܕܠܐ ܢܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܝܘܡܢܐ ܥܕܡܐ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ ܬܟܦܘܪ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܝ
32 {34} Y’shu said unto him, “I say unto you Shimeun {Simeon} that the tharnagla {the rooster} will not cry out today, until you, three times, will deny that you know Me!”

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܟܕ ܫܕܪ ܬܟܘܢ ܕܠܐ ܟܝܣܐ ܘܕܠܐ ܬܪܡܠܐ ܘܡܣܢܐ ܠܡܐ ܚܣܪ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܡܕܡ
33 {35} And He said unto them, “When I sent you without purses, and without bags, and sandals, what thing did you lack?” And they said unto Him, “Not a thing.”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗܫܐ ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܝܣܐ ܢܣܒ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܬܪܡܠܐ ܘܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܣܝܦܐ ܢܙܒܢ ܢܚܬܗ ܘܢܙܒܢ ܠܗ ܣܝܦܐ
34 {36} He said unto them, “From now on whoever has a kiysa {a money bag}, he should take it. And likewise, also a tharmala {a wallet}. And whoever has no saypha {sword}, he should sell his outer garment {i.e. his cloak/coat} and buy for himself a saypha {a sword}.

ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܟܬܝܒܐ ܘܠܐ ܕܬܬܡܠܐ ܒܝ ܕܥܡ ܥܘܠܐ ܐܬܡܢܐ ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܕܥܠܝ ܐܫܬܠܡ
35 {37} For, I say unto you, that also this which has been written, and is fitting that it will be fulfilled in Me, how it is that I will be ‘numbered with the wicked’ for, all that is concerning Me will be fulfilled.”

ܘܗܢܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ ܗܐ ܗܪܟܐ ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܣܝܦܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܣܦܩܝܢ
36 {38} And they said unto Him, “Maran {Our Lord}, look! Here are two sayphiyn {swords}.” He said unto them, “They are sufficient.”

ܘܢܦܩ ܘܐܙܠ ܐܝܟ ܕܡܥܕ ܗܘܐ ܠܛܘܪܐ ܕܒܝܬ ܙܝܬܐ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܘܐܦ ܬܠܡܝܕܘܗܝ
37 {39} And He departed, and went as He was accustomed, unto the mountain of The Beth-Zaythe {the Place of Olives}, and His Disciples also departed, following Him.

ܘܟܕ ܡܛܝ ܠܕܘܟܬܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܨܠܘ ܕܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
38 {40} And when He came to the place, He said unto them, “You must pray, so that you will not enter into nesyuna {testing, or temptation}.”

ܘܗܘ ܦܪܩ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡܫܕܐ ܟܐܦܐ ܘܣܡ ܒܘܪܟܐ ܘܡܨܠܐ ܗܘܐ
39 {41} And He departed from them about a stone’s throw, and He placed His knees {i.e. He knelt}, and was praying.

ܘܐܡܪ ܐܒܐ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܢܥܒܪܢܝ ܟܣܐ ܗܢܐ ܒܪܡ ܠܐ ܨܒܝܢܝ ܐܠܐ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ
40 {42} And He said, “Father, if you desire, you may let this cup pass over Me, however, not My will, but rather, may Your own be done.”

ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܡܚܝܠ ܠܗ
41 {43} And a Malaka {a Heavenly Messenger} appeared unto Him from the Shmaya {the Heavens} who was strengthening Him.

ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܕܚܠܬܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܘܗܘܬ ܕܘܥܬܗ ܐܝܟ ܫܠܬܐ ܕܕܡܐ ܘܢܦܠ ܥܠ ܐܪܥܐ
42 {44} And while He was in dekhlatha {a great fear/an agonizing dilemma}, He was earnestly praying, and dutheh {His sweat} became like drops of blood, and He fell upon the ground.

ܘܩܡ ܡܢ ܨܠܘܬܗ ܘܐܬܐ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܟܕ ܕܡܟܝܢ ܡܢ ܥܩܬܐ
43 {45} And He arose from Tsluthe {His prayer}, and came unto His Disciples, and He found them while they were sleeping, from sorrow.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܕܡܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܘܡܘ ܘܨܠܘ ܕܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
44 {46} And He said unto them, “Why are you sleeping? You must arise and pray, so that you will not enter into nesyuna {testing, or temptation}.”

ܘܥܕ ܗܘ ܡܡܠܠ ܗܐ ܟܢܫܐ ܘܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܝܗܘܕܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܐܬܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܩܪܒ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܘܢܫܩܗ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܢܐ ܕܢܫܩ ܐܢܐ ܗܘܝܘ
45 {47} And while He was speaking, behold, a crowd, and that one who is called Yehuda {Judah/Judas}, one of The Twelve, came before them. And he drew near toward Y’shu and kissed Him, for this sign he had given unto them, that “Whomever that I kiss, is he.”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܝܗܘܕܐ ܒܢܘܫܩܬܐ ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
46 {48} Y’shu said unto him, “Yehuda {Judah/Judas}! With a kiss you betray The Son of Man?!”

ܟܕ ܚܙܘ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ ܢܡܚܐ ܐܢܘܢ ܒܣܝܦܐ
47 {49} Now, when those who were with Him saw the thing that happened, they said unto Him, “Maran {Our Lord}, should we strike them with the swords?”

ܘܡܚܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܥܒܕܗ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܘܢܣܒܗ ܐܕܢܗ ܕܝܡܝܢܐ
48 {50} And one from them struck the servant of the Rab Kahne {the Priest’s Chief}, and took off his right ear.

ܥܢܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܟܕܘ ܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܘܩܪܒ ܠܐܕܢܗ ܕܗܘ ܕܒܠܥ ܘܐܣܝܗ
49 {51} But, Y’shu answered and said, “That is far enough!” And He touched the ear of that one who was wounded, and healed him.

ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܘ ܥܠܘܗܝ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܩܫܝܫܐ ܘܪܒܝ ܚܝܠܐ ܕܗܝܟܠܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܠܣܛܝܐ ܢܦܩܬܘܢ ܥܠܝ ܒܣܝܦܐ ܘܒܚܘܛܪܐ ܕܬܐܚܕܘܢܢܝ
50 {52} And Y’shu said unto those who had come against Him, the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs}, and the Qashishe {the Elders}, and the Rabay Kayle {the Chief Officers} of The Haykla {The Temple}, “As against a robber you have gone out against Me, with swords and with rods, so that you might seize Me?

ܟܠܝܘܡ ܥܡܟܘܢ ܗܘܝܬ ܒܗܝܟܠܐ ܘܠܐ ܐܘܫܛܬܘܢ ܥܠܝ ܐܝܕܝܐ ܐܠܐ ܗܕܐ ܗܝ ܫܥܬܟܘܢ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܚܫܘܟܐ
51 {53} Every day I was with you in The Haykla {The Temple}, and you didn’t stretch out your hands against Me, but, this is your hour, and the power of kheshuka {darkness}.”

ܘܐܚܕܘ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܒܝܬܗ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܘܫܡܥܘܢ ܐܬܐ ܗܘܐ ܒܬܪܗ ܡܢ ܪܘܚܩܐ
52 {54} And they seized Him and brought Him unto the house of The Rab Kahne {the Priest’s Chief}. And Shimeun {Simeon} was coming after {following} Him from a distance.

ܐܘܚܕܘ ܕܝܢ ܢܘܪܐ ܡܨܥܬ ܕܪܬܐ ܘܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܚܕܪܝܗ ܘܝܬܒ ܗܘܐ ܐܦ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ
53 {55} Now, they had kindled a nura {a fire} in the middle of the courtyard, and they were sitting around it. And Shimeun {Simeon} was also sitting among them.

ܘܚܙܬܗ ܥܠܝܡܬܐ ܚܕܐ ܕܝܬܒ ܠܘܬ ܢܘܪܐ ܘܚܪܬ ܒܗ ܘܐܡܪܐ ܐܦ ܗܢܐ ܥܡܗ ܗܘܐ
54 {56} And a certain laymatha {young servant girl} saw him sitting at the fire. And she looked at him and said, “This one was also with him!”

ܗܘ ܕܝܢ ܟܦܪ ܘܐܡܪ ܐܢܬܬܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗ
55 {57} But, he denied it, and said, “Woman, I don’t know him!”

ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܚܙܝܗܝ ܐܚܪܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬ ܟܐܦܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܐ ܗܘܝܬ
56 {58} And after a little while another saw him, and said unto him, “You are also from them!” But, Kepha {The Rock} said, “I am not!”

ܘܒܬܪ ܫܥܐ ܚܕܐ ܐܚܪܢܐ ܡܬܚܪܐ ܗܘܐ ܘܐܡܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܦ ܗܢܐ ܥܡܗ ܗܘܐ ܐܦ ܓܠܝܠܝܐ ܗܘ ܓܝܪ
57 {59} And after one hour, another was affirming, and said, “Truly this one also was with him, for, he is also a Galilaya {a Galilean}.”

ܐܡܪ ܟܐܦܐ ܓܒܪܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܘܡܚܕܐ ܟܕ ܗܘ ܡܡܠܠ ܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ
58 {60} Kepha {The Rock} said, “Man, I don’t know what you are saying!!!” And immediately while he spoke, the tharnagla {the rooster} cried out.

ܘܐܬܦܢܝ ܝܫܘܥ ܘܚܪ ܒܟܐܦܐ ܘܐܬܕܟܪ ܫܡܥܘܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܩܕܡ ܕܢܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܬܟܦܘܪ ܒܝ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ
59 {61} And Y’shu turned and looked at Kepha {The Rock}, and Shimeun {Simeon} remembered the word of Maran {Our Lord} which He had spoken unto him, that ‘Before the rooster will cry out, you will deny Me three times.’

ܘܢܦܩ ܠܒܪ ܫܡܥܘܢ ܒܟܐ ܡܪܝܪܐܝܬ
60 {62} And having gone outside, Shimeun {Simeon} wept bitterly.

ܘܓܒܪܐ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܝܫܘܥ ܡܒܙܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܘܡܚܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ
61 {63} And the men who were holding Y’shu, were scoffing at Him, and they had covered Him,

ܘܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܐܦܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܐܬܢܒܐ ܡܢܘ ܡܚܟ
62 {64} and they were striking Him on His face, and saying, “Prophesy who struck you!”

ܘܐܚܪܢܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܓܕܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ
63 {65} And many other things they were blaspheming and speaking against Him.

ܘܟܕ ܢܓܗܬ ܐܬܟܢܫܘ ܩܫܝܫܐ ܘܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܣܦܪܐ ܘܐܣܩܘܗܝ ܠܒܝܬ ܟܢܘܫܬܗܘܢ
64 {66} And when it dawned, the Qashishe {the Elders}, and the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs}, and the Saphre {the Scribes}, assembled, and they took Him up unto their council house.

ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܡܪ ܠܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢ ܐܡܪ ܠܟܘܢ ܠܐ ܬܗܝܡܢܘܢܢܝ
65 {67} And they said unto Him, “If you are Meshikha {The Anointed One}, tell us!” He said unto them, “If I tell you, you will not believe Me.

ܘܐܢ ܐܫܐܠܟܘܢ ܠܐ ܡܦܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܦܬܓܡܐ ܐܘ ܫܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ
66 {68} And if I should ask you, you will not answer Me a word, nor will you release Me.

ܡܢ ܗܫܐ ܢܗܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ
67 {69} From now on, The Son of Man will be seated at the right hand of The Khayla d’Alaha {The Power of God}.

ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܗܘ ܗܟܝܠ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ
68 {70} Then, all of them said, “Are you therefore The Son of Alaha {God}?” Y’shu said unto them, “You, you are saying that ENA NA {I AM}!”

ܐܡܪܝܢ ܡܢܐ ܬܘܒ ܡܬܒܥܝܢ ܠܢ ܣܗܕܐ ܚܢܢ ܓܝܪ ܫܡܥܢ ܡܢ ܦܘܡܗ
69 {71} They said, “What further witnesses do we require? For, we have heard it from his own mouth!”

Chapter 23
ܘܩܡܘ ܟܠܗ ܟܢܫܗܘܢ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬ ܦܝܠܛܘܣ
1 And all their assembly arose and brought Him to Pilatus.

ܘܫܪܝܘ ܐܟܠܝܢ ܩܪܨܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗܢܐ ܐܫܟܚܢ ܕܡܛܥܐ ܥܡܢ ܘܟܠܐ ܕܟܣܦ ܪܫܐ ܠܩܣܪ ܠܐ ܢܬܠ ܘܐܡܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܡܫܝܚܐ
2 And they started slandering, accusing Him, and saying “We have found this one deceiving our people. And he withholds the head-silver {the tribute tax i.e. poll taxes}, not giving it unto Qasar {Caesar}. And he says concerning his soul {himself} that he is a King, The Meshikha {The Anointed One}!”

ܦܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܫܐܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܐܡܪܬ
3 Then Pilatus asked Him and said unto Him, “You are The King of the Yehudaye {Judeans}?” He said unto him, “You said it!”

ܘܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܠܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܠܟܢܫܐ ܐܢܐ ܡܕܡ ܥܠܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܥܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ
4 And Pilatus said unto Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs}, and the assembly, “I am not able to find any cause against this gabra {man}.”

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܡܙܥܩܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܫܓܫܗ ܠܥܡܢ ܟܕ ܡܠܦ ܒܟܠܗ ܝܗܘܕ ܘܫܪܝ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ
5 But, they were crying out and saying that, “He stirs up our people while teaching in all Yehud {Judea}. And he started from Galila {Galilee} and as far as here.”

ܦܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܫܡܐ ܕܓܠܝܠܐ ܫܐܠ ܕܐܢ ܓܒܪܐ ܗܘ ܓܠܝܠܝܐ
6 Now, when Pilatus heard the name of Galila {Galilee}, he asked if the gabra {man} was a Galilaya {a Galilean}.

ܘܟܕ ܝܕܥ ܕܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܗܘ ܕܗܪܘܕܣ ܫܕܪܗ ܠܘܬܗ ܕܗܪܘܕܣ ܡܛܠ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܐ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡܬܐ
7 And when he knew that he was from under the authority of Herudes {i.e. Herod Antipas}, he sent him to Herudes, because he was in Urishlim {Jerusalem} in those days.

ܗܪܘܕܣ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܝܫܘܥ ܚܕܝ ܛܒ ܨܒܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܡܚܙܝܗ ܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܣܓܝܐܬܐ ܘܡܣܒܪ ܗܘܐ ܕܡܕܡ ܐܬܐ ܢܚܙܐ ܡܢܗ
8 Now, when Herudes {Herod} saw Y’shu, he was very glad, for he was desiring to see Him a long time, because he had been hearing many things about Him, and had been hoping that he might see some atha {miraculous sign} from Him.

ܘܡܠܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܕܡ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܐܬܝܒܗ
9 And he was asking Him many questions, but, Y’shu didn’t answer him any word.

ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܣܦܪܐ ܘܥܙܝܙܐܝܬ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܩܪܨܘܗܝ
10 Then the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs} and the Saphre {the Scribes} were standing up and were vehemently slandering, accusing Him.

ܗܪܘܕܣ ܕܝܢ ܫܛܗ ܗܘ ܘܦܠܚܘܗܝ ܘܟܕ ܡܒܙܚ ܐܠܒܫܗ ܢܚܬܐ ܕܙܚܘܪܝܬܐ ܘܫܕܪܗ ܠܘܬ ܦܝܠܛܘܣ
11 Then Herudes and his Soldiers treated Him with contempt, and after laughing at Him, clothed Him with garments of zakhuritha {scarlet}, and sent Him to Pilatus.

ܘܒܗܘ ܝܘܡܐ ܗܘܘ ܪܚܡܐ ܦܝܠܛܘܣ ܘܗܪܘܕܣ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܝܢܬܗܘܢ
12 And in that day, Pilatus and Herudes became rakhme {friends} with each other, for enmity had existed from the beginning between them.

ܩܪܐ ܕܝܢ ܦܝܠܛܘܣ ܠܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܠܐܪܟܘܢܐ ܕܥܡܐ
13 Then Pilatus called unto the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs} and the Arkuna d’Ama {the Rulers of the People}.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܩܪܒܬܘܢ ܠܝ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܡܗܦܟ ܥܡܟܘܢ ܘܗܐ ܐܢܐ ܥܩܒܬܗ ܠܥܢܝܟܘܢ ܘܥܠܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܒܓܒܪܐ ܗܢܐ ܡܢ ܟܠ ܕܡܪܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗ
14 And he said unto them, “You brought to me this gabra {man} as an agitator of your people, and behold, I have examined him before your eyes and I have not found any cause in this gabra {man}, from all the blame that you have against him.

ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܗܪܘܕܣ ܫܕܪܬܗ ܓܝܪ ܠܘܬܗ ܘܗܐ ܠܐ ܡܕܡ ܕܫܘܐ ܠܡܘܬܐ ܣܥܝܪ ܠܗ
15 Moreover, not even has Herudes {i.e. Herod Antipas}, for, I sent him to him, and behold, he has done nothing that is worthy of death.

ܐܪܕܝܘܗܝ ܗܟܝܠ ܘܐܫܒܩܝܘܗܝ
16 I will chastise him therefore, and release him.”

ܥܝܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܢܫܪܐ ܠܗܘܢ ܚܕ ܒܥܕܥܕܐ
17 For, there was a custom that he should release one unto them during The Adida {The Festival}.

ܩܥܘ ܕܝܢ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܫܩܘܠܝܗܝ ܠܗܢܐ ܘܫܪܝ ܠܢ ܠܒܪ ܐܒܐ
18 But, all the kensha {the crowd} cried out, and they said, “Take away this one, and release unto us Bar-Aba {the father’s son}!”

ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܡܛܠ ܐܣܛܣܝܣ ܘܩܛܠܐ ܕܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܪܡܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ
19 He who, because of a riot that had happened in the city, and murder, was put into the prisoner’s house.

ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܦܝܠܛܘܣ ܟܕ ܨܒܐ ܕܢܫܪܐ ܠܝܫܘܥ
20 Then again, Pilatus spoke with them, while desiring that he might release Y’shu.

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܙܩܘܦܝܗܝ ܙܩܘܦܝܗܝ
21 But, they were crying out and saying, “Crucify him! Crucify him!”

ܗܘ ܕܝܢ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܓܝܪ ܕܒܝܫ ܥܒܕ ܗܢܐ ܡܕܡ ܥܠܬܐ ܕܫܘܝܐ ܠܡܘܬܐ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܒܗ ܐܪܕܝܘܗܝ ܗܟܝܠ ܘܐܫܒܩܝܘܗܝ
22 Then, for the third time, he said unto them, “For what evil has this one done? I haven’t found in him any cause that is worthy of death. I will therefore chastise him, and release him!”

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܬܟܒܝܢ ܗܘܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܙܩܦܘܢܝܗܝ ܘܥܫܢ ܗܘܐ ܩܠܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܘܕܪܒܝ ܟܗܢܐ
23 But, they were insisting in a qala rama {a loud voice} and they were asking him to crucify him, and their voice, and that of the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs}, were prevailing.

ܦܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܦܩܕ ܕܬܗܘܐ ܫܐܠܬܗܘܢ
24 Then Pilatus commanded that their request should be granted.

ܘܫܪܐ ܠܗܘܢ ܠܗܘ ܕܡܛܠ ܐܣܛܣܝܣ ܘܩܛܠܐ ܪܡܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܗܘ ܕܫܐܠܘ ܠܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܫܠܡ ܠܨܒܝܢܗܘܢ
25 And he released unto them the one, who because of a riot, and murder, was put into the prisoner’s house, the one whom they had requested. Then he delivered Y’shu unto their will.

ܘܟܕ ܡܘܒܠܝܢ ܠܗ ܐܚܕܘ ܠܫܡܥܘܢ ܩܘܪܝܢܝܐ ܕܐܬܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܘܣܡܘ ܥܠܘܗܝ ܙܩܝܦܐ ܕܢܛܥܢ ܒܬܪܗ ܕܝܫܘܥ
26 And while they were leading Him, they seized Shimeun Qurinaya {Simeon, the Cyrenian} who had come from a village, and placed the Cross upon him, so that he might carry it behind Y’shu.

ܘܐܬܐ ܗܘܐ ܒܬܪܗ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ ܘܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܪܩܕܢ ܗܘܝ ܘܐܠܝܢ ܥܠܘܗܝ
27 And a multitude of people were coming after {following} Him, and women who were bewailing and lamenting over Him.

ܘܐܬܦܢܝ ܠܘܬܗܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܒܢܬ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐ ܬܒܟܝܢ ܥܠܝ ܒܪܡ ܥܠ ܢܦܫܟܝܢ ܒܟܝܝܢ ܘܥܠ ܒܢܝܟܝܢ
28 And Y’shu turned to them, and said, “Daughters of Urishlim {Jerusalem}, don’t weep over Me, but, weep over your souls {yourselves} and over your own sons.

ܕܗܐ ܐܬܝܢ ܝܘܡܬܐ ܕܒܗܘܢ ܢܐܡܪܘܢ ܛܘܒܝܗܝܢ ܠܥܩܪܬܐ ܘܠܟܪܣܬܐ ܕܠܐ ܝܠܕ ܘܠܬܕܝܐ ܕܠܐ ܐܝܢܩܘ
29 Because, behold, the days come in which they will say, ‘Happy are the barren, and the karsatha {the wombs} that haven’t bore, and the thadaya {the breasts} that haven’t been sucked.’

ܗܝܕܝܢ ܬܫܪܘܢ ܠܡܐܡܪ ܠܛܘܪܐ ܕܦܠܘ ܥܠܝܢ ܘܠܪܡܬܐ ܕܟܣܝܢܢ
30 Then you will begin to say unto the ture {the mountains}, ‘Fall upon us!’ and unto the ramatha {the hills}, ‘Cover us!’

ܕܐܢ ܒܩܝܣܐ ܪܛܝܒܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕܝܢ ܒܝܒܝܫܐ ܡܢܐ ܢܗܘܐ
31 Because, if they do these things to the moist {i.e. the green} qaysa {wood}, what will happen to the dry?”

ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܬܪܝܢ ܐܚܪܢܝܢ ܥܒܕܝ ܒܝܫܬܐ ܕܢܬܩܛܠܘܢ
32 And coming with Him, were two others, doers of evil, so that they might be killed.

ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܩܪܩܦܬܐ ܙܩܦܘܗܝ ܬܡܢ ܘܠܗܢܘܢ ܥܒܕܝ ܒܝܫܬܐ ܚܕ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܚܕ ܡܢ ܣܡܠܗ
33 And when they came unto a certain place which is called “Qarqaphtha {The Skull}” , they crucified Him there, and those doers of evil, one at His right, and one at His left.

ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܘܦܠܓܘ ܢܚܬܘܗܝ ܘܐܪܡܝܘ ܥܠܝܗܘܢ ܦܣܐ
34 Then He, Y’shu, said, “Aba {Father}, forgive them, for they don’t know what they are doing.” And they divided His garments and cast phesa {lots} over them.

ܩܐܡ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܡܐ ܘܚܙܐ ܘܡܡܝܩܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܐܦ ܐܪܟܘܢܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܐܚܪܢܐ ܐܚܝ ܢܚܐ ܢܦܫܗ ܐܢ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܓܒܝܗ ܕܐܠܗܐ
35 But, the Ama {the People} were standing and were looking and laughing at Him, and also the Arkune {the Captains} were saying, “He saved others, let him save his soul {himself} if he is Meshikha Gabyeh d’Alaha {The Anointed One, The Chosen One of God}.”

ܘܡܒܙܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܐܦ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܠܘܬܗ ܘܡܩܪܒܝܢ ܠܗ ܚܠܐ
36 And the soldiers were also mocking Him while drawing near unto Him and offering khala {vinegar} unto Him,

ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܚܐ ܢܦܫܟ
37 and saying unto Him, “If you are The Malkha d’Yehudaye {The King of the Judeans/Jews}, save your soul {yourself}!”

ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܬܒܐ ܕܟܬܝܒ ܠܥܠ ܡܢܗ ܝܘܢܐܝܬ ܘܪܗܘܡܐܝܬ ܘܥܒܪܐܝܬ ܗܢܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ
38 Now, there was also an inscription that was written over Him in Yawnayith {Greek}, and Rahumayith {Roman, i.e. Latin}, and Ebrayith {Hebrew, i.e. Aramaic}, “Hanu Malka d’Yehudaye {This is The King of the Judeans/Jews}.”

ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܘܢ ܥܒܕܝ ܒܝܫܬܐ ܕܨܠܝܒܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܡܓܕܦ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪ ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܦܨܐ ܢܦܫܟ ܘܦܨܐ ܐܦ ܠܢ
39 Then one of those doers of evil who was crucified with Him began blaspheming against Him, and was saying, “If you are Meshikha {The Anointed One}, save your soul {yourself}, and us also.”

ܘܟܐܐ ܒܗ ܚܒܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚܠ ܐܢܬ ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܗ ܐܢܬ ܒܕܝܢܐ
40 And his companion rebuked him, and said unto him, “Are you not even afraid of Alaha {God}? Because, you also are in judgement.

ܘܚܢܢ ܟܐܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܫܘܝܢ ܗܘܝܢ ܓܝܪ ܘܐܝܟ ܕܥܒܕܢ ܐܬܦܪܥܢ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܣܢܐ ܠܐ ܥܒܝܕ ܠܗ
41 And we justly, as we have deserved it, for, as we have done, we have been repaid. But, this one hasn’t done a thing that is hateful.”

ܘܐܡܪ ܠܝܫܘܥ ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܪܝ ܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܬ ܒܡܠܟܘܬܟ
42 And he said unto Y’shu, “Remember me, Mari {My Lord}, when you come in Your Kingdom.”

ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܝܘܡܢܐ ܥܡܝ ܬܗܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ
43 Y’shu said unto him, “Amiyn {Truly} I say unto you, that today, with Me, you will be in phardaysa {paradise}!”

ܐܝܬ ܗܘܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܥܐ ܫܬ ܘܗܘܐ ܚܫܘܟܐ ܥܠ ܟܠܗ ܐܪܥܐ ܥܕܡܐ ܠܬܫܥ ܫܥܝܢ
44 Now, there had been about six hours {about Noon}, and darkness came over all the land until the ninth hour {3pm}.

ܘܫܡܫܐ ܚܫܟ ܘܐܨܛܪܝ ܐܦܝ ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܡܢ ܡܨܥܬܗ
45 And the sun was darkened, and the door curtain of The Haykla {The Temple} was torn from its middle.

ܘܩܥܐ ܝܫܘܥ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪ ܐܒܝ ܒܐܝܕܝܟ ܣܐܡ ܐܢܐ ܪܘܚܝ ܗܕܐ ܐܡܪ ܘܫܠܡ
46 And Y’shu cried out in a qala rama {a loud voice} and said, “Abi {My Father}, into Your hands I place My Spirit!” He said this, and died.

ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܩܢܛܪܘܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܗܘܐ
47 Now, when the Qentruna {the Centurion} saw the thing that happened, he gave praise unto Alaha {God}, and said, “Truly this gabra {man} was zadiyqa {righteous}!”

ܘܟܠܗܘܢ ܟܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܚܙܬܐ ܗܕܐ ܟܕ ܚܙܘ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܗܦܟܘ ܟܕ ܛܪܦܝܢ ܥܠ ܚܕܝܗܘܢ
48 And all the kenshe {the crowds}, those who were gathered for this spectacle, when they saw the thing that happened, returned, while beating upon their breasts.

ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܟܠܗܘܢ ܝܕܘܥܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܘܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝ ܗܘܝ ܥܡܗ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܘܚܙܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ
49 And there was standing from a distance all the acquaintances of Y’shu, and the women; those who had come with him from Galila {Galilee}, and they had seen these things.

ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܕܫܡܗ ܝܘܣܦ ܒܘܠܘܛܐ ܡܢ ܪܡܬܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܗܘܕ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܛܒܐ ܘܙܕܝܩܐ
50 Now, a certain gabra {man} whose name was Yuseph {Joseph}, a Buluti {a Councilman} from Ramtha {Arimathea}, a city of Yehud {Judea}, being a good and righteous gabra {man}:

ܗܢܐ ܠܐ ܫܠܡ ܗܘܐ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܘܠܣܘܥܪܢܗܘܢ ܘܡܣܟܐ ܗܘܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ
51 This one didn’t agree with their will and with their actions, and was looking for The Malkutha d’Alaha {The Kingdom of God}.

ܗܢܐ ܩܪܒ ܠܘܬ ܦܝܠܛܘܣ ܘܫܐܠ ܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ
52 This one approached Pilatus, and asked for the body of Y’shu.

ܘܐܚܬܗ ܘܟܪܟܗ ܒܚܝܨܐ ܕܟܬܢܐ ܘܣܡܗ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܢܩܝܪܐ ܗܘ ܕܠܐ ܐܢܫ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܒܗ
53 And he took Him down and wrapped Him in a khayatsa d’kethana {a shroud of linen} and placed Him in a hewn out tomb house, that which no nash {man} had yet been placed in.

ܘܝܘܡܐ ܥܪܘܒܬܐ ܗܘܬ ܘܫܒܬܐ ܢܓܗܐ ܗܘܬ
54 And it was rubtha {i.e. the day of preparation} and The Shabtha {The Sabbath} was dawning.

ܩܪܝܒܢ ܗܘܝ ܕܝܢ ܢܫܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝ ܥܡܗ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܘܚܙܝܝܗܝ ܠܩܒܪܐ ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܦܓܪܗ
55 Then, those women who came with Him from Galila {Galilee} were nearby, and they saw the tomb, and how they placed His body.

ܘܗܦܟ ܛܝܒ ܒܣܡܐ ܘܗܪܘܡܐ ܘܒܫܒܬܐ ܫܠܝ ܐܝܟ ܕܦܩܝܕ
56 And they returned, and prepared balsams and aromatic herbs, and on The Shabtha {The Sabbath} they rested, according to the commandment.

Chapter 24
ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܝܢ ܒܫܦܪܐ ܥܕ ܚܫܘܟ ܐܬܝ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܘܐܝܬܝ ܗܪܘܡܐ ܗܠܝܢ ܕܛܝܒ ܗܘܝ ܘܐܝܬ ܗܘܝ ܥܡܗܝܢ ܢܫܐ ܐܚܪܢܝܬܐ
1 Then b’khad b’shaba {lit. on the first in the seven, i.e. on the first day of the week}, at dawn, while dark, they came unto the tomb house, and they brought herume {fragrant herbs}, those which they had prepared. And there were other women with them.

ܘܐܫܟܚ ܟܐܦܐ ܕܡܥܓܠܐ ܡܢ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ
2 And they found the kepha {the rock} that was rolled away from the tomb house.

ܘܥܠܝܢ ܘܠܐ ܐܫܟܚܝܗܝ ܠܦܓܪܐ ܕܝܫܘܥ
3 And they entered, and didn’t find the body of Y’shu.

ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܗܢܝܢ ܬܡܝܗܢ ܥܠ ܗܕܐ ܗܐ ܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ ܩܡܘ ܠܥܠ ܡܢܗܝܢ ܘܡܒܪܩ ܗܘܐ ܠܒܘܫܗܘܢ
4 And it happened, that while they were astonished concerning this, behold, two gabriyn {men} stood above them. And their clothing was shining.

ܘܗܘܝ ܒܕܚܠܬܐ ܘܟܦܝ ܐܦܝܗܝܢ ܒܐܪܥܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗܝܢ ܡܢܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܝܢ ܚܝܐ ܥܡ ܡܝܬܐ
5 And they were in fear, and they bowed their faces to the ground, and they said unto them, “Why do you seek the living with the dead?

ܠܝܬܘܗܝ ܬܢܢ ܩܡ ܠܗ ܥܗܕܝܢ ܕܡܠܠ ܥܡܟܝܢ ܟܕ ܗܘ ܒܓܠܝܠܐ
6 He isn’t here. He has risen! Remember what He spoke with you while He was in Galila {Galilee},

ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝ ܐܢܫܐ ܚܛܝܐ ܘܢܨܛܠܒ ܘܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܢܩܘܡ
7 and He had said that The Son of Man was destined that He should be delivered into the hands of sinful mankind, and would be crucified, and the third day He would arise.”

ܘܗܢܝܢ ܐܬܕܟܪܝܢ ܠܡܠܘܗܝ
8 And they remembered His words.

ܘܗܦܟ ܡܢ ܩܒܪܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܚܕܥܣܪ ܘܠܫܪܟܐ
9 And they returned from the qabra {the tomb} and told all these things unto The Eleven, and unto the rest.

ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ ܕܝܢ ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܘܝܘܚܢ ܘܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܥܩܘܒ ܘܫܪܟܐ ܕܥܡܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܗܘܝ ܠܫܠܝܚܐ
10 Now, they were Maryam Magdalaytha {Mary of Magdala}, and Yukhan {Joann}, and Maryam {Mary} the mother of Yaqub {Jacob/James}, and the rest who were with them, those who had spoken unto The Shlikhe {The Sent Ones}.

ܘܐܬܚܙܝ ܒܥܝܢܝܗܘܢ ܡܠܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܫܢܝܬܐ ܘܠܐ ܗܝܡܢܘ ܐܢܝܢ
11 And these words appeared in their eyes like madness, and they didn’t believe them.

ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܩܡ ܘܪܗܛ ܠܩܒܪܐ ܘܐܕܝܩ ܚܙܐ ܟܬܢܐ ܕܣܝܡܝܢ ܒܠܚܘܕ ܘܐܙܠ ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܒܢܦܫܗ ܥܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ
12 But, Shimeun {Simeon} arose and ran unto the tomb, and he looked in and saw the kethane {the linens} that they were placed alone {i.e. by themselves}, and he went away while wondering in his soul {himself} concerning the thing that had happened.

ܘܗܐ ܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܠܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗ ܥܡܐܘܣ ܘܦܪܝܩܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܐܣܛܕܘܬܐ ܫܬܝܢ
13 And behold, two from among them were going unto a village during that day, which is called Emmaus, and it was sixty estdawatha {stadia i.e. about 7 miles} distant from Urishlim {Jerusalem}.

ܘܗܢܘܢ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܓܕܫ
14 And they were talking one with the other concerning all these things that had happened.

ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܘܒܥܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܐܬܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܘܡܛܝ ܐܢܘܢ ܘܡܗܠܟ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ
15 And while they were speaking and questioning one with the other, He, Y’shu, came and reached them and was walking with them!

ܘܥܝܢܝܗܘܢ ܐܚܝܕܢ ܗܘܝ ܕܠܐ ܢܣܬܟܠܘܢܝܗܝ
16 And their eyes were held in such a way that they didn’t recognize Him.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܡܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܟܕ ܡܗܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܟܡܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ
17 And He said unto them, “What are these words that you are speaking one with the other while you are walking, and you are sad?”

ܘܥܢܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗ ܩܠܝܘܦܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܟܝ ܒܠܚܘܕܝܟ ܢܘܟܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܒܗ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡܬܐ
18 And one from them answered, whose name was Qleyupha {Cleopa}, and said unto him, “Are you perhaps only a stranger from Urishlim {Jerusalem} that you don’t know the thing that has happened in it in these days?”

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܥܠ ܝܫܘܥ ܗܘ ܕܡܢ ܢܨܪܬ ܓܒܪܐ ܕܗܘܐ ܢܒܝܐ ܘܚܝܠܬܢ ܗܘܐ ܒܡܠܬܐ ܘܒܥܒܕܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ
19 He said unto them, “What thing?” They said unto Him, concerning Y’shu, the one who was from Natsrath {Nazareth}, a gabra {a man} who was a Nabiya {a Prophet}, and mighty He was in word and in deed before Alaha {God} and before all of the Ama {the People}.

ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܩܫܝܫܐ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܘܙܩܦܘܗܝ
20 And the Rabay Kahne {the Priest’s Chiefs} and the Qashishe {the Elders} delivered Him unto the judgment of death, and they crucified Him.

ܚܢܢ ܕܝܢ ܣܒܪܝܢ ܗܘܝܢ ܕܗܘܝܘ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܦܪܩܝܘܗܝ ܠܝܣܪܝܠ ܘܗܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܗܐ ܡܢ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܘܝ
21 But, we were hoping that He was destined to redeem IysraIyl {Israel}. And behold, it is three days since all these things have happened.

ܐܠܐ ܐܦ ܢܫܐ ܡܢܢ ܐܬܡܗܢ ܩܕܡ ܗܘܝ ܓܝܪ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ
22 Moreover, some women from us also astonished us, for, they came first unto the beth qabura {the tomb house},

ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܦܓܪܗ ܐܬܝ ܐܡܪܢ ܠܢ ܕܡܠܐܟܐ ܚܙܝܢ ܬܡܢ ܘܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܚܝ ܗܘ
23 and when they didn’t find His body, they came unto us saying that, “We saw Malake {Heavenly Messengers} there. And they said concerning Him, ‘He is alive!’

ܘܐܦ ܐܢܫܐ ܡܢܢ ܐܙܠܘ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܘܐܫܟܚܘ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܢܫܐ ܠܗ ܕܝܢ ܠܐ ܚܙܘ
24 And also some from us went unto the tomb house and found it thus, as what the women had said, yet, they didn’t see Him.”

ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܘ ܚܣܝܪܝ ܪܥܝܢܐ ܘܝܩܝܪܝ ܠܒܐ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠܘ ܢܒܝܐ
25 Then Y’shu said unto them, “Oh! Deficient of minds and of sluggish heart to believe in all which the Prophets have spoken!

ܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪ ܡܫܝܚܐ ܘܕܢܥܘܠ ܠܬܫܒܘܚܬܗ
26 Were not these things destined that Meshikha {The Anointed One} would endure, and that He would enter into His glory?”

ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܘܫܐ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܢܒܝܐ ܘܡܦܫܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ
27 And He had begun from Mushe {Moses, i.e. The Law/The Torah}, and from all The Nabiye {The Prophets}, and was expounding unto them concerning Himself from all The Kathabe {The Scriptures}.

ܘܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܩܪܝܬܐ ܗܝ ܕܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܗܘ ܡܣܒܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܕܠܕܘܟܐ ܪܚܝܩܐ ܐܙܠ ܗܘܐ
28 And they were drawing near unto a village, that one which they were going unto, and He made them think that He was going unto a distant place.

ܘܐܠܨܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܦܘܫ ܠܘܬܢ ܡܛܠ ܕܝܘܡܐ ܗܫܐ ܪܟܢ ܠܗ ܠܡܚܫܟ ܘܥܠ ܕܢܩܘܐ ܠܘܬܗܘܢ
29 And they urged Him and were saying unto Him, “Remain with us because the day is now inclining unto darkness.” And He entered to stay with them.

ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܐܣܬܡܟ ܥܡܗܘܢ ܢܣܒ ܠܚܡܐ ܘܒܪܟ ܘܩܨܐ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ
30 And it happened that when He reclined with them, He took the bread and blessed it, and broke it, and gave it unto them.

ܘܡܚܕܐ ܐܬܦܬܚ ܥܝܢܝܗܘܢ ܘܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܘܗܘ ܐܫܬܩܠ ܠܗ ܡܢܗܘܢ
31 And immediately their eyes were opened, and they recognized Him, and He was taken from them.

ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ ܠܐ ܗܘܐ ܠܒܢ ܝܩܝܪ ܗܘܐ ܒܓܘܢ ܟܕ ܡܡܠܠ ܥܡܢ ܒܐܘܪܚܐ ܘܡܦܫܩ ܠܢ ܟܬܒܐ
32 And they were speaking one unto another, “Was not our heart heavy within us while He was speaking with us on the road, and expounded The Kathabe {The Scriptures} unto us?”

ܘܩܡܘ ܒܗ ܒܫܥܬܐ ܘܗܦܟܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܫܟܚܘ ܠܚܕܥܣܪ ܕܟܢܝܫܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ
33 And they arose in that hour and returned unto Urishlim {Jerusalem} and found The Eleven who were assembled, and those who were with them,

ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ ܡܪܢ ܘܐܬܚܙܝ ܠܫܡܥܘܢ
34 while they were saying “Maran {Our Lord} has truly arisen, and has appeared unto Shimeun {Simeon}!”

ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܐܫܬܥܝܘ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ ܒܐܘܪܚܐ ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܝܕܥ ܠܗܘܢ ܟܕ ܩܨܐ ܠܚܡܐ
35 And they also related that which happened on the road, and how He was made known unto them, while breaking the lakhma {the bread}.

ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܝܫܘܥ ܩܡ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ
36 And while they were speaking these things, Y’shu stood among them, and said unto them, “Shlama {Peace} be with you. It is I, don’t be afraid.”

ܘܗܢܘܢ ܐܬܪܗܒܘ ܘܗܘܘ ܒܕܚܠܬܐ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܪܘܚܐ ܚܙܝܢ
37 And they were trembling, and were in fear, for, they were thinking that they were seeing a spirit.

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܡܢܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܢܐ ܣܠܩܢ ܡܚܫܒܬܐ ܥܠ ܠܒܘܬܟܘܢ
38 Y’shu said unto them, “Why do you tremble, and why are thoughts arising upon your hearts?

ܚܙܘ ܐܝܕܝ ܘܪܓܠܝ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܓܘܫܘܢܢܝ ܘܕܥܘ ܕܠܪܘܚܐ ܒܣܪܐ ܘܓܪܡܐ ܠܝܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬ ܠܝ
39 See My hands, and My feet, that it is I Myself. Touch Me, and realize that a spirit has no flesh and bones, as you see that I have!”

ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܚܘܝ ܐܢܘܢ ܐܝܕܘܗܝ ܘܪܓܠܘܗܝ
40 And when He said these things, He showed them His hands and His feet.

ܘܟܕ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܚܕܘܬܗܘܢ ܘܡܬܬܡܗܝܢ ܗܘܘ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܬܢܢ ܠܡܐܟܠ
41 And up until now they were not believing, because of their joy, and they were astonished. He said unto them, “Do you have something here to eat?”

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܝܗܒܘ ܠܗ ܡܢܬܐ ܡܢ ܢܘܢܐ ܕܛܘܝܐ ܘܡܢ ܟܟܪܝܬܐ ܕܕܒܫܐ
42 Then they gave Him a portion from a broiled fish, and from a comb of honey.

ܘܢܣܒ ܐܟܠ ܠܥܢܝܗܘܢ
43 And having taken it, He ate it before their eyes.

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܡܠܐ ܕܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܟܕ ܠܘܬܟܘܢ ܗܘܝܬ ܕܘܠܐ ܗܘ ܕܢܫܬܠܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܘܒܢܒܝܐ ܘܒܡܙܡܘܪܐ ܥܠܝ
44 And He said unto them, “These are the words that I spoke with you while I was with you, that it is fitting that every thing should be fulfilled that is written in The Namusa d’Mushe {The Law of Moses, i.e. The Torah} and in The Nabiye {The Prophets}, and in The Mazmure {The Psalms, i.e. The Writings}, concerning Me.”

ܗܝܕܝܢ ܦܬܚ ܪܥܝܢܗܘܢ ܠܡܣܬܟܠܘ ܟܬܒܐ
45 Then He opened their mind to understand The Kathabe {The Scriptures},

ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܗܟܢܐ ܟܬܝܒ ܘܗܟܢܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܚܫ ܡܫܝܚܐ ܘܕܢܩܘܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ
46 and said unto them, “Thus it is written, and thus it was right that Meshikha {The Anointed One} should suffer and should rise from the place of the dead the third day.

ܘܕܢܬܟܪܙ ܒܫܡܗ ܬܝܒܘܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ ܘܫܘܪܝܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ
47 And that in His Name repentance for the forgiveness of sins should be preached among all the Amme {the Peoples/the Nations/the Gentiles}, and the beginning should be from Urishlim {Jerusalem}.

ܘܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܣܗܕܐ ܕܗܠܝܢ
48 And you are witnesses of these things.

ܘܐܢܐ ܐܫܕܪ ܥܠܝܟܘܢ ܡܘܠܟܢܐ ܕܐܒܝ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܩܘܘ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܥܕܡܐ ܕܬܠܒܫܘܢ ܚܝܠܐ ܡܢ ܪܘܡܐ
49 And I will send upon you The Mulkana d’Abi {The Promise of My Father}. But, you must remain in Urishlim {Jerusalem}, the city, until you be clothed with The Khayla {The Power} from on high {i.e. from the Heavens}.”

ܘܐܦܩ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܥܢܝܐ ܘܐܪܝܡ ܐܝܕܘܗܝ ܘܒܪܟ ܐܢܘܢ
50 And He took them out as far as Beth-Anya {Bethany}, and raised His hands and blessed them.

ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܡܒܪܟ ܠܗܘܢ ܐܬܦܪܫ ܡܢܗܘܢ ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ
51 And it happened that while He blessed them, He was separated from them and ascended unto the Shmaya {the Heavens}.

ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܣܓܕܘ ܠܗ ܘܗܦܟܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ
52 Then they worshiped Him, and returned unto Urishlim {Jerusalem} with great joy.

ܘܒܟܠܙܒܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗܝܟܠܐ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܘܡܒܪܟܝܢ ܠܐܠܗܐ ܐܡܝܢ
53 And they were constantly in The Haykla {The Temple}, while praising and giving blessing unto Alaha {God}. Amiyn {Amen}.